Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г
ИмеОбщински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г
страница1/12
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.3 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.new.toshevo.org/attachments/1564_OPR_Gen.Toshevo_2007-2013.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВООБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 г.


Генерал Тошево, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ …………………………………………………………............……………………… 02


 1. ВЪВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………............……………… 04
 1. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО................................................................................................................................... 07

  1. Обща характеристика на община Генерал Тошево .................................................................... 07

  2. Оценка на природния потенциал като фактор за развитие ........................................................ 08

2.2.1. Природно-климатични дадености и ресурси....................................................................... 08

2.2.2. Историческо и културно наследство.................................................................................... 09

  1. Анализ на процесите и тенденциите в икономическото развитие на

община Генерал Тошево ................................................................................................................ 10

   1. Ниво и темп на икономически растеж................................................................................. 10

   2. Качествени характеристики на общинската икономика .................................................... 11

   3. Място на Община Генерал Тошево

в икономическата структура на област Добрич ......................................................……............... 12

   1. Характеристика на развитието на

основните икономически сектори .................................................................................................. 12

    1. Аграрен

    2. Индустрия

    3. Услуги

   1. Общински бюджет.................................................................................................................. 17

  1. Човешки ресурси ............................................................................................................................. 18

   1. Население ............................................................................................................................. 18

   2. Заетост и социална интеграция .......................................................................................... 19

   3. Безработица ......................................................................................................................... 20

   4. Здравеопазване ................................................................................................................... 22

   5. Образование ......................................................................................................................... 23

   6. Култура ................................................................................................................................. 24

   7. Спорт и отдих ....................................................................................................................... 26

   8. Обществен ред и сигурност ................................................................................................ 26

   9. Международно сътрудничество........................................................................................... 27

  2. Развитие на инфраструктурата и опазване на околната среда ................................................. 27

2.5.1. Урбанизация.......................................................................................................................... 27

2.5.2. Водоснабдяване ................................................................................................................... 28

2.5.3. Канализационни мрежи и пречиствателна станция .......................................................... 28

2.5.4. Електроснабдяване и енергийна ефективност................................................................... 29

2.5.5. Газификация ......................................................................................................................... 30

2.5.6. Пътища и транспортно обслужване..................................................................................... 30

2.5.7. Комуникации................... ...................................................................................................... 32

2.5.8. Околна среда. Управление на отпадъците......................................................................... 33

2.5.9. Зелена система .................................................................................................................... 35 1. SWOT АНАЛИЗ ……………………………………………............………………………………….............. 36
 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО…………..............……................... 38

  1. Визия за развитие на Община Генерал Тошево .......................................................................... 38

  2. Мисия за развитие на Община Генерал Тошево - стратегически цели ..................................... 39

  3. Приоритети за развитие на Община Генерал Тошево ................................................................ 40

  4. Съгласуваност и координация на политиките и

инструментите за местно развитие ............................................................................................... 41

  1. Партньорство за развитие ............................................................................................................. 43
 1. МЕРКИ И ПОДХОДЯЩИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ ……………….............…............…….............. 45
 1. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА.......................................................................................... 55
 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

  1. Системи за управление и контрол................................................................................................. 57

  2. Мерки за консултиране на партньорите........................................................................................ 58

  3. Мониторинг - наблюдение, оценка и актуализация на плана..................................................... 58

  4. Информация и публичност............................................................................................................. 59
 1. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА.................................................................................... 60

 2. ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................................................ 64

  1. Приложение № 1 - Индикативна финансова таблица.................................................................. 65

  2. Приложение № 2 - Структурни фондове на Европейски съюз

за периода 2007-2013 г. – цели и приоритети............................................................................... 67


1. ВЪВЕДЕНИЕ


Общинският план за развитие на община Генерал Тошево обхваща периода 2007-2013 г. и е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионалното развитие /обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г./.

Планът определя стратегията за развитие на общината в посочения период, съдържаща средносрочните цели и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период. Общинския план за развитие на Генерал Тошево 2007-2013 г. е естествено продължение на "Стратегия за устойчиво развитие 2000-2006 г."

Планът представлява средство за мобилизиране на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие, като по този начин превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на град Генерал Тошево.

Основните задачи, които си поставяме в него, са:

 • Да дефинира стратегия за интегрирано местно развитие на общината, съответстваща на рамката на регионалната политика, определена с Националната стратегия за регионално развитие и конкретизирана по отношение на област Добрич с Областната стратегия за развитие;

 • Да отчете принципите на устойчивото развитие като основни по отношение на бъдещото развитие и превръщането на община Генерал Тошево в атрактивно място за живот и бизнес;

 • Да определи ключовите области на развитието, както и най-подходящите територии за насочване на инвестициите, кьдето в кратки срокове може да се постигне значителен резултат /добавена стойност/, както по отношение развитието на общината, така и по отношение на района като цяло;

 • Да определи проектите, които са от общ интерес и за съседни общини - Добрич-град, Добрич-селска, Крушари, Шабла;

 • Да мобилизира финансовите ресурси, както в публичния, така и в частния сектор за реализация на целите и приоритетите на плана;

 • Да опише системата за управление на плана - ролята и функциите на административните звена в общинската администрация в тази връзка и да оцени необходимостта от изграждане на нов административен капацитет;

 • Да определи как ще функционира системата за наблюдение на изпълнението на плана, както и структурите, които ще изпълняват функции, свързани с наблюдението, оценката и контрола, за да се осигури ефективно и прозрачно управление и ефикасно разходване на ресурсите за реализацията му;

 • Да отчете интересите и ролята на партньорите, като ги привлече пряко в процеса на разработването на Общинския план за развитие и Програмата за реализацията му, а след това и в неговото прилагане.


При разработването на Общинския план за развитие на община Генерал Тошево са отчетени стратегическите цели и свързаните с тях приоритети за развитието на районите за планиране на страната в периода 2005-2015 г., съдържащи се в Националната стратегия за регионално развитие.

Отчетени са новите цели на европейската политика за социално-икономическо и териториално сближаване за периода 2007-2013 г., както и предвижданията в проектите на регламентите за структурните фондове на ЕС за същия период.

Общинският план за развитие на община Генерал Тошево за периода 2007-2013 г. е разработен с консултантската помощ на Агенцията за регионално икономическо развитие и инвестиции - Добрич. В процеса на изготвяне на плана бяха проведени работни срещи с компетентните структури в общинската администрация, общински съветници, представители на неправителствения сектор и бизнеса, териториалното статистическо бюро, дирекция «Бюро по труда» и други заинтересовани страни.

При подготовката на Общинския план за развитие 2007-2013 г. са отчетени предвижданията относно развитието на общината, отразени в актуализирания общински план за развитие на община Генерал Тошево за периода 2005-2006 г..

Планът осигурява преход в развието на общината от предходния планов период – 2000-2006, стъпвайки върху постигнатото и осигурявайки приемственост. Това ще позволи общинската администрация и другите заинтересовани страни да работят върху подготовката на проекти, с които общината да кандидатства още със стартирането на новия планов период.

Планът е фокусиран върху следните ключови области:

 • икономическата сфера -с акцент върху възможностите на МСП за икономически растеж, намаляване на бедността, създаване на заетост и ефективно използване на наличните природни и човешки ресурси;

 • селското стопанство като приоритетен отрасъл;

 • социална сфера – образование, здравеопазване, култура;

 • екология и околна среда;

 • техническа инфраструктура;

 • общински бюджет.

Изготвен е актуален икономически и социален анализ за проблемите и тенденциите в развитието на общината в последните 2-3 години, който заедно с матрицата на силните, слабите страни, възможноститте и заплахите послужи за определяне и мотивиране на стратегическите цели и приоритети за развитие на общината в периода 2007-2013 г.


В периода 2007-2013 г. върху развитието на общината ще влияят разнообразни вътрешни и външни фактори:

 • Развитието на местната и регионалната инфраструктура, осигуряваща интегрирането на общината в европейската транспортна, енергопреносна и комуникационна мрежа, както и подобряването на качеството на инфраструктурните услуги са определящи за превръщането на общината в атрактивно място за външните и вътрешни инвеститори;

 • Темповете на икономическо развитие на общината в последните години са динамични, но все още не е постигнат устойчивият и успешен икономически модел, който да гарантира висока конкурентоспособност и пазарна стабилност, остават все още нерешени въпросите със заетостта и доходите на населението;

 • По-нататъшното протичане на процеса на финансова децентрализация и нарастването на управленската самостоятелност на общината повишава необходимостта от обосноваване политика на развитие и мобилизация на материалните и финансови ресурси на общината за постигане на възпроизвеждащ социален и икономически ефект, както и по-добро качество на публичните услуги;

 • Членството на страната в ЕС от 1 януари 2007 г. поставя общината пред необходимостта да приведе икономическите дейности, осъществявани на територията й, в съответствие с европейските стандарти и изисквания по отношение качество и себестойност на произведената продукция, организацията на работата и въздействието върху околната среда, за да се гарантира конкурентноспособност и устойчивост на функционирането на производствения сектор в условията на единния пазар на ЕС;

 • Отчитайки целите на Лисабонската стратегия, от важно значение за успешното местно икономическо развитие е развитието на иновациите и технологичното обновяване на МСП, което дава шанс за по-добри пазарни позициии в рамките на ЕС;

 • Нарастваща динамика на процесите, свързани с предстоящото присъединяване на страната към Европейския съюз, което от една страна предполага привеждане на икономическите, хуманитарните и административни дейности към новите по-високи критерии и изисквания, и от друга - максимално пълноценно използване на благоприятната инвестиционна обстановка за разработване и ускорено реализиране на проекти с висока инфраструктурна, стопанска и социална значимост;

 • Най-вероятният резултат от глобализацията ще е един интегриран и взаимнозависим свят, с по-малко бариери пред придвижването на хора, капитали и стоки. Това ще добави нови възможности, но също и заплахи и като цяло може да има позитивен ефект върху човешкото развитие, но може да изостри икономическата несправедливост.

Степента на влияние на тези фактори върху развитието на общината , както и появата на нови, следва да се отчита при ежегодния мониторинг върху изпълнението на общинския план за развитие / ОПР/ , като се внасят корекции в предвидените мерки. Това ще позволи да се минимизират влиянията, които биха могли да отклонят общината от начертания път на развитие и умело да се управляват наличните ресурси.

Като средносрочен документ, насочен към следващите 7 години, планът съдържа елементи на несигурност. Те са свързани не само с промени в макросредата, но и с подготвеността на човешкия фактор по вертикалата на администрацията.

Като цяло, приемайки своя общински план, Община Генерал Тошево начертава пътя, който ще увеличава положителното влияние на силните страни и открилите се възможности, ще минимизира слабостите и рисковете за своето развитие и ще води към успешно реализиране на визията:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconАктуализиран общински план за развитие на община трявна 2007- 2013 г
Трявна за периода 2007 – 2013 г е разработен през 2005 г в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 20. 02....
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconОбщински план за развитие 2007-2013 Съдържание
Таблица за финансова реализация към общински план за развитие на община Сапарева баня (2007 -2013) 65
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconОт закона за обществените поръчки
Тошево, Община Генерал Тошево отправя настоящата покана за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет:...
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconBg-генерал Тошево: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №5, За: Надежда Колева, р българия 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, e-mail:, Факс:...
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconОбщина Златарица- общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие
Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и регионални стратегически документи
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconBg-генерал Тошево: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" 5, За: Валентин Димитров, Р. България 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, e-mail:,...
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconBg-гр. Генерал Тошево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Генерал Тошево, ул. "Васил Априлов" №5, За: инж. Ради Михайлов, България 9500, гр. Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, e-mail:,...
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconОбщински план за развитие 2007-2013 г. Добрич, 2005 г
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Общински план за развитие 2007-2013 г. Генерал Тошево, 2005 г iconОбщина Елхово Общински план за развитие 2007-2013 г. Общински план за развитие за периода 2007-2013г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом