Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г
ИмеРешението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г
страница9/31
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер3.03 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.rz.government.bg/documents/socialna_strategiq_Oblast_Razgrad_project.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Мярка 1.3.3. Преодоляване на последиците от преживяното насилие за деца, жертви на насилие и/или трафик

Дейност 1.3.3.1. Предоставяне на изслушване, психологическа подкрепа, консултиране и рехабилитация на деца, жертви на насилие в ЦОП в отделните общини. Придружаване и съдействие на децата при медицински изследвания, подготовка на детето при явяване в съда и др.

Дейност 1.3.3.2. Създаване на Кризисен център в с. Осенец, Община Разград за краткосрочен подслон за деца, който ще обслужва цялата област. Планиран за разкриване през 2011 г., с капацитет 10 места. В него ще се предоставя кризисна интервенция, психологическа подкрепа и рехабилитация. Разкриване на Кризисен център за лица, преживели насилие и жертви на трафик,, в с. Стражец, Община Разград през 2012 г., с капацитет 10 места.

Дейност 1.3.3.3. Развитие на услугите в съществуващия Консултативен център по проблемите на домашното насилие, гр. Разград и утвърждаването му в ЦСРИ по проблемите на домашното насилие след 2011г, с капацитет 40 души.

Дейност 1.3.3.4. Развитие на услугите в съществуващия Център за борба с домашното насилие, гр. Разград.

Мярка 1.3.4. Създаване на превантивна среда за децата в Област Разград, способстваща намаляването на правонарушенията и асоциалните прояви от малолетни и непълнолетни.

Дейност 1.3.4.1. Създаване на условия и среда за развитие на уменията и интересите на децата в областта на изкуството и спорта, чрез поддържане и разширяване на общински програми за ангажиране и осмисляне на свободното им време.

Дейност 1.3.4.2. Обучение и придобиване на умения за осъществяване на превантивна дейност сред връстници на ученици от общообразователните и професионалните училища.

 • Провеждане на занятия, спортни състезания, конкурси, отбелязване на Международни дни за борба с тютюнопушенето и СПИН;

 • Пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция, самоконтрол, грижа и отговорност за собствения живот и личностно израстване, постигане на социална зрялост при младежите;

 • Формиране на чувствителност към различията и нагласи за толерантно отношение и приемане на различията;

 • Запознаване с модела на конструктивно поведение при конфликт; формиране на умения за противопоставяне в конфликтна ситуация при общуване.

Дейност 1.3.4.3. Въвеждане на ефективни превантивни програми за превенция на асоциалното поведение на децата в общата популация на децата - програми за ранна превенция (агресия; насилие; отклоняващо се поведение; рисково поведение на деца и младежи); провеждане на здравна и социална просвета против зависимостите; лекции и дискусии в часа на класа. Превантивните програми ще се осъществяват от:

 • Консултативен център за млади правонарушители гр. Разград /утвърждаване след 2011г. в ЦСРИ за млади правонарушители - Разград, с капацитет 25 потребители/, чрез рехабилитация, социално–правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване;

 • Консултативен център към МКБППМН;

 • Центрове за обществена подкрепа.

Дейност 1.3.4.4. Предотвратяване на първия опит с наркотични вещества и редовната употреба и злоупотребата с наркотични вещества, както и развиването на зависимости чрез :

 • Повишаване нивото на информираност на младите хора относно проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, като им се осигури обективна информация, базирана на научно-доказани факти;

 • Активно ангажиране на много партньори за изграждане на здравословна среда: намаляване на търсенето на наркотични вещества, посредством реализиране на последователни, системни и адекватни действия във всички сфери от живота на младите хора - училище, семейство, местата за забавление;

 • Изграждане на позитивни нагласи към здравословен начин на живот- ефективната превенция на наркотичната употреба включва изграждане на позитивна нагласа у младите хора към здравословни модели на поведение.

Дейност 1.3.4.5. Повишаване на квалификационните умения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, чрез разработване и прилагане на квалификационни програми.


Специфична цел 1.4. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от рискови общности и уязвими групи чрез:

Процесът на превенцията на отпадането трябва да е насочен към преодоляване на образователните причини за отпадане за всеки от етапите на обучение (целево финансиране на целодневно обучение, диагностични материали за ранно откриване на образователни затруднения, ранно професионално ориентиране за учениците и подготовка, стимулираща усвояването на български език). Необходимо е да се предприемат мерки за реинтеграция на отпаднали ученици, които все още могат да се върнат в нормалния цикъл на обучение; разработване и прилагане на образователни програми за отпадналите за по-дълъг срок от 1 учебна година, за които трябва да се търсят други подходящи форми за продължаване на образованието. Осигуряване на условия за достъп до образование на учениците в задължителната училищна възраст, чрез реализиране на дейности, свързани с по-пълното им обхващане и задържане, без разлика на етническа принадлежност, пол, произход, вероизповедание и увреждане, чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение.


Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички деца в Област Разград

Дейност 1.4.1.1. Обхващане на всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст чрез:

 • издирване на всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, ОЗД, социалните работници, НПО;

 • разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище и/или предучилищни групи в детските градини;

 • срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите.Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.

Дейност 1.4.2.1. Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца за предотвратяване отпадането им от училище включваща :

 • Осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските детски градини и училища и обслужващи звена;

 • Осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици;

 • Разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;

 • Изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците чрез образование;

 • Подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;

 • Развитие на направления „Училищна подкрепа” в Центровете за обществена подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

 • Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги, от една страна, и организациите, ангажирани с образованието (училищата, НПО, и пр.), от друга страна, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.Дейност 1.4.2.2. Мерки за подобряване на привлекателността на образователната среда, които осигуряват:

 • Иницииране и изпълнение на проекти, програми и инициативи за повишаване на интереса към учене, включване на децата и младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на решения, отнасящи се до децата;

 • Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители - включване на децата в извънучилищни занимания в рамките на учебната година (ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите;

 • Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на учителите и включване на интерактивни методи.

Дейност 1.4.2.3. Развитие на образователно-социални услуги за връщане в училище на отпадналите от училище деца, които се изпълняват от ЦОП, НПО, училища, училищни настоятелства, читалища, в тясно сътрудничество с ОЗД и общински администрации, включващи:

 • Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;

 • Срещи, консултации, инициативи за мотивиране на децата и техните родители;

 • Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния материал от децата и младежите.

Дейност 1.4.2.4. Постепенно извеждане на децата от помощните училища, адаптация и интегриране в масовите общообразователни училища.


Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествено интегрирано образование за децата с увреждания

Дейност 1.4.3.1. Обхващане на деца с увреждания от масови детски градини и ясли. Осигуряване на места за интегриране на деца с увреждания в общите групи в масовите детски градини, вкл. подкрепа за адаптиране към средата, осигуряване на транспорт.

Дейност 1.4.3.2. Интегриране на децата с увреждания в масови училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители - осъществява се от училищата, РИО на МОМН и Ресурсния център към РИО на МОМН, с подкрепата на общините, които трябва да осигурят необходимата достъпна среда за децата с увреждания – вътре и извън сградата на училището.

Дейност 1.4.3.3. Извеждане на деца от помощното училище и адаптация към масовите общообразователни училища.

Дейност 1.4.3.4. Осигуряване на достъпна среда за децата с увреждания в масовите училища и детски градини в цялата Област Разград.


Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на децата:


Дейност 1.4.4.1. Обучения за изграждане на капацитет в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училище: обучения на учители и директори на училища и детски градини – методи и подходи за включване на родителите и приобщаване на родителите към образованието на техните деца; разпространение на обучителни материали за работа с родителите; обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини.

Дейност 1.4.4.2. Инициативи и съвместни дейности в училище за изграждане на връзката между трите страни: училище/учители – родители/общност – деца/ученици с подкрепата на общинс-ките администрации, РИО на МОМН и гражданския сектор.

Дейност 1.4.4.3. Развитие на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за подкрепа на интегрираното образование, с участието на родителите и местните общности: създаване, активизиране, консултиране, обучения и техническа помощ на Училищните настоятелства в чилищата от областта.


Специфична цел 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца.

Мярка 1.5.1. Разработване на планове за трансформиране и/или закриване на специа-лизираните институции за деца в Област Разград през периода 2011 – 2015 г.

Дейност 1.5.1.1. Създаване на работна група на областно ниво за консултиране и подкрепа на процеса на актуализиране на плановете за трансформиране и закриване на СИ за деца в Област Разград.

 • През 2011 г. по проект „Детство за всички” по ОП „РЧР” ще бъде създаден Регионален екип по деинституционализация на децата с увреждания, включващ експерти от РДСП, РЦЗ и РИО.

Дейност 1.5.1.2. Изработване на планове за трансформиране и закриване на съществуващите СИ за деца в Област Разград:

 • ДМСГД, гр. Разград;

 • ДДМУИ, село Просторно, Община Разград;

 • ДД „Лудогорие”, гр. Исперих.

Актуализиране на разработените планове за закриване на СИ за деца, в съответствие с догово-рените приоритети на Областната стратегия за бъдещето на всеки от домовете за деца. В плановете се включва изпълнението на всяка конкретна стъпка при преструктурирането на СИ за деца, включително планиране на етапите на извеждане на децата и постепенно намаляване на капацитета им. Изготвяне на индивидуални оценки на настанените деца, установяване на контакти със семействата и близките им, определяне на план за действие за всяко дете.

Дейност 1.5.1.3. Съгласуване на актуализираните планове за всяка СИ за деца на общинско и областно ниво, както и на предложенията за разкриване на нови услуги в съответния дом, извън вече предвидените в Областната стратегия.

Мярка 1.5.2. Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните институции в биологичното или разширеното семейство

Дейностите за реинтеграция на децата от СИ се извършват съвместно от ЦОП, СИ и ОЗД. Те включват възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството и установяване на контакт с близките и роднините на детето; консултиране (социално, правно, психологическо), информиране, посредничество, материална подкрепа към семействата за отглеждане на детето, изведено от СИ.


Дейност 1.5.2.1. Формиране на екипи в ЦОП и ОЗД, гр. Разград и гр. Исперих, по реинтеграция в семейна среда на децата от ДМСГД, гр. Разград, ДДМУИ, с. Просторно и ДД ”Лудогорие”, гр. Исперих. Предоставяне на помощ към СИ за подготовката на конкретни планове за извеждане на децата на основата на актуализираните институционални проекти за трансформиране на СИ и на цялостната оценка на децата в тях.

Дейност 1.5.2.2. Дейности на специализираните институции и ОЗД за реинтеграция на децата от СИ в биологичното семейство. Предвижда се да се извършват съвместни дейности на всички институции, имащи отношение към реинтегриране на деца, настанени в СИ в други области на страната.

Дейност 1.5.2.3. Изпълнение на дейности от ЦОП, СИ и ОЗД по настаняване на деца от СИ в биологичното семейство, семейства на близки и роднини и услуги по подкрепа– консултиране, практическо и материално/финансово съдействие, информиране, посредничество.


Мярка 1.5.3. Трансформиране на СИ за деца в Област Разград

Областната стратегия за социалните услуги очертава същностните насоки за бъдещето на съществуващите специализирани институции за деца в Област Разград, в контекста на националната и областна политика на деинституционализация, както и основните етапи, в които ще се осъществи промяната.

Предвидените капацитети на алтернативните социални услуги са според броя на хората в риск от Област Разград, тъй като основен принцип при планирането на социалните услуги е всяка област да създаде социални услуги за рисковите си групи и да не се разпръсват из цялата страна.

Залагането на твърди срокове за реформиране и закриване на институциите и за откриване на алтернативни услуги се затруднява от динамиката в развитието на сектора на социалните услуги, тъй като през следващите години ще стартират редица нови програми за осъществяване на реформата.

Финансирането на изграждането на инфраструктура ще бъде основно със средства от ОП „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските райони, а за предоставяне на услугите – по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Затова стратегията периодично ще се актуализира.


Дейност 1.5.3.1. Визия за трансформиране на ДД „Лудогорие”, гр. Исперих:

 • Преобразуване през 2011 г. на дома в Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” (с решение на ОбС Исперих от 22.11.2010 г.) включващ наличните от 2009 г. услуги Преходно жилище с капацитет 10 места и ЦОП с капацитет 10 места и обособяване чрез преустройство на сградата на дома през 2011 г. на два ЦНСТ с капацитет по 12 места за деца на възраст от 3 до 10 години и за деца на възраст от 11 до 18 години;

 • Намаляване на капацитета с извеждане на деца в ЦНСТ през 2011 г. от 87 на 63 места. Поетапно закриване на институцията и преобразуване в алтернативни услуги в общността, съгласно актуализирания институционален план.

Дейност 1.5.3.2. Визия за трансформиране на ДМСГД, гр. Разград:

 • Намаляване капацитета от 100 на 30 места до 2015 г. (20 от които като резидентна грижа и 10 като почасови услуги);

 • Преобразуване на дома в Комплекс за социални услуги, включващ ЦНСТ, Дневен център за деца с увреждания и Консултативен център в подкрепа на майчинството, превенция на изоставянето, със специален фокус към деца с увреждания.Дейност 1.5.3.3. Визия за трансформиране на ДДМУИ, село Просторно, Община Разград:

 • Намаляване капацитета от 40 на 20 места до 2015 г. с извеждане на деца в ЦНСТ;

 • През 2011 г. ще завърши изпълнението на проект по ОПРР за основен ремонт на дома и за разкриване на Защитено жилище за младежи с увреждания в с. Просторно с капацитет 6 места, където ще бъдат изведени 4 младежи от дома. По проект „Детство за всички” за Община Разград са предвидени два ЦНСТ за деца с увреждания с капацитет по 12 места плюс две за кризисна услуга и едно Защитено жилище за деца с увреждания с капацитет 8 места. В тях ще бъдат настанени предимно деца, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, предвид заболяването им и които се нуждаят от непрекъсната специализирана резидентна грижа. За изграждането им ще се кандидатства по ОП „РР” през 2011 г., а за представяне на услугите до 2014 г. – по ОП „РЧР”, след което дейността ще стане държавно делегирана.

 • Преустройване на дома в Комплекс за предоставяне на социални услуги за възрастни с увреждания, включващ ЦНСТ за възрастни с увреждания с капацитет 15 места и Дневен център с капацитет 15 потребители.Мярка 1.5.4. Извеждане на деца от СИ в приемни семейства и в семейства на осиновители

Дейност 1.5.4.1. Набиране на приемни семейства от ЦОП, действащи във всички общини от областта. Разработване на план със средногодишни разчети, на основата на броя на децата в СИ от различните общини и териториално разпределение на децата.

Дейност 1.5.4.2. Тясно сътрудничество между ЦОП и СИ при работата с кандидат- осиновители и приемни семейства – информиране, мотивация, консултиране, подкрепа, наблюдение и обучение на тези родители.

Специфична цел 1.6. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Мярка 1.6.1. Развитие на новоразкритите Центрове за настаняване от семеен тип в гр. Разград, с капацитет 20 деца.

В новоразкритите 2 ЦНСТ, с капацитет по 10 деца се предоставят грижи в среда, близка до семейната за децата от закрития ДДЛРГ „Иглика”, с.Осенец, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за оставане или връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване. Децата посещават най-близкото масово училище в града, участват пълноценно в живота на местната общност.

Дейност 1.6.1.1. В ЦНСТ се планира да бъдат настанени деца от ДМСГД – Разград и ДД „Лудогорие”, чийто родители са от Община Разград, с цел осигуряване на по-чести контакти със семейството и по-интензивна работа по реинтеграция. В ЦНСТ се предоставят качествени, индивидуализирани грижи за децата, насочени към развитие на потенциала им, социализиране и подкрепа за самостоятелен живот.

Мярка 1.6.2. Изграждане на ЦНСТ за деца в общините Кубрат, Исперих и Лозница.

Дейност 1.6.2.1. Разкриване през 2011 г. на ЦНСТ в град Кубрат с капацитет 10 места за децата от Община Кубрат, настанени в специализирани институции извън областта.

Дейност 1.6.2.2. Разкриване през 2012 г. на ЦНСТ в град Лозница с капацитет 8 места за децата от Община Лозница, настанени в специализирани институции извън областта.

Дейност 1.6.2.3. Разкриване през 2012 г. на ЦНСТ за деца с увреждания в град Исперих с капацитет 10 места.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Свързани:

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за началния размер на наемните цени на имоти общинска собственост
Отокол №28 от 14. 10. 2010Г., Изм. И доп. С решение №131, взето с протокол №12 от 12. 05. 2011Г., Изм. И доп. С решение №222, взето...

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за началния размер на наемните цени на имоти общинска собственост, приета с приета с решение №393, взето с
Бственост, приета с приета с решение №393, взето с протокол №28 от 14. 10. 2010Г., Изм. И доп. С решение №131, взето с протокол №12...

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешението е взето на заседание, проведено на 28. 10. 2010 г и е записано в Протокол
Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016 г.) е съгласувана

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г icon№ */ 05. 08. 2011г.; № */ 05. 08. 2011г.; № */ 25. 08. 2011г.; № */ 14. 09. 2011г.; № */ 20. 09. 2011г.; № */ 11. 10. 2011г.; № */ 12. 10. 2011г.; № */ 20. 10. 2011г.; № */ 22. 11. 2011г
Ищецът „Т. Оод, гр. К. твърди в исковата молба, че с фактури № */08. 06. 2011г.; № */17. 06. 2011г.; № */09. 07. 2011г.; № */11....

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешение №163/28. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 28. 10. 2011г., с Протокол №30/28. 10. 2011г

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешение №143/21. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 21. 10. 2011г., с Протокол №23/21. 10. 2011г

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешение №122/04. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 04. 10. 2011г., с Протокол №17/04. 10. 2011г

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешение №136/20. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 20. 10. 2011г., с Протокол №22/20. 10. 2011г

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешение №150/22. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 22. 10. 2011г., с Протокол №26/22. 10. 2011г

Решението е взето на заседание на 16. 02. 2011г и е записано в протокол №1/16. 02. 2011г iconРешение №123/07. 10. 2011г
Прието на заседание на Общинска избирателна комисия гр. Белово, проведено на 07. 10. 2011г., с Протокол №18/07. 10. 2011г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом