Програма за развитие на сектор
ИмеПрограма за развитие на сектор
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер26.84 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.projectpartners-bg.com/html/programi/ribarstvo/prog/rezume/Rezume_Miarka 2.1.doc

Оперативна програма за развитие на сектор рибарство

2007 – 2013 г.


Приоритетна ос 2:

Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,

преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”


Мярка 2.1.:

Производствени инвестиции в аквакултурата”


Резюме


Основание за прилагане на мярката

Мярка 2.1. се прилага на основание Наредба №35 от 08.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по мярка 2.1. “Производствени инвестиции в аквакултурата”.


Описание на мярката

Финансовата подкрепа по мярката се предоставя с цел модернизиране на подсектор “Аквакултура” чрез развитие на оборудването в микро малки и средни предприятия от сектора.


Цели на Мярката

 • Разнообразяване на производството, насочено към нови видове и производство на видове с добри пазарни перспективи.

 • Прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда, в сравнение с обичайните практики в сектор “аквакултура”.

 • Подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно, както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда.

 • Подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници.

 • Подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор “Аквакултура”.


Бенефициенти по мярката

Физически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на следните условия:

 • Да са регистрирани като производители на риба и други водни организми
  по реда на чл.25 от ЗРА за съществуващи обекти, които са предмет на
  подпомагането.

 • За съществуващи обекти, предмет на подпомагане, да са регистрирани по
  чл. 137 Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

 • Да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за малките и
  средните предприятия.


Допустими инвестиции

 • Изграждане на нови производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури.

 • Разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства.

 • И изграждане и/или реконструкция на стопанства за производство на зарибителен материал.


Финансово разпределение

 • Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро, от които 75% се осигуряват от ЕФР и 25% от държавния бюджет на Република България.

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: левовата равностойност на 10 000 евро.

 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по дадената мярка: левовата равностойност на  2 000 000 евро.


Място за подаване на проектните предложения

Териториалното звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури по място на изпълнение на проекта.www.projectpartners-bg.comСвързани:

Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на сектор „Рибарство" 2007 2013 Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области"
Арево“ обявява конкурс за наемане на външни експерт-оценители за участие в комисии за избор на проектни предложения подадени в рамките...
Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на сектор „рибарство
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския...
Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на сектор „рибарство
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския...
Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на сектор „рибарство
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския...
Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на сектор „рибарство
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор рибарство, съфинансирана от Европейския...
Програма за развитие на сектор iconРепублика българия
Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”” по спецификация, финансирана по проект за предоставяне на безвъзмездна финансова...
Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на сектор "рибарство"
Финансови разпоредби. Индикативен финансов план за Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство” 104
Програма за развитие на сектор iconДоклад от Явор Недев изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Относно: Наблюдението и контрола при прилагането на Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство»
Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство», включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на...
Програма за развитие на сектор iconОперативна програма за развитие на сектор "рибарство"
Като общо правило инвестициите, които могат да получат подкрепа, трябва да насърчават устойчивата заетост в целия сектор. Допустими...
Програма за развитие на сектор iconПрограма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
Република България към ес, Програма за развитие на селските райони за България, регламентите на ес свързани със селскостопанската...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом