Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас
ИмеУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер119.71 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bulgaria.ja-ye.eu/f/d/pp-2-profil-tehnologichen-7klas.doc
Приложение № 2


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА


ПО ТЕХНОЛОГИИ

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА - Х клас


ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

с прием след завършен VІІ клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА


За обучение по: “Пазарна икономика”

Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” след VII клас

Клас: Х

Брой часове: 108

Разпределение на учебното време:

І срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часа

ІІ срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часа

_____________________________________

общо - 108 уч.часа

от тях:

за нови знания - 69 уч. часа

за упражнения и обобщение - 39 уч. часа


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА


Дисциплината продължава да се изучава от IX клас. Тази програма дава възможност на учениците да се запознаят по-подробно с микроикономиката (икономика на предприятието) и съставянето на проект – бизнес план на предприятие. Чрез комбинация от теория, компютърна симулация и практически занимания учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки икономически компетентен гражданин, потребител, работник и предприемач.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО


Изучаването на дисциплината има за цел да се задълбочат, разширят и обобщят икономическите знания за предприятието като конкретна стопанска единица – на теоретично и практическо равнище. На учениците се предоставя много по-голяма възможност за самостоятелна работа, с различни източници на информация (учебници и мултимедийни продукти за самоподготовка), както и за участие в национални и международни конкурси: “Мениджър за един ден”, “Виртуално предприятие”, национални и европейски иновационни лагери, международен конкурс за есе по бизнес етика и др.

Конкретно целите на тази учебна програма се постигат чрез запознаване на учениците с:

 • икономическите проблеми и същността на предприятието на свободната инициатива;

 • ролята на предприемача в организирането и финансирането на собствено предприятие, като се изучава процесът на производството, производителността, пазарната структура и пазарните стратегии;

 • отделните страни от дейността на предприятието като планиране, организиране, контрол и др.;

 • обекта и субекта на управление в предприятието, както и с производствените фактори на предприятието (капитал, активи, човешки ресурси) и крайния продукт, резултат от производствения процес в предприятието;

 • разбирането на отрасловите характеристики и особености на предприятията – индустриални селскостопански, строителни, транспортни, търговски и туристически предприятия;

 • маркетинговите концепции, свързани с проучването на пазарите и продуктовата реализация на предприятието;

 • проектите за бизнес план на ново предприятие от екипи ученици;

 • количествените и качествените промени в предприятията, обусловени от новите условия на пазарната икономика и адаптацията на българските предприятия към изискванията на европейската икономика;

 • практически примери и обобщения на знания по пазарна икономика от IX и X клас, като участват в кибер състезания.


ІІІ. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН
Наименование на темите

Нови знания

Упражнения, обобщение

Общо часове

1.

Раздел 1. Икономика на предприятието54

1.1.

Тема 1. Въведение в икономиката на предприятието

1

-

1

1.2.

Тема 2. Предприятието – характеристика, функции, видове

3

-

3

1.3.

Тема 3. Създаване и придобиване на предприятието

2

-

2

1.4.

Тема 4. Предприятието и околната среда

2

-

2

1.5.

Тема 5. Капитал на предприятието

4

-

4

1.6.

Тема 6. Активи на предприятието

8

2

10

1.7.

Тема 7. Персонал на предприятието и производителност на труда

4

-

4

1.8.

Тема 8. Финансиране, инвестиции и инвестиционна дейност на предприятието

8

2

10

1.9.

Тема 9. Предприятието на пазара

3

-

3

1.10.

Тема 10. Маркетингово проучване

1

-

1

1.11.

Тема 11. Маркетинг – микс

4

1

5

1.12.

Тема 12. Производствено-реализационни разходи на предприятието

4

2

6

1.13.

Тема 13. Качество и конкурентоспособност на предприятието

3

-

3

2.

Раздел 2. Бизнес план6

2.1.

Тема 1. Структура на бизнес плана

6

-

6

3.

Раздел 3. Виртуално предприятие

10

36

46

3.1.

Същност на симулационната програма “Виртуално предприятие”. Преглед на ежегодните кибер състезания – национални и международни

1

-

1

3.2.

Преглед на икономически понятия, необходими за симулацията

4

-

4

3.3.

Бизнес етика и етикет

2

-

2

3.4.

Разчитане на икономически, финансови и счетоводни графики

2

-

2

3.5.

Стратегии за международните състезания, основани на симулацията

1

-

1

3.6.

Участие в кибер състезания – в клас, училища, национални и международни

-

36

36

4.

Резерв, казуси

-

2

2
Общо

63

45

108


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Раздел 1. Икономика на предприятието


Тема 1. Въведение в икономиката на предприятието

 • Икономика на предприятието като наука – същност, роля и значение

 • Икономика на предприятието – обект и предмет


Тема 2. Предприятието – характеристика, функции, видове

 • Предприятието и фирмата – същност, принципи и функции

 • Предприятието и неговата среда

 • Видове предприятия


Тема 3. Създаване и придобиване на предприятието

 • Мотиви за създаване и придобиване на предприятие

 • Предмет на дейност

 • Избор на местоположение и размер на предприятието


Тема 4. Предприятието и околната среда

 • Околната среда на предприятието – характеристика и особености

 • Фактори и причини за състоянието на околната среда

 • Възможности за преодоляване на проблемите между предприятието и околната среда


Тема 5. Капитал на предприятието

 • Икономическа същност и характеристика на капитала

 • Кръгооборот и оборот на капитала

 • Състав, източници и структура на капитала на предприятието


Тема 6. Активи на предприятието

 • Икономическа характеристика, състав и структура на активите на предприятието

 • Оценка и видове оценки на активите на предприятието

 • Амортизация на ДМА и амортизационна политика на фирмата

 • Равнище на използване на активите на предприятието

 • Основни фактори за повишаване ефективността на активите на предприятието


Тема 7. Персонал на предприятието и производителност на труда

 • Въвеждащи понятия

 • Състав и структура на персонала в предприятието

 • Производителност на труда – характеристика и значение

 • Показатели и методи за измерване производителността на труда

 • Фактори за повишаване на производителността на труда


Тема 8. Финансиране, инвестиции и инвестиционна дейност на предприятието

 • Финансиране и видове финансиране на предприятието

 • Инвестиции и инвестиционен процес в предприятието

 • Класификация на инвестициите и инвестиционни структури

 • Инвестиционни проекти – характеристика, съдържание, предназначение


Тема 9. Предприятието на пазара

 • Маркетинг и маркетингови концепции

 • Основни маркетингови концепции

Тема 10. Маркетингово проучване

 • Набиране на информация

 • Сегментиране и избор на целеви пазар

 • Позициониране на продукта на пазара


Тема 11. Маркетинг – микс

 • Продуктова политика

 • Ценова политика

 • Пласментна политика

 • Политика на комуникациите


Тема 12. Производствено-реализационни разходи на предприятието

 • Същност и видове себестойност

 • Групировка на разходите. Видове разходи

 • Основни фактори за снижение на производствено-реализационните разходи


Тема 13. Качество и конкурентоспособност на предприятието

 • Същност и значение на качеството на продукцията

 • Управление и системи за управление на качеството

 • Сертифициране на продукцията – ISO стандарти

 • Фактори за повишаване на качеството и конкурентоспособността


Раздел 2. Бизнес план


Тема 1. Структура на бизнес плана

 • Технология за създаване на бизнес плана

 • Основни части на бизнес плана

 • Представяне на бизнес плана


Раздел 3. Виртуално предприятие


Тема 1. Компютърна симулация по мениджмънт и икономика

Същност на симулационната програма “Виртуално предприятие”. Преглед на ежегодните кибер състезания – национални и международни

 • Преглед на икономически понятия, необходими за симулацията – микроикономически понятия; макроикономически понятия

 • Бизнес етика и етикет

 • Видове пазарни стратегии според конкуренцията и пазарната конюнктура - високи цени, малък обем производство; ниски цени, голям обем производство; дъмпингова стратегия; средни цени, среден обем производство

 • Разчитане на икономически, финансови и счетоводни графики

 • Стратегии за международните състезания, основани на симулацията

 • Участие в кибер състезания – в клас, училища, национални и международни


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


При изучаване на дисциплината учениците получават теоретични знания по микроикономика, като изучават икономика на предприятието – същност, видове предприятия, функции, предмет на дейност, създаване, маркетингови стратегии и т.н. Освен това получават практически умения, свързани с работа в екип за създаване на бизнес план, както и вземане на решения и решаване на икономически казуси с упражненията по “Виртуално предприятие” и участието им в кибер състезанията.


В края на обучението ученикът трябва:

Да знае:

 • Същността на предприятието, видовете, условията и технологията на създаване и регистрация

 • Производствените фактори на предприятието и начините на инвестиране

 • Как се решава какво да се произвежда, за да съществува предприятието като стопанска единица

 • Маркетинговите концепции за произвежданите продукти в предприятието

 • Видовете разходи по икономически елементи и изчисляване на себестойността на единица продукция

 • Сертифицирането на продукцията – условия и системи


Да може:

 • Да работи в екип и да участва в екипната задача – съставяне на бизнес план, като изготвя основните раздели на плана, обвързвайки ги логически и икономически

 • Да анализира бизнес идеи и да открива печелившите за създаване на нов бизнес

 • Да съставя и обработва анкетни карти при маркетинговото проучване

 • Да анализира маркетинговия микс


VІ. СИСТЕМА НА КОНТРОЛ


Системата за контрол включва:

 • Входящ контрол

 • Изходящ контрол

 • Текущ контрол

 • Тематичен контрол

 • Практически задания


VІІ. МЕТОДОЛОГИЯ


Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения и компютърни симулации, подпомагани от компютърен софтуер и присъствие на доброволен бизнес консултант. Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видеофилми, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.


Свързани:

Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии предприемачество ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии счетоводство на предприятието
Дисциплината „Счетоводство на предприятието” включва изучаването на основни теми и въпроси, съобразени с принципните постановки в...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconПрограма по информационни технологии пп 12 клас
Създаване и редактиране на текст и графика в системи за предпечатна подготовка
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconИнститут за пазарна икономика
Институтът за пазарна икономика приключи проект, изследващ процедурата за издаване на строителни разрешителни, финансиран от Демократическата...
Учебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас iconДоклад на Институт за пазарна икономика
В настоящия доклад Институтът за пазарна икономика се спира на някои важни измерения на проектобюджета за 2006 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом