Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
ИмеСофийски Университет "Св. Климент Охридски"
страница1/2
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер263.19 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://magisuis.wikispaces.com/file/view/Ethical and social issues in information.doc
  1   2
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Стопански факултет


Дисциплина

“ Управленски Информационни Системи”


Курсов Проект

на тема

Етични и социални проблеми в информационните технологии


Преподавател: ас. Албена Антонова


Изготвил:

Йордан Христов Иванов

Управленски информационни системи

Фак. № 9400


София 2012г.

Съдържание


 1. Въведение .......................................................................................3

 2. Теоретична част.………………………………...............................3

  1. Що е етика?........………………………………................................3

  2. Информационни системи?........………………………………....... 3

  3. Мрежата като източник на сила……………………………...........3

  4. Мрежата като социално място………………………………..........4

  5. Нови източници на финансиране, нови етични въпроси…………4

  6. Етични и социални проблеми в информационните системи…..4

  7. Лични данни и информационните технологии……………………7

   1. Информация и сигурност……………………………………….7

   2. Етични въпроси…………………………………........................8

   3. Социални проблеми………………………………….................8

   4. Политически въпроси…………………………….….................9

  8. Интелектуална собственост………………….…..............................9

   1. Кой е отговорен за защита на авторските права?......................10

   2. Как произведение създадено в мрежа е защитено?..................10

  9. Електронни бази данни………………….….....................................11

   1. Мозайка от данни………………….….........................................11

   2. Непреднамерени последствия от обмена на данни……………12

   3. Разпространение на грешки………………….….....................12

   4. Профили………………….…........................................................12

  10. Глобализацията………………….…........................................13

   1. Глобалните Закони…………………………………...................13

   2. Глобалният интернет базиран бизнес……………..................13

   3. Глобално образование………………………..………..................13

 3. Практическа част……………………..…………..………...................14

  1. Профил на компанията и бизнес казус……………...……...........14

  2. Какви въпроси повдига случаят с Yahoo!? ……………...……..........14

  3. Страните имат много различни култури ……………...……........15

  4. Общественото мнение може да упражнява значително влияние… 15

  5. Често има различни технически или търговски мнения...……........15

  6. Когато има воля, обикновено има и начин……………...……........15

  7. Бизнес изглед……………………………………………….....……........16

  8. Изглед на процесите………………..…………………….....……........17

  9. Приложен изглед………………..…………………….....……........18

  10. Технически изглед………………..…………….....……........18

 4. Заключение………………..……………............................……........19

 5. Библиография………………..……………............................…….....201.Въведение:

Етиката е част от нашето ежедневие, всяка дейност, която ние трябва да извършим, трябва винаги да е етично съобразена спрямо някои действия или хората, за да живеем в един по-добър свят.
Ние живеем в общество, което разчита все повече на технологиите, все по-уязвимо към проблемите, породени от тях, някои основни проблеми, които можем да споменем са: кибер престъпления, интернет пиратство, хакерство и създаване на вирус, нахлуване в личния живот, стресираща работна среда. За да разберем етиката в компютърните технологиите като цяло, ние трябва да започнем с разбиране на всяко от тези гореспоменати явления


2.Теоретична част


2.1. Що е етика?

Според Адолфо, етиката е наука за морала, който е в сфера на човешкото поведение. Предложенията на етиката трябва да имат еднаква строгост, последователност, една и съща научна обосновка. Те не само не са с научен характер, но историческият опит показва колко морално често са несъвместими със знанието, предоставено от физически и социални науки. Следователно можем да кажем, че може да се говори за научна етика, но не и за морал. Не съществува научно обоснован морал, но има - или може да съществува – научно познание на морала. Тук, както и в други науки, изследователя се основава на научен метод, подход към обекта, а не на самия обект. Моралът не е наука, а обект на науката, и в този смисъл, тя се изучава и изследва. Етиката не е морал, и следователно не може да бъде принизена до набор от стандарти и изисквания, нейната мисия е да обясни действащия морал и в този смисъл може да му повлияе.
.

2.2. Информационни системи


Всеки набор от компютри способни да комуникират един с друг, представляват мрежа. Някои мрежи се съдържат в институции или дружества, позволяващо на хората в рамките на една организация да комуникират електронно. Много от тези малки системи също са закачени към компютрите на други организации. Хиляди подобни мрежи, взети заедно, образуват Интернет.


2.3. Мрежата като източник на сила

Електронните мрежи са установени като надеждно средство за комуникация и като средство за ефективен обмен на информация, но те са станали много повече. Големи мрежи представляват нови източници на сила. С оглед създаване на надеждност и ефективност в комуникацията, мрежи са структурирани така, че движението на информация не зависи и не може да бъде контролирана от друг човек или компютър. В резултат на това по-големите мрежи са станали анархични. Обикновените хора със сравнително малко средства могат да обменят идеи и информация, колкото и необичайни, непопулярни или политически чувствителни да са тези, като стигнат до милиони други хора по целия свят. За някои хора мрежите предоставят вълнуващи възможности, а за други те са станали заплашително, дори и подривни, ново присъствие.

2.4. Мрежата като социално място

Мрежата също е социално място, където хората откриват приятелства, обсъждат въпроси, намират други, които споделят необичайни интереси, спорят, формират групи, съчувства, печелят привърженици, играят игри. Тези дейности доведоха до сравнения с по-традиционните общности, села или места. Един есеист, Рей Олденбург, се е отнесъл към мрежата като нов вид "Трето място”, където хората се събират за съжителство, освен от дома и работното място (първо и второ място). Неговата теория е, че мрежите могат да заменят възможности за социално общуване изгубени в съвременния свят на предградията, експресни магистрали, и молове. Други автори са по-предпазливи, когато говорят за отвореност на мрежата използвайки термини като: виртуални общности или виртуални села, например. Липсата на контакт лице в лице има изравняващ ефект. Раса, класа, пол, и външния вид са скрити, позволява взаимодействие, което е относително освободено от всички фините отклонения, които обикновено съпътстват по-преките човешки отношения. От друга страна, тази виртуална анонимност позволява взаимодействие, без каквато и да е ангажимент, чувството за споделена отговорност, което хората трябва да имат в истинската общност, но не е задължително да съществува в Интернет.

2.5. Нови източници на финансиране, нови етични въпроси

Електронната мрежа става все по-голяма и нейното влияние по-широко, но тя също се променя под влиянието на хора и институции, които са сравнително нови за мрежите. Финансиране, преди почти изключително публично, сега идва все повече от частни, или търговски източници и тази промяна на финансирането ще означава също и промени в идеи за правилното използване на мрежата, както и естеството на взаимодействието в нея. Признаване на силата и потенциала на електронните мрежи е създал някои доста спорни въпроси. Те варират от относително прости въпроси на правилното поведение до по-важните за политическата власт, контрол на комуникациите, за равенството на достъпа и неприкосновеността на личния живот.


2.6. Етични и социални проблеми в информационните системи


Според Лоудън информационната епоха има пет моралните измерения:


1) Информационни права и задължения: Какви са правата на физическите лица и корпорации над информация за себе си? Какви са правните средства, за да се предпазят? И какви са задълженията им към тази информация.

2) Права на собственост: как да се прехвърлят класическите понятия за патенти и интелектуална собственост в информационните технологии? Какви са тези права и как да се защитят? Информационните технологии удрят по защитата на интелектуална собствеността, защото е много лесно да се копират или разпространят чрез компютърни информационни мрежи. Интелектуалната собственост е предмет на различни защити чрез три способа:
Търговски тайни: Всеки интелектуален продукт, за работа, използван за бизнес цели, могат да бъдат класифицирани като тайна.
Copyright: Това е концесия, предоставена от закона за защита на създателите на интелектуална собственост срещу копиране от други хора за всякакви цели за период от 28 години.
Патенти: Патентът дава на притежателя, в продължение на 17 години, изключителен монопол върху идеите зад дадено изобретение.
3) Отговорност и контрол: Кой е отговорен и кой контролира употребата и злоупотребата с информация от хората. Новите информационни технологии са предизвикателство за съществуващите закони, по отношение на отговорности и социални практики, за да задължат лицата и институциите да бъдат отговорни за действията си.

4) Системи за качество: Какви стандарти за данни, програми за обработка на информация трябва да се изискват, за да се гарантира защитата на правата на индивида и обществото?
5) Качество на живота: Какви ценности трябва да бъдат съхранени и защитени в едно общество, основано на информация и знания? Какво институции трябва да защитават и кои трябва да бъдат защитени? Негативни социални разходи за въвеждане на информационните технологии и системи растат заедно с мощта на технологията. Компютри и информационни технологии може да унищожи ценни елементи от културата и обществото.

Тези пет измерения представляват много добра насока за размисъл относно етичните въпроси и отговори, които възникват в една компания, когато се въвежда нова технология.


Развитието на технологиите повдигат множество етичните проблеми:


Удвояване на компютърната мощност на всеки 18 месеца- нараснали са зависимостта от системата и уязвимостта ни от грешки в нея и лошото й качество.


Напредък в техниките за съхраняване на информация и бързото намаляване на разходите за това - увеличаване на базите от данни за отделните индивиди служители и клиенти, поддържани от частни и публични организации. Прогресът в съхранението на данните е направил накърняването на личната информация лесно и евтино.


Напредък в системите за анализ - компании и агенции са способни да анализират много подробна лична информация за индивидите и да съставят индивидуални поведенчески профили.


Прогресът на мрежите и Интернет - копирането на информация от едно място на друго, както и достъпът до лични данни са много по-лесни отколкото в миналото.


На всички тези предизвикателства различни организации като Асоциацията за Информационни Технологии (ACM), British Computer Society, The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Computer Ethics Institute търсят отговор създавайки правила и стандарти за етично поведение.

Computer Ethics Institute е създал малък етичен кодекс на поведение, известен като "Десетте божи етични заповеди в областта на информационните технологии ":


1. Не трябва да използвате компютъра, за да навредите на друго лице


2. Не трябва да се намесвате в работата на компютъра на друго лице;


3. Не трябва да се намесвате в записите на друго лице;


4. Не трябва да използвате компютъра кражби


5. Не трябва да използвате компютъра, за да лъжесвидетелствате


6. Не трябва да използвате пиратски софтуер


7. Не трябва да използвате компютърните ресурси на други хора


8. Не трябва да обсебвате интелектуалния труд на друго лице;


9. Трябва да мислите за социалните последици, от това което пишете


10. Трябва да използвате компютъра по начин, който показва уважение и зачитане на околните.


За да се вникне в същността на проблемите трябва да има системен подход водещ до задълбочен и пълен етичен анализ. Той трябва да включва:

 • Идентифициране и точно описание на фактите – кой е направил какво на кого, къде и как. Доброто описание на фактите може да доведе до разрешаване на проблема.

 • Определяне на конфликта и идентифициране на ценностите - етичните, социални и политически проблеми винаги засягат ценностната система. Страните в спора обикновено се стремят да убеждават в основополагащите ценности – свобода, поверителност, защита на собствеността и свободната инициатива. Интересно е, че етичният проблем включва и дилема – две противоположни посоки на действие, които подкрепят общоприети ценности;

 • Идентифициране на заинтересованите страни – всеки етичен, социален или политически проблем включва и заинтересованите лица

 • Определяне на възможни варианти за действие – може да се установи, че независимо, че не защитават интересите на всички участници, някои от предприетите действия могат да бъдат по-успешни от други.

 • Определяне на възможните последствия от всеки вариант на действие – някои варианти могат да бъдат правилни по отношение на етичната страна, но неуспешни във връзка с други гледни точки. Не всяко действие по решаване на даден проблем е подходящо за решаване на други подобни проблеми.2.7. Лични данни и информационните технологии


2.7.1. Информация и сигурност


Възможността да се контролира каква информация споделяте за себе си по интернет и кой може да има достъп до тази информация, става все по-голям проблем в наши дни. Други проблеми са дали може да се съхранява или чете електронна поща от трети лица без съгласие или дали трети страни да могат да следят кой какви уеб сайтове е посещавал. Друг проблем е дали самите уеб сайтове, които са сте посетили може да събира, съхранява, и евентуално да споделят лична информация за потребителите.


Появата на различни търсачки и използването на технологии за извличане на данни, създаде възможности много лесно данните за едно лице да бъдат събрани и комбинирани от голямо разнообразие от източници. Федералната търговска комисия е предоставила набор от насоки , които представляват широко приети концепции относно практиките за етично поведение, наречени Fair Information Practice Principles.


Тези практики включват:


1. Отбелязване / Предупреждаване

Потребителите трябва да са даде известени за информационните практики на субекта, преди каквато и да е лична информация да почне да се събира от него. Това изисква компаниите изрично да уведомяват за някои или всички от следните неща: • Идентификация на субекта събиращ на данните

 • Идентифициране на употребата, за която данните ще бъдат събирани

 • Идентификация на всички потенциални получатели на данните

 • Характера на събраните данни и средствата, чрез които се събират

 • Дали предоставянето на исканите данни е доброволно или се изисква

 • Стъпките предприети от администратора на данни, за да се гарантира

конфиденциалността, интегритета и качеството на данните

2. Избор / Съгласие

Избор и съгласие за онлайн събирането на информация означава да се дава на потребителите възможност за контрол как се използват техните данни. Изборът се отнася за последващото използване на информация извън рамките на непосредствените нужди за извършване на сделката на потребителя.


2.1. Проблемите при Избор / Съгласие

Потребителите не са равнопоставени в процеса на съгласие. Например, клиентите, предоставят информация за тяхното здраве, като тяхното социално осигурителен номер или номер на здравна карта, докато си запазват час за по зъболекар чрез интернет. Клиентите се съгласяват със споразумение, в което се посочва, че "трета страна могат да имат достъп до информацията, която предоставяте при определени условия." Рядко тези определени условия са посочени, в която и да е част на споразумението. След това тези трети страни могат да споделят информация с техните дъщерни институции. Така достъпът до личните данни на клиентите е извън техния контрол.


3. Достъп / Участие

Достъпът в Fair Information Practice Principles включва не само способността на потребителя да вижда събраните данни, но също така да проверява и да оспорва тяхната точност. Този достъп трябва да бъде евтин и своевременно с цел да бъде полезна за потребителя.

4. Интегритет / Сигурност

Информационните администратори следва да гарантират, че данните, които те събират, е точна и сигурна. Те могат да подобрят целостта на данните, като кръстосано обвързване с бази данни и чрез предоставяне на достъп на потребителя за проверка. Информационните администратори съхраняват своите данни сигурно като ги защитават срещу вътрешни и външни заплахи за сигурността. Те могат да се ограничат достъпа в рамките на тяхната организация само до служителите използващи определени данни, за да ги защитят срещу вътрешни заплахи и могат да използват криптиране и други компютърно-базирани системи за сигурност, за да спират външни заплахи.

5. Прилагане / Спазване

За да се гарантира, че компаниите следват Fair Information Practice Principles трябва да има мерки за принудително изпълнение. Федералната търговска комисия определя три вида мерки за принудително изпълнение:

 • саморегулиране от администраторите на информация или назначен регулаторен орган

 • частни средства за защита, които дават на гражданите право да съдят нарушителите злоупотребели с тяхната информация

 • правителствени органи, които могат да включват граждански и наказателни санкции наложени от правителството


За да не се споделя твърде много лична информация, електронната поща, трябва да бъде криптирана, а разглеждането на уеб страници, както и други онлайн дейности трябва да се прави безопасно чрез anonymizers.


2.7.2. Етични въпроси

Основните етични проблеми за неприкосновеност в ерата на информационните технологии са следните : при какви условия трябва да се намесваме в личното пространство на другите и да нарушаваме тяхната неприкосновеност? Какви законови основания имат тези, които нарушават личното пространство чрез дискретно наблюдение, маркетингови проучвания или по някакъв друг начин.Трябва ли да уведомяваме хората, че са под наблюдение? Трябва ли да информираме хората, че използваме тяхната кредитна история, при провеждането на щателна проверка при назначаване на работа?


2.7.3. Социални проблеми

Социалният проблем за неприкосновеността засяга развитието на очакванията, нормите за неприкосновеност, както и общественото мнение за тях. В какви области на живота, ние като общество трябва да насърчим хората да се чувстват сигурни и защитени, противопоставено на публичността? Например, трябва ли ние като общество да насърчаваме хората да разработват по-високи изисквания към сигурността, когато използват своите електронни пощи, мобилни телефони, бюлетини, пощенската система, работното място или дори улицата? Очакванията на секретност трябва ли да бъдат разширени до криминални заговори?


2.7.4. Политически въпроси

Политическият въпрос на неприкосновеността засяга развитието на законите, които уреждат отношенията между записващите и записваните индивиди.Трябва ли да разрешим на следствените служби да наблюдават електронните пощи, с цел да се арестуват заподозрените престъпници и терористи? До къде могат да стигнат, при събирането на лична информация за индивидите, сайтовете и бизнеса за електронна реклама?

2.8. Интелектуална собственост


Действащото право е предизвикано от електронни информационни системи


Изобилието от информация в мрежите причинява известно объркване относно авторските права и интелектуалната собственост що се отнасят до електронни файлове. В сравнително малкия първоначален свят на потребители на мрежата, свободният обмен на информация и общото разбиране на интелектуалната собственост допуска потенциални конфликти за използването на информацията. В днешно време, тъй като мрежите се развиват и привличат по-широк кръг от хора, се налага изясняване относно собствеността на електронни файлове. Лекотата, с която електронните файлове могат да бъдат разпространени и естеството на електронната информация създават проблеми в рамките на съществуващия закон за авторското право: или законът не е насочена към особеностите на електронна информация или законът е твърде лесно заобиколим от лекотата, с която могат да се копират файлове и да бъдат прехвърляни. Подобни проблеми са възниквали с машини за фотокопиране, видеокамерите и магнетофоните. За да направим нещата по-сложни, други страни може да имат различни закони за авторско право, така че информацията, предоставена в световен мащаб чрез мрежа не може да има същата защита, на други места.


Законът не винаги дава ясни насоки за правата и отговорностите, въпреки това запознатостта с основни съществуващите принципи на авторското право би трябвало да даде на потребители на мрежата определени етични основи.


Авторските права защитават оригинални авторски произведения, включително литературни, музикални, драматични, графични, аудиовизуални, архитектурни и звукозаписи.

Законът забранява неразрешеното възпроизвеждане, разпространение, представяне или показване на произведения с авторски права. Общото намерение на закона е да защити търговската стойност на произведението.

Имайки копие на произведение с авторско право, това не означава, че притежателят има право да разпространява, възпроизвежда, изпълнява или да го показва.

Авторските права се прилагат както спрямо публикувани така и спрямо непубликувани работи. Съгласно Международната конвенция от Берн за авторските права, която САЩ са подписали през 1989 г., авторско право влиза в сила от момента, в който едно произведение е създадено и е фиксирано в някаква форма на конкретен израз.

Не се изисква за предупреждение, че даден продукт е защитен с авторски права. Единственият начин, по който авторско право може да бъде анулирано е чрез изричното изявление на автора, че освобождава авторските права.

Авторските права не се прилагат за заглавия, кратки фрази, имена, лозунги, просто изброяване на съставки, или работи, състоящи се изцяло от на неоригинална информация (като стандартни календари).

Авторските права не се простират до идеи, процедури, методи, системи, концепции, принципи, открития, или устройства, те трябва да бъдат патентовани, за да бъдат защитени.

Работи в публичното пространство включват тези, създадени от автор, който е умрял за най-малко преди 50 години, произведения, създадени от федералното правителство, и работи изрично предоставени за обществено ползване.

Пълна международна закрила на авторското право не съществува. Произведенията са предмет на законите на отделните нации, въпреки че повечето държави са подписали международни споразумения за авторските права.


2.8.1. Кой е отговорен за защита на авторските права?


Всяка работа с авторско право не трябва да се разпространява или възпроизвежда върху мрежи без разрешение на автора. Това приложение на закона за авторските права е сравнително лесно, но сега става въпрос, кой е отговорен за прилагането на защита на авторските права в мрежата? В Щатите федералният върховен закона за информационните технологии от 1991 г. определя Националната изследователска и образователна мрежа (НИОМ) за отговорна за защитата на авторските права на материали, разпространявани в мрежата. Но НИОМ администратори посочват, че изискването е неприложима. Мрежата не предоставят информация, а тя предоставя връзки и маршрути или свързва информационни пакети. Те предполагат технически средства, като например цифрови маркери, които да идентифициращи притежателя на файл, копиране и абонаментни такси до информационни услуги, да се използват за регулиране на разпределението и използването на материали с авторски права.


2.8.2. Как произведение създадено в мрежа е защитено?


Принципите на законите за авторското право се прилагат лесно спрямо творби създадени в не електронен файл. Но какво да кажем за "оригинално произведение", който е създадено в рамките на мрежата? Законът се прилага понякога по изненадващи начини и потребителите трябва да мислим за авторските права преди да разпратим или възпроизведем произведение създадено от друго лице. Например:


Е-мейл

Електронната поща е защитена от закона за авторското право. Информацията, получена в електронна поща може да се обсъжда, но специфичното съдържание на електронната поща има защита на авторските права.

Социални мрежи

Постинги в социални мрежи също могат да бъдат защитени. Те могат да се четат и обсъждат от колкото хора имат достъп, но те не може да се възпроизвеждат и разпространяват по никакъв начин можещ да намали способността на автора да се възползват от оригиналната творба.


Компютърните програми

Компютърни програми, които може да изглеждат като идеи, процедури, системи или устройства, могат да бъдат регистрирани като "литературни произведения" по силата на закона, както и да получат защитата на авторското право.


2.9. Електронни бази данни


Електронният формат променя начина, по който информацията се използва


Електронни бази данни струват много пари, за да се изградят трябва да бъдат проектирани внимателно, за да се получи възможно най-доброто от суровите данни, необходимата компютърна техника следва да бъде придобита, купища информация на хартиен носител трябва да бъде въведена в базата данни , хората трябва да бъдат обучени как да влизат и да използва информация в цифрови формати. Но веднъж електронни бази данни са създадени, те променят начина, по който тази информация се използва. Повече информация, в привидно безкрайни комбинации, може да се съхранява с по-малко усилия, време и пари. Промени или допълнения към съществуващата база данни стават относително просто; информация може да бъде възстановена и манипулирана с невероятна скорост и лекота. В резултат на това информация в електронни бази данни може да стане по-ценна и с нови приложения. Притежателите на бази данни биват изкушени да ги продават, което води до конфликти с правата на личната неприкосновеност. Информация, например от записите на федералните агенции, става все по-търсена създавайки допълнителни конфликти с двете правата на лична неприкосновеност и със задължителните функции на агенции, които се претоварват от исканията за достъп до бази данни публична собственост. Някои от основните проблеми, с които се сблъскват с електронни бази данни, са обхванати по-долу.

2.9.1 Мозайка от данни


Един от най-мощните характеристики на електронни бази данни се крие в способността им да свързват заедно огромни количества и видове данни. Информацията в базата данни не трябва да се съхраняват на едно място, но може да бъде извиквана от други източници, държани на други компютри, ако информацията се съдържа в съвместим формат. Резултатът често е наричан мозайка от данни. Тези мозайки могат да бъдат организирани и пренаредени за хиляди различни приложения. Те могат да бъдат споделени при сравнително малко разходи от много на брой различните агенции, всяка от които може да съхранява и управлява само част от цялата мозайка. Те елиминират хиляди часа досадно и скъпо индексиране и организиране. Тези мозайки също може да доведат до злоупотреба с информация.

2.9.2. Непреднамерени последствия от обмена на данни


Последиците от споделяне на данни и създаване на мозайка може да бъдат доста сложни. Много от проблемите са логистични. Мениджърът на базата данни може да се наложи да балансира между необходимата сигурност на данните и предоставяне на достъп до нея. Информационни системи може да се наложи да бъдат проектирани внимателно, за да се предотврати неподходящия достъп до всички или част от данните и да се позволи използването на информацията. Въпреки това, някои по-основни проблеми с начина, по който информацията се обработва възникват при съхранение и манипулиране на информацията в цифрови формати.


2.9.3. Разпространение на грешки

Грешки могат да възникнат в база данни по много начини и в един миг могат да създават безкрайни усложнения в живота на всички. Да кажем, примерно, че чиновник прави грешка при въвеждане на кредитен рейтинг. Ако човек открие грешка при кандидатстване за банков кредит, грешката може да се оправи лесно в агенцията, която е направила грешката. Но какво би станало, ако подобна грешка е била прехвърлена към други притежатели на финансова или лична информация? Хората, в момента, нямат начин за достъп, проверка и коригиране на несъответствия. Грешките могат да бъдат разпространени извън системата, където първоначално са допуснати и е почти невъзможно да се коригират. В една мозайка от данни подобна грешка може дори да се размножава допълнително. Хората с лош кредитен рейтинг могат да бъдат прехвърлени в съответна категория и причина да бъдат в тази нова категория в рамките на нова база данни може да са неясни. Първоначалната грешка ще бъде усложнена и става още по-трудно да се коригира. Кой е отговорен? Кой трябва да бъде? Въпроси като този са все още отворени за дебат.


2.9.4. Профили

Бази данни създателите често фокусират усилията си върху намирането на хора или предмети с набор от характеристики, които те мислят предлагат нещо друго за хора или предмети, като по този начин ги профилират. Така например, маркетинг специалист на производителя на даден автомобил се насочва към определени хора, защото те притежават набор от характеристики, които ги правят вероятните купувачи: хора, които живеят в рамките на определени райони, пощенски код, които сега притежават подобен автомобил , който е на шест години, които имат не повече от две деца и така нататък. Подобни практики са се превърнали в неизменна черта на американския живот, но ако се превърнете в цел на маркетинг специалиста, може да бъде досадно или дори леко смущаващи. Такива профили, обаче, също имат по-малко невинни употреба. Полицията използва профили, които да насочват към хора като евентуални заподозрени, защото те притежават определени характеристики, които сами по себе си не разкриват престъпна дейност. Някои полицейски управления, например, са използвали за сметки за ток и вода, за да разобличат домашно базирани незаконни лаборатории. Хората, които използват необичайни количества вода и електричество стават обект на внимание на полицията. Профил може да доведе до откриването на незаконни лаборатории, но той също така открива пътя за нарушаване на основни конституционни права по причини, които изглеждат логични, но които напомнят на заместител на информация.


2.10. Глобализацията


Глобалната мрежа свързва хората по цялата земя. За първи път в историята, усилията за разработването на взаимно съгласувани стандарти на поведение, както и усилията за напредък и защита на човешките ценности, се правят в един истински глобален контекст. За първи път в историята на земята, етиката и ценностите ще бъдат обсъдени и преобразувани в един общ контекст, който не е ограничен до определен географски район или до определена религия или култура. Това може да бъде едно от най-важните социални събития в историята.


2.10.1. Глобалните Закони

Ако компютърните потребители в САЩ, например, искат да защитят тяхната свобода на словото в интернет, чии закони се прилагат? Близо двеста страни вече са свързани помежду си чрез интернет, така че Конституцията на САЩ с първата си поправка в защита на свободата на словото е само "местния закон" в интернет - тя не се прилага за останалата част от света. Как може въпроси като свободата на словото, контрол над порнографски материали, защитата на интелектуалната собственост, нарушаване на неприкосновеността на личния живот,и много други да бъдат уредени със закон, когато толкова много страни са включени? Ако гражданин в европейска страна, например, има интернет отношения с някой в ​​далечна земя и правителството на тази земя смята, че тези сделки са незаконни, може ли този гражданин да бъде съден от съдилищата в далечната страна ?


2.10.2. Глобалният интернет базиран бизнес

Народи с технологична инфраструктура вече ще се радват на бърз икономически растеж, докато останалата част от света изостава. Какви ще са политическите и икономически негативи от бързия растеж на глобалния интернет базиран бизнес? Ще бъдат ли бизнес практиките приети в една част на света възприемани като "измама" или "мошеничество" в други части на света? Няма ли богати страни да разширят вече голямата разлика между бедни и богати? Няма ли да се появяват политически и дори военни сблъсъци?


2.10.3. Глобално образование

Ако евтин достъп до глобалната мрежа се предостави на бедни и богати за първи път в историята, почти всеки човек на земята ще има достъп до ежедневни новини от свободна преса, текстове, документи и произведения на изкуството от големите библиотеки и музеи, на политически, религиозни и социални практики. Какво ще бъде въздействието на това внезапно и дълбоко "глобално образование" при политическите диктатури, изолирани общности последователни култури, религиозни практики и т.н.? Тъй като големите университети на света започват да предлагат степени и обучителни модули чрез интернет, малките университети ще бъдат ли ударени или дори принудени да напуснат бизнеса?


Това са малка част от въпросите възникващи с глобализацията на планетата, глобализация изключително подпомогната от развитието на информационните технологии.

  1   2

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconСофийски университет "свети климент охридски" втора изпитна сесия кандидатстудентски изпит по журналистик а
Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Ректорат-южно крило, вдясно от централния вход

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconДнес, г в гр. София между: софийски университет св. Климент охридски
Софийски университет “СВ. Климент охридски с еик 000 670 680, адрес гр. София бул. «Цар Освободител» №15 представляван от проф дин...

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconМария Димитрова Стойчева Катедра Европеистика Софийски университет „Климент Охридски
Европейска езикова политика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 2006

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconКлимент Охридски" 1000, София бул. "
...

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconПо сравнително образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски", фнпп списък на публикациите
Преподавател по сравнително образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, фнпп

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconСофийски университет "СВ. Климент oхридски"
От 01. 09. 2005г до 20. 09. 2005 г кандидатите подават следните документи до Ректора на су "Св. Климент Охридски"

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconСофийски университет "СВ. Климент охридски"

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconСофийски университет „СВ. Климент охридски

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconСофийски университет "Св. Климент Охридски"

Софийски Университет \"Св. Климент Охридски\" iconСофийски университет „СВ. Климент охридски
Адрес

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом