Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството
ИмеПровеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството
Дата на преобразуване21.11.2012
Размер128.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgoug.org/upload/membership_files/15_BGOUG_contract_onsite.doc
ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО по ЗЗД

БЪЛГАРСКА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОРАКЪЛ”


Днес, 26.10.2001 г., в гр. София, се под­пи­са нас­то­я­щи­ят до­го­вор за уч­ре­дя­ва­не на гражданско дру­жес­т­во по смисъла на За­ко­на за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те, както следва:


СЪДРУЖНИЦИ в гражданското дружество са всички физически лица, подписали лично и всички юридически лица, задължени чрез подписа на надлежно представляващото ги лице, настоящия договор за гражданско дружество към момента на сключването му или в последствие. Счита се, че допълнително подписалите го лица, приемат всички разпоредби на настоящия договор и от момента на подписването му за тях възникват всички права и задължения, които съществуват за останалите съдружници.


Страните се споразумяха за следното:


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА


1. Наименованието на гражданското дружество е “БЪЛГАРСКА ГРУПА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОРАКЪЛ”, означавано по-натаък с абревиатурата БГПО, като ще се изписва и на английски език като BULGARIAN ORACLE USER GROUP - BGOUG.

2. Седалището на дружеството е: гр. София, р-н Студентски, кв. Дървеница, ул. “Софийско поле”№3.

3. Стра­ни­те на нас­то­я­щия до­го­вор за­я­вя­ват, че обе­ди­ня­ват уси­ли­я­та си за органи­зи­ра­не и из­вър­ш­ва­не на съв­мес­т­на дей­ност със следната стопанска цел:

- обмяна на опит между потребителите на ORACLE;

- обмяна на информация, засягаща ползването на продуктите на ORACLE Corp., a също така и на други фирми, работещи с ORACLE;

- формиране на специалисти, работещи с продуктите на ORACLE;

- способстване връзките между потребителите и ORACLE Corp., ка­то за цел­та съз­да­ват граж­дан­с­ко дру­жес­т­во по сми­съ­ла на За­ко­на за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те.

4. Страните ще осъществяват гопреописаните цели, чрез следната съвместна дейност:

- провеждане на конференции, симпозиуми, семинари;

- провеждане на национална годишна конференция;

- организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството;

- извършване на консултантска дейност;

- организиране на работни групи по интереси между членовете на дружеството;

- осигуряване на постоянна връзка между членовете на дружеството;

- издаване на списание/бюлетин, което отразява целите и задачите, описани в чл.3 на настоящия договор;

5.Все­ки съд­руж­ник ще осъ­щес­т­вя­ва дей­ност в из­пъл­не­ние на об­ща­та цел от свое име, но за смет­ка на всич­ки съд­руж­ни­ци, при за­паз­ва­не на тях­на­та организаци­он­на, ико­но­ми­чес­ка и юри­ди­чес­ка са­мос­то­я­тел­ност.

6. Дру­жес­т­во­то се уч­ре­дя­ва ка­то без­с­роч­но.


II. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ


7. Всич­ки ре­ше­ния по дей­ност­та на дру­жес­т­во­то се вземат с обикновенно мнозинство на всички съдружници. Всеки съдружник има право на един глас в Общото събрание на съдружниците. Не се допуска гласуване с пълномощно.

8. Общото събрание има следните правомощия:

- да приема, изменя и допълва настоящия договор за гражданско дружество;

- избира Управителен съвет и Председател на Управителния съвет, които управляват дружеството;

- да вземе решение за прекратяване на БГПО;

- да приема основни насоки и целеви програми за дейността на БГПО;

- да приема годишните отчети за дейността на Управителния съвет;

- да взема решения относно разпределение на годишната печалба;

- да приема Устав на гражданското дружество, Правилник за дейността на Управителния съвет и други устройствени документи;

9. Общото събрание се свиква при необходимост по решение на Управителния съвет или по искане на повече от 1/10 от съдружниците. Общо събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от съдружниците.

10. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в които се вписват взетите решениия. Всеки съдружник има право да се запознае с протоколната книга. Тя се съхранява от Председателя или друг член на УС. Протоколите се подписват от Председателя на дружеството и от избрания за съответното заседание протоколчик.


III. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


11. Управителният съвет се състои от 5 човека, които вземат решения с обикновенно мнозинство. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас при вземане на решения.

12. Управителния съвет има следните правомощия:

- да организира дейността, за която се учредява дружеството съгл. чл.4 от настоящия договор;

- да организира дейността на БГПО в съответствие с решенията на съдружниците и да следи за тяхното изпълнение;

- да изготвя бюджет и годишен отчет за извършената дейност, които да представя пред съдружниците;

- да взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имущество на БГПО;

- да образува целеви парични фондове;

- да учредява символи и награди на БГПО;

- да подържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни и други органи и организации, както и с честни лица;

- приема и изключва съдружници, поради невнасяне на първоначални или други, допълнително установени от Общото събрание на съдружниците или Управителния съвет вноски;

- да определя размера на ежегодните вноски на съдружниците;

- да избира касиер от състава на съдружниците, както и да определя други длъжности и извършва назначения, необходими за извършване на съвместната дейност;

- да определя при необходимост, възнаграждения за членовете на Управителния съвет и други от съдружниците;

13. Управителния съвет се свиква по инициатива на Председателя му или искане на някой от членовете му.


IV. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС


14. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на съдружниците. За Председател може да бъде избран само член на дружеството.

15. Председателят на УС има следните правомощия:

- да организира, ръководи и контролира дейността на УС в съответствие с решенията на ОС на съдружниците;

- да представлява БГПО в страната и чужбина, като го задължава с подписа си;

- да открива банкови сметки на БГПО и да се разпорежда със средствата по тях;

- да подготвя и свиква заседания на УС и ОС;

- да осъществява други функции, възложени от УС и ОС;

- да сключва договори с материален интерес до 1000 (хиляда) лева. Договорите с материален интерес над 1000 (хиляда) лева се сключват с решение на Управителния съвет.

V. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ


16. БГПО се представлява от Председателя на Управителния съвет.

17. За отделни действия Председателя на УС има право да преупълномощава и други съдружници. Преупълномощаването е изрично, следва да бъде извършено в писмена форма.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ


18. Съд­руж­ни­ци­те имат пра­во:

- да учас­т­ват при взе­ма­не­то на ре­ше­ния от­нос­но ра­бо­ти­те на дру­жес­т­во­то;

- да ис­кат по вся­ко вре­ме да им бъ­де пре­дос­та­ве­на ин­фор­ма­ция и/или

до­ку­мен­ти, свър­за­ни с дей­ност­та на дру­жес­т­во­то;

- да по­лу­ча­ват своя дял от пе­чал­ба­та, ре­а­ли­зи­ра­на от дру­жес­т­во­то;

- да им бъ­дат въз­с­та­но­ве­ни нап­ра­ве­ни­те от тях раз­хо­ди за­ед­но с лих­ви­те вър­ху тях, как­то и пре­тър­пе­ни­те вре­ди във връз­ка и по по­вод во­де­не­то на дру­жес­т­ве­ни­те ра­бо­ти.


19. Съд­руж­ни­ци­те са длъж­ни:

- да съ­дейс­т­ват за пос­ти­га­не на це­ли­те и за­да­чи­те на дру­жес­т­во­то;

- да из­пъл­ня­ват ре­ше­ни­я­та на Об­що­то съб­ра­ние на съд­руж­ни­ци­те;

- да пре­дос­та­вят дос­тъп­на­та им ин­фор­ма­ция, не­об­хо­ди­ма за из­пъл­не­ни­е­то на це­ли­те на дру­жес­т­во­то;

- да нап­ра­вят в срок уго­во­ре­ни­те внос­ки - първоначална и допълнителни ежегодни вноски, предвидени от Общото събрение на съдружниците и Управителния съвет;


20. Съд­руж­ни­ци­те не мо­гат да прех­вър­лят на дру­ги ли­ца пра­во­то си на учас­тие в дру­жес­т­во­то.


VII. ЧЛЕНСТВО


21. Съд­руж­ни­ци в дру­жес­т­во­то са всички физически лица, подписали лично и всички юридически лица, задължени чрез подписа на надлежно представляващото ги лице, настоящия договор за гражданско дружество към момента на сключването му или в последствие.

22. Все­ки от съд­руж­ни­ци­те мо­же да на­пус­не дру­жес­т­во­то, без то­ва да води до прек­ра­тя­ва­не на съ­що­то. Членстовото се прекратява в следните случаи:

- по искане на съдружника;

- с изключване на съдружник, поради невнасяне в срок на дължими парични вноски с решение на Управителния съвет;

- със смърт или поставяне под запрещение;

- при прекратяване на юридическо лице - съдружник или обяваването му в несъстоятелност;

23. На­пус­ка­щи­ят съд­руж­ник е длъ­жен да пре­диз­вес­ти ос­та­на­ли­те съд­руж­ни­ци пис­ме­но три месеца пред­ва­ри­тел­но.

24. При напускане или изключване на съдружник не се възстановяват направени парични или други имуществени вноски, с изключение на вещите, внесени за ползване по смисъла на чл.28 от настоящия договор, както и не се дължи част от печалбата на дружеството за съответната година.


VIII. ВНОСКИ В ДРУЖЕСТВОТО


25. За пос­ти­га­не це­ли­те на дру­жес­т­во­то Съд­руж­ни­ци­те пра­вят след­ни­те внос­ки:

- първоначална вноски към момента на подписване на договора, в размер определен от Общото събрание на съдружниците;

- ежегодни вноски, размерът на които се определя от Управителния съвет в началото на календарната година и следва да се внесе по начин и в срок определен от Управителния съвет.

26. Невнасянето на предвидените вноски в срок една година от определянето им, води до изключване на съдружника. Решението за изключване се взима от Управителния съвет;

27. Вне­се­ни­те па­ри, за­мес­ти­ми ве­щи и та­ки­ва ве­щи, ко­и­то се уни­що­жа­ват чрез упот­ре­ба, са об­ща соб­с­т­ве­ност (съ­соб­с­т­ве­ност) на съд­руж­ни­ци­те. Дяловете в имуществото на дружеството се считат за равни.

28. Ос­та­на­ли­те ве­щи се счи­тат вне­се­ни за об­що пол­з­ва­не, ка­то внес­ли­ят ги съд­руж­ник за­паз­ва пра­во­то си на соб­с­т­ве­ност вър­ху тях.

29.Всич­ко, ко­е­то е при­до­би­то за дру­жес­т­во­то, е об­ща соб­с­т­ве­ност на съд­руж­ни­ци­те.

30. Все­ки съд­руж­ник мо­же да ис­ка своя дял от об­ща­та соб­с­т­ве­ност са­мо при прек­ра­тя­ва­не на дружеството при условие, че не е изключен или напуснал преди прекратяването му.


IХ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ


31. Пе­чал­би­те и за­гу­би­те от дей­ност­та на дру­жес­т­во­то се раз­п­ре­де­лят меж­ду от­дел­ни­те съд­руж­ни­ци по равно.

32. По ре­ше­ние на съд­руж­ни­ци­те мо­же да се оп­ре­де­ли и дру­го кон­к­рет­но съ­от­но­ше­ние при раз­п­ре­де­ля­не на пе­чал­би­те, до­кол­ко­то за ре­а­ли­зи­ра­не­то на оп­ре­де­ле­ни при­хо­ди ня­кой от съд­руж­ни­ци­те има из­к­лю­чи­те­лен при­нос.

33. Решението за разпределяне на печалба от дейността се взима от Общото събрание на съдружниците.


Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


34.Дей­ност­та на дру­жес­т­во­то се прек­ра­тя­ва:

- с пос­ти­га­не на пос­та­ве­ни­те це­ли;

- при невъзможност за изпълнение на целите;


Нас­то­я­щи­ят до­го­вор се под­пи­са и ще се преподписва от допълнително приети съдружници, в два ек­зем­п­ля­ра, който следва да се съхраняват от Председателя или друг член на Управителния съвет.


СЪДРУЖНИЦИ:N

Име/фирма на съдружника и представляващия юридическото лице

ЕГН,

ф.д. N

дата

подпис:

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

N

Име/фирма на съдружника и представляващия юридическото лице

ЕГН,

ф.д. N

дата

подпис:

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
N

Име/фирма на съдружника и представляващия юридическото лице

ЕГН,

ф.д. N

дата

подпис:

49

50

51

­

Свързани:

Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организиране и извършване на проучвания. Организиране и извършване на обработки на обмен за прилагани ноу-хау и най-добри...
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconДейност „Организиране на конференция" Дейност „Организиране и провеждане на обучение"
Държавна агенция “Архиви” (даа) възнамерява да кандидатства с проект в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова...
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconНационална научна конференция Студентски етноложки срещи 2011 на тема:,,Теренът: пространства и хора
Национална научна конференция Студентски етноложки срещи 2011 на тема:,,Теренът: пространства и хора”
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconРешение за организиране и провеждане на хазартни игри „ Бинго" или „Кено"
Необходими документи за издаване на разрешение за организиране и провеждане на хазартни игри
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconИндипасха – светилище на Великата Богиня-майка Катерина-Ана Атанасова, Унибит резюме
Национална научна конференция Студентски етноложки срещи 2011 на тема:,,Теренът: пространства и хора”
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconВтора годишна конференция на централните банки на балканските държави
Представяне на икономическото развитие на Гърция, Базил Манесиотис, Национална банка на Гърция
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconС решение на ус на бнт протокол №16 / 23. 03. 2012г са утвърдени позициите и условията по провеждане на сесията
На основание на чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 4 от Правилника за реда и условията за организиране създаването на български телевизионни...
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconНационална комисия за организиране и провеждане на олимпиадата и националните състезания по математика старша възраст (9-12 клас)
На основание на получените от учениците резултати, оценени от комисиите на рио и арбитрирани от Националната комисия, и регламента...
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconНаследство и статут на тракийските паметници на културата по горното и средното течение на река Струма Ива Корчева, Унибит резюме
Национална научна конференция Студентски етноложки срещи 2011 на тема:,,Теренът: пространства и хора”
Провеждане на национална годишна конференция; организиране на периодични технически срещи на членовете на дружеството iconИдеята за владетеля и ценностното изпитание, представена от скулптурната група от Мезек и стелата от с. Заберново Емил Севдин, унибит резюме
Национална научна конференция Студентски етноложки срещи 2011 на тема:,,Теренът: пространства и хора”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом