За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г
ИмеЗа изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г
страница1/7
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/about/rr/r-kpkz/dokladi-10/kerburR.doc
  1   2   3   4   5   6   7


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 167- Н0/2007г.


ЗА 2010 г.


Русе, март 2011г.


1.Формат на годишния доклад (ГД):

1.1.Увод.

 • Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР)

„КЕРОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр.Русе

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – плочки

 • Ролкова пещ- попадаща в обхвата на точка 3.5 от Приложение 4 на ЗООС

Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 но ЗООС

 • Инсталация за производство на топлоенергия включваща Котел 1 и Котел 2;

- Ремонтно – механичен цех

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

гр. Русе, Източна промишлена зона, Индустриален парк

ул. „Св. Спиридон” № 11


 • Регистрационен номер на КР

№ 167- Н0/2007г.


 • Дата на подписване на КР

08.10.2007г.


 • Дата на влизане в сила на КР

10.11.2007г.


 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

„КЕРОС БЪЛГАРИЯ” ЕАД – гр.Русе


 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

гр. Русе, Източна промишлена зона, Индустриален парк

ул. „Св. Спиридон” № 11

тел. 082/878 555, факс: 082/838 222, e-mail: bburova@keros.com

 • Лице за контакти

инж. Васко Стоянов – Р- л отдел ЗБУТ и Екология


 • Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр. Русе, Източна промишлена зона, Индустриален парк

ул. „Св. Спиридон” № 11

тел. 082/878 555, факс: 082/838 222, e-mail: vstoyanov@keros.com • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

 • Инсталация за изработване на керамични продукти, чрез изпичане – плочки включваща дейностите: Доставка и съхранение на суровини.,

Подготовка на суровините за смесване.,Подготовка на керамичната

маса. Мелене.,Оформяне на полуготовата продукция., Пресоване на

изделията.,Сушене в сурово състояние с подгрят въздух., Приготвяне на

глазури., Операции по допълнителна обработка (зачистване на

ръбовете, гланциране на повърхността) и придаване на естетически вид

на продукцията (глазиране, оцветяване).,Сушене преди изпичане.,

Изпичане в газови пещи.,Сортиране, опаковане и складиране.

(т. 3.5. от Приложение 4 на ЗООС).

Ремонтно – механиченият цех и Парокотелното ще извършват

спомагателни дейности допринасящи за по ефективното протичане на

производствения процес. (ненопадащи в обхвата на Приложение 4

на ЗООС).


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациитеИнсталация

Позиция на дейността по Приложение №4 но ЗООС

Капацитет на пещта за изпичане

(m³)

Производствен капацитет


(t/24h )

Плътност на подреждане

(kg/m³)

1.

Инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане -плочки включваща

 • Ролкова пещ3.542519518,8


Инсталации, извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС


Капацитет

1

Инсталация за производство на топлоенергия, включваща :

 • Котел 1

 • Котел 2


400kW

1000 kW

2

Ремонтно – механичен цех

-
 • Организационна структура на фирмата, отнасящата се до управлението на околната среда

Със допълнително споразумение от 03.09.2009г. /по усл.5 от КР/по системата за управление на околната среда е регламентирана организационната структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда. • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите

РИОСВ - Русе

гр. Русе – 7000, бул. Придунавски” № 20,

тел. 082/820 772

082/820 774


 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова Дирекция Дунавски район – център Плевен

гр. Плевен

ул. Чаталджа № 60 п.к. 1237

тел : 064/ 885 100

факс : 064 803 342 Ббб„Чаталд улп.к. 1237

те e-mail: dunavbd@bddr.org.

064/885 100

1.2. Система за управление на околната среда.

 • Структура и отговорности.


Съгласно условие № 5 от КР съществува наличен списък с имената на съответните служители, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Това са:

Р- л отдел ЕМО – отговаря за: Усл. № 8.2; 9.1;10.2

Отговорник участък ”Атомизатор”- Усл. 10.1

Асистент – Усл. 8.3


 • Обучение.

Обучението на персонала е включено в инструкция 5.2/А , където е посочено, че обучението ще се извършва чрез годишни програми за обучение на персонала според нужните потребности.


 • Обмен на информация.

Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт(включително и при спешни случаи). • Документиране.

Всички документи, включително инструкции, свързани с изпълнението на разрешителното са документирани и се съхраняват на площадката от съответното отговорно лице на хартиен и електронен носител. • Управление на документи.

Документите се актуализират, в случай на промяна в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.


 • Оперативно управление.

Прилагат се всички инструкции, изисквани с комплексното разрешително.


 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно системата за управление на околната среда/СУОС/ се правят съответните проверки и при несъответствие се предприемат коригиращи действия.


 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

През 2010 г. не са възниквали аварийни ситуации в „Керос България” ЕАД – Русе.


 • Записи.

Водят се всички необходими за изпълнение на условията в разрешителното дневници, протоколи от съответните измервания и проверки и се съхраняват на площадката.


 • Докладване.

Ежегодно се изготвя и представя в РИОСВ Годишен доклад, за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително и резултати от собствения мониторинг до 31 март на съответната година, за следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител.


 • Актуализация на СУОС.

Системата за управление на околната среда ще се актуализира при изменение на издаденото комплексно разрешително.


Произведена продукция за 2010 год.


Вид

Формат

см.

Количество

тона

Фаянс

25 х 33

1 502,09
25 х 40

8 535,24
25 х 50

9 688,15

Гранитогрес

33 х 33

7 519,75
33 х 33

619,13
41 х 41

2 650,16
60 х 60

153,28

Общо
30 667,81


1.3. Използване на ресурси.


1.3.1. Използване на вода.

Вода за производствени и питейно-битови нужди оператора ползва от селищната водоснабдителна система „ВиК” ООД – Русе.

Количеството използвана вода за производствени и питейно-битови нужди се отчита чрез монтирано водомерно измервателно устройство, обозначено в Приложение 4.1.1 от заявлението.

 • Годишните изразходвани водни количества (по инсталацията)за производство на единица продукт

Годишното изразходвано количество вода за производствени нужди от селищната водоснабдителна система „ВиК” ООД – Русе е 21 080 m³/y, а годишното количество вода за производствени нужди за единица продукт е 0,66 m³/t.

 • Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми

При направените оценки на съответствието на измерените водни количества през 2010г. няма превишения на определените такива в Таблица 8.1.2. от КР № 167-Н0/2007г.

- брой установени несъответствия- няма несъответствия

- причините за несъответствията – няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия - няма


Използването на водата се докладва за инсталацията по Условие 2,

в таблица 1.3.1


Таблица 1.3.1


Източник на вода

Годишно количество съгласно КР


(m³/y)

Количество за единица продукт, съгласно КР

(m³/t продукт)

Използвано количество

вода за

2010 год.

(m³/y)

Използвано количество за единица продукт

(m³/t продукт)

Съответствие

ВиК” ООД – Русе


48 848


0,73


21 080


0,66


Да


През 2010 година не са регистрирани течове по цялата водопроводна мрежа съгласно условие 8.1.5.4.


1.3.2. Използване на енергия.

Консумираната електроенергия при работа на инсталацията по Условие 2/Инсталация за изработване на керамични продукти, чрез изпичане-плочки включваща дейностите Доставка и съхранение на суровини., Подготовка на суровините за смесване.,Подготовка на керамичната маса. Мелене.,Оформяне на полуготовата продукция., Пресоване на изделията.,Сушене в сурово състояние с подгрят въздух., Приготвяне на глазури., Операции по допълнителна обработка (зачистване на ръбовете, гланциране на повърхността) и придаване на естетически вид на продукцията (глазиране, оцветяване).,Сушене преди изпичане., Изпичане вгазови пещи.,Сортиране, опаковане и складиране.

(т. 3.5. от Приложение 4 на ЗООС), не трябва да превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2. от КР № 167- Н0/2007г. Определени са процесите/оборудването,които са основен консуматор на електроенергия от инсталацията. Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателното устройство, отбелязано в Приложение 4.1.2 към заявлението за издаване на комплексно разрешително.

 • Годишната консумация на енергия (електроенергия) по инсталацията за производство на единица продукт

Годишната консумация на електроенергията за инсталацията по Условие 2 от КР № 167-Н0/2007г. за производството на единица продукт е 0,1967 MWh/t.

Изразходваното количество електроенергия за 2010 год. е 5 871,6 MWh.

 • Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми

Резултатите от направените оценки за съответствие на изразходваната електроенергия с определената в разрешителното разходна норма не превишава количеството определено в условие 8.2.2.1. от КР № 167-Н0/2007г.

- брой установени несъответствия – няма несъответствия

- причините за несъответствията- няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия - няма


Консумацията на енергия се докладва за инсталацията, в таблица 1.3.2.


Таблица 1.3.2.

Електроенергия/

топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

MWh/t

Използвано количество за единица продукт

MWh/t

Съответствие

Електроенергия

Керос България”


0,1967


0,1844


Да1.3.3. Използване на суровини и горива.

Използваните суровини, при работа на инсталацията не трябва да превишават количествата, посочени в таблица 8.3.1.1. от комплексното разрешително.

Годишното количество използвани суровини – Глини,фелдшпати, пясъци карбонати и каолини –  25375, 5 t/y, а годишното количество суровина за производството на единица продукт е 0,82 t/t.

 • Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини и горива с определените такива в условията на разрешителното

Употребяваните суровини в тонове годишно, удовлетворяващо капацитета на инсталацията не превишава посоченото сумарно количество суровини в таблица 8.3.1.1. от КР № 167-Н0/2007г.

- брой установени несъответствия - няма

- причините за несъответствията - няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия - няма


Използването на суровини, спомагателни материали и горива се докладва за инсталацията, в таблица 1.3.3., 1.3.3.1.,


Таблица 1.3.3.


Суровини

Годишно количество, съгласно КР

(t/y)

Количество за единица продукт, съгласно КР

(t/t продукт)

Употребено годишно количество


(t/y)

Количество за единица продукт


(t/t продукт)

Съответствие

Глини,фелдшпати,пясъци, карбонати

и каолини81 3671,21 25375,50,82Да

Глазури

5 000

0,075

1975,5

0,06

Да

Оцветители

300

0,004

109,96

0,003

ДаИзползваните горива, при експлоатация на инсталацията не трябва да превишават количества посочени в таблица 8.3.1.2. от КР.

 • Годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини и горива

 • Годишното количество изразходвани горива:

Годишното количество на природен газ по КР – 10 265 851 Nm³/y, количество на природен газ за час по КР е 1 143,7 Nm³/h.

Консумацията на природен газ се докладва за инсталацията, в таблица 1.3.3.1


Таблица 1.3.3.1.


Гориво

Годишно количество съгласно КР

(Nm³/y)

Количество

за час,

съгласно КР

(Nm³/ h )

Използвано количество


(Nm³/y)

Използвано количество

за час,

(Nm³/ h )

Съответствие


Природен газ


10 265 851


1 143,7


5 506 147


764,74


Да


Използваното количество природна газ – 5 506,147 Nm³/y, количество природен газ за час е 764,74 Nm³/h.

Изразходваната природна газ на час не превишава нормата определена в комплексното разрешително.


1.3.4. Съхранение на суровини, горива и продукти.


При извършените проверки през годината не са установени несъответствия при съхранението на суровините и горива.

Глини, фелдшпати, пясъци, карбонати, каолини, глазури и оцветители се съхраняват в закрити бетонирани площадки, а природната газ се доставя по газопровод.

 • Резултати от проверките на площадките за съхранение на суровини – глина, фелдшпати, пясъци, карбонати, каолини, глазури и оцветители

- брой извършени проверки - две

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията- няма

- предприети/планирани коригиращи действия – няма

 • Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа на суровини,

- брой извършени проверки - няма

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията – няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия- няма


2. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

2.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите EPИПЗ.

В таблица 1 към съответния годишен доклад са докладвани емисиите на вредни вещества. Определените прагови стойности в съответната таблица1, съгласно Приложение ІІ на Регламент ЕО № 166/2006 на Европейския парламент за инсталацията не превишават посочената прагова стойност.

В таблица 1 са докладвани следните замърсители за инсталацията: серни оксиди, азотни оксиди, олово, общ органичен въглерод, фини прахови частици < 10µmn.,хлороводород, флуороводород, въглероден оксид и въглероден диоксид.

Изпускащите устройства са 11броя.


Начини на изчисление на докладваните стойности в таблица 1

Изчислението на емисиите докладвани в таблица 1 колона 1а


Изчисленията на емисиите на вредни вещества при емисионен фактор в мерни единици (g/GJ) се извършват от Актуализираната методика с код на процеса (SNAP CODE) - 030320 както следва:


Е= ЕF х А

Където:

Е - годишна емисия

ЕF - емисионен фактор за дадения атмосферен замърсител в случая

природен газ изразен в (g/GJ);

А - дейност (GJ);

А = F х Qr i х Астат

F – специфична консумация на гориво (Мg/Мg продукт)

Q i – долна топлина на изгаряне на използваното гориво(GJ/Мg )

Астат- продукция за година (Мg)


Броя часове е 24h – тъй като е непрекъснат режима на инсталацията.

Ролковата пещ е работила нормално 7200 часа през 2010 година.


1 Nm³ Пр.г. = 720 gr. = 0,720 Кg = 0,0720 t

5 506 147 Nm³ * 0,0720 t = 396 442,58 (Мg)

Астат = 30 668 (Мg)

F = 396 442,58/30 668 = 12,93 (Мgg продукт)

Q i Пр.г.=8058 ккал/ Nm³ = 33714,672 кJ = 0,033714672 GJ = 33.7(GJ/Мg)

1 ккал = 4,184 кJ


2.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.


Инсталация за изработване на керамични продукти, чрез изпичане-плочки включваща дейностите:

Доставка и съхранение на суровини., Подготовка на суровините за смесване.,Подготовка на керамичната маса. Мелене.,Оформяне на полуготовата продукция., Пресоване на изделията.,Сушене в сурово състояние с подгрят въздух., Приготвяне на глазури., Операции по допълнителна обработка (зачистване на ръбовете, гланциране на повърхността) и придаване на естетически вид на продукцията (глазиране, оцветяване).,Сушене преди изпичане., Изпичане в газови пещи.,Сортиране, опаковане и складиране.

не превиша емисионните норми определени в таблици 9.2.1.- продължение до 9.2.8. - продължение норми, а също и дебитът на газовете определен в таблици 9.2.1. до 9.2.8. от КР № 167- Н0/2007г.

 • Резултатите от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

- брой извършени проверки – една

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия- няма

Инсталацията има следните пречиствателни съоръжения.

- Изпускащо устройство № 1 - Атомизатор

1 брой батерия от циклони и 1 брой ръкавен филтър

- Изпускащо устройство № 2 – Силози и транспортна лента

1 брой ръкавен филтър

- Изпускащо устройство № 3 – Преси и захранваща към тях линия

1 брой ръкавен филтър

- Изпускащо устройство № 4 – Лента за глазиране

1 брой ръкавен филтър

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия

Не са извършени емисионни измервания на всичките Изпускащи устройства със прилежащите пречиствателни съоръжения.

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката

- брой извършени проверки – няма източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия – няма.

 • Измерените/изчислени стойности на неорганизирани емисии и общи емисии на летливи органични съединения в случай на употреба на разтворители, в съответствие с Наредба № 7/2003г.

Няма източници на летливи органични съединения, тъй като не се използват такива вещества на площадката.

 • Резултати от оценка на съответствието на измерените/ изчислените стойности на неорганизираните и общите емисии на летливи органични съединения с определените в разрешителното норми

- брой извършени проверки - няма

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

Няма източници на летливи органични съединения, тъй като не се използват такива вещества на площадката.


2.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.


Производствени отпадъчни води не се подлагат на пречистване и не се заустват в канализация извън площадката - връщат се обратно в производството след утаяване.

Източници на отпадъчните води са: битово-фекални води и дъждовни води от територията на площадката.

На територията на площадката има следните пречиствателни съоръжения:

1. Комбинирано пречиствателно съоръжение за битово-фекални и отпадъчни води (КПСБФОВ). –ACO Aeropur Plus 50

- брой извършени проверки – една

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

Извършен е мониторинг на смесен поток отпадъчни води – битово – фекални и дъждовни води по усл. 10.2.3.1. зауствани в канализационната система на гр. Русе.

Не са превишени Индивидуалните емисионни ограничения (посочени в таблица 10.2.2.1. от КР № 167-Н0/2007г.) за смесен поток отпадъчни води зауствани в градската канализация на гр. Русе. /Виж приложение № 5 - Протокол от изпитване № 612/23.08.10 г. и № 613/23.08.10 г /

Точка на пробовземане е ТП № 4 след КПСБФОВ и преди смесване с дъждовни води, с координати 43°52'15,60"СШ , 26°02'24,23"ИД обозначена в приложение № 6.1. от заявлението за комплексно разрешително.

Количество на заустваните отпадъчни води в смесен поток /по условие 10.2.2.1. от КР № 167-Н0/2007г./ е 46 630 m³/годишно. Отчетеното количество на заустваните отпадъчни води в смесен поток е 21 080 m³. Това годишно количество е по-малко от разрешеното в КР.

 • Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

2. Два броя пречиствателни съоръжения за дъждовни води –

каломаслоуловители тип (ЕСО РLUS).

- брой извършени проверки – една

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията – няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

 • Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия

Извършен е мониторинг на дъждовни води по усл. 10.3.3.2. зауствани в канализационната система на гр. Русе. Направени са едно емисионно измерване от точка на пробовземане ТП № 3. с координати: 43°52'23,15"СШ , 26°02'47,98"ИД, обозначена в приложение № 6.1. от заявлението за комплексно разрешително. /Виж приложение № 5 - Протокол от изпитване № 612/23.08.10г./.Няма несъответствие съгласно таблица 10.3.2.2. от разрешителното за индивидуалните емисионни ограничения за съответния показател.

 • Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система

Направени са проверки за течове по канализационната система на битови-фекални и дъждовни води като част от смесения поток отпадни води и няма констатирани несъответствия.

- брой извършени проверки – две;

- брой установени несъответствия- няма;

- причини за несъответствията – няма;

- предприети/планирани коригиращи действия – няма.


2.4. Управление на отпадъците.


Изготвени и са внесени в РИОСВ годишните отчети за отпадъците за 2010г. съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

„Керос България” ЕАД образува производствени отпадъци от Инсталация за изработване на керамични продукти, чрез изпичане – 8 броя, като от тях два отпадъка с кодове и наименование: 10 12 01 – отпадъчна смес преди термично обработване и 10 12 03 – прахови частици и прах от ръкавни филтри, се оползотворяват на площадката с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали, чрез повторното им влагане в производствения цикъл, разрешено в КР № 167-Н0/2007г.

10 12 08 – отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термична обработка) временно се съхраняват на площадката, след което се транспортират от Лицензирана фирма имаща разрешително за третиране на съответния отпадък.

За 2010г. е образуван един опасен отпадък от Инсталация за изработване на керамични продукти, чрез изпичане, който е предаден на лицензирана фирма за оползотворяване и преработване.

Производствени отпадъци образувани от цялата площадка на „Керос България” ЕАД са 8 броя.

15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, 15 01 02 – пластмасови опаковки и 15 01 03 – опаковки от дървесни материали се предават на фирма съгласно условие 11.5.1

Разрешено е образуването на строителни отпадъци с код и наименование:

17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06.

Количествата на образуваните през 2010 г. отпадъци са посочени в таблици 4 и 5 /Виж Приложение № 1 - Таблици към годишния доклад.

Годишното количество образувани отпадъци не превишава количествата посочени в Таблици 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 от КР № 167-Н0/2007г. не е превишено и годишното количество отпадък за единица продукт за отпадъци образувани пряко от производствения процес , това са:

10 12 01 – отпадъчна смес преди термично обработване (5,14 х 10־² t/t продукт);

10 12 03 – прахови частици и прах от ръкавни филтри (5,44 х 10־³ t/t продукт);

10 12 08 – отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки

и строителни материали /след термична обработка/ (1,68 х 10־² t/t продукт).

 • Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества – при направените проверки на количеството на образуваните отпадъци няма превишение на отпадъците с определените в КР количества

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма такива

 • Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното – при периодичните проверки на съответствието на събирането на отпадъци с условията на разрешителното, няма несъответствия съгласно инструкция 11.2.7. и отпадъците се събират съгласно КР № 167-Н0/2007г.

- брой извършени проверки – няма

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията – няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия - няма

 • Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително

Въз основа на направените проверки за подръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на комплексното разрешително е установено през 2010г. стриктно спазване и изпълнения на инструкция 11.3.9.

- брой извършени проверки – няма

- брой установени несъответствия- няма

- причини за несъответствията-няма такива

- предприети/планирани коригиращи действия- няма

 • Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното

- брой извършени проверки – две проверки

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията- няма

- предприети/планирани коригиращи действия – няма

Направени са две проверки относно оползотворяването на отпадъците съгласно инструкция 11.5.4. Установено е съответствие на оползотворяването на отпадъците и няма констатирани несъответствия през 2010 г.

Направените проверки на инструкция 11.6.5. констатира , че се спазва инструкцията за предаване на отпадък с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци на фирма лицензирана за извършване на такава дейност.

- брой извършени проверки – две проверки

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията- няма

- предприети/планирани коригиращи действия – няма

Проверките по условие 11.7.3. за количествата на образуваните отпадъци на площадката през 2010 г. няма превишение на количествата на отпадъците.

- брой извършени проверки – няма

- брой установени несъответствия - няма

- причини за несъответствията- няма

- предприети/планирани коригиращи действия – няма


2.5. Шум.


При производствената дейност на площадката съгласно разрешителното да не се превишават нивата на шум, както следва:

По границите на производствената площадка

 • дневно ниво – 70 dB(A);

 • вечерно ниво– 70 dB(A);

 • нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най близката жилищна зона).

 • дневно ниво – 55 dB(A);

 • вечерно ниво– 50 dB(A);

 • нощно ниво – 45 dB(A);

 • Жалби от живущи около площадката

Няма подавани жалби, тъй като площадката се намира в Индустриален парк на гр. Русе.

 • Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;нивата на звуково налягане в мястото на въздействие;

През 2010 г. не е правено измерване на общата звукова мощност на площадката, а също и нивата на звуково налягане по оградата на площадката и мястото на въздействие , тъй като съгласно усл. 12.2.2. от КР 167-Н0/2007г. измерването се прави веднъж на две години.

Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в разрешителното

- брой извършени проверки – няма

- брой установени несъответствия – няма

- причини за несъответствията - няма

- предприети/планирани коригиращи действия - няма


2.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.


Направените проверки по инструкции 13.1., 13.4. и 13.6. за наличие на течове показват , че няма констатирани несъответствия по тях.

Всички площадки на територията на „Керос България ” ЕАД са асфалтирани и не може да се предизвикат замърсявания на подземните води и почви.


2.7. Собствен мониторинг на почви


Собственият мониторинг на почви в КР №167-Н0/2007г. е заложен веднъж на 3 години.


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconАвес-94" ад площадка „с. Черни връх" годишендокладпооколна среда ( гдос ) 2010 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Операторът се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в риосв бургас Годишен доклад за изпълнението на дейностите през...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconГодишендокла д за изпълнение на дейностите през 2011г., За които е предоставено комплексно разрешително №279-но/2008г. Март 2012г
За изпълнение на дейностите през 2011г., За които е предоставено комплексно разрешително №279-но/2008г
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconГодишендокла д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №51 / 2005г. Март 2010г
Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР)
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconАвес-94" ад площадка „с. Черни връх" годишендокладпооколна среда ( гдос ) 2011 г. За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Операторът се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в риосв бургас Годишен доклад за изпълнението на дейностите през...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconЗа изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Инсталациите собственост на “тец варна” еад попадащи в обхвата на комплексно разрешително №51 са
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconГодишендокла д за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР)
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconДоклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №119/2006г
Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР)
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconКцм ад, пловдив
Комплексно разрешително от Методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително Образец на годишен доклад за изпълнение...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconКцм ад, пловдив
Комплексно разрешително от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително Образец на годишен доклад за изпълнение...
За изпълнение дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №167- н0/2007г. За 2010 г. Русе, март 2011г iconДоклад за изпълнение на дейностите, на комплексно разрешително №249-но/2008г
Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом