Документация за участие в открита процедура
ИмеДокументация за участие в открита процедура
страница1/8
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер0.71 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.swu.bg/media/260845/zop_1_computer_2012_last.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАДДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ

НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“


Благоевград, 2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ 1. Решение № Р-23/21.06.2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

 2. Обявление за обществена поръчка.

 3. Общи положения.

 4. Изисквания към участниците в откритата процедура.

 5. Условия за изпълнение на поръчката.

 6. Условия за плащане.

 7. Документи за участие.

 8. Критерий за оценка.

 9. Гаранции.

 10. Попълване и представяне на офертата.

 11. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 12. Прекратяване на процедурата.

 13. Сключване на договор.

 14. Други указания.

15. Приложение № 1 Техническа спецификация по обособена позиция 1.

 1. Приложение № 2 Техническа спецификация по обособена позиция 2.

 2. Приложение № 3 Техническа спецификация по обособена позиция 3.

 3. Приложение № 4 Техническа спецификация по обособена позиция 4.

 4. Приложение № 5 Техническа спецификация по обособена позиция 5.

 5. Приложение № 6 Техническа спецификация по обособена позиция 6.

 6. Образци на документите по офертата

 • Образец № 1 - оферта.

 • Образец № 2 – декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

 • Образец № 3 – декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

 • Образец № 4 – декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП

 • Образец № 5 – декларация за подизпълнители

 • Образец № 6 – декларация за приемане условия на договора

 • Образец № 7 - техническа оферта (по обособени позиции )

 • Образец № 8 – предлагана цена (по обособени позиции от 8а до 8е)

 • Образец № 9 –проект на договорОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Откритата процедура се организира и провежда на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки и Решение № Р-23/21.06.2012 година на Възложителя ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.

По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП Възложител на обществената поръчка е ЮЗУ ”Неофит Рилски”, адрес: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, тел.: 073 / 88 55 01.

Обект за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: “Периодични доставки на компютърна техника и оборудване за обслужване на дейностите на ЮЗУ “Неофит Рилски” по пет обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори; 2. Преносими компютри; 3. Таблети и четец за книги; 4. Скенери и мултимедийни прожектори; 5. Принтери и мултифункционални устройства; 6. Мрежово и сървърно оборудване.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Участник може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции, но задължително в пълният им обем.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Оферта, представена или получена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или разкъсан плик не се приема и се връща незабавно на участника. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по ал. 4.Не се допуска до участие в откритата процедура участник, който не отговаря на нормативните изисквания и на някое от условията на възложителя.

Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие:

1. Представената оферта не отговаря на изискванията за подбор и на предварително поставените условия с тази документация.

2. Не представи някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на тази документация.

3. Представи оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП;

4. За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор

5. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

5.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

5.2. подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

5.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

5.4. престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

5.5. престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

5.6. престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП;

6. Обявен е в несъстоятелност.

7. В производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

8. Възложителят отстранява участник, който:

8.1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

8.2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

8.3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

8.4. е от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и участник, който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Изискванията по т.т. 5 и 8.2. и 8.3. се прилагат и се отнасят и за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Горепосочените изисквания се отнасят и за подизпълнителите, в случай, че се предвиждат такива лица при изпълнението на договора.

Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

При подписване договор за възлагане на поръчката, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по т.т. 5, 6, 7 и 8.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от постъпването им.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Поръчката се възлага за изпълнение със срок от 18 (осемнадесет месеца), считано от подписването на договора.

2. Място на изпълнение: ЮЗУ “Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

3. Гарантирана доставка на заявените количества във време и място на изпълнение, съгласно техническите спецификации, договорените цени, условия, утвърдената документация от възложителя и съответстващо на стандартите качество на доставените стоки по обособени позиции.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на двустранни протоколи за изпълнението на периодичните доставки, в български лева, по банков път срещу представена фактура в оригинал.


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Участниците в откритата процедура попълват и представят по указания начин следните документи:

ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – съдържание:

 1. 1. оферта за участие - образец № 1

 2. 1.1. списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.

2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица и еднолични търговци; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното законодателство, когато е физическо лице – документ за самоличност.

3. при обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

4. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, образец № 2.

5. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, образец № 3.

6. доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 ЗОП:

6.1.копие от годишния счетоводен баланс за последната отчетена година, заверен по предвидения ред.

6.2. копие на отчет за приходите и разходите за последната отчетена година, заверен по предвидения ред.

7. доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката по чл. 51 ЗОП:

7.1. списък на основните договори за подобни доставки, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки, свързани с дейността – предмет на поръчката от други възложители, образец № 4;

8. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, образец № 5.

9. декларация, че участникът приема условията в проекта на договор, образец № 6.

10. документ за представена гаранция за участие – внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция.

11. документ за закупена документация за участие в откритата процедура на стойност 3.00 лева с ДДС.

12. нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в случай, че нямат представителни функции (копие).

Документите от този раздел трябва да са подредени и скрепени неподвижно в папка и се представят в запечатан непрозрачен и надписан плик: Плик № 1 „Документи за подбор”.

ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържание:

Техническо предложение - описание на продукта за доставка, включително с посочване на търговска марка и модел и съответствие с изискванията на възложителя, образец № 7.

Документите от този раздел трябва да са подредени и скрепени неподвижно в папка и се представят в запечатан непрозрачен и надписан плик: Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

ПЛИК № 3 „Предлагана цена” съдържание:

Образец № 8 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

Участник, който подава оферта за повече от една обособена позиция, представя пликове № 2 и 3 за всяка от позициите.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 2, 4, 5, 6 и 7 от съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор” се представят от всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.т. 2, 4 и 5 от съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор” се представят за всяко физическо или юридическо лице в обединението. Документите по т.т. 6 и 7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, представените на чужд език документи – в превод, в т.ч. в официален превод за документите по т. 2 от съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор”.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на офертите е ”най-ниска цена”.


ГАРАНЦИИ

Гаранцията за участие е в размер по обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори – 800 (осемстотин) лева; 2. Преносими компютри – 700 (седемстотин) лева; 3. Таблети и четец за книги – 300 (триста) лева; 4. Скенери и мултимедийни прожектори – 200 (двеста) лева; 5. Принтери и МФУ – 400 (четиристотин) лева; 6. Мрежово и сървърно оборудване – 50 (петдесет) лева. Гаранцията се представя във форма, избрана от участника - парична сума по банковата сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. В банковата гаранция се посочват условията, при които може да се задържа и да се пристъпи към упражняване на правата по нея, ако участникът: оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване офертите; обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител; е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение е в размер по обособени позиции: 1. Настолни компютри и монитори – 1000 (хиляда) лева; 2. Преносими компютри – 1000 (хиляда) лева; 3. Таблети и четец за книги – 500 (петстотин) лева; 4. Скенери и мултимедийни прожектори – 500 (петстотин) лева; 5. Принтери и МФУ – 600 (шестстотин) лева; 6. Мрежово и сървърно оборудване – 300 (триста) лева без ДДС, представена при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 19 месеца, считано от момента на подписване на договора.

Банкова сметка: IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград


ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в документацията, при спазване на нормативните разпоредби.

Всички документи в офертата се попълват на български език, без зачерквания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод, в.ч. в официален превод на български език - документите за регистрация (т.2 на Раздел Документи за участие от настоящата документация).

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на нормативните изисквания, на изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата и в настоящата документация.

Участниците в откритата процедура задължително използват приложените форми, съгласно указанията на документацията. Офертата се изготвя по приложените образци. Неправилно и непълно комплектовани оферти, които не отговарят на обявените условия, не се допускат до класиране.

Всеки участник в откритата процедура има право да представи една оферта. Варианти не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участник. Всички документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на участника или упълномощеното лице и печат.

Офертите се представят в срок до 16.30 часа на 16.08.2012 година в кабинет № 202 “Обща канцелария” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Ректорат, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато офертите се изпращат по пощата, участникът следва да предвиди същата да пристигне при възложителя в срока за подаване на офертите. Върху плика участникът задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, както и самостоятелно обособените позиции, за които се отнася.

Пликът с офертата на участника съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

 • ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: поставят се документите по указания начин в раздел „Документи за участие”, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

 • ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …”: поставят се документите по указания начин в раздел „Документи за участие”, свързани с изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на документацията – за всяка позиция в отделен плик, и плика/пликовете се поставя в плика с офертата;

 • ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция № ...”: поставя се изготвено в пълно съответствие с образеца от настоящата документация ценово предложение – за всяка позиция в отделен плик, и плика/пликовете се поставя в плика с офертата.

Оферта, представена или получена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или разкъсан плик не се приема и се връща незабавно на участника. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

При приемане на оферта върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаване и данните се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

В срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към вх. №”.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Документация за участие в открита процедура iconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка документация за участие в открита процедура
Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност...
Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура за
Тази документация е изготвена в съответствие с нормите на Закона за обществените поръчки и е одобрена с Решение №38/28. 09. 2012...
Документация за участие в открита процедура iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането на проект
Документация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането...
Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на

Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Документация за участие в открита процедура iconЕвропейски съюз
Към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура за
Указания за подготовка на офертата (съгласно чл. 50, чл. 51, чл. 53, чл. 54, чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от Закона за обществените поръчки)...
Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура за
Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците. 6
Документация за участие в открита процедура iconДокументация за участие в открита процедура за
Указания за подготовка на офертата (съгласно чл. 50, чл. 51, чл. 53, чл. 54, чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от Закона за обществените поръчки)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом