Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука
ИмеИзпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер110.83 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://archive.unwe.bg/en/docs/doktoranti/36.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА”

КАТЕДРА “ПОЛИТОЛОГИЯ”


Изпитна програма

за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност “Политология” (шифър 05.11.02)


1. Политическата наука. Основни етапи в развитието на политическата мисъл. Обособяване и институционализиране на политическата наука. Политологията като академична дисциплина. Историческа, нормативна и емпирична политология. Политическа теория, политическа философия, политическа социология, сравнителна политология, международна политика, емпирични политически изследвания и др.


2. Изследователски подходи и методи на политическата наука. Основни теоретични подходи в еволюцията на политическите изследвания. Качествени и количествени методи за анализ на политическите процеси. Парадигмите на бихейвиоризма, теорията за рационалния избор и новия институционализъм в методологическия инструментариум на политологията. Съвременният политически анализ (Р. Дал). Технология на политическия анализ.


3. Властта. Дефиниране на властта и видове власт. Власт, господство, сила, влияние, манипулация, авторитет. Властта като асиметрично социално отношение. Социологическото понятие за властта (М. Вебер); индивидуални и обществени аспекти на властта (Б. Ръсел); инструменти и източници на властта (Д. Гълбрайт). Елитистко – плуралисткият дебат за властта (Ч. Милс, Р. Дал и др.); властта - контрол и разпределение на ценности (Х. Ласуел) и др.


4. Политиката в системата на обществения живот. Дефиниране на политическото. Политика и власт. Политика и икономика, политика и право, политика и морал, политика и религия, политика и мениджмънт. Основите на съвременния политически живот. Функции на политиката. Същност и фази на политическия процес. Хоризонтални и вертикални измерения на политиката. Политиката като призвание (М. Вебер).


5. Произход, специфика и функции на държавата. Еволюция на понятието “държава” в политическата мисъл. Теологична, патриархална, патримониална и договорна теория за произхода на държавата. Съвременни теории за държавата. Публичната власт – отличителен белег на държавата. Легитимност и легалност на властта. Проблемът за разделението на държавната власт. Строеж и функции на съвременната държава.


6. Съвременни форми на държавата. Понятие и критерии за класификация формите на държавно устройство. Унитарна държава, федерация и конфедерация – характеристика и особености. Историческа устойчивост на формите на държавно устройство. Светска държава и теокрация. Съвременни ислямски теокрации.


7. Демокрацията. Понятие и исторически форми. Античната полисна демокрация. Съвременни теории за демокрацията (Попър, Дарендорф, Сартори, Бердяев, Дюверже, Зиновиев, В. Ганев и др.). Прескриптивна и дескриптивна теория за демокрацията. Полиархията на Р. Дал. Демокрация и делиберация (Дж. Фишкин).


8. Либералната (конституционно-плуралистичната) демокрация. Историческо формиране и разпространение. Основни характеристики и принципи. Модели на либерална демокрация. Обратната страна на политическата демокрация (недостатъци и опасности). Универсализация на западната либерална демокрация или “Краят на историята”? Алтернативи на либералната демокрация в съвременния свят.


9. Политическа система и политически режим. Теоретичните модели на Д. Ийстън, Г. Алмънд, К. Дойч и др. Структура, функции и ефективност на политическата система. Стабилност и промяна на политическата система. Политически режим – понятие, типология. Форма на държавно управление – политически режим.


10. Политически системи през Античността и Средновековието. Понятие, класификация и характеристики на: монархия, аристокрация, тимархия, олигархия, тирания, демокрация, източна деспотия, империя. Феодални монархии, съсловни градове-републики, източна ислямска теокрация през средните векове.


11. Парламентарни системи на държавно управление. Парламентарната република и парламентарната монархия: сравнителен анализ. Ефективност на парламентарното управление. Характеристика и особености на българският модел на парламентарно управление.


12. Президентски и полупрезидентски системи на държавно управление. Президентската република. Разделение и взаимодействие между законодателна и изпълнителна власт. Полупрезидентската република. Конституционни правомощия и действителна власт на президентите.


13. Тоталитарни и авторитарни политически системи. Теории за тоталитаризма – К. Попър, Х. Аренд, К. Фридрих, Р. Арон и др. Характеристика на тоталитарните системи. Тоталитаризмът – научно понятие или идеология, ключ за разбиране социологията на Студената война? Авторитаризмът – теорията на Х. Линц за авторитарните режими. Общото и различното между тоталитаризма и авторитаризма. Диктатура и автокрация.


14. Политически идеологии. Произход и развитие на понятието “идеология”. Политическата философия и политическа идеология. Основни политически идеологии: либерализъм (и неолиберализъм), консерватизъм (и неоконсерватизъм), социализъм, социалдемократизъм християндемократизъм, анархизъм, национализъм, фашизъм, националсоциализъм, комунизъм, нови социални движения, зелени и еколози, феминизъм, ислямски фундаментализъм и др.


15. Парламент и парламентаризъм. Историческите корени на парламентаризма. Ранен, класически, рационализиран парламентаризъм. Функции на парламента. Структура на съвременните парламенти. Фази на законодателния процес. Мандат на народния представител: свободен и императивен. Парламентарни фракции. Изменения във функциите на съвременните парламенти (Ю. Хабермас). Критика на парламентаризма.


16. Изпълнителна власт. Правителство. Възникване и историческа еволюция на изпълнителната власт. Съвременни модели на изпълнителна власт. Правителството: функционално и институционално понятие. Функции на правителството. Видове правителства – формиране и стабилност. Дискреционна власт на правителството. Компетентност и граници на правителственото управление.


17. Политически партии и партийни системи. Възникване на политическите партии – обяснителни модели и фактори за утвърждаване. Дефиниране на политическите партии. Функции на политическите партии. Критерии за типологизиране. Организационна структура на политическите партии. Партийното финансиране. Партийната система – понятие, типологии. Българското представителство в партийната система на Европейския съюз.


18. Избори и избирателни системи. Историческо развитие на изборната процедура – роля и функции в политическия процес. Принципи на избирателното право. Понятие и основни изисквания към избирателната система. Видове избирателни системи: мажоритарни, пропорционални, смесени – същност, предимства, недостатъци. Избирателна система и партийна система. Българската избирателна система и нейното реформиране.


19. Политическият маркетинг. Зараждане и институционализиране на маркетинговата дейност в политиката. Дефиниране на основни понятия в политическия маркетинг. Политическият пазар – същност и особености. Политическата пропаганда и реклама – понятие, основни характеристики, видове, стратегии. Пропаганда, маркетинг, реклама и PR. Политически стил и имидж. Предизборният маркетингов микс.


20. Гражданско общество. История на идеята за гражданско общество и неговите отношения с държавата. Понятието “гражданско общество” – дефиниции (Ь. Гелнер, А. Селигмън, Р. Дарендорф, Ю. Хабермас и др.). Предпоставки за възникване на гражданско общество. Институции (елементи) на гражданското общество. Гражданското общество - коректив и съюзник на демократичната държава. Рискове и перспективи пред гражданското общество.


21. Лобизъм и демокрация. Предистория и модерен произход на лобизма. Лобистката дейност – същност (дефиниции), специфика, лобистки техники. Обекти, субекти, предмет и ресурси за лобиране. Юридическо и етическо регулиране на лобирането. Лобизъм в САЩ. Лобизъм в Европейския съюз.


22. Политическата култура. Гносеологически и исторически основи на теорията за политическата култура. Методологически проблеми на теорията на политическата култура: определения и подходи за анализ; политическа култура и политическа система; политическа култура и политическа промяна; политическа култура и обществено мнение; елитна и масова култура; политически субкултури. Политическата култура и политическа социализация.


23. Теорията за политическата култура: анализи, представители и приноси. Г. Алмънд и С. Верба – “Гражданската култура” и “Гражданската култура – ревизирана”. “Обемистите описания” на политическата култура. Д. Елазар за политическата култура. “Тихата революция” на Р. Ингълхарт. Политическата култура като начин на живот (А. Уилдавски).


24. Елити и лидери. Класически теории за елита (Моска, Парето, Михелс). “Управляващата класа”, “Циркулация на елитите”, “Железният закон на олигархията”. Неоелитаризъм. Политическото лидерство. Критерии за класификация и видове лидерство. Лидерството в ситуации на политически конфликт и в преходен период. Българският политически елит на прехода. Елити, лидери, политически мениджъри.


25. Политическа промяна. Дефиниране на понятията: социална и политическа промяна, преход и политически преход. Догонващо развитие. Модернизация. Основни концепции и видове политическа промяна. Фази и граници на политическия преход. Преходът към плуралистична демокрация в Източна Европа. Особености на българския политически преход.


26. Изграждане на представителната демократична система в Третата българска държава. Международноправни и конституционни основи. Функциониране на парламентаризма и изпълнителната власт. Изграждане и специфика на многопартийната политическа система. Официалните политически символи на българската държавност. Ролята на монархическия институт за дефектиране на българската демокрация.


27. Българската нация. Етнос и нация. Теории за нациите. Етнографска група, етническа група, национално малцинство. Особености на формирането и консолидирането на българската нация. Тенденции в етнодемографската структура на съвременната българска нация. Проблеми на консолидирането й като гражданска нация.


28. Политическата система на Европейския съюз. Европейската интеграция – етапи и развитие. Политически институции на Европейския съюз – структура, функции, компетенции. Общите политики. Институционалната реформа на ЕС. Договорът от Лисабон. Пълноправното членство на България в ЕС – предизвикателства и възможности.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Алминд, Г., Политическая наука: история дисциплинû, Полис, 1997, № 6, с. 174-183

 2. Алмънд, Г., Верба, С., Гражданската култура, изд. “ГАЛ -ИКО”, С., 1998

 3. Ангелов, Д., Образуване на българската народност, С., 1971

 4. Аристотел, Политика, изд. “Отворено общество”, С., 1995

 5. Арон, Р., Демокрация и тоталитаризъм, изд. “Аргес”, С., 1993

 6. Арон, Р. Социология и политика, С., 2001

 7. Бернщайн, Ед., Предпоставките на социализма и задачите на социалната демокрация, Второ издание, изд. “Хр. Ботев”, С., 1993

 8. Библия, Изд. “Св. Синод на българската църква”, С., 1982

 9. Благоева, Бл., Българската политическа култура: традиции и съвременност, 2002

 10. Благоева, Бл., Записки по политическа култура, С., 2006

 11. Близнашки, Г.,Принципи на парламентарното управление, “Конституционализъм и демокрация”, С., 1997

 12. Бобио, Н. Дясно и ляво, ЛИК, 2001

 13. Бонгран, М. Политическият маркетинг, С., 1991

 14. Буруждиева, Т., Канева, Л., Политическият маркетинг: теория и практика, изд. “Сиела”, С., 2007

 15. Българските национализми и европейската интеграция, отг. ред. В. Проданов, изд. “Христо Ботев”, С., 2006

 16. Вебер, М., Политиката като призвание, В: Макс Вебер, Ученият и политикът, С., 1993

 17. Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1992

 18. Гелнер, Ь., Условия на свободата /Гражданското общество и неговите съперници/, изд. “Обсидиан”, С., 1996

 19. Гумильов, Л., Етногенезисът и биосферата на Земята, Варна, 2007

 20. Гълбрайт, Дж., Анатомия на властта, изд. “Хр. Ботев”, С., 1990

 21. Гюзелев, В., Божилов, И., Стателова, Е., Грънчаров, Ст., и др., История на България, т.2 и 3, С., 1999

 22. Дал, Р., Съвременният политически анализ, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1996

 23. Дал, Р., За демокрацията, изд. “Обсидиан”, С.,1999

 24. Дарендорф, Р., Размисли върху революцията в Европа, ЦИД, С., 1992

 25. Дарендорф, Р., Съвременният социален конфликт, ЦИД, С., 1993

 26. Дончева, Х., Правителството в демократичната политическа система, С., 2003

 27. Драганов, Др. Политически системи през ХХ век, ИК “Свят.Наука”, С., 1998

 28. Дюверже, М., Полупрезидентският режим, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1995

 29. Дюверже, М., Политические партии, Изд. “Академический проект”, М., 2002

 30. Енциклопедия на политическата мисъл Блекуел, Съставители: Дейвид Милър и др., ЦИД, С., 1997

 31. Иванов, Д., Властта. Философско-социологически анализ, С., 1994

 32. Иванов, Д., Американското понятие за власт, УИ ”Св. Кл. Охридски”, С., 1999

 33. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, УИ ”Св. Кл. Охридски”, С., 1997

 34. Карасимеонов, Г., Политическите партии, изд. ”Св. Гореспрес”, С., 2000

 35. Лок, Дж., Два трактата за управлението, изд. “ГАЛ - ИКО”, С., 1996

 36. Макиавели, Н., Князът, изд. “Наука и изкуство”, С., 1985

 37. Манолов, Г., Цената на изборите, УИ “Паисий Хилендарски”, П., 2009

 38. Мил, Дж., С., За свободата, ЦИД, С., 1993

 39. Минчева, Л., Качествените методи в сравнителните изследвания, т. 1 и 2, изд. “РИК БИ”, Велико Търново, 2005

 40. Митев, Тр., Основи на политическия маркетинг, С., 2006

 41. Митев, Тр., Технология на политическия анализ, С., 2008

 42. Монтескьо, Ш., За духа на законите, изд. “Наука и изкуство”, С., 1984

 43. Пиргова, М., Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, изд. “Парадигма”, С., 2002

 44. Платон, Държавата, изд. “Наука и изкуство”, С., 1975

 45. Политическата мисъл на ХХ век, Кеймбридж 2003, преведено реферирано издание с учебна и научно-изследователска цел, С., 2006

 46. Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България. Сборник от научна конференция. Отг.ред. проф. д-р Георги Янков, С., 2007

 47. Политология, учебник, УИ “Стопанство”, С., 2001 (под редакцията на проф. д-р Георги Янков, четвърто преработено и допълнено издание).

 48. Правата на човека в условията на устойчиво развитие. Сборник от научна конференция., отг. ред. проф. д-р Г. Янков, С., 1997

 49. Проданов, В., Гражданското общество и глобалният капитализъм, С., 2003

 50. Проданов, В., Десет тезиса срещу концепциите за тоталитаризма, В: “Политическата мисъл на XX век – поуки за България”, УИ “Стопанство”, С., 2006

 51. Русо, Ж.Ж., За обществения договор или принципи на политическото право, С., 1986

 52. Сартори, Дж., Теория на демокрацията, книга 1 и 2, ЦИД, С., 1992

 53. Селигмън, А., Идеята за гражданското общество, ИК “Критика и хуманизъм”, С., 1995

 54. Семов, М., Теория на политиката, С., 2000

 55. Спасов, Б., Изпълнителна власт, Сиела, С., 2001

 56. Спасов, Б., Парламентарно право, Сиела, С., 2001

 57. Социалните науки и социалните промени в България, Сборник, изд. “Фр. Еберт”, С., 1998

 58. Стойчев, Ст., Избирателни системи и избирателни процедури, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005

 59. Стоилов, Я., Държавна власт (правно-политически разграничения и съотношения), изд. “Сиби”, С., 2001

 60. Танев, Т., Политическата култура, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2001

 61. Танева, А., Лидерството: Управление извън господството, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005

 62. Токвил, А., За демокрацията в Америка, I част, “Избор”, С., 1996

 63. Фишкшн, Д., Демокрация и делиберация, изд. “ЦИД”, С., 1993

 64. Фотев, Г., Граници на политиката, С., 2001

 65. Фотев, Г., Социологическите теории на Е. Дюркем, В. Парето, М. Вебер. С., 1979

 66. Хабермас, Ю., Структурни изменения на публичността, ЦИД, С., 1995

 67. Хайек, Фр., Право, законодателство и свобода, Том ІІ, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 1998

 68. Хикс, С. Политическата система на Европейския съюз. “Парадигма”, С. 2001

 69. Хобс, Т., Левиатан, или материя, форма и власт на църквата и гражданската държава, изд. “Наука и изкуство”, С., 1970

 70. Цакова, И. Лобизъм и демокрация, Авангард-Прима, С., 2005

 71. Ценова, Р., Избирателната система и равнището на партийна фрагментация в Република България (1991 – 2001), Научни трудове на УНСС, С., 2004

 72. Янков,Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, трето преработено и допълнено издание, УИ “Стопанство”, С., 2006

 73. Янков, Г., Призваният политик или държавникът, сп. “Право без граници”, бр. 3-4, С., 2002

 74. Янков, Г., Политологията като академична дисциплина в университетското икономическо образование на България, В: сп. “Политически изследвания”, кн. 4, С., 1999

 75. Учредителните договори на ЕО и ЕС от Рим и Маастрихт. Конституцията за Европа, УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2005

 76. Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан в Лисабон на 13 декември 2007 г., Официален вестник на ЕС, година 50, 17 декември 2007 г. http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:BG:HTML

 77. “130 години от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) и възстановяването на българската държавност”, УИ “Стопанство”, С., 2008

 78. Almond, G. and Powell, G. Comparative Politics, Boston: Little, Brown, 1978

 79. Andrew Heywoord, Politics, Third edition, Palgrave Macmillan, 2007.

 80. Easton, D. A System Analysis of Political Life, New York: Wiley; 1965

 81. Sartori, G., Parties and Party System, Vol.1, Sambrige, 1976

 82. A New Handbook of Political Science, Printed From Oxford Scholarship Online (www.oxfordscholarship.com) © Copyright Oxford University Press, 2003-2007. All Rights Reserved

 83. The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, Cambridge University Press, 2003

 84. The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford, New York, Oxford University Press, 1996София, 2010


Свързани:

Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconИзпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по специалност "Политология" Политическата наука
Политологията като академична дисциплина. Историческа, нормативна и емпирична политология. Политическа теория, политическа философия,...
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconПрограма за кандидат-докторантски конкурс по научната специалност "Политология"
Политологията като академична дисциплина. Историческа, нормативна и емпирична политология. Политическа теория, политическа философия,...
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconУниверситет за национално и световно стопанство
За кандидат докторантски изпит по научната специалност шифър 05. 02. 16 Икономика и организация на труда
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconФилософски факултет катедра политология курсоваработа
Митев, Т. (2001). Основи на политическата наука (политология). С.: Ик "Знание". 16
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconПрограма за кандидат-докторантски изпит Научна специалност "Световно стопанство и мио" 05. 02. 10
Същност и исторически характер на международните отношения (МО). Основни подходи към определяне съдържанието на категорията “МО”:...
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconКонкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
Рецензент: проф д-р Павел Георгиев Павлов – всу “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05. 02. 24
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconПрограм а
За кандидат- докторантски конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 “икономика и управление”
Изпитна програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност \"Политология\" (шифър 05. 11. 02) Политическата наука iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научна специалност "Радиофизика и физическа електроника"
Ток във вакуум при отсъствие и наличие на пространствен заряд. Закон на Чайлд-Ленгмюр
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом