Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер142.76 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/028741201.docx
02874-2012-0001

BG-Бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Крез Мар Сийфудс ООД, кв. Ветрен, ул. Александър Стамболийски №34, За: Денислав Маринов, Република България 8127, Бургас, Тел.: 05655 2127; 0887 584822, E-mail: krezmar@unacs.bg, Факс: 05655 2127

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Търговско дружество - Възложител на основание чл. 1, ал. 4. НВМОП

Основна дейност на възложителя

Друг: Специализирана търговия на едро с хранителни продукти

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на строителство за Изграждане на цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти в кв. Ветрен, гр. Бургас във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 52/03.02.2012 г. и Анекс към договора от 24.02.2012 г., сключен по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", сключен между Крез Мар Сийфудс ООД и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: УПИ III - 6, кв. 2 /Стопански двор/, кв. Ветрен, гр. Бургас
Код NUTS: BG341

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изграждане на цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти. Поръчката се състои от две свързани части: 1. ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА на 3 етажа при застр. роена площ - 241 кв.м. • Първи етаж – с площ 241 кв.м. (преработка на риба – 150 кв.м. и пласмент – 91 кв.м.) • Втори етаж – с площ 241 кв.м. (препакетиране, етикетиране и кашониране на замразена риба и рибни продукти - 241 кв.м.) • Трети етаж – с площ 250 кв.м. (административна част, съблекални „мръсна зона” и съблекални и санитарни възли „чиста зона”) 2. ХЛАДИЛЕН СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС ЗАМРАЗЕНА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, с площ 210 кв.м., кубатура 1785 куб.м., 432 палето-места, капацитет 300-400 тона замразена риба.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва Изграждане на цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти и се състои от две свързани части: 1. ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РИБА на 3 етажа при застроена площ - 241 кв.м. • Първи етаж – с площ 241 кв.м. (преработка на риба – 150 кв.м. и пласмент – 91 кв.м.) • Втори етаж – с площ 241 кв.м. (препакетиране, етикетиране и кашониране на замразена риба и рибни продукти - 241 кв.м.) • Трети етаж – с площ 250 кв.м. (административна част, съблекални „мръсна зона” и съблекални и санитарни възли „чиста зона”) 2. ХЛАДИЛЕН СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС ЗАМРАЗЕНА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, с площ 210 кв.м., кубатура 1785 куб.м., 432 палето-места, капацитет 300-400 тона замразена риба.

Прогнозна стойност без ДДС

1488400 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

I. Гаранцията за участие в откритата процедура е в размер на 14 000 /четиринадесет хиляди / лева, представена в една от следните форми: - банкова гаранция или -депозит на парична сума, внесена в брой в касата на фирмата или по сметка на Крез Мар Сийфудс ООД: Райфайзенбанк България, IBAN: BG 91 RZBB 9155 1086341010; BIC: RZBBBGSF. Валидността на гаранцията за участие трябва да покрива срока на валидност на офертата на участника. Формата на гаранцията за участие се избира от участника. Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 28 от НВМОП. II. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата цена по договора за обществена поръчка без ДДС, представена преди подписването му, в една от следните форми, избрани от участника, определен за Изпълнител на поръчката: депозит на парична сума, внесена в брой в касата на фирмата или по сметка на Крез Мар Сийфудс ООД: Райфайзенбанк България, IBAN: BG 91 RZBB 9155 1086341010; BIC: RZBBBGSF или банкова гаранция, издадена в полза на възложителя. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да покрива срока на изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Проектът ще бъде съфинансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., приоритетна ос 2: "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, Мярка 2.6: "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по силата на договор за безвъзмездно финансиране с рег. № 52/03.02.2012 г. и Анекс към договора от 24.02.2012, сключени между Крез Мар Сийфудс ООД и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Общата стойност на извършваните строително-монтажни дейности ще бъде определена съгласно ценовото предложение на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, и не подлежи на промяна за срока на изпълнение. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: Авансово плащане, в размер до 10% (десет процента) от цената на изпълнение на поръчката – в срок до 15 дни от датата на отпускане на авансово плащане от страна на УО на ОПРСР към Крез Мар Сийфудс ООД, след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура. Възложителят може да поиска представяне на неотменима банкова гаранция в размер на 100% от авансовото плащане. Междинно плащане в размер до 20% / двадесет / в 15 дневен срок, за действително извършените работи удостоверени с акт обр. 19, остойностени с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка и след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура. Окончателното разплащане – в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт 15), като се приспадат сумите, платени с авансово и междинно плащане. Допуска се Възложителят да извърши второ междинно плащане в размер до 20% от стойността на Договора, при реализирани СМР над 50% от възложените работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Изисква се създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица се изисква създаденото юридическо лице по ІІІ.1.3 да се регистрира по ЗДДС преди подписване на договора за изпълнение.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците в процедурата трябва да представят: Копие от документа за самоличност (ако участникът е физическо лице) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация, или документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България). Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, се прилага удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди подаване на офертата за участие. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (който изрично съдържа информация за законния/те представител/и на участника), като документът се представя в официален превод на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимално съдържание споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договора; 2.избраният за водещ партньор на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; 3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите. Когато за изпълнение на поръчката участниците ще ползват подизпълнители, те трябва да представят в офертата си информация за подизпълнителите, която съдържа: 1.списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката; 2.декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнение на поръчката. При обединение, което не е юридическо лице, документите за регистрация на участника /документ за самоличност, ЕИК, документ за регистрация по националното законодателство/, документите по раздел ІІІ.2.2, раздел ІІІ.2.3., декларациите за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и декларацията за спазване на изискването за минимална цена на труда се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Минималните изисквания за икономически и финансови възможности по раздел ІІІ.2.2 и за технически възможности по раздел ІІІ.2.3 се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно. Когато участникът ще използва подизпълнители, документите за регистрация на участника /документ за самоличност, ЕИК, документ за регистрация по националното законодателство/, документите по раздел ІІІ.2.3., декларациите за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и декларацията за спазване на изискването за минимална цена на труда се прилагат и за тях.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 1. заверено копие от годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2008, 2009 и 2010/ или еквивалентни, съгласно законодателството на страната, в която участникът е установен. Ако участникът е регистиран след 2008 г., представят се само годишните финансови отчети за годините до 2010 г.; 2. справка по Образец съгласно Документацията за участие, за оборота от изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за последните 3 (три) финансови години /2008, 2009 и 2010/, в зависимост от датата, на която частникът е учреден или е започнал дейността си. 3. копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи Vили по-висока категория.
Минимални изисквания: Участникът следва да отговоря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. да има реализирани приходи от изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти в размер на не по-малко от 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева, без ДДС, общо за последните 3 финансови години /2008, 2009 и 2010/.; 2. да има валидна застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл.171, ал.1 от ЗУТ, и в съответствие с минималния размер на застрахователната сума, предвиден за строежи Пета категория по чл.5, ал.2, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние трябва да се налице общо за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1. за доказване на опита: списък по образец към документацията за участие с не по-малко от 3 (три) броя изпълнени договори за строителство с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години. Участникът представя препоръки за добро изпълнение за договори, в които се посочват: стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. За доказване на възможност за осигуряване на квалифициран персонал за изпълнение на СМР участниците трябва да представят справка от съответната териториална дирекция на НАП за заетите по трудов договор лица. Ако лицата не са в трудово правоотношение с участника, към офертите следва да се представи нотариално заверено съгласие на лицето за участие в изпълнението на поръчката. Когато участникът е чуждестранно лице, възможността за осигуряване на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката се доказва с документ, издаден от орган на съответната държава, в която участникът е регистриран, удостоверяващ наличието на трудови или приравнени на тях правоотношения или с нотариално заверена декларация на лицата, които ще бъдат членове на екипа. За доказване на квалификацията на лицата участникът представя списък, копия от дипломи за придобита професионална квалификация, копия от трудови и/или осигурителни книжки, и други, доказващи квалификацията и опита им; За доказване на възможност за осигуряване на квалифициран персонал участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице), при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Участникът може да ползва ресурсите на трети лица и когато участва в процедурата като обединение от физически и/или юридически лица. 3. За доказване вписването в професионален регистър на строителя – копие от Удостоверение от Централния професионален регистър за изпълнение на строежи от V или по-висока категория или еквивалетно удостоверение за вписване в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от V или по-висока категория.
Минимални изисквания: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1. опит в изпълнението на най-малко 3 (три) броя договори за строителство, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните 3 (три) години. 2. възможност за осигуряване на квалифициран персонал за изпълнение на СМР на обекта, както следва: Ключов експерт № 1. Този експерт следва да изпълнява функциите на Началник на строителния обект и Отговорник по качеството. Изисквания: Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, със специалност: ПГС или друга сходна инженерна специалност. Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието. Ръководил минимум 2 обекта, сходни като предмет с настоящата процедура; Ключов експерт № 2 – Специалист Хладилна Техника или ОВКИ. Изисквания: Квалификация: Магистър със специалност: ОиВ, инженер „Хладилна техника” или друга сходна инженерна специалност; Професионален опит: Най-малко 2 (две) години професионален опит в изграждането на хладилни инсталации и ОВКИ. 3. вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от V или по-висока категория или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от V или по-висока категория. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности трябва да се налице общо за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Показатели, посочени в документацията

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 17.04.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена

120 BGN

Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

24.04.2012 г. 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

180

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 02.05.2012 г. Час: 13:00

Място

София, ул. Веслец №45, ет. 4, ап. 13

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Проектът ще бъде съфинансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., приоритетна ос 2: "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“, Мярка 2.6: "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по силата на договор за безвъзмездно финансиране с рег. №52/03.02.2012 г., сключен между Крез Мар Сийфудс ООД и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите. От участие в поръчката се отстранява и участник, който е чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците: 1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията за провеждане на процедурата. 2. Участникът не отговаря на изискванията по т.ІІІ.2.2 за Икономическо и финансово състояние и изискванията по т.ІІІ.2.3 за Технически възможности и квалификация. 3. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията за провеждане на процедурата. 4. Представената оферта не отговаря на изискванията на Документацията за участие. 5. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията за провеждане на процедурата. 6. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма, освен ако не бъде отстранено след уведомяване от страна на Комисията за провеждане на процедурата. 7. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решението в Регистъра на обществените поръчки или от получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Обжалването е по реда на Глава 11 от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.02.2012 г.

Свързани:

Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Бургас, ул. " Александровска" №26, За: К. Тошева Ганева; А. Христова, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, e-mail:,...
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: Милена Темелкова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656439, e-mail
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, e-mail: -bg net
Bg-бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом