Приложение 4 правилник за организацията и дейността
ИмеПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер102.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/obs/Predstojashti/Sesia14092011/09_Prilojenie_4.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПАЗАРИ”


РАЗДЕЛ І


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”.

Чл.2 Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” се създава на основание чл. 52 - чл. 55 от ЗОС.

Чл.3 Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет.

Чл.4 Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.5, ал.1 Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Враца, по предложение на Кмета на Община Враца.

Ал.2 Общински съвет - Враца определя дейността, структурата, числения състав и източниците на финансиране на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари”.

Чл.6 Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Враца въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Решенията на Общински съвет – Враца и в рамките на заложените в годишния бюджет на Община Враца бюджетни средства за неговата издръжка.

Чл.7,ал.1 Предприятието е създадено с цел ефективно стопанисване, управление и поддържане на общинските жилища, открити и закрити общински пазарни терени и съоръжения.

Ал.2 Предприятието управлява имущество - собственост на Община Враца.

Ал.3 Предприятието притежава собствен печат и банкова сметка.


РАЗДЕЛ ІІ


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


Чл.8 Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” е с предмет на дейност:

- стопанисване, управление, поддържане и инкасиране на предоставени на предприятието общински имоти и съоръжения, представляващи общински жилища и обособени за пазари общински терени, подробно описани в Приложение №1 и Приложение №2;

- създаване и поддържане на Регистър „Общински пазари” и Регистър „Общински жилища”, на хартиен и електронен носител, мониторинг на наемните правоотношения, инкасиране на обезщетения с цел повишаване ефективността на управление и оптимизация на организационната структура и увеличаване ръста на печалбата

- съпътстващи услуги, както и всички други дейности, които не са изрично забранени от закона и следващи осъществяването на предмета на предприятието;

Чл.9 Определеният предмет на дейност може да се допълва, изменя, както и да се ограничава с решение на Общински съвет - Враца.

Чл.10 Общинско предприятие „ Общински жилища и пазари”извършва следните дейности:

т.1 съобразно и в изпълнение на решенията на Общински съвет - Враца и заповедите на Кмета на Община Враца подготвя, организира и провежда тръжни и конкурсни процедури по ред и условия, определени в Закон за общинската собственост, Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински имоти и други нормативни актове; Утвърждаването на тръжната и конкурсна документация, сключването, изменението и прекратяването на наемните правоотношения се извършва от Кмета на Община Враца;

т.2 осъществява действия по приемане на заявления, обработка и изготвяне на разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито върху територията на обособените за пазари общински терени, по ред и при условия, определени в чл.56 от ЗУТ, Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Враца и други нормативни актове;

т.3 инкасира наеми, такси и обезщетения, свързани с неправомерно ползване на общински терени и съоръжения, договорни неустойки, обезщетения за констатирани липси, повреди и др.;

т.4 осъществява непрекъснат мониторинг и контрол на наемните правоотношения и административно-разрешителния режим; Разрешителните за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито се издават от Кмета на Община Враца или от упълномощено от него чрез изрична заповед длъжностно лице въз основа на одобрена от главния архитект на общината схема за разполагане;

т.5 по реда и условията, определени в Закон за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища в изпълнение на решенията на Общински съвет - Враца и заповедите на Кмета на Община Враца общинското предприятие осъществява дейности, свързани с:

- създаване, поддържане и актуализиране на Регистър на картотекираните лица и техните семейства въз основа на изготвен от Комисията по чл.9 от НУРУРОЖ проект и окончателен годишен списък на определените за настаняване граждани,

- осъществяване на непрекъснат контрол отговарят ли на кумулативните законовите изисквания настанените в общински жилища лица,

- общинските служители, членове на комисията по чл. 9, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища се назначават от Кмета на община Враца от щатния състав на предприятието по предложение на Директора.

- съхранение и обработка на административните преписки, подготвяне на необходимите документи за настаняване на гражданите и техните семейства в общински жилища; Създаване, поддържане и актуализиране на Регистър на отдадените под наем общински жилища;

- обработка и подготовка на необходимите документи за продажба на общински жилища; Създаване, поддържане и актуализиране на Регистър на продадените общински жилища.

- непрекъснат мониторинг на наемните правоотношения,

- инкасиране на наеми и обезщетения, свързани с неправомерно ползване на общински жилища, договорни неустойки, обезщетения за констатирани липси, повреди и др.

Кметът на Община Враца издава заповеди за продажба и настаняване в общинските жилища, сключва договори за наем и продажба и допълнителни споразумения към тях и издава заповед за прекратяване на наемните отношения.


РАЗДЕЛ ІІІ


НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ


Чл.11Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” с адрес на управление гр. Враца, ул.”Стефанаки Савов” № 6.


РАЗДЕЛ ІV


УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл.12 Общинското предприятия се управлява и представлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на общината.

Чл.13 Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредбата за създаване, управление и контрол на общинските предприятия. До провеждане на конкурс Кмета назначава временно изпълняващ длъжността Директор.

Чл.14 Директорът осъществява оперативно ръководство, организира и управлява дейността на предприятието, съобразно действащото законодателство, решенията на Общински съвет - Враца и заповедите на Кмета на Община Враца.

Чл.15 Представлява Предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица;

Чл.16, ал.1 Разработва и предлага на Кмета на Общината за утвърждаване:

т.1 Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;

т.2 Вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието.

ал.2 Предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Враца след съгласуване по надлежния ред.

Чл.17, ал.1 Директорът на общинското предприятие назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите по трудов договор и определя длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената численост и структура на общинското предприятие от Общински съвет – Враца, при спазване изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила на предприятието и други действащи нормативни актове.

ал.2 При наличие на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала Директорът представя мотивирано предложение за промени до Кмета на Община Враца. На база на представеното предложение Кметът на Община Враца внася в Общински съвет - Враца предложение за промяна на правилника в частта, касаеща числения състав и структурата на предприятието.

Чл.18 За осъществяване на своите правомощия Директорът на общинското предприятие издава заповеди.

Чл.19, ал.1 Директорът организира управлението и стопанисването на предоставеното му общинско имущество.

ал.2 При настъпили промени в имуществото през годината, след изготвяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, Директорът на предприятието актуализира поименния опис на имуществото по групи, според функционалното им предназначение, с посочени натурални измерители и стойност и го представя на Кмета на Община Враца. На база на представения актуализиран опис, Кметът на Община Враца внася в Общински съвет - Враца предложение за промяна на правилника в частта, касаеща предоставеното за управление общинско имущество. Посочената промяна се извършва еднократно през годината.

Чл.20 Директорът на общинското предприятие ежемесечно представя на Кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението на утвърдената план-сметка и изпълнението на годишната програма, а след приключването на всяко тримесечие финансов отчет, анализ на резултатите и доклад за дейността на предприятието.

Чл.21 При осъществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:

1.планира, организира и координира работата на работниците и служителите от предприятието;

2.изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити;

3.организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Враца;

4.контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи;

5.разработва Програма за развитие на предприятието, която представя на Кмета на общината за одобрение;

6.следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие;

7.разработва и предлага на Кмета на Община Враца за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;

8.разработва и предлага на Кмета на Община Враца за утвърждаване Вътрешни правила за СФУК на предприятието;

9.предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Враца, след съгласуване със съответното длъжностно лице от Община Враца, отговарящо за публикуване на информация на официалната страница;

10.посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адрес на управление, телефон, факс и имейл за връзка;

11.организира изготвянето, актуализирането и представянето на:

а)Проект на План сметка за съответната година пред Дирекция „Финансово-стопанска дейност” на Община Враца;

б)ежемесечни отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието пред Кмета на Община Враца;

в)Щатно разписание пред Кмета на Община Враца за утвърждаване.

12.при провеждане на обществени поръчки организира:

а)изготвянето на график за всички обществени поръчки, които следва да се проведат през съответната календарна година;

б) изготвя проект на документация по ЗОП и НВМОП за процедури, които представя на Възложителя за одобрение и обявяване;

13.сключва и прекратява трудови договори, допълнителни споразумения към тях, налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда и предлага и съгласува сключването на гражданските договори за предоставяне на личен труд за осъществяване на предмета на предприятието, които се подписват от Кмета на общината;

14.своевременно изисква от Дирекция „Управление на общинска собственост”:

а)вписани актове, скици и схеми за общинска собственост за недвижимите имоти, предоставени за управление на предприятието;

б)допълнения и корекции на съществуващите актове за общинска собственост, в които отсъстват задължителни реквизити.

15.изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието;

Чл.22 Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Враца.


РАЗДЕЛ V


ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


Чл.23 За осъществяване стопанската дейност на предприятието се предоставят за стопанисване и управление недвижими имоти и съоръжения, подробно описани в Приложение №1 и Приложение №2 .

Чл.24 Предприятието стопанисва с грижата на добър стопанин всички предоставени му за управление имоти.

Чл.25 Предприятието няма право да разходва паричните постъпления от такси, наеми, обезщетения, неустойки или друга стопанска дейност. В седем дневен срок приходите се превеждат по бюджетната сметка на Община Враца.


РАЗДЕЛ VІ


СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


Чл.26 Структурата и численият състав на предприятието по Приложение № 3 се утвърждават от Общински съвет - Враца, а Длъжностното разписание – от Кмета на Община Враца.

Чл.27 Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Община Враца, а за дейността си се отчита на ресорния зам.кмет, определен със заповед.


РАЗДЕЛ VІІ


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ


Чл.28 Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.29 ал.1 Дейността на предприятието се финансира от бюджета на Община Враца, „Местни дейности” по пълна бюджетна класификация за текущата бюджетна година.

ал.2 В срок до 30 септември на текущата година Директорът на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” изготвя План сметка за необходимите му бюджетни средства за следващата година, която предоставя за утвърждаване на Кмета на Община Враца, който от своя страна внася същата за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет – Враца. За първата финансова година План-сметката се изготвя в 15 –дневен срок след назначаване на Директора.

Чл.30 Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобрения от Общински съвет – Враца, Бюджет на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари„ за съответната година.

Чл.31 Бюджетното финансиране включва разходи за издръжка на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари” за осъществяване на предвидените дейности в този правилник, за издръжка на персонала на предприятието и други. С приемането на съответния годишен бюджет на общината могат да се предвидят и други разходи, непосочени изрично в този правилник.

Чл.32 Общинско предприятие „Общински жилища и пазари„ реализира финансови средства от дейността си, които подлежат на внасяне изцяло в приход на общинския бюджет.

Чл.33 Предприятието води отделна аналитична отчетност за приходите си от извършваната дейност.

Чл.34 Годишните брутни приходи на предприятието се установяват въз основа на годишен счетоводен отчет.

Чл.35 Всички разходи на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари„ се реализират по Единния бюджетен класификатор на разходите по бюджета на Община Враца.

Чл.36 Община Враца регистрира предприятието пред данъчните и статистическите органи и вписва данните за предприятието в Регистър на общинските предприятия.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1.Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл.52 ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.3, ал.6 от Наредбата за създаване, управление и контрол на общинските предприятия и влиза в сила от деня на създаване на предприятието.

§2.Правилникът е приет от Общински съвет - Враца с Решение № .........по Протокол № ......... от ................... г.

Свързани:

Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconОбщински съвет попово правилник за организацията и дейността на общинския
...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Сатовча
Чл. Този правилник се приема на основание чл. 21а, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл от Правилника...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за устройството и организацията на дейността на сметната палата
Чл. С този правилник се уреждат устройството и организацията на дейността на Сметната палата, функциите на структурните й звена и...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за организацията и дейността на националния съвет по туризъм
Чл. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по туризъм (нст) като държавно-обществен консултативен...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за организацията и дейността на оу „ Алеко Константинов
Чл. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в оу „ Алеко Константинов”,...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Приложение 4 правилник за организацията и дейността iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом