Програма на Българската Социалистическа Партия
ИмеПрограма на Българската Социалистическа Партия
страница1/11
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.23 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bspbourgas.org/files/bsp_programa.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Програма на Българската Социалистическа Партия


УВОД

Световният социализъм преминава в края на ХХ век през бурята на обновлението. Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях; осмислят се провалите и натрупаният позитивен исторически опит; търси се отговор на новите проблеми, родени от новите реалности в съвременния свят. В тази буря се ражда социализмът на ХХI век.

През такава обновителна буря преминава и социализмът в България.

БСП изживява процес на дълбока промяна в нов тип социалистическа партия - съвременна социалистическа партия на демократичната левица.

В подготовката на тази програма са обобщени натрупаният от Българската социалистическа партия практически и теоретически опит след 10 ноември 1989 г., дълготрайното в приетия от ХIV конгрес “Манифест за демократичен социализъм в България” и в приетата от ХХХIХ конгрес “Платформа за по-нататъшно обновление и преобразуване на Българската социалистическа партия в съвременна партия на демократичния социализъм”, както и най-ценното и отговарящо на условията в България от чуждестранния опит.

Програмата е синтез на новите виждания на БСП за демократизация на съвременната българска държава и обществена уредба, за извеждане на страната от кризата и за модернизация на нашето икономическо развитие пред прага на ХХI век. Тя е продукт на мъчителните уроци от провала на обществата на авторитарния социализъм в бившия Съветски съюз и в Източна Европа и същевременно на убедеността в прогресивния социален и хуманистичен потенциал на социалистическите идеи и ценности. Тя изразява волята на Българската социалистическа партия да работи за обновлението и реализирането на социалистическите идеи на българска земя, като се преобразува в съвременна партия на демократичния социализъм.


ПЪРВА ЧАСТ
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ НА БСП И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ

НОВИТЕ ВРЕМЕНА - ЕПОХА НА ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Основната характеристика на съвременния свят е, че в него се извършват в глобален мащаб и с безпрецедентни последици технологични, информационни, екологични и демографски промени, които водят до промени във всички области на живота на хората и на обществото. Тези промени засягат всичко - икономиката, характера на труда, социалната структура на обществото, отношенията между хората, както и отношенията им със и към природата, управлението, начина на живот, обема и съдържанието на свободното време, международните отношения, състоянието на човешкия дух, морал, здраве, образование, творчески способности, мислене и въображение.

Никоя държава и никоя политическа партия няма бъдеще, ако не разбере извършващите се в съвременния свят промени и ако не се приспособи към тях.

Днес човечеството отново се намира в преломен период. Различните страни и региони са повлияни по различен начин от прехода към слединдустриалната епоха. Появиха се реалности и проблеми, които световната история не познава.

На първо място стои въпросът за оцеляването на човечеството и на живота. Появата на ядрено, химическо и биологическо оръжие за масово унищожение породи безпрецедентната алтернатива “мир и оцеляване или война и тотална гибел”. Опасността от световна ядрена война намаля, но дамоклевата заплаха от ядрена катастрофа не е отстранена. В тези условия войната не може да бъде инструмент на политиката.

Мирът не е само отсъствие на война, а и нови международни отношения на сигурност, равноправие, ненасилие и сътрудничество. Конфликтите трябва да се решават с мирни средства. Разоръжаването трябва да продължи. Безопасността на малките държави трябва да се гарантира чрез система за колективна сигурност. Локалните войни и военни конфликти трябва да се предотвратяват. Хегемонията на великите държави трябва да намери адекватно противодействие от световните организации и от регионалните структури.

На дневен ред се поставя въпросът за създаване на нов мирен световен ред и за практическо изграждане на общоевропейска система за безопасност на всички европейски държави.

Съдбовно важни за човечеството са екологическите императиви на съвременния свят. Екологическата световна ситуация е безпрецедентна. На земята може да настъпи екологична катастрофа. Тревожна е степента на глобално макрозамърсяване на планетата - на земята, въздуха, водата. Много от човешките дейности отделят огромни количества токсични вещества, които се натрупват в околната среда. Унищожават се горите, отравят се почвите, окисляват се езерата, замърсяват се реките и моретата. Изчезват видове растения и животни. Увеличава се макрозамърсяването на горните слоеве на атмосферата, което крие непоправими последици. Все повече нараства опасността от трайно нарушаване температурата на земната повърхност.

Всичко това изисква глобална екологическа политика. Екологическата трансформация на сегашните и на утрешните национални икономики и на световната икономика като цяло е сред най-големите предизвикателства на новите времена. Мисл? глобално - действай локално - това е формулата на тази трансформация.

Съвременният свят преживява нова технологическа революция. Нейната същност е слединдустриалното развитие на технологиите. Микроелектрониката и информатиката преобразяват човешките възможности в производството, комуникациите и управлението. Производството се автоматизира и роботизира. Далекосъобщителната техника изгражда нови системи за информация в национален, регионален и световен мащаб. Генното инженерство и биотехнологиите откриват неподозирани възможности и създават невъобразими опасности. Научният прогрес води до откриване на нови материали и нови източници на енергия. Необятни станаха възможностите на днешните масмедии - телевизия, радио и вестници.

Човечеството извършва преход от индустриално към слединдустриално общество. Определящи фактори на развитието ще бъдат знанието, информацията и образованието.

Новите технологии революционно увеличават капацитета на производителността, но поставят обществото пред избор: дали да се произвежда повече от всички трудоспособни хора при намалено работно време или ще се появи общество, в което едно високопроизводително малцинство ще произвежда и ще потребява все по-интензивно, а големи социални групи ще са обречени на безработица и изтласкване в периферията на обществото. Дали новите технологии ще дадат възможност да се осигури благосъстояние на всички граждани на обществото или още повече ще го разделят на богати и бедни, на привилегировани и онеправдани.

В резултат на коренните промени в производствената дейност ще настъпят дълбоки промени в характера на труда. Тенденцията е към поява на нови професии, разнообразяване на условията на труд, повишаване на квалификацията, преобладаване на работещите в сферата на услугите, промяна в статуса и в интересите на работниците.

Слединдустриалният характер на труда и слединдустриалният работник съществено ще се отличават от индустриалните и като структура на трудовата дейност, и като професии, и като условия, и като организация, и като интереси. Слединдустриалните технологии ще модернизират всички области на обществото. На добро бъдеще могат да се надяват само онези държави, които навреме успеят да извършат своята слединдустриална модернизация, и само онези общества, които съумеят да осигурят простор за положителните и да предотвратят отрицателните последици от нея.

Изключително силно отражение върху днешното и утрешното развитие на човешкия прогрес ще дава новата демографска ситуация в света. Населението на земята днес наброява около 5 милиарда души и нараства с около 1 милион на всеки 4-5 дни. Огромната част от него е концентрирана в слаборазвитите страни и живее в крайно тежки социално-икономически, образователни и културни условия. От друга страна, в европейските (включително и в България) и изобщо в индустриалните държави се появява с нарастваща острота въпросът за стареенето на населението. В новите условия това засяга не толкова способността за производство, колкото спецификата на живота и потребностите на хората от бързо увеличаващата се група на третата възраст.

Най-труден за решаване тук е проблемът “Север - Юг”. Двадесет и първият век или ще намери пътя и средствата за преодоляване на ужасяващата бедност на многолюдния Юг, или ще бъдем свидетели на грандиозни, непознати в историята миграции на хора с непредсказуеми последици от това.

Съвременните процеси съдбоносно засягат бъдещето на България. Тя може и трябва да стане модерна цивилизована държава. Модернизация (технологическа, икономическа, социална и институционална) - това е ключът за влизане на България в съвременния напреднал свят и в новите времена. Колкото по-дълбоко се реформира и модернизира и БСП, толкова по-голяма ще бъде нейната роля в извършването на реформите и в модернизирането на България.

Българската социалистическа партия гледа с оптимизъм, но и с отговорност в бъдещето. Ние предлагаме на България път и политика, които ще я изведат от сегашната криза и ще осигурят нейната модернизация в съответствие с глобалните промени и трансформации в съвременния свят.

ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

 

Ключов въпрос в сегашния процес на преобразуването на БСП в нова партия е към какво общество ние, социалистите, се стремим в нашата страна през следващите две десетилетия и в историческа перспектива в условията на новите световни и европейски реалности. Този въпрос присъства във вътрешнопартийната дискусия, неговият отговор се очаква и извън партията.

Принципният отговор, който може да се даде на този етап, е:

Българската социалистическа партия се бори за създаване в България на мирно, свободно, демократично и социално справедливо общество, в което ще бъдат осигурени правата, благосъстоянието и ново, по-високо качество на живот за всички български граждани. Това е нашето, социалистическото разбиране за обществото, което трябва да се появи в резултат на извършващите се у нас политически, икономически, социални и други реформи. Такава е нашата дългосрочна цел, към такова общество се стреми съвременният демократичен социализъм.

От гледна точка на социално-икономическото развитие на страната, в следващите две десетилетия България чрез дълбоки реформи трябва да извърши двустранен преход:

* Излизане от сегашната тежка икономическа и социална криза. Заедно с това формиране на съвременно гражданско общество, на демократична, правова и социална държава на основата на пазарно-конкурентна и социално-справедлива икономика.

* Приспособяване към новите слединдустриални процеси и тенденции в световното развитие.

Тези две страни на прехода не са разделени нито във времето, нито в своето съдържание. Извършваните в страната реформи трябва да осигурят тяхното взаимопроникване и взаимозависимост.

Определянето на обществените цели на БСП изисква ясен и конкретен отговор на въпросите - какво отхвърлят и какво искат социалистите в България?

Какво отхвърляме ние, социалистите?

* Ние отхвърляме войната и насилието.

* Ние отхвърляме всякаква форма на диктатура, тоталитаризъм и авторитаризъм.

* Ние отхвърляме потъпкването на свободата и правата на човека, дискриминирането или преследването по политически, етнически, религиозни и идейни причини.

* Ние отхвърляме политиката и действията за национално разединение и противопоставяне.

* Ние отхвърляме каквито и да било опити за посегателство върху държавните граници, интегритета на народа и националната независимост на Родината ни.

* Ние отхвърляме както националния нихилизъм, така и националния шовинизъм, както в нашата, така и в другите страни.

* Ние отхвърляме опитите на големите и силни държави да упражняват диктат и хегемония в международните отношения.

* Ние отхвърляме разделението на обществото на малка част много богати и преобладаваща част бедни и социални слаби.

* Ние отхвърляме социалната несигурност на хората, липсата на стабилно гарантиране на тяхното здравеопазване, образование, труд и почивка.

* Ние отхвърляме продължаващото разделение в Европа и в света на бедни и богати страни.

* Ние отхвърляме разрастващата се дехуманизация на обществото, увеличаването на отчуждението и влошаването на качеството на живот на хората.

* Ние отхвърляме безогледното потребяване на природните ресурси и самото разбиране за човека като господар на природата.

* Ние отхвърляме политиката, която води до упадък на културата, на духовните опори и на традиционните добродетели на народа ни.

Какво искаме ние, социалистите?

* Ние искаме мир.

Мир в границите на България. Нашата вътрешна политическа стратегия e за мирен преход, национално съгласие и помирение, политически диалог за извършване на реформите.

Мир между балканските народи. Нашата регионална стратегия е мирни и стабилни Балкани. Ние сме за прекратяване на войната в бивша Югославия, за предотвратяване на балканска война, за укрепване на доверието между балканските държави и народи, за развитие на двустранното и многостранното балканско сътрудничество. Ние сме за Балкани на партньорството, на мирното разрешаване на конфликтите, на развитото добросъседско и регионално сътрудничество.

Мир в Европа. Нашата европейска стратегия е мирно вграждане на България в европейските структури, преодоляване на разделението между напреднала Западна и изостанала Източна Европа, задълбочаване на мирното икономическо и културно сътрудничество между европейските държави.

Мир в света. Ние се стремим към изключване на войната, към разумна световна общност на хората и държавите от цялата планета, в която заедно ще бъдат запазени мирът и животът, ще се преодолее бедността и ще се постигне благоденствие за всички.

* Ние искаме свобода. Ние сме за провъзгласяване, но и за гарантиране свободата на гражданите. Необходимо е както строго спазване на Конституцията на Република България, така и създаване на социално-икономически предпоставки за свободата на всеки човек. Бедният и зависимият не може да бъде свободен.

* Ние искаме демокрация. България трябва да стане съвременна демократична държава, основана на политическата активност на своите граждани, с развито гражданско общество, способна с демократични средства да решава възникващите проблеми, осигуряваща правата на всеки свой гражданин. Новото в политическата култура на Българската социалистическа партия е разглеждането на демокрацията не само като най-прогресивната форма на управление, а и като обществена ценност. Днес пред България стои задачата да избегне израждане на демократичните процеси у нас, да укрепи демократичните държавни институции, да усвои демократичния опит на напредналите държави, да постигне нова демократична политическа култура. БСП ще съдейства за решаването на тази задача.

* Ние искаме социална справедливост. Ние преодоляхме уравнителското разбиране за решаване на този основен обществен проблем, но оставаме при най-добрите традиции и завоевания на социализма в борбата срещу бедността, безработицата, ограбването на трудовите хора. Сега в България се извършват бързи процеси на социално диференциране. Българската социалистическа партия изразява интересите на бедните и средните групи от населението, но ние не сме партия на бедността. Нашата обществена цел е със солидарните усилия на цялото общество да се постигне благосъстояние за всички и справедливо разпределение на създадения от всички граждани национален продукт.

* Ние искаме обществено равенство между мъжете и жените. В съвременния свят се извършва женска революция. Нужни са цялостно преосмисляне и промяна на досегашния исторически и съвременен опит за решаването на този въпрос. Без това прогресът е невъзможен. Става дума не само за тежкото положение на голяма част от жените в България днес, което трябва да се промени. Става дума не само за равни права между мъжете и жените. Въпросът е за пълноценно реализиране на специфичните качества, начин на мислене и ценностен потенциал на жените за цялостното развитие, облагородяване и хуманизиране на обществото.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Програма на Българската Социалистическа Партия iconРешени е на националния съвет на българската социалистическа партия от 18 юли 2009 Г
На основание чл. 39 т 2 от Устава на бсп свиква заседание на 47-ия конгрес на Българската социалистическа партия на 18 октомври 2009...
Програма на Българската Социалистическа Партия iconВ българската социалистическа партия
Най-съществената от тях е свързана с идейната промяна на партията, която днес е трансформирана в социалдемократическа партия от ляв...
Програма на Българската Социалистическа Партия icon Българската социалистическа партия /бсп/ е наследник на създадената на 2 август 1891 г на връх Бузлуджа Българска социалдемократическа партия, обособена през
Българска социалдемократическа партия, обособена през 1903 г в Българска работническа социалдемократическа партия /тесни социалисти/....
Програма на Българската Социалистическа Партия iconПрограма на българската социалистическа партия
Както и защо в ежедневието си се сблъскваме с толкова несигурност, неправди и бариери, защо сме така остро разочаровани от държавата...
Програма на Българската Социалистическа Партия iconОбщинска избирателна комисия – враца
Иванка Стефанова Стоянова – Дуарте в кандидатската листа на пп „българска социалистическа партия" и Цветослав Йорданов Цветков –...
Програма на Българската Социалистическа Партия iconУстав на българската социалистическа партия
Същевременно ние отхвърляме и осъждаме от миналото си всичко, противоречащо на социалистическите идеи, демокрацията и хуманизма
Програма на Българската Социалистическа Партия iconПрограма на Българската социалистическа партия
Извършва се преоценка на целите и ценностите, както и на пътищата, водещи към тях; осмислят се провалите и натрупаният позитивен...
Програма на Българската Социалистическа Партия iconРешение
Относно: регистрация на Политическа партия ”българска социалистическа партия” за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври...
Програма на Българската Социалистическа Партия iconОбщинска избирателна комисия
Регистрира партия „българска социалистическа партия” за участие в изборите за кмет на община Попово, насрочени на 23. 10. 2011 г
Програма на Българската Социалистическа Партия iconРешение №10
Относно: Регистрация на Политическа партия „българска социалистическа партия” за участие в изборите за общински съветници и кметове...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом