Национална програма за действие по околна среда и здраве
ИмеНационална програма за действие по околна среда и здраве
страница1/11
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер2.06 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Strategic_documents/Programmes/NPDOSZ.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОКОЛНА

СРЕДА И ЗДРАВЕ

2008 - 2013 г.


СОФИЯ, 18 декември 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

Използвани съкращения...................................................................................................5

Въведение...........................................................................................................................7

ЧАСТ I

1. Структури и инструменти за управление на процеса околна среда и здраве.

1.1. Институционална рамка..............................................................................10

1.2. Инструменти за управление по околна среда и здраве

1.2.1. Информационни системи................................................................................13

1.2.2. Оценка на въздействието на факторите на околната

среда и риска за здравето на населението.................................................... 15

1.2.3. Мерки за контрол.............................................................................................16

1.2.4. Икономически и административни регулатори.........................................18

1.2.5. Регионални структури на Министерство на здравеопазването и

Министерство на околната среда и водите...................................................20

1.2.6. Информиране, здравно-екологично възпитание и участие

на обществеността...........................................................................................22

1.2.7. Научно-изследователска работа и технологично развитие.........................25

2. Опазване здравето на населението и качеството на околната среда по компоненти и вреднодействащи фактори.

2.1. Води..................................................................................................................26

2.2. Въздух...............................................................................................................29

2.3. Храни................................................................................................................32

2.4. Почви................................................................................................................35

2.5 Отпадъци..........................................................................................................37

2.6 Опасни химични вещества и препарати........................................................42

2.7. Йонизиращи и нейонизиращи лъчения

2.7.1. Йонизиращи лъчения......................................................................................44

2.7.2. Нейонизиращи лъчения..................................................................................47

2.8. Шум..................................................................................................................49

2.9. Природни бедствия, промишлени и ядрени аварии.................................52

3. Селищна и работна среда

3.1. Селищна среда.................................................................................................56

3.2. Работна среда...................................................................................................61

4. Икономически сектори.

4.1. Енергетика.......................................................................................................64

4.2. Промишленост.................................................................................................67

4.3. Транспорт.........................................................................................................69

4.4. Земеделие.........................................................................................................72

4.5. Туризъм............................................................................................................75

5. Детско здраве - околна среда...................................................................................77

6. Стратегия за изпълнение на поставените цели и приоритети…….....…..84


ЧАСТ II

1. Програма за действие..............................................................................................85

2. Мониторинг..............................................................................................................111


Използвани съкращения

АЯР Агенция за ядрено регулиране

БАН Българска академия на науките

БПК5 Биологична потребност от кислород

БА Българска армия

БО Битови отпадъци

ВМА Военномедицинска академия

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници

ДАМТ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ЕКЯ Екстремни климатични явления

ЕМП Електромагнитни полета

ЕПДДЗОС Европейски план за действие по детско здраве и околна среда

ЕПДОСЗ Европейски план за действие по околна среда и здраве

ЕС Европейски съюз

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИА Изпълнителна агенция

ИА “БСА” Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

ИАПР Изпълнителна агенция по почвените ресурси

ИКАО Международна организация за гражданска авиация

ИКЕ Икономическа комисия за Европа

ИМО Международна морска организация

ИСО Международна организация по стандартизация

КАВ Качество на атмосферния въздух

КТЗВДР Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

КЦМ Комбинат за цветни метали

МВР Министерство на вътрешните работи

МЗ Министерство на здравеопазването

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МИЕ Министерство на икономиката и енергетиката

МИС Министерство на извънредните ситуации

МК Министерство на културата

МКБ10 Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето-десета ревизия

МО Министерство на отбраната

МОН Министерство на образованието и науката

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МОТ Международна организация по труда

МПС Моторни превозни средства

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС Министерски съвет

мСв/ч мили Сиверт/час

МТ Министерство на транспорта

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите

НАПОО Национална агенция за професионално образование и обучение

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология

НЙЛ Нейонизиращи лъчения

НОИ Национален осигурителен институт

НПДОСЗ Национална програма за действие по околна среда и здраве

НПО Неправителствени организации

НСИ Национален статистически институт

НЦЗИ Национален център по здравна информация

НЦЗПБ Национален център по заразни и паразитни болести

НЦРРЗ Национален център по радиобиология и радиационна защита

НЦООЗ Национален център по опазване на общественото здраве

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда

ПГ Парникови газове

ПДК Пределно допустима концентрация

ПКЗНБА Постоянна комисия за защита на населението при бедствия и аварии

ПМС Постановление на Министерския съвет

ПМ Пунктове за мониторинг

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води

ПТП Пътно-транспортно произшествие

РДВР Районна дирекция на вътрешните работи

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РЛ Регионални лаборатории (регионални звена на ИАОС)

СЗО Световна здравна организация

СНЧ Свръхниска честота

СУ Софийски университет

ТЗГДЛАД

към ИАОС Териториални звена на Главна дирекция “Лабораторно аналитична дейност” към ИАОС

ФПЧ Фини прахови частици

ЦЛ за ЯХБЗ

и ЕК Централна лаборатория за ядрена, химическа и биологическа защита и екологически контрол


ВЪВЕДЕНИЕ


Опазването и укрепването на човешкото здраве зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда. Това са както директните негативни въздействия, предизвикани от физични, химични и биологични агенти така и ефектите върху здравето, предизвикани от физически изградената и от психосоциалната среда.

За първи път пътят към устойчиво развитие бе очертан през 1972 г., когато представители на 113 страни се събраха на Конференцията по околна среда в Стокхолм. Това бе последвано от редица международни инициативи, насочени към опазване на околната среда и човешкото здраве.

В отговор на растящата загриженост за последиците за здравето от замърсяването на околната среда, през декември 1989 г. във Франкфурт, Германия, се проведе първата Европейска конференция на СЗО по околна среда и здраве, която събра министри и други отговорни служители от министерствата на здравеопазването и на околната среда от 29 европейски държави, както и от тогавашната Комисия на Европейските общности (понастоящем Европейска комисия). Конференцията единодушно одобри Европейска харта по околна среда и здраве, която разширява стратегията на СЗО “Здраве за всички” по отношение на околната среда и представлява важна стъпка към съвместно разработване на обществена политика по околна среда и здраве. Хартата признава, че всеки човек има право на околна среда, благоприятстваща постигането на здраве и благосъстояние на най-високо равнище. Тя подчертава общата отговорност на лицата, обществените власти и икономическите сектори за опазването на околната среда и човешкото здраве и очертава принципите на обществената политика.

През м. юни 1992 г. Конференцията по околната среда и развитието, състояла се в Рио де Жанейро, Бразилия, събра ръководителите и висшите служители на 179 правителства и международни организации, както и редица представители на неправителствени организации. На този форум бе одобрен Дневен ред 21, представляващ план за начина за достигане на устойчиво развитие в социално и икономическо отношение и от гледна точка на околната среда за 21 век.

Конференцията на министрите на околната среда, проведена в Люцерн, Швейцария през следващата година, одобри общата стратегия в областта на околната среда за Централна и Източна Европа и план за действие, който да послужи като база за по-нататъшни действия от страна на правителствата, Европейската комисия, международните организации, финансовите институции и частните инвеститори.

Втората Европейска конференция по околна среда и здраве, провела се в Хелзинки, Финландия, през юни 1994 г., очерта като основен приоритет разработването на национални планове за действие по околна среда и здраве. Основен ръководен документ за осъществяването на тази задача, бе приетият на този форум Европейски план за действие по околна среда и здраве.

Разработването на НПДОСЗ в България започна с Решение № 298 на Министерския съвет от 13 юли 1995 г., което определя като водещи Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда. Решението възлага участието в действията по околна среда и здраве и на Министерството на промишлеността, Министерството на финансите, Комитета по енергетика, Комитета по туризма, Комитета по горите, Министерството на териториалното развитие и строителството, Министерството на земеделието и хранителната промишленост, Министерството на транспорта, Министерството на икономическото развитие, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалните грижи.

С Решение № 314 от 29 юни 1998 г. стартира изпълнението на Националния план. За времето между 1998-2006 г. бяха изпълнени 295 задачи. Бяха положени сериозни усилия за ограничаване замърсяването на околната среда и негативните въздействия върху човешкото здраве.

За да се опази околната среда и човешкото здраве е необходимо тясно сътрудничество не само между секторите на здравеопазването и на околната среда, но и съгласувани усилия с ведомствата, които отговарят за дейности в областта на икономиката, нанасящи вреда на околната среда: енергетика, промишленост, селско стопанство, транспорт и т.н.. Всички тези институции трябва да бъдат дълбоко обвързани, както с опазването, така и с възстановяването на околната среда.

На Третата Министерска Конференция по околна среда и здраве, състояла се в Лондон през м. юни 1999 год. бе поставено началото на едно мощно политическо движение в цяла Европа – движение за действия в партньорство за подобряване на околната среда и здравето. През периода от Хелзинки до Лондон 40 от 51 страни в Европейския регион на СЗО разработиха своите национални планове за действие по околна среда и здраве.

На Четвъртата министерска конференция по околна среда и здраве, провела се в Будапеща през 2004 г., министрите на здравеопазването и на околната среда на Европа приеха Европейски план за действие по детско здраве и околна среда. В него се подчертава загрижеността на министрите за последствията, които оказват нездравословните условия на живот върху здравето на децата.

Отбелязва се с тревога, че в региона на Европа, съгласно направеното от СЗО проучване, около една трета от заболяванията сред деца на възраст от 0 до 18 години може да се обясни с нездравословни условия на живот в дома и в обществото, което води до значителни социални и икономически разходи.

Във връзка с това, ЕПДДЗОС формулира четири приоритетни цели за Европа:

1.Предотвратяване и значително намаляване на заболеваемостта и смъртността сред децата, вследствие на стомашно-чревни заболявания чрез гарантиране изпълнението на мерки за улесняване на достъпа до надеждни и гарантирани водни източници и подходяща хигиена за всички деца.

2.Предотвратяване и значително намаляване на последствията за здравето на децата, вследствие пътни произшествия, инциденти в дома и др. вкл. намаляване на заболяванията поради липса на достатъчно и на подходяща физическа активност сред децата.

3.Предотвратяване и ограничаване на респираторните заболявания, дължащи се на замърсяването на атмосферния въздух и въздуха в помещенията, вкл. пасивното тютюнопушене.

4.Намаляване на риска от заболявания или увреждания, причинени от излагане на въздействието на опасни химични вещества и препарати (например тежки метали), физически фактори (например силен шум), биологични агенти и вредни условия на работа през бременността, детството и юношеството.

Действията за постигане на приетите приоритетни цели са групирани в шест категории:

  • Промени в съществуващото законодателство.

  • Разработване и прилагане на образователни програми.

  • Въвличане в процеса “детско здраве-околна среда” на доставчиците на медицински услуги и образователния сектор.

  • Изграждане и обогатяване на знанията за въздействието на факторите на околната среда върху детския организъм чрез изследователска дейност.

  • Мониторинг на експозицията на детския организъм със замърсители на околната среда.

  • Подобряване на предлаганите услуги и инфраструктура.


На конференцията министрите поеха ангажимент да разработят Национални планове за действие по детско здраве и околна среда като гарантират, че ще използват възможно най-добре съществуващите програми, каквито са Националните планове за действие по околна среда и здраве.

В изпълнение на поетите ангажименти на заседание през. м. март 2005 г. Междуведомственият съвет за управление на изпълнението на НПДОСЗ взе решение за неговото актуализиране и разработване на раздел «Детско здраве-околна среда» към него.

В настоящата програма са отразени и основните приоритети на Европейския план за действие по околна среда и здраве 2004-2010, Шестата програма за действие по околна среда 2001- 2012 г., както и Европейската стратегия за устойчиво развитие.

Стратегическата цел на НПДОСЗ е формирането и провеждането на дългосрочна политика за укрепване здравето на нацията и устойчивото развитие на страната. Неговата основна цел е намаляване и предотвратяване риска за здравето на населението в резултат на въздействието на факторите на околната среда.

НПДОСЗ е един добре мотивиран и реалистичен план представляващ ефективен инструмент, чрез който Република България се приобщава към политиката и действията на Европейския съюз.


ЧАСТ I

1.СТРУКТУРИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА “ОКОЛНА СРЕДА-ЗДРАВЕ”


1.1.ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА


ЦЕЛИ:


  • Да се развият и укрепят механизмите, които гарантират, че решенията и дългосрочното стратегическо планиране, влияещи върху околната среда, а чрез нея и върху здравето ще бъдат вземани при пълно отчитане на възможните последици за околната среда и здравето, в съответствие с изискванията на устойчивото развитие.

  • Чрез подобен механизъм да се гарантира решенията относно икономическото развитие на местно равнище да се вземат с пълно познаване на техните последици за околната среда, потенциалните последици за здравето и консултации, не само с местните власти и заинтересованите финансово от предлаганото развитие, но и с населението, което ще бъде засегнато от положителните или отрицателните резултати от решението.ОСНОВА ЗА ДЕЙСТВИЕ

В съответствие с дефиницията на Световната здравна организация “околна среда-здраве” в широк смисъл означава тези аспекти от човешкото здраве, заболявания и увреждания, които са предизвикани или повлияни от фактори на околната среда. Тъй като въздействието на околната среда върху здравето е значително, контролът върху качеството на околната среда е една от основните задачи на общественото здравеопазване. Усилията за осигуряване на чист въздух, безопасни храни и питейна вода, контрол и елиминиране на заразните болести, допринасят значително за подобряване здравето на обществото.

Комплексният характер на проблема “околна среда-здраве” изисква действията по решаването на проблема да се предприемат не само от ведомствата, отговорни за здравеопазването и околната среда, а и от всички, пряко или косвено влияещи върху състоянието на околната среда. Принципът на споделените отговорности и междусекторно сътрудничество са основата на ефективната защита на здравето и околната среда.

Политиката по опазване на здравето от вредностите на околната среда в страната се осъществява основно от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. Политиката по условия на труд се провежда от Министерството на труда и социалната политика, по безопасност на храните - съответно от Министерството на земеделието и храните. Структурите, които осъществяват политиката на тези министерства на регионално и общинско ниво са: 28–те Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве - за МЗ, 15-те Регионални инспекции по околна среда и води, 4-те Басейнови дирекции, 3-те Национални парка, Регионалните лаборатории на ИАОС - за МОСВ, Регионалните инспекции по труда - за МТСП и Регионалните ветеринарно - медицински служби - за МЗХ. Централното им подчинение е предпоставка за единство в политиката по околна среда и здраве за цялата страна.

Политиката по опазване на общественото здраве, свързано с качеството на околната среда се ръководи от заместник министър на здравеопазването, от главния държавен здравен инспектор на Република България и от дирекция “Обществено здраве” на Министерството на здравеопазването, като се осъществява от националните центрове и всички РИОКОЗ в страната.

Политиката по превантивния и текущ контрол на качеството на околната среда се определя и координира от МОСВ.

Разнообразните области на действие по проблема “околната среда - здраве” изискват мултисекторно сътрудничество, за да се постигне съгласуваност и последователност при определянето на приоритетите и необходимите действия. Добър пример за това е работата на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ, в чийто състав участват и представители на МЗ, където при вземането на решения се отчитат възможните последици за околната среда, с цел опазване здравето на населението.

В провеждането на политиката по околна среда и здраве на регионално и местно ниво вземат участие и местните органи на управление - общинските съвети, кметовете и областните управители, в рамките на предоставените им компетенции, определени от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за опазване на околната среда, Закона за здравето, Закона за администрацията и др., както и неправителствените организации. Прилагането на интегрирания подход в управлението на процеса “околна среда - здраве” означава тясно взаимодействие във функциите на водещите сектори (обществено здравеопазване и опазване на околната среда); целевите сектори (промишленост, енергетика, транспорт, селско стопанство, туризъм) и обществеността (Фиг. 1).

Координацията и контролът по изпълнението на НПДОСЗ се осъществяват от Междуведомствен съвет.

Много важен момент в изпълнението на НПДОСЗ е разработването на общински планове за действие по околна среда-здраве. Те са ефективно средство за разрешаване на специфичните, регионални проблеми по околна среда-здраве чрез обединяване усилията на всички заинтересовани. До сега повече от 72 общини в страната са изготвили такива планове и са в процес на тяхното изпълнение. Например: Варна, Русе, Монтана, Севлиево, Своге, Добрич, Стара Загора, Видин, Горна Оряховица, Ямбол и др.

НПДОСЗ е отворена система, в която могат да се извършват изменения, наложени от промените в състоянието на околната среда и здравето на населението.

Финансирането на действията от НПДОСЗ се извършва със средства на съответните ведомства, чрез разработване на платени от финансиращи наши и международни организации проекти, от фондовете на Европейския съюз.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Национална програма за действие по околна среда и здраве iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconОпазването на околната среда – гаранция за здраво поколение с гражданска позиция
Ролята на здравната култура на населението в контекста на Националната оперативна програма за действие по околна среда– здраве 2008-2013...
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconПрограма и екшън план
Опазване на околна среда и обществено здраве. Управление на отпадъците. Борба с изменението на климата. Борба с промишлени замърсявания....
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет 2001г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Министерство на околната среда и водите Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconПрограма " околна среда 2007 2013 г."
Министерство на околната среда и водите Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconДа си зелен не е само отговорност
Министерство на околната среда и водите присъди благодарствени призове към бизнеса в рамките на Национална кампания „Зелена България”,...
Национална програма за действие по околна среда и здраве iconРешение №764
Запознаване с напредъка по проекта за гр. Банско, сектор Околна среда по Оперативна програма “Околна среда”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом