Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация
ИмеПодобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер197.95 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://fman.tu-sofia.bg/bib/4podobr48av5.doc
ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА НА РАВНИЩЕ МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Въведение

През последните години корупцията се превърна в глобална заплаха не само за икономическото развитие на отделните страни и международните им връзки, но и за световната икономика и политика като цяло. Различните форми на злоупотреба с власт за лично или групово облагодетелстване в ущърб на обществения интерес придобиват особено голяма актуалност за България през последните години. Корупцията е една от сериозните заплахи за основните принципи и ценности на съвременното българско демократично общество. Тя подкопава доверието на гражданите в демокрацията, разрушава върховенството на закона, представлява отрицание на правата на човека и възпрепятства общественото и икономическото развитие.

Постигането на осезаеми резултати в предотвратяването на корупционните практики е важно мерило за успеха на всяко правителство, мерило за утвърждаващата се роля на гражданското общество и за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и демократичен контрол както на ниските, така и на високите етажи на властта. Като комплексно явление, корупцията представлява отрицание на честната конкуренция , демотивира предприемачеството, стимулира сенчестата икономика и престъпността, влошава публичните услуги и утежнява социалното бреме за гражданите. По такъв начин корупцията допринася за увеличаването на пропастта между бедни и богати и се превръща в пряка заплаха за демократичните устои на обществото ни.

Изхождайки от неразривната връзка на проявления на корупция в различните етажи на властта, поставяме разрешаването на корупционните проблеми на равнище местна администрация, като една „първа стъпка” по дългия път на предотвратяване на корупцията по всички нива на властта. През последните няколко години българското общество постави в центъра на вниманието си проблемите, свързани с корупцията на местно ниво.

Анализирайки измеренията на корупцията и корупционните нагласи сред служителите от местната администрация и отчитайки най-често срещаните корупционни практики, поставяме акцента в настоящия доклад върху подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация чрез прилагането на конкретни мерки, механизми и структури за огрничаването й. За ефективно противодействие на корупцията на административно ниво не са достатъчни само институционални мерки. Необходимо е създаването на нов тип политическа и икономическа култура на нетърпимост към нея, а това е невъзможно без съвместните усилия на всички държавни институции, медиите, неправителствените организации и гражданите. Трябва да съществуват ясни граници на допустимо и недопустимо поведение, механизми, които ще създадат неблагоприятна за развитие на корупцията институционална и правна среда и обществена осведоменост за последиците от корупцията и причините за нейното съществуване.

Настоящият доклад е насочен към реално намаляване на корупцията на равнище общинска aдминистрация и забележимо повишаване на доверието на населението в институциите чрез предприемането на мерки и въвеждането на структури и механизми относно ограничаването на корупционните проявления. Предмет на изследване е измерението на корупцията сред общинските служители и предложенията за конкретни мерки, свързани с нейното ограничаване.


2.Измерения на корупцията и корупционните нагласи сред служителите от местната администрация

Корупцията на местно ниво - администратори в общината - за разрешително за строеж или за сергия на общинския пазар, се нарича масова, ежедневна или корупция на ниско ниво. В класацията на Коалиция 2000 за корумпираност на държавните служители общинарите заемат традиционно 11-12-то място. Основната причина за такава позиция е обстоятелството, че те осъществяват най-непосредствен контакт с гражданите във връзка с най-търсените услуги от населението. Тук най-ясно се вижда ефективността или неефективността на администрацията, качествените или некачествените услуги, безвъзмездното или "възмездното" удовлетворяване на потребностите на гражданите, тъй като административните услуги имат конкретен адрес и непосредствен и видим резултат. Наличието на корупционен потенциал в общините се потвърждава и от социологическите проучвания и анкети, провеждани през последните години от местни неправителствените организации, ангажирани с проблемите на борбата срещу корупцията. Така например организацията Инициатива за устойчиво развитие "Местен дневен ред 21 век" в рамките на aнтикорупционен проект, подкрепен от Коалиция 2000 провежда социологическо проучване, което обхваща 195 служители в общината. Изследването показва, че 23% от анкетираните служители смятат за допустим подкупа в неговите различни форми и проявления, а 67% са убедени, че колегите им не биха отказали, ако им бъде направено подобно предложение. Най-разпространеното средство за корумпиране на общинските служители са безплатните обеди и вечери, също и услугите. Съответно 35% и 28% смятат за допустими обед или услуга, а 71% не биха отказали подобни предложения. Принципът "услуга за услуга" е най-масовата форма на корупционно договаряне между служители и граждани, за което се изказват 29%, следват парите - 17% и подаръците - 16%. Друг съществен извод от изследването е, че не е малък делът на служителите, върху които през годината е оказван корупционен натиск от страна на граждани. Наблюдава се и друг вид корупционен натиск - институционален или йерархичен: 44% от запитаните споделят, че са били принуждавани от своите началници да извършват неща, които противоречат на професионалната етика и морал, като 35% казват, че тази практика съвсем не е изключение в работата на общинската администрация[1].1 Интерес представляват и резултатите от анкета на организацията Инициатива за гражданска активност - Пазарджик, проведена паралелно сред общинските служители и сред гражданите[2].2 На въпроса "Доколко широко е разпространена корупцията в общинската администрация" от анкетираните служители отговарят: 6% - повечето служители са въвлечени, 40% - някои служители са въвлечени, 8% -няма въвлечени служители, 46% - не могат да преценят. Според тези отговори за разпространението на корупцията в общинската администрация се получава корупционен индекс със стойност 1,73, т.е. ниско ниво на разпространение. Според методологията на Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000 стойността на индекса се движи от 0 /институция без корупция/ до 10 /висока корупция

Графика 1. Доколко широко е разпространена корупцията в oбщинската администрация

Оценка на общински служители


Анкетираните граждани обаче смятат, че служителите от общинската администрация са въвлечени в корупционни практики в значителна степен: 2% отговарят, че корупцията е слабо разпространена, 27% - повечето служители са въвлечени в корупция, 20% - почти всички, 36% - някои са въвлечени, 15% - не могат да преценят. Според отговорите на гражданите се образува корупционен индекс със стойност 5, което определя високо ниво на разпространение на корупцията, противоположно на резултата от самооценката на служителите.

Графика 2. Разпространение на корупция в Общинската администрация

Оценка на гражданите


Аналогични са резултатите от анкетата на тема "Граждани -корупция - местна администрация", в която са анкетирани 171 пълнолетни жители: 6% от тях смятат, че почти всички общински администратори са корумпирани, 32% - повечето са корумпирани, 28% - някои са корумпирани, 11% - почти няма корумпирани служители, 23% - не знаят или не могат да преценят[3].3


Според проучвания на бизнес средата корупцията на местно равнище се нарежда сред основните проблеми и бариери пред частния бизнес наред с високите данъци и бюрокрацията. В контактите си с местната администрация бизнесмените се сблъскват с проблеми като: неумение да се работи с гражданите като с клиенти на публичните услуги, враждебно отношение към частния сектор, труден достъп до информация, отсъствие на прозрачност, трудно получаване на обичайни услуги, неопитни служители, не познаване на нормативни актове и закони. Конфликти и условия за корупционни практики възникват в случаите на отказ на чиновниците за достъп до информация по различни въпроси. При липсата на правна дефиниция на понятието "служебна тайна" и при недостатъчно ясния регламент за "обществената информация" в Закона за достъп до обществена информация, практически е дадена възможност на служителите да интерпретират въпроса според собствените си виждания.

Макар че през последните години започна изграждане на общински информационно-комуникационни системи и бяха въведени службите за връзки с обществеността, информационното обслужване на гражданите в общините е все още на ниско ниво, не са премахнати условията за произвол на чиновника над гражданина, вкл. и за нерегламентирани "услуги" в информационното обслужване.

"Входните пространства на институциите са организирани в два варианта. В централните институции липсва каквато и да е било информация по какъв въпрос към кого и по какъв начин да се обърне посетителят. В общините - е обратното. Входната информационна среда е претоварена и неорганизирана, така че е необходимо да се търси допълнителна информация. Особено затруднение в комуникацията са неразбираеми за гражданите абревиатури на имената на отделите, например АПОН - БИДАО.

Гишета "Информация" продължават да са устроени така, че гражданинът да заема йерархически ниска позиция: той се навежда, за да срещне в лице или в корем портиера/информатора/. Подобна пространствена техника за интериоризиране на гражданина се проявява и в някои случаи на устройство на кабинети."


3.Най-често срещаните корупционни практики

В общинската администрация корупционните практики са свързани с административните услуги по молби на гражданите, лицензи, търгове, особено при издаване на строителни разрешения. Тук се откриват възможности за лично облагодетелстване на служители и фактори в местната власт - от една страна, от друга -готовност за даване на подкуп от гражданите за по-бързо и лесно уреждане на даден въпрос. Именно в публичните услуги, където администрацията влиза в широк непосредствен допир и личен контакт с гражданите, се очертават основните "сиви зони" или сферите с повишен корупционен риск в работата на общинската администрация:

  • възлагане на общински поръчки;

  • лицензиране на стопански и търговски дейности;

  • отдаване под наем, ремонт и строителство на общински обекти;

  • търгове за приватизация на общинска собственост;

  • снабдяване на общински обекти с гориво и консумативи.

Друг важен корупционен ресурс, особено в по-малките общини е назначаването на хора на общински служби.Тук големият проблем се състои в размиването на границата между "приятелската" и "купената услуга", в това, че територията на "непаричния подкуп" се разширява по линия на "посредници" - роднини, приятели, съпартийци.

На равнището на ежедневието корупцията се разглежда като опит за "ефикасно" решаване на даден въпрос: граждани се оправдават, че с подкуп или подарък по-бързо и по-лесно решават свои лични проблеми. От друга страна, прави се признанието, че този вид корупция помага на хората от администрацията да оцелеят икономически. По такъв начин - подобно поведение се превръща в норма, което носи сериозни рискове за подкопаването на обществения морал. Негативните последици от една корупционна сделка не се свеждат до простото нарушение на закона и наредбите на общината. По-същественото е, че онова, за което се вземат и дават подкупи, има дългосрочни икономически последици за дадена община, за социалните и икономическите измерения на общинското развитие. Става дума за последиците от недобросъвестна приватизационна сделка, необложена с данък фирмена печалба, необмитен внос или отминати с мълчание нарушения на Кодекса на труда, неправилно даден лиценз, неспазване правилата за възлагане на обществените поръчки, нерегламентирано финансиране на политически партии.

Повечето форми на корупционно поведение - търговия с влияние, злоупотреба с политическа, икономическа и административна власт - реално представляват множество измерения на лошо управление. Това обстоятелство сериозно застрашава формирането на местното самоуправление в страната, току-що възродено с демократизацията след периода на тоталитарното свръхцентрализирано управление. С оглед на бъдещото развитие и продължаването на реформата в местното самоуправление положително въздействие може да се очаква от изпълнението на Национална стратегия за противодействие на корупцията, приета от правителството през 2001 година, в която в частта за противодействие на корупцията в местната власт се предлагат редица конкретни дейности и мерки: за повишаване на гражданския контрол над общинските изборни органи, подобряване работата на общинските администрации за връзки с обществеността и на информационната работа, премахване на неефективни и дублиращи се механизми и други.


4.Проектиране на антикорупционни механизми и структури за ограничаване проявленията на корупцията на равнище местна администрация

Проучванията и оценките, извършени от национални и международни организации потвърждават, че широко разпространената  корупция продължава да е причина за безпокойство и засяга много сфери на обществото. Наблюдава се тенденция на позитивен спад по отношение на административната корупция, но цялостното отразяване на изпълнението в областта на корупцията остава много слабо. Констатирайки значимостта на този проблем, можем да обосновем необходимостта от предприемането на мерки относно ограничаването на неговото разпространение.


4.1 Укрепване капацитет на Обществен съвет за борба срещу корупцията в община за провеждане на предварителни анкети по проверка и изясняване на сигнали за антокорупвионни действия

В Обществения съвет за борба срещу корупцията трябва да представители на местната власт, неправителствени организации, медии, бизнеса. Основна функция на този съвет е да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, да осъществява координация на антикорупционните дейности и да предлага антикорупционни мерки на общинско или областно ниво, да оказва експертна и консултантска помощ за предотвратяване на корупционни практики. На сесиите на Общественият съвет, които трябва да са открити зашироката публика, се обсъждат проблеми на корупционната обстановка в региона, сигнали на граждани и мерките, взети от съответните органи. Основни приоритети в работата на Обществения съвет са проучвания и анализи на корупционната обстановка, работа с медиите за отразяване на проблемите с корупцията в региона, повишаване на информираността на институциите, ангажирани с борбата срещу корупцията, и подпомагане на правозащитните органи. Общественият съвет за борба с корупцията трябва да определя приоритетните проблеми, които да залегнат в стратегията за противодействие на корупцията.

Избирането на Постоянна комисия, която представлява Съвета за превенция и борба срещу корупцията, е една от презумциите, заложени в дейността на Съвета. Съветът се състои от постоянни представители, Постоянна комисия в състав и правомощия, утвърдени от Съвета, Временни работни групи по конкретни проблеми, излъчени от Съвета. Съветът трябва да е отворен и да допуска в дейността си и други организации и институции. Антикорупционните обществени съвети извършват значителна дейност по събирането на информация за корупцията, с което оказват съдействие на правозащитните и правоохраняващи органи, чиито официално регистрирани данни за корупцията не винаги представят действителния размер на проблема поради големия брой неразкрити корупционни престъпления. В рамките на дейността на обществените съвети се експериментират различни форми и средства за създаване на канали за подаване на жалби от граждани, пострадали от корупция, за събиране на сведения от жертви на корупция, откриват се "горещи телефони" за сигнали, както и специални пощенски кутии и приемни за граждани. Полезен антикорупционен инструмент е Наръчник на гражданина, представящ в популярен, синтезиран и достъпен вид административните услуги на общината съгласно действащата нормативна уредба. Подобен наръчник, който съдържа и актуална информация за контакти с ръководители и служители в съответните отдели и кабинети, улеснява достъпа до публичните услуги и повишава прозрачността в работата на администрацията. Чрез използването на тези антикорупционни инструменти се цели именно огрничаването на корупцията на месно равнище. Друга инициатива, насочена към повишаване на прозрачността, доброто управление на общината и намаляване на корупционния риск, представлява приемането на Общинска програма за антикорупционни мерки. Ефективната дейност на Обществения съвет за борба с корупцията зависи най-вече от вътршния контрол, осъществяван върху дейността на съвета.


4.2 Появата на Местен омбудсман

Местният омбудсман или наричан още Обществен посредник на територията на общината не създава правозадължителни актове, нито може да спре или отмени акт или действие на местен орган. Посредникът търси решенията за оплакванията на гражданите в контекста на действащото право и със социални и морални средства на въздействие. Посредникът осъществява пълномощията си чрез предложения и сигнали до органите, автори на правните актове и действия, по отношение на които гражданите подават жалби. Освен, че служи като достъпна форма за защита на правата на гражданите, посредникът трябва да въздейства и като коректив на администрацията, тъй като в редовните си отчети на основата на повторяемите се жалби прави препоръки за промяна в наредби и правилници или в механизми на функционирането на общинската администрация. Практиката показа, че местните омбудсмани изпълняват и важна образователна функция, с което се дава отговор на реална потребност в българското общество за повишаване институционалната и правната култура на гражданите, за преодоляване на отчуждението от властта и за повишаване доверието в държавните институции. Финансирането на институцията се осъществява от проекти на неправителствени организации, като средствата се превеждат в бюджета на общинския съвет.


4.3 Въвеждане фигурата на Граждански наблюдател

Гражданският наблюдател се избира и издига от местните неправителствени организации и се легитимира пред обществеността, медиите и местните власти като ключова фигура в осъществяването на гражданското наблюдение в общинските форуми. Компетенциите на Гражданския наблюдател са упражняване на мониторинг в сферата на следните общински дейности: възлагане на общински поръчки, лицензиране на стопански и търговки дейности, отдаване под наем, ремонт и строителство на общински обекти, работата по разглеждане на молби, жалби и предложения на гражданите и други сфери с важно значение за общината. Гражданският наблюдател осъществява мониторинг на процеса на взимане на решения в определени сфери на сесиите на Общинския съвет, на заседанията на общинските постоянни комисии и други специализирани общински органи; има достъп до документи, протоколи и решения на съответните органи, право на устни и писмени справки за работата на общинската администрация. Той следи за съблюдаването на законните правила и процедури, за спазване правата на гражданите и техните организации. Гражданският наблюдател трябва да изготвя своевременно отчети за дейността си, да запознава обществеността и медиите с резултатите от наблюдението. На интернет-страницата на Коалиция 2000 се открива специална рубрика за отчитане на Гражданския наблюдател и за периодични анализи на корупционната ситуация в съответните градове и общини, както и за предложения за подобряване дейността на общинските органи. Институционализирането на Гражданския наблюдател изисква доброволното съдействие на местните общински власти на основата на законодателството, регламентиращо гражданските права и участието в местното самоуправление. За целта се подписва специален меморандум/ споразумение за сътрудничество и въвеждане на Граждански наблюдател между общината и неправителствената организация. В него се регламентират пълномощията на Гражданския наблюдател и взаимодействието с общинския съвет, кмета на общината и общинската администрация в степен и граници, формулирани съобразно местните условия и договорености.


4.4 Ефективно действащи Общински центрове за услуги и информация на гражданите


Като цяло работата на общинските центрове за услуги на гражданите се оценява положително от над 95% от анкетираните граждани[4].4 Натрупаният опит на общините, в които бяха разкрити центровете, представлява сериозно постижение и практически модел за организиране на работата на общинските администрации.

Идеи за по-нататъшно развитие на ЦУИГ: Разширяване на обхвата и броя на услугите чрез изработка и въвеждане на технологични карти за извършване на услугите; цялостно автоматизиране и обработка на информацията в общината; внедряване на документно ориентирана система, при която изцяло отпада потребността от попълване на формуляри от страна на гражданите; пренасяне на същинското извършване на някои от услугите в центъра и реализирането им в момента на депозираното искане; разширяване и обогатяване на информационната функция на центъра чрез предоставяне на различни видове допълнителна информация като актуални наредби и решения на Общинския съвет, бизнес-информация, пресинформация, туристическа информация, друга нормативна информация.


4.5 Ефективно приложим Етичен кодекс на служителите в общинската администрация

Приемането и въвеждането в практиката на етични кодекси за администрацията, които в допълнение към законодателството, да регламентират моралните и етични норми и антикорупционното поведение при изпълнение на служебните задължения, се препоръчва в редица документи на Съвета на Европа и Европейския съюз.


5. Антикорупционни мерки в местната администрация


Мярка

Отговорни длъжн.лица

Упражняване на контролна дейност над служителите в администрацията по превенция и противодействие на корупцията.

Зам.кметове

Разширяване на каналите за получаване на информация и сигнали за корупция от гражданите.

Зам.кметове


Контрол на декларациите за избягване конфликт на интереси на държавните служители.

Зам.кметове

Огласяване на мерките за прозрачност в управлението.

Кмет

Гласност на участията на общината в публично-частни партньорства и проекти и предоставяне на възможност на гражданите за предварителни коментари по тях.

Нач.отдел “ККПВОМС”

Спазване на правилата на защита на сигнализиращите за корупция граждани.

Зам.кметове

Оценка  на корупционния риск на всички нива в административните структури.

Зам.кметове

Текущ контрол над дейността на служители, работещи в звена с повишен корупционен риск (обществени поръчки, човешки ресурси, работа с клиенти, търгове, конкурси и др.).

Зам.кметове

Критериите за оценка на правилата на професионалната етика да се отразява в годишната оценка на изпълнението на служителите в администрацията. 

Оценяващите ръководители

Осигуряване на постоянна информираност на гражданите и бизнеса за предстоящи и проведени процедури /сключени договори/за ползване на дървесина и лесокултурни дейности в ОГФ с цел гарантиране на пълна прозрачност и повишаване на общественото доверие в кметската институция.

Управител”ОГФ”

 

Текущ контрол на вътрешноадминистративната информационна система за електронен документооборот за регистрация на заявления за административни услуги, подаване на жалби, сигнали, оплаквания и предложения и др.

Секретар

Директор на Д”АПИО”

Анализ и оценка на практиката при управлението и разпореждането с общинско имущество и предприемане на мерки за постигане на по-голяма прозрачност при осъществяване на сделките.

Зам.кметове

Директор на Д”ФСДУС”

Текущ контрол на мерките по превенция и противодействие на възможните прояви на корупция, свързани с дейността на едноличните търговски дружества със 100% общинско участие в капитала.

Кмет,

Управители на “ВиК” и “БКС” ЕООД


Заключение

Прилагането на проектните антикорупционни механизми, структури и мерки нa територията на общината ще повлияе в следните насоки: Ще се повиши общественото доверие в институциите и ще се засили гражданския контрол; Повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните практики и ограничаване на корупционния риск; Създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и вземането на управленски решения  на политическите лица и  държавната администрация; Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и служителите в администрацията; Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите в държавните органи и в обществените отношения като цяло. Апробиране на форми, методи и практики в конкретни условия на местно равнище за гражданско противодействие срещу корупцията в най-ниските етажи на местната администрация е основния способ, на базата на който е разработен доклада Основната му цел е свързана с повишаване на правната култура на гражданите относно техните права, условията и реда за извършване на административни услуги от местните власти, както и структурата и функциите на общинските органи. Цели се създаване на увереност у гражданите, че корупцията, както на национално, така и на местно равнище, е решим проблем.


Литература

1.Чакъров Румен, Теодора Калейнска. Корупцията през погледа на институциите. 2000, Велико Търново

2. Проект на Фондация "Инициатива за гражданска активност" - Пазарджик: «http://www.online.bg/coalition2000/index_html»

3. Иванова Елена, Регионално сдружение "Възродено гражданско общество" - Плевен. В: Локални инициативи срещу корупцията. Център за изследване на демокрацията и Коалиция2000. 1999, София, с. 64-66

4. Центрове за услуги и информация на гражданите - настояще и бъдеще. ФРМС, Информационен бюлетин № 8, 2001

5. Гражданите и местната администрация. Наръчник на обществения посредник /омбудсман/. Център за социални практики / Сдружение "Подкрепа за местни инициативи", 1998, София

6. Локални инициативи срещу корупцията, Коалиция 2000 / Център за изследване на демокрацията, 1999, София

7. Публични регистри - как да търсим справки и услуги в общината и съда, Програма "Достъп до информация", 2000, София

8. Корупцията през погледа на институциите, 2000, Велико Търново

9. Проект за Етичен кодекс на общинския съветник. В: "Противодействие на корупцията в местната власт, Коалиция 2000 / Асоциация АКСЕС, 2000, София

10. Европейска харта за местно самоуправление, Фондация за развитие на местното самоуправление, 2000, София

11. Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект, Център за изследване на демокрацията, 2002, София

12. Информационен бюлетин на ФРМС, Фондация за развитие на местното самоуправление, София

13. «http://www.anticorruption.bg» - Българският антикорупционен портал1[1] Чакъров Румен, Теодора Калейнска. Корупцията през погледа на институциите. 2000, Велико Търново

2[2] Проект на Фондация "Инициатива за гражданска активност" - Пазарджик: «http://www.online.bg/coalition2000/index_html»

3[3] Иванова Елена, Регионално сдружение "Възродено гражданско общество" - Плевен. В: Локални инициативи срещу корупцията. Център за изследване на демокрацията и Коалиция2000. 1999, София, с. 64-66

4[4] Центрове за услуги и информация на гражданите - настояще и бъдеще. ФРМС, Информационен бюлетин № 8, 2001

Свързани:

Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconІ. движение на делата в апелативен съд бургас
Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност....
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconІ. движение на делата в апелативен съд – бургас
Плана за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност....
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconДейност на прокуратурата на република българия и организационни мерки за повишаване ефективността на наказателното преследване
Борбата с корупцията и организираната престъпност е една от важните задачи на Прокуратурата на Република България, която е създадена...
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconРолята и приносът на Висшия съдебен съвет за изпълнение на показателите в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
Значението на Механизма за сътрудничество и проверка за реформата в съдебната система и борбата с корупцията в България
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconКорупцията в съдебната и изпълнителната власт. Практики и модели за преодоляването й. Дейност на прокуратурата в борбата с корупцията и проблеми в тази насока

Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconОсновни постижения по проект в рамките на Програма фар bg2005/017-353. 09. 01, EuropeAid/123343/D/ser/BG  „Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и
Основни постижения по проект в рамките на Програма фар bg2005/017-353. 09. 01, EuropeAid/123343/D/ser/BG  „Укрепване на капацитета...
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconДоклад на комисията до европейския парламент и съвета
Механизмът за сътрудничество и проверка: в подкрепа на България в областта на съдебната реформа, в борбата с корупцията и в борбата...
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconТригодишна бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г в програмен формат
Приоритет на Министерството на правосъдието е да се гарантира правовия ред в страната, борбата с престъпността и корупцията, както...
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconРезюме
Проект “Граждански парламент – модел за подобряване организацията на работа, контрол и мониторинг при превенция на корупцията и повишаване...
Подобряване ефективността на борбата с корупцията на равнище местна администрация iconКонспект Местна власт и администрация
Основни понятия: местна власт, местна автономия, управление и самоуправление. Централизация и децентрализация; концентрация и деконцентрация....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом