Страсбург
ИмеСтрасбург
страница6/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.88 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.justice.government.bg/publications/Reshenia/CASE OF VELIKOVI AND OTHERS v[1]. BULGARI
1   2   3   4   5   6
A.  Вреди

264.  Жалбоподателите по тези четири жалби са предявили следните претенции:

a) по делото Тодорова (Todorova), 160,500 евро (EUR) по отношение на имуществени вреди (придружено от експертна оценка за пазарната стойност на имота) и 10,000 евро (EUR) за неимуществени вреди;

b) по делото Енева и Добрев (Eneva and Dobrev) 98,280 евро (EUR) по отношение на апартамента (разликата между пазарната цена от 117,080 евро (EUR) - според оценка по представено от жалбоподателите заключение и получените от жалбоподателите през 2004г. 18,800 евро (EUR) от продажбата на компенсаторните им записи), 35,900 евро (EUR) по отншение на подобрения, пропуснати ползи и увредено обзавеждане и 20,000 евро (EUR) по отношение на неимуществени вреди;

c) по делото Богданови (Bogdanovi) - 52,200 евро (EUR) по отношение на апартамента (разликата между пазарната цена от 58,000 евро (EUR) според оценката по представеното от жалбоподателите заключение и полученото от жалбоподателите обезщетение от 5,800 евро (EUR)), 14,000 евро (EUR) по отношение на подобрения, загуби и вреди и 25,000 евро (EUR) по отношение на неимуществени вреди; и

d) по делото Цилеви (Tzilevi), 56,470 евро (EUR) по отношение на пазарната стойност на апартамента (подкрепено от експертно заключение изготвено от назначен от тях експерт), 4,893 евро (EUR) по отношение на настъпили вреди и 30,000 евро (EUR) за претърпените болки и страдания.

265.  Правителството не е коментирало.

266.  При тези обстоятелства Съдът счита, че доколкото се отнася до претенции за вреди, въпросът за приложението на Член 41 не е готов за решаване и отлага решаванете му, като има предвид възможността за постигане на споразумение между ответното правителство и жалбоподателите (Правило 75 § 1 от Правилата на Съда).

B.  Хонорари и разноски

1. По делото Тодорова (Todorova)

267.  Жалбоподателката претендира 4,730 евро (EUR) въйзнаграждание за 68 часа адвокатски труд по делото при заплащане по 70 евро (EUR) на час. Тя претендира и 331 евро (EUR) за преводи, пощенски и копирни услуги. Жалбоподателката представя споразумение за възнаграждание между нея и адвоката, описание на употребените часове и разписки. Поискала е сборът от горните суми – 5,061 евро (EUR) да бъде заплатен пряко по банковата сметка на адвоката й след приспадането на получената правна помощ от Съвета на Европа. И накрая, жалбоподателката претендира и сумата 128 евро (EUR) за разноските за експертна оценка на имота. Правителството не е коментирало.

268.  Съдът намира, че разноските за превод, пощенски и копирни услуги и експертна оценка, са били необходими и че са разумни по размер. Що се отнася до адвокатския хонорар, Съдът отчита сложността на настоящия случай, но и факта, че представителят на жалбоподателката е представлявал жалбоподателите по няколко подобни случая, в които въпросите се припокриват. Като взема предвид предоставената от Съвета на Европа правна помощ от 685 евро (EUR), той присъжда за всички хонорари и разноски на жалбоподателката сумата 2,000 евро (EUR), която да се преведе директно по банковата сметка на адвоката й и отхвърля претенциите за остатъка.


2. По делото Енева и Добрев (Eneva and Dobrev)

269.  Жалбоподателите претендират 2,100 евро (EUR) за хонорари определени от адвоката им за работата извършена след комуникацията на жалбата до ответното правителство. Представят препис от споразумение и молят тази сума да се плати директно по банковата сметка на адвоката им. Жалбоподателите претендират и равностойността на приблизително 240 евро (EUR) за превод, пощенски и други разноски и разходите за експертната оценка, която са представили. Правителството не е коментирало.

270.  Съдът намира, че разноските за превод, пощенски и копирни услуги и експертна оценка, са били необходими и са разумни по размер. Що се отнася до адвокатския хонорар, Съдът отчита сложността на настоящия случай, но и факта, че представителят на жалбоподателите не е участвал в първоначалната фаза на производството и е представлявал жалбоподателите по няколко подобни случая, в които въпросите се припокриват. Като взема предвид предоставената от Съвета на Европа правна помощ от 398 евро (EUR), той присъжда на жалбоподателката сумата 1,500 евро (EUR) за всички хонорари и разноски, която да се преведе директно по банковата сметка на адвоката й и отхвърля претенциите за остатъка.


3. По делото Богданови (Bogdanovi)

271.  Жалбоподателите претендират 5,100 евро (EUR) за хонорари определени от адвоката им съобразно договор между тях. Представят препис от споразумение и молят тази сума да се плати директно по банковата сметка на адвоката им. Жалбоподателите претендират и равностойността на приблизително 450 евро (EUR) за превод, пощенски и други разноски и разходите за експертната оценка Правителството не е коментирало.

272.  Съдът намира, че разноските за превод, пощенски и копирни услуги и експертна оценка, са били необходими и че са разумни по размер. Що се отнася до адвокатския хонорар, Съдът отчита сложността на настоящия случай, но и че представителя на жалбоподателите е действал от името на няколко жалбоподатели в подобни случаи, в които въпросите се припокриват. Като взема предвид предоставената от Съвета на Европа правна помощ от 685 евро (EUR), той присъжда за всички хонорари и разноски на жалбоподателите сумата 2,000 евро (EUR), която да се преведе директно по банковата сметка на адвоката й и отхвърля претенциите за остатъка.

4. По делото Цилеви (Tzilevi)

273.  Жалбоподателите претендират 3,430 евро (EUR) адвокатски хонорари за 49 часа при заплащане на час по 70 евро (EUR). Представят препис от споразумение за адвокатско възнаграждание и от отчет за употребеното време и молят посочената сума да бъде преведена директно по банковата сметка на адвоката им. Правителството не е коментирало.

274.  Съдът намира, че броят на претендираните часове е прекомерен. С оглед на това, но имайки предвид и сложността на делото, Съдът присъжда 2,500 евро (EUR) за хонорари и разноски.

ПО ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЕ, СЪДЪТ ЕДИНОДУШНО

1.  РЕШИ да присъедини жалбите;


2.  ПОСТАНОВИ, че не е налице нарушение на Член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията в жалбите на Великови (Velikovi) (жалба № 43278/98), Вульпе (Wulpe) (№ 45437/99), Чолакови (Cholakovi) (№ 48014/99), Стоянова и Иванов (Stoyanova and Ivanov) (№ 53367/99) и Николови (Nikolovi) (№ 194/02);


3.  ПОСТАНОВИ, че е налице нарушение на Член 1 от Протокол № 1 към Конвенцията в жалбите на Тодорова (Todorova) (жалба № 48380/99), Енева и Добрев (Eneva and Dobrev) (№ 51362/99), Богданови (Bogdanovi) (№ 60036/00) и Цилеви (Tzilevi) (№ 73465/01);


4.  ПОСТАНОВИ, че не е необходимо отделно разглеждане на оплакванията на жалбоподателите по Член 13 и 14 от Конвенцията;


5.  ПОСТАНОВИ, че не е налице нарушение на Член 6 от Конвенцията по жалбата на Николови (Nikolovi) (№ 194/02);


6.  ПОСТАНОВИ, че въпросът за приложението на Член 41, който се поражда по отношение на жалбите на Тодорова (Todorova) (жалба № 48380/99), Енева и Добрев (Eneva and Dobrev) (№ 51362/99), Богданови (Bogdanovi) (№ 60036/00) и Цилеви (Tzilevi) (№ 73465/01), не е готов за решаване що се отнася до претенциите за вреди;

съответно,

(a)  отлага този въпрос;

(b)  поканва правителството и жалбоподателите в гореупоменатите четири жалби да представят в срок от два месеца от датата, на която решението стане окончателно съобразно Член 44 § 2 от Конвенцията, писмените си становища по този въпрос и в частност, да уведомят Съда относно всяко споразумение, което могат да постигнат;

(c)  отлага по-нататъшното производство по жалбите на Тодорова (Todorova) (жалба № 48380/99), Енева и Добрев (Eneva and Dobrev) (№ 51362/99), Богданови (Bogdanovi) (№ 60036/00) и Цилеви (Tzilevi) (№ 73465/01) и делегира определянето й на Председателя на Камарата при нужда.


7.  ПОСТАНОВИ

(a)  ответното правителство да заплати на съответните жалбоподатели в срок от три месеца от датата, на която решението стане окончателно съобразно Член 44 § 2 от Конвенцията, следните суми за хонорари и разноски платими пряко по банковите сметки на съответния адвокат::

(i)  по делото Тодорова (Todorova) (жалба № 48380/99) – 2,000 (две хиляди) евро (EUR);

(ii) по делото Енева и Добрев (Eneva and Dobrev) (жалба № 51362/99) –1,500 (хиляда и петстотин) евро (EUR);

(iii) по делото Богданови (Bogdanovi) (жалба № 60036/00) –2,000 (две хиляди) евро (EUR);

(iv)  по делото Цилеви (Tzilevi) (жалба № 73465/01) –2,500 (две хиляди и петстотин) евро (EUR);

(b)  от изтичането на гореупоменатите три месеца до изплащането ще се дължи проста лихва върху горните суми в размер на максималната лихва на Европейската централна банка по заеми за съответния период плюс три процентни пункта;


8.  Отхвърля остатъка от претенциите на жалбоподателите за хонорари и разноски.


Изготвено на английски език и публикувано в писмен вид на 15 март 2007г., в съответствие с Правило 77 §§ 2 и 3 от Правилата на Съда.

Клавдия Вестердийк Пиър Лоренцен Регистратор Председател

1 Подадена пред Европейската комисия за правата на човека (“Комисията”) на основание предишния Член 25 от Конвенцията и предадена на Съда на 1 ноември 1998г., когато влиза в сила Протокол № 11 към Конвенцията (Член 5 § 2 от Протокол № 11).

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Страсбург iconЛюбляна страсбург- париж –женева венеция
Пътуването е 8-дневно и включва: автобусен транспорт, медицинска застраховка, 6 нощувки със закуски в хотели, богата туристическа...
Страсбург iconАз бях евродепутат за един ден
Всички бяхме развълнувани за предстоящото ни посещението в Европейския парламент в град Страсбург, Франция. С нетърпение очаквахме...
Страсбург iconПътуване до Европейския парламент в гр. Страсбург, Франция
Страсбург. Още в 04. 45 ч се събрахме на летище София, защото самолетът ни за Франкфурт излиташе в 06. 00 часа. Оттам пътувахме с...
Страсбург iconПариж без нощен преход
Загреб (околности), 1 нощувка в Страсбург (периферия), 4 нощувки в Париж, 1 нощувки в околностите на Лион, 1 нощувка в района на...
Страсбург iconПариж без нощен преход автобус
Загреб (околности), 1 нощувка в Страсбург (периферия), 4 нощувки в Париж, 1 нощувки в околностите на Лион, 1 нощувка в района на...
Страсбург iconПариж без нощен преход автобус
Загреб (околности), 1 нощувка в Страсбург (периферия), 4 нощувки в Париж, 1 нощувки в околностите на Лион, 1 нощувка в района на...
Страсбург iconЛондон – автобус
Страсбург (периферия), 4 нощувки в Лондон или околности, 1 нощувка в Мюнхен (периферия) или Аугсбург (околности) и богата екскурзоводска...
Страсбург iconПрограма първи ден
Страсбург (периферия), 4 нощувки в Лондон или околности, 1 нощувка в Мюнхен (периферия) или Аугсбург (околности) и богата екскурзоводска...
Страсбург iconПариж – брюксел – амстердам автобус
Страсбург (периферия), 2 нощувки в Париж, 2 нощувки в Брюксел, 1 нощувка в Амстердам или околности, 1 нощувка във Виена или околности...
Страсбург iconПариж – брюксел амстердам
Страсбург (периферия), 2 нощувки в Париж, 2 нощувки в Брюксел, 1 нощувка в Амстердам или околности, 1 нощувка във Виена или околности...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом