Отчет annual report
ИмеОтчет annual report
страница1/7
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://ncf.bg/wp-content/otchet-fond1final-05.doc
  1   2   3   4   5   6   7

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - ANNUAL REPORT2005
НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА”ЗНАКА НА ФОНДА
NATIONAL CULTURE FUNDСОФИЯSofia
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРОФ. СТЕФАН ДАНАИЛОВ – председател

АНТОАНЕТА ГИНИНА – зам. председател

ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ

АКАД. АНТОН ДОНЧЕВ

ПРОФ. ПЛАМЕН ДЖУРОВ

ПРОФ. БОЖИДАР МАНОВ

ПРОФ. ИВАЙЛО МИРЧЕВ

ЦВЕТАНА МАНЕВА

КАЛИН ИЛИЕВ

КРАСИМИР МИРЕВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
ЮЛИЯ ЦАНЕВА – председател

ТАТЯНА КОСТОВА

МАРИЙКА ЧУКЛЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАНИЕЛ КАЛЧЕВ – изпълнителен директор

ЕЛИЦА ЯНЧЕВА – главен експерт

EМИЛ ВЪРБАНОВ – експерт

ДЕНИЦА ЕЗЕКИЕВА - експерт

АНИТА ДИМОВА – главен счетоводител

MANAGING BOARDPROF. STEFAN DANAILOV, Chair

ANTIOANETA GININA – Deputy Chair

PROF. ALEKSANDER FOL

ACAD. ANTON DONCHEV

PROF. PLAMEN DJUROV

PROF. BOJIDAR MANOV

PROF. IVAILO MIRCHEV

TZVETANA MANEVA

KALIN ILIEV

KRASIMIR MIREV

VLADIMIR PETROV


SUPERVISORY BOARD

YULIA TZANEVA – Chair


TATYANA KOSTOVA

MARYIKA CHUKLEVA


ADMINISTRATION


DANEIL KALCHEV – Executive Director

ELITZA YANCHEVA –Expert

EMIL VURBANOV – Expert

DENITSA EZEKIEVA - Expert

ANITA DIMOVA – Chief Accountant,


НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА


Национален фонд “Култура” е създаден със Закона за закрила и развитие на културата и започва да функционира от месец ноември 2000 година. Основната му цел е да подпомага развитието на културата, като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на РБ за съответния период и в Закона за закрила и развитие на културата. Приоритетите в дейността на НФ “Култура” са съобразени и с критериите от глава “Култура и аудио-визия” от Договора за присъединяването на България към Европейската общност.

Ръководният орган на Национален фонд "Култура" е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата. Членове на УС са изтъкнати дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Средствата по фонда се набират от субсидия, определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година и други източници на финансиране, упоменати в Чл. 31 от Закона за закрила и развитие на културата. Основно средствата се предоставят за творчески проекти, насочени към развиване на културния сектор. Финансирането на творчески проекти се осъществява след обявяване на конкурси по предварително изготвена и одобрена от Управителния съвет програма.

В началото на всяка година Управителният съвет на НФ “Култура” формулира приоритетните области, за които да бъде предоставена финансова подкрепа. Основни принципи в работата на НФ “Култура” са прозрачността и конкурсното начало. В конкурси имат право на участие с равни права отделни творци, частни, общински и държавни културни организации.

На първото заседание на Управителният съвет на НФ „Култура” за 2005г. бе избран новият състав на съвета с председател Нина Чилова.

През месец Септември председателският пост се пое от проф. Стефан Данаилов.


NATIONAL CULTURE FUND

The National Culture Fund was established by the virtue of Culture Protection and Development Act and its activity started in November 2000. Its main objective is to support the development of culture by raising, managing and spending funds for the purpose of pursuing the national policy in the field of culture as set forth in the Program of the Government of the Republic of Bulgaria for the respective period and in the Culture Protection and Development Act. The priorities in NCF activity are also in compliance with the criteria set forth in Chapter “Culture & Audio-visual Policy” of the EU Accession Treaty of Bulgaria.


The managing body of the National Culture Fund is a Managing Board chaired by the Minister of Culture. The members of the Managing Board are some renowned cultural figures, representatives of artistic unions and one representative of Municipalities, Ministry of Culture and Ministry of Finance.


Financial resources for the fund are raised by a subsidy as set forth in the State Budget of the Republic of Bulgaria Act for the respective budget year and other sources of funding as set forth in article 31 of the Culture Protection and Development Act. Funds are predominantly granted for artistic projects aiming at development of cultural sector. The artistic projects are funded after announcement of competitions under a program prepared and approved in advance by the Managing Board.


At the beginning of each year the Managing Board of the National Culture Fund outlines the directions of priority for which financial support is to be granted. The underlying principles of NC Fund’s work are transparency and competition. Individual artists, private, municipal and state cultural organizations are equally eligible to participate in competitions.

On the first session of the Mananging Board of NC Fund for 2005 the new members and the new chairman – Nina Chilova was elected.

In September this post was held by Prof. Stefan Danailov.


ПРИХОДИ – 2005 ГОДИНА

Финансирания


От Министерството на културата – 486 284 лева


Дарение от Крам Комплекс ООД – 200 000 лева

Приходи


Бояна филм – 41 909,43 лева

“Реставрация” ЕАД – 8107,19 лева

Филмово студио “Време” – 1352,45 лева

Приходи - § 25 от ЗАПСД – 17 359,97 лева

Други приходи –3937,34 лева

Лихви – 1, 65 лева
Възстановени суми по проекти – 1223,93 лева


Общо приходи – 760 175,96 лева


РАЗХОДИ – 2005 ГОДИНА


I. Административен бюджет

Заплати – 20 307 лева

Други възнаграждения – 20 994 лева

Социални осигуровки – 9 233 лева

Проучвания и анализи – 8370

Външни услуги - 34323

Общо разходи

административен бюджет – 93 227 лева


II. Проекти

- 32(1) - ти конкурс – 33 350 лева

- 32(2) - ти конкурс – 25 400 лева

- 32(3) - ти конкурс – 13 298 лева

- 33 - ми конкурс – 65 000 лева

- 34 - ми конкурс – 50 032 лева

- 35 - ти конкурс – 20 000 лева

- 36 - ти конкурс – 25 000 лева

Участие в тристранен проект – 50 000 лева

 • 37 – ми конкурс – 45 000 лева

 • 38 – ми конкурс -35 045 лева

 • 39 ти – Целеви - 15 000 лева

Общо разходи по проекти и целеви: 377 125 лева


III. Награди – 24 май – 104 000 лева


IV. Изразходвано дарение -200 000 лева


ОБЩО РАЗХОДИ – 774 352 лева


INCOME FOR THE YEAR 2005

Funding


By the Ministry of Culture: BGN 486 284


Donation from “Kram Kompleks” LTD : BGN 200 000

Revenue


Boyana film studios: BGN 41 909,43

“Restoration” EAD: BGN 8107,19

“Vreme” film studios: BGN 1352,45

Revenue - § 25 of Copyright and Neighboring Rights Act: BGN 17 359,97

Other revenue: BGN 3937,34

Interests: BGN 1, 65
Amounts repaid by projects: BGN 1223,93


Total Revenue: BGN 760 175,96


EXPENSES FOR THE YEAR 2005


I. Administrative Budget

Wages: BGN 20 307

Other remuneration: BGN 20 994

Social Security Contributions: BGN 9233

Studies and analyses – 8370

External services - 34323

Total expenses

Administrative budget: BGN 93 227


II. Projects

- 32(1) th competition: BGN 33 350

- 32(2) th competition: BGN 25 400

- 32(3)th competition: BGN 13 298

- 33th competition: BGN 65 000

- 34th competition: BGN 50 032

- 35th competition: BGN 20 000

- 36th competition: BGN 25 000

Taking part in tripartite project : BGN 50 000

 • 37st competition:BGN 45 000

 • 38th competition: BGN 35 045

 • 39th , Tagret costs: BGN 15 000

Total expenses on projects and target costs: BGN 377 125


III. Awards – 24th May: BGN 104 000


IV. Donation expend: BGN 200 000


TOTAL EXPENSES: BGN 774 352


НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” ПРЕЗ 2005


Национален Фонд “Култура” продължи да се утвърждава като една от най-големите донорски институции в областта на културата и да бъде фактор за формирането на културната политика в България, осъществявайки дейности по основните си приоритети:

 • Подкрепа за развитие на съвременните изкуства и културни дейности;

 • Подкрепа за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство


Фондът осъществява два вида дейности по основните си приоритети:

 • финансира творчески проекти;

 • инициира и участва в проекти и програми, свързани с информационно, аналитично и експертно обезпечаване на културния сектор;


I. По първия приоритет - Подкрепа за развитие на съвременните изкуства и културни дейностицелите на Фонда са ориентирани към:


1. насърчаване на активното участие от страна на младото поколение български творци в културния живот на България;

2. популяризиране на българската култура и изкуство;

3. стимулиране на обмена на знания и опит по отношение на развитието на изкуствата и културната политика в национален и международен мащаб;

4. стимулиране на многообразието на културния сектор в България;

5. създаване не механизми за набиране на информация и разработване на индикатори и критерии, по които се следи дейността и развитието в сферата на изкуствата и култура


За постигане на тези цели Фондът осъществи следните дейности:


1. Организиране и провеждане на програми за финансиране на творчески проекти в областта на съвременните изкуства и културни дейности:


1.1. Програмата за културни контакти - Мобилност


Програмата е насочена към стимулиране на културното сътрудничество и подпомагане интеграцията на български творци и културни продукти в европейския и световен културен обмен.


Целите на програмата са:

 • популяризиране на българската култура и изкуство извън страната;

 • запознаване с и усвояване на успешни чуждестранни практики и модели, свързани с развитието на изкуствата и културата.


Програмата съществува от три години и дава възможност за реализирането на ползотворни професионални контакти между българските творци в отделните области на културата и изкуствата и техните колеги в чужбина.


В рамките на програма Мобилност, както всяка година беше обявен конкурс, който се проведе в три сесии. С конкурса се осигури финансова подкрепа за пътните разходи на: български творци, участващи в международни културни форуми; чуждестранни продуценти, мениджъри и програматори в областта на културата и изкуството, гостуващи на форуми и събития в България.


Брой кандидатстващи проекти: 129

Брой одобрени проекти: 84

Отпусната сума: 72 048 лева.


1.2. Програма – Критическа литература


Програмата е насочена към стимулиране на изследователската дейност в областта на културата и изкуствата и подпомагане на не комерсиалната издателска дейност в тази област в България.

Целта на програмата е да стимулира многообразието, създаването и разпространението на качествени и отговарящи на промените в съвременния свят теоретични трудове в областта на изкуствата и културата


Програмата дава възможност за появата и разпространението, на българския културен пазар, на нови теоретични изследвания и научни трудове с национално и международно значение.


По тази програма за трета поредна година беше проведен конкурс за финансиране на издаването на критическа литература в областта на изкуствознанието, театрознанието, кинознанието, културология и преводна критическа литература, също и периодични издания за изкуство и рубрики за оперативна критика в седмичниците за култура и в електронни издания. При оценката на експертната комисия, разглеждала постъпилите проекти, приоритет имаха периодичните издания в областта на различните сфери на изкуството.

С този конкурс беше финансирано издаването на теоретични трудове както на млади, така и на утвърдени имена в различни жанрове на изкуствата и области на културата, а също така беше дадена възможност за появата на българския пазар на проекти за издания предложени от групи в неравностойно положение и етносни общности.


Брой подадени проекти: 59

Брой одобрени проекти: 30

Отпусната сума: 65 000 лева


1.3. Програма Стипендии


Програмата е насочена към подпомагане процеса на обучение и развитие на най-младите представители в културния сектор


Целта на програмата е насърчаване на младото поколение български творци да постигат добри резултати както в тяхната образователна дейност, така и в творческите им изяви.


Тази програма дава стимули за развитие на творческия потенциал на учениците в специализираните средни училища по изкуствата към Министерство на културата. Избраните талантливи ученици са от училища по танцови, музикални, приложни и изящни изкуства, а субсидията предоставена от Национален фонд „Култура” дава възможност за бързото включване на младежите в актуалния културен живот на България, както и да усвоят кандидатсването на проектен принцип.


В рамките на организирания по тази програма конкурс се отпуснаха едногодишни стипендии в размер на 1000 лева за една учебна година, които се привеждат на спечелилите кандидати по 100лв. на месец в специално открити разплащателни сметки в банка ДСК.


Брой постъпили проекти: 66

Брой одобрени кандидати: 20

Отпусната сума: 20 000 лева


1.4. Програма Дебюти


Програмата е насочена към подкрепа за реализацията на младото поколение български творци


Целта на програмата е да се подкрепи най-младото творческо поколение в неговите първи професионални изяви. Национален фонд “Култура” подкрепя традиционно дебютни проекти в областта на съвременните изкуства като така осъществява приоритета си да подпомага създаването и развитието на съвременното изкуство и обогатява пазара на културни продукти. В рамките на програмата се провежда конкурсът „Дебюти” придобил голяма популярност сред младото поколение творци.


От 2003 година при провеждането на конкурсът НФ “Култура” използва партньорска схема на работа, като нейните успешни резултати дадоха основание за прилагането й през 2005 годината. Партньорската схема включва НФ “Култура”, Щвейцарска културна програма в България и Асоциацията на културните мениджъри в България. Конкурсът за финансиране на дебютни проекти в рамките на програмата се проведе в два кръга . Селекционираните от първия кръг проекти преминаха обучение за писане на проектни предложения, които бяха оценявани във втория кръг.


Брой подадени проекти: 47

Брой одобрените проекти :21

Отпусната сума: 53 000 лева, в това число от НФ „Култура” – 45 000 лева


1.5. Програма Преводи


Програмата е насочена към популяризиране на българската култура и изкуство


Целта на програмата е популяризиране на българската литература по света.

С тази програма се насърчава превеждането, издаването и разпространението на стойности произведения на съвременна българската художествена литература и засилване на интереса към нея извън страната. Субсидията отпускана по тази програма е само за превода, като ангажимент на кандидата е да осигури издаването и разпространението на произведението.


Благодарение на конкурса, проведен в рамките на програмата, различни по жанр произведения на съвременната българска художествена литература получиха възможност да се реализират на чуждестранния пазар на литературни произведения. Кандидатсващите издателства бяха както от страната, така и от чужбина, с преобладаващ брой чуждестранно участие. Очаква се аудитория от Турция, Унгария, Франция, Австрия в най-скоро време да се запознае с произведения, значими за българската култура.


Брой подадени проекти: 6

Брой одобрени проекти: 6

Отпусната сума: 25 000 лева


1.6. Целеви субсидии


Както всяка година Национален фонд “Култура” осъществява конкурс за целева субсидия за проекти от национално значение за развитието на българаската култура. Бяха подкрепени проекти от областите на театъра, литературата, музиката, визуалните изкуства и гранични форми на изкуствата, които имат за цел да развият съвременните културни продукции и да придобият национално значим статут.


Брой постъпили проекти: 7

Брой одобрени проекти 7

Отпусната сума: 15 000 лева.


1.7. Награди „Златен век”


За трета поредна година, във връзка с честването на 24 Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, НФ „Култура” отпусна 34 държавни парични награди, всяка в размер на 3000 лева на изтъкнати български творци в областта на културата.


1.8. Дарение

През 2005 година за първи път Национален фонд „Култура” получи дарение в размер на 200 000 лева от “Крам Комплекс” ООД. Получилите субидия от дарението на “Крам Комплекс” ООД организации са упоменати в часта “ПРИЛОЖЕНИЕ”.


2. Реализиране на дейности, свързани с информационното, аналитично и комуникационно обезпечаване на културния сектор:


2.1. Бюлетин “Култура”


Цели:

 • набиране и представяне на актуална информация за процесите в културния живот

 • запознаване на аудиторията с възможностите за развитие на културния сектор

 • създаване на условия за работа в мрежа и по-добри професионални контакти в сектораНФ „Култура” започна да работи за издаването на Бюлетин „Култура”, съвместно с Евро-Българския културен център и Националните центрове по изкуствата към Министерството на Културата. Излезе неговия първи брой, в който се предлага: статистически данни и анализи за потреблението на културни продукти както и културните нагласи сред българското общество и българските творци; информация за процесите в културния живот и състоянието на културния сектор - ресурсното осигуряване на културни дейности – отделното финансиране и резултатите от дейността на културните организации, възможностите за допълнително финансиране на проекти – донорски програми, международни проекти, образователни и професионални програми.


2.2. Социологически проучвания и изследвания в областта на културата и културния живот в България


Цели: Проучване, анализ обобщение и популяризиране на информацията, свързана с актуалната ситуация в културния сектор и с възможностите за неговото развитие


НФ „Култура” поръча на НЦИОМ да проведе национални представителни изследвания за: културните нагласи и потребление на културни продукти в България; проучване и анализ на процесите, свързани с появата на културните продукти и влиянието им за развитието на културната индустрия и информационно разпространение.


Изследванията бяха направени в две сесии през Февруари и Октомври и са публикувани в Бюлетин “Култура”.


С тази програма се полага основата на информационното и аналитично обезпечаване на културния сектор, което е предпоставка за развитие на успешен маркетинг и мениджмънт на изкуствата в България.

Изнесените данни в изследванията служат и за формиране на критерии за оценка на състоянието на културния сектор и възможностите за неговото развитие.


ІІ. По втория приоритет – Подкрепа за културно-историческото наследство – целите на НФ „Култура” са ориентирани към:


 1. опазване и съхраняване на културно-историческото наследство на България;

 2. популяризиране и социализиране на културно-историческото наследство на България;

 3. ефективно използване на културно-историческото наследство като ключов ресурс за развитието общността/региона/нацията;

 4. сформиране на партньорски мрежи от различен тип организации и институции за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство


За постигане на тези цели Фондът осъществи дейности по:


1. Организиране и провеждане на програми за финансиране на творчески проекти в областта на културното наследство:


1.1. Програма за подкрепа на недвижимото културно наследство


Тази програма е насочена към опазване, съхраняване, популяризиране на културно-историческото наследство на България


В рамките на тази програма се проведе конкурс за финансирането на проекти по опазването, документирането, реставрацията и консервацията на недвижимите паметници на културата.


Брой подадени проекти: 64

Брой подкрепени проекти: 9

Отпусната сума: 50 032 лева


1.2. Програма за подкрепа на живото, нематериално културно наследство – Автентичен фолклор.


Тази програма е насочена към съхраняване, опазване, популяризиране и социализиране на традиционната българска култура и автентичен фолклор


Целта на тази програма е подкрепа за традиционната българска култура и самобитното живо народно творчество в малките общности. Приоритетът на програмата е търсенето на специфичното в традиционната култура на различните общности и неговото място в многообразието в национален мащаб, както и съхраняването на традицията чрез приобщаването на младото поколение.


Проведен бе конкурс за финансиране на съхранението, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор, като част от богатството на родното културно-историческо наследство.


Брой подадени проекти: 193

Брой одобрени проекти: 25

Отпусната сума: 35 045 лева


2. Участие в програми и проекти за ресурсно осигуряване на сектора


2.1. Участие в тристранен проект: “Модели за регионални стратегии- културно наследство и устойчиво развитие”


Целите на проекта са:

 • разработване на регионални стратегии за превръщане на културно-историческото наследство във фактор за устойчиво развитие на регионите;

 • стимулиране на прякото и демократично гражданско участие на местно ниво;

 • прилагане на разработените стратегии в пилотните общини ;


През 2005 година се създаде Фонд за финансиране на проекти за изготвяне на модели за превръщане на културното наследство във фактор за устойчиво развитие на регионите. С него се постави началото на пилотен за културния сектор проект.

Той се осъществява от НФ “Култура”, Швейцарската Агенция за Развитие и Сътрудничество / ШАРС /, представлявана от Фондация за Развитие на Местното Самоуправление / ФРМС /, и местната власт в лицето на общините.


Дейността по проекта се провежда чрез прилагане на иновативния подход ФОРУМ- ПРОЦЕС по посока на идентифициране и остойностяване на културно- историческото наследство.

От месец ноември 2005 г. НФ ”Култура” и Фондация за Реформа в Местното Самоуправление / ФРМС /, подкрепят Форум- процеси в два пилотни региона – Силистра- Алфатар – Тутракан и Смолян- Златоград. Темата на дискусиите, които са в рамките на 5 сесии е “Модели за превръщане на Културно историческото наследство / КИН / във фактор за икономическото развитие на региона”. Във Форума или в “местния културен парламент” работят около 70- 80 представители на различни заинтересовани по темата страни- местните власти, граждански организации и сдружения с нестопанска цел, културни и образователни институции, бизнес средите, читалищата, младите хора, заинтересовани граждани и др. Форума се отразява от всички медии на местно ниво и от кореспондентите на националните медии. Издава се и бюлетин, който отразява работата по време и между сесиите. В края на работата на Форум- процеса е предвидено финансиране на проект от НФ ”Култура” и Фондацията за реформа в местното самоуправление, който да опредмети съвместните усилия на местната културна гилдия. Създаването и подкрепата на този демократичен процес се ползва с особен интерес сред бенефициентите.


Отпусната сума: 170 000 лева, от които 50 000 лева осигурени от НФ „Култура”


Кратко изложение на резултатите от проучването на дейността на Национален фонд “Култура” през 2005 година


В края на 2005 и началото на 2006 година бе направено проучване на дейността на НФК по негова поръчка. Целта на проучването е да събере информация, която би могла да ориентира Фонда за ефективността на работата му и способността му да провежда добра културна политика както и да се направят препоръки за развитието на НФК в краткосрочна перспектива.


Проучването има предимно насочващ характер поради невъзможността да се обхване цялостната дейност на Фонда в настоящия момент.


Данните от проучването се основават на информация получена от избрана група респонденти, включващи преки бенефициенти на НФК, както и независими експерти. Информацията е събрана с помощта на въпросници и интервюта и чрез преглед на вътрешни документи на НФК.


Резултати от проучването показват основните постижения и слабости на НФК. По-долу те са представени както следва:


ПОСТИЖЕНИЯ И СИЛНИ СТРАНИ НА НФК:


1. НФК е организация, която е развила своеобразен, уникален характер:

Дейността на Фонда има няколко открояващи се аспекта:


  1. НФК е държавна културна институция с определен бюджет, с ясни цели и приоритети и която работи в национален мащаб;

  2. НФК дава подкрепа за култура чрез грантове с различен размер, т.е работи като донор. В този аспект Фондът е развил редица ценни качества, които го правят един от значимите донори за култура в страната:

 • Има грантова политика;

 • Работи в разнообразни и важни за развитието на националната култура области;

 • Познава нуждите на кандидатите;

 • Използва открити, несложни и небюрократични процедури на кандидатстване с конкретни критерии, добре разработени документи и редовни сесии;

 • Дава допълнителна информационна подкрепа;

 • Подържа професионални и леки контакти с кандидатите;

 • Общото качество на подкрепените от НФК проекти е добро;

 • Подкрепя различни по-мащаб на дейност организации в страната, включително малки и нови;

 • Дава професионална и обективна оценка на кандидатстващите проекти;

 • Поддържа прозрачност на конкурсите, спазва договорните си отношения с бенефициентите и осигурява навременно разглеждане на проектите,
  1. Начинът на работа на НФК го доближава до неправителствена организация.

Фондът се старае да работи като съвременна културна организация от европейски тип като се стреми да поддържа добър експертен капацитет, прозрачни процедури и подходяща институционална политика. Последното е особено ценно тъй като малко държавни институции в страната притежават необходимата институционална зрялост да търсят и разработват собствена политика, която да осигури ефективността им.


  1. НФК разработва стратегически инициативи.

НФК се стреми към развитие на стратегическия си капацитет в полза на разработването на добра национална политика за култура.

 • Особено ценен е подходът на Фонда за привличане на партньори в осъществяването на отделните инициативи.

 • Друго сериозно постижение на НФК е стремежът му да насочи стратегическата работа по изработване на добра културна политика към по-задълбочено използване на основни количествени и качествени показатели за развитието на културните процеси. Една от последните инициативи на НФК, издаването на Бюлетин, дава добра посока за развитие. Това постижение на Фонда ще се окаже особено съществено с присъединяването на страната към ЕС, когато България ще трябва да предоставя данни за българската култура на ЕUROSTAT.
  1. НФК се развива като най-големия публичен фонд за култура в страната

НФК основава дейността си на прозрачни процедури и ясни цели и може да бъде модел за работа на всички други публични фондове в страната с различен мащаб на дейност. Той се откроява като предпочитаната държавна културна институция в страната от редица бенефициенти.


2. НФК се стреми да отговаря на съществени нужди на културната общност:

Значението на дейността на НФК е преди всичко в това, че подкрепя развитието на културната среда в страната.


2.1. Предоставяната от него финансова помощ поддържа динамиката на средата като дава възможност на редица огранизации с различен опит и мащаб на работа да се включат в културния живот;


2.2. Същевременно Фондът обръща специално внимание на европейската насоченост на проектите и по този начин се стреми да подпомага развитието на културната среда съобразно европейските тенденции;


2.3. За момента в страната няма друга организция освен НФК, която дава подкрепа в значителени брой области, включително и за т.нар. “непопулярни неща”, за които няма грижа никоя държавна културна институция;


2.4. НФК е и една от много малкото национални организации чиято подкрепа е авторитетна и легитимира подкрепените автори и творби. Знакът на НФК се е превърнал в марка за качество;


2.5. НФК се отличава и с това, че работи чрез своеобразната комбинация от два типа дейности – донорски и стратегически, която е рядка и се оказва много необходима за културната общност поради потенциала за добри резултати;


3. НФК развива стратегически инициативи и стратегически партньорства:

3.1. Както беше споменато и по-горе Фондът разработва определен брой инициативи със стратегически характер, които най-общо целят да подпомогнат създаването на по-добра политика за култура, основаваща се на задълбочено познаване на състоянието на културната среда;


3.2. Особено важни са усилията на НФК за мобилизиране на експертния потенциал на регионално и общинско ниво;


3.3. Както беше отбелязано добро постижение на Фонда е създаването на партньорства с различни по характер и мащаб на дейност организации за осъществяване на стратегическите инициативи;


3.4. Важно е да се отбележи, че потенциалът на НФК за стратегическа работа е оценен от респондентите дори и при малко познаване на този аспект от дейността му. Т.е. въз основа на впечатленията от донорската дейност на НФК респондентите смятат, че НФК има капацитета да разработва стратегически проекти. Нещо повече, той трябва да прави това за да отговори на една изключително съществена необходимост за развитието на културата в страната.


СЛАБОСТИ НА НФК:


1. Липса на баланс между отделните аспекти на дейност на НФК:

Очевидно е, че НФК е успял да развие разнообразни аспекти като културна институция и това разнообразие само по-себе си поставя необходимостта да се прецени и намери най-добрия баланс между тях за да се осигури ефективността на Фонда. Малко организации могат да работят ефективно в няколко направления и в национален мащаб с ограничен бюджет.


1.1. Съществено е Фондът да определи по-какъв начин всеки един от гореспоменатите аспекти на дейността му спомага за постигане на основната му задача – подкрепа на развитието на българската култура.


1.2. Съчетанието на държавна институция по статут и устройство с гъвкав, прозрачен и експертен начин на работа, характерен за неправителствена организация е добро и е препоръчително да се поддържа и в бъдеще като се развие и характерната за неправителствените организации активност в привличане на допълнителни средства.


1.3. Съчетанието на донорска дейност със стратегическа работа е особено важно и именно там трябва да се търси доброто равновесие. Препоръчително е Фондът да намери точните връзки между отделни стратегически инициативи и инвестициите, които прави като донор. Така например подкрепата на НФК за разработване на регионални културни стратегии би могла да се съчетае с донорска подкрепа за регионален проект, който спомага за прилагането на някои елементи от разработената стратегия. Примерът указва само една възможност. Подобно съчетаване на инвестициите, които НФК прави чрез донорската си подкрепа и чрез стратегическите инициативи би могло да даде много добър резултат.


1.4 Особено важно за намирането на споменатия добър баланс е Фондът да приложи механизъм за проследяване на работата си отделните приоритетни области, да я измери и оцени, т.е. да прави мониторинг и оценка. За момента НФК не прилага такъв механизъм и това затруднява и оценката на ефективността му.

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Отчет annual report iconFaithActs Annual Report 2010/2011

Отчет annual report iconRiwatch annual Report 2011-2012

Отчет annual report iconBuilding Bridges to Independence 2008–09 Annual Report

Отчет annual report iconFaculty of Education Annual Research Report 2010

Отчет annual report iconVanuatu Annual Program Performance Report 2011

Отчет annual report iconFaculty of Electrical Engineering and Informatics Annual Report 2002

Отчет annual report iconReport for the Annual icofom meeting in Taipei, October 2011

Отчет annual report iconDepartment of physics university of bologna annual Activity Report 2001

Отчет annual report iconMonitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2010

Отчет annual report iconDepartment of Environment, Climate Change and Water nsw, 2009-2010 Annual Report, pages 237-336

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом