Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право
ИмеОд 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право
страница1/2
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер267.37 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bglegis.com/Grajdansko_pravo lekcii ob6ta VTU other.doc
  1   2

ОД 2-01-03(200052)УЧЕБНА ПРОГРАМА-ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Гражданско право – обща част

гл. ас. д-р Кристиан Таков LL.M.


1. общо Представяне на дисциплината

Код на учебната дисциплина:

Общ хорариум (часове):

282

Кредити:

9

200052

Аудиторна

заетост

Извънаудиторна заетост

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

72

210

2

8

Специалност:

За образователно-квалификационна

степен:

Форма на обучение:
ПРАВО
МАГИСТЪР

ЗАДОЧНО


Статут на дисциплината:

Брой часове в седмица:

Учебна година:

ВТОРА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

72

Семестър:

3 и 4

Факултет: Историко-юридически

Катедра:
Гражданскоправни науки”

Лектор: д-р Кристиан Петров Таков LL.M.
2. Учебни форми


Аудиторна заетост:

часове

кредити

Извънаудиторна заетост:

часове

кредити
Лекции

72

2
Консултации

(работа с преподавател)

45

1,5

Семинарни занятия

(упражнения)

0

0

Самостоятелна работа

165

5,5


Курсова работа

-

-

Практикум

-

-


Реферат

-

-3. Формиране на оценката по дисциплината

Форма на проверка


% от оценката

Тестова проверка
Активно участие в часовете
Есе
Изпит

100

Присъствие в часОБЩО:


100%ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:


Изучаване на всички институти, които съставляват общата част на гражданското право съгласно общоевропейското (континентално) разбиране за този правен клон, в частност при засилено застъпване на доктрината на германския и романския правен кръг.


ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите следва да имат познания по:

Обща теория на правото

Римско частно право


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да знаят и могат:

Да тълкуват гражданския закон

Да имат първоначални методически познания по решаване на частно-правни казуси и

Да са си изградили стройна система от понятия, които ще са им абсолютно необходими при по-нататъшното изучаване на вещно, облигационно, търговско, семейно, наследствено, международно частно право и граждански процес.


Приложение 1: Анотация на учебната дисциплина „Гражданско право обща част”


Гражданско право обща част е задължителна учебна дисциплина, включена в учебните планове на юридическите факултети. Тя има за предмет изучаването на институтите на обективното гражданско право. Преподаването по нея обхваща общите институти и принципи, които намират приложение във всички клонове на гражданското право. Учебната дисциприна има основно методологическо значение за всички останали дисциплини на частното право. Основа цел на гражданското право е студентите да придобият правни познания върху изучаваните институти и практически умения за тълкуване и прилагане на гражданско правните норми. Основни проблеми на учебната дисциплина са понятията правен статус на гражданскоправните субекти, сделка, правни отношиния, недействитеност на сделките, представителство, погасителна давност.


Приложение 2: Тематичен план на лекциите по учебни часове, задочно обучение-72 часа


 1. Понятие и система на гражданското право-2 часа

 2. Източници на гражданското право-5 часа

 3. Правна норма. Видове правн норми-5 часа

 4. Действие на правните норми-5 часа

 5. Тълкуване, критика и прилагане на гражданския закон- 5часа

 6. Субективно право. Видове субективни права-5часа

 7. Субекти на правото.Правоспособност и дееспособност-5 часа

 8. Актове за гражданс9ко състояние-5 часа

 9. Юридически лица. Видове ЮЛ-5 часа

 10. Юридически факти. Правни отношения-5 часа

 11. правни сделки-5 часа

 12. Недейстквителност на сделките-10 часа

 13. Представителство-5 часа

 14. Погасителна давност-5 часа
 • Приложение 4: Конспект за изпит
 1. Понятие за гражданско право. Система на гражданското право. Предмет и система на общата част на гражданското право (ГП).

 2. Съпоставяне и разграничаване на ГП от търговското, трудовото, гражданско-процесуалното и международното частно право.

 3. Основни принципи на ГП.

 4. ГП в различните правни кръгове – романски, германски и англо-саксонски. Развитие на българското ГП и принадлежност на българската гражданска доктрина към отделни правни кръгове.

 5. Източници на ГП: нормативни актове, структура, йерархия; обичай; морал; справедливост. Съдебната практика. Наднационални регулативни системи. Сравнение на българската структура на източниците със системите в други държави

 6. Европейско частно право и влиянието му върху българското ГП.

 7. Действие на гражданските норми във времето. Влизане в сила. Действие по място и спрямо лицата

 8. Действие на нормите занапред, спрямо заварени отношения и обратно действие

 9. Видове гражданско-правни норми: императивни и диспозитивни; абсолютно и относително определени, материални и процесуални. Презумпции и фикции.

 10. Тълкуване: понятие, правна уредба. Възгледи за тълкуването. Сравнение с тълкуването на разпоредбите в други правни клонове. Сравнение с тълкуването на договорите. Нисша и висша критика на закона.

 11. Видове тълкуване според резултата. Видове тълкуване според субекта на тълкуването. Видове тълкуване според способа: езиково, граматическо, логическо, систематическо, историческо, телеологическо, сравнително-правно.

 12. Отделни правно-логически тълкувателни способи. Аналогия: видове, допустимост, понятие за празнота в правото. Сравнение между аналогията и разширителното тълкуване

 13. Гражданско правоотношение. Сравнение с правното явление. Развитие на правоотношението във времето.

 14. Субективно право. Теории за същността на субективното право. Субективно право и интерес. Субективно право и право на иск.

 15. Видове субективни права. Абсолютни и относителни; „прости” и „сложни”; главни и зависими (акцесорни); прехвърлими и непрехвърлими; делими и неделими; нематериални и имуществени права, членствени права, естествени права; според принадлежността им към отделни правни клонове. Значение на делението

 16. Правни очаквания. Права-претенции и потестативни права.

 17. Лични неимуществени права. Гражданско-правна защита на личността. Съотношение със защитата на личността в други правни клонове.

 18. Различните способи за упражняване на отделните видове права. Колизии при упражняването на несъвместими права. Злоупотреба с право

 19. Защита на субективните права: държавна защита и защита от отделни правни клонове. Системата на гражданския процес като защита на правата. Видове искове. Видове производства в гражданския процес. Арбитражен процес.

 20. Защита на субективните права: самозащита на правата. Неизбежна отбрана, крайна необходимост, самопомощ: сравнение и разграничение.

 21. Субекти на ГП. Понятие. Видове. Правоспособност. Ограничения на правоспособността. Сравнение на правоспособността с автономията на волята и свободата на договарянето.

 22. Дееспособност на физическите лица. Понятие. Основни степени. Междинни степени. Сравнение между отделните степени. Видове запрещения, ред за поставяне под запрещение и за вдигане на запрещението. Правни последици на запрещението. Настойничество и попечителство. Условия за учредяване. Орган по настойничеството и попечителството.

 23. Правна индивидуализация на физическите лица. Отделните нормативни изисквания към индивидуализацията. Индивидуализация в договорната практика. Име. Местожителство. ЕГН. Значение на документите за самоличност. Значение на постоянния адрес. Посочване на други адреси. Значение на други индивидуализиращи признаци

 24. Актове за гражданско състояние. Процедура по издаване. Поправки. Промени. Действие на актовете за гражданско състояние.

 25. Безвестно отсъствие и обявяване на смърт. Условия, срокове, последици.

 26. Юридическо лице. Признаци. Видове юридически лица. Юридически лица на частното право. Правоспособност на юридическите лица. Участие на юридическите лица в гражданския оборот. Представителство на юридическите лица. Особености.

 27. Системи на възникване, способи за прекратяване на съществуването и видове преобразуване на юридическите лица. Начален момент на действието на възникването, преобразуването и прекратяването на юридическите лица.

 28. Държавата като гражданско-правен субект. Правоспособност на държавата и ограниченията й. Представителство на държавата в отделни случаи. Граждански режим на държавните органи.

 29. Юридически лица на търговското право. Особености във връзката с представителството, органите, отговорността и членството в тях. Юридически лица с нестопанска цел. Сдружения. Фондации. Юридически лица с нестопанска цел в частна и в обществена полза. Значение на делението.

 30. Обекти на гражданските правоотношения. Вещи. Видове вещи и права върху тях. Вземания. Интелектуална собственост. Членствени права в юридически лица.

 31. Ценни книги. Видове. Пари. Видове пари. Имущество: значения на термина. Имуществото като обект на правото.

 32. Юридически факти: понятие, видове. Фактически състави: понятие, видове. Смесени фактически състави и техните особености.

 33. Придобиване на права. Видове придобиване на права: първично и вторично, прехвърлително и учредително, универсално, партикуларно и сингуларно. Значение на деленията. Правоприемство. Защита на сигурността на оборота с оглед придобиването на права.

 34. Правна сделка. Понятие. Сравнение с юридическите факти. Сравнение с юридическите постъпки. Сравнение с властническите актове. Сравнение с неправомерните действия.

 35. Видове сделки: едностранни, двустранни, многостранни. Сравнение с едностранните, двустранните и многостранните договори. Възмездни и безвъзмездни сделки. Сделки на управление и разпореждане.

 36. Консенсуални, формални и реални сделки. Главни и зависими (акцесорни). Каузални и абстрактни сделки. Значение на всяко от тези деления. Транслативни, организационни, установителни и фидуциарни сделки – понятие.

 37. Извършване на сделките. Изрично, конклудентно, мълчаливо. Допълнителни волеизявления към сделката (съгласия: разрешения и одобрения); последици от липсата им в отделни случаи.

 38. Форма на сделките. Видове форма според значението. Видове форма според начина на извършването. Уговорена от страните форма. Сравнително-правен преглед на формата. Спазване на формата при сделки, извършени в чужбина или предназначени за чужбина.

 39. Съдържание на сделката. Видове елементи на сделката. Значение на делението. Тълкуване на сделките. Сравнително-правен преглед на тълкуването на сделките.

 40. Понятие и видове условие. Понятие и видове срокове. Течение и край на сроковете. Тежест.

 41. Недействителност на сделките. Видове недействителност: нищожност, унищожаемост, частична недействителност, висяща недействителност, незавършен фактически състав.

 42. Относителна недействителност. Видове недействителност в търговското, семейното, трудовото и наследственото право и нейните особености.

 43. Основания за нищожност: противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с морала

 44. Основания за нищожност: невъзможен предмет - хипотези, неспазена форма

 45. Основания за нищожност: липса на съгласие – хипотези, привидни договори. Липса на основание.

 46. Привидна и прикрита сделка. Последици за третите лица.

 47. Подставено лице. Едностранно и двустранно подставяне. Система от правоотношения при подставянето.

 48. Основания за унищожаемост по чл. 27 ЗЗД извън специалните разпоредби на чл. 28 и сл. ЗЗД. Грешката като основание за унищожаемост. Видове грешки, релевантност и последици.

 49. Измамата и заплашването като видове основания за унищожаемост

 50. Неспособност да се разбират и ръководят действията. Сравнение със запрещението.

 51. Крайната нужда и явно неизгодните условия като основания за унищожаемост.

 52. Предявяване на всеки отделен вид недействителност. Имуществени последици от всеки отделен вид недействителност. Ефект от наличната или настъпила недействителност спрямо трети лица.

 53. Потвърждаване. Способи за потвърждаване. Конверсия. Невъзможност за потвърждаване или конвертиране.

 54. Представителство. Понятие. Видове. Упълномощаване. Други възможни отношения между представител и представляван.

 55. Възникване и прекратяване на представителната власт. Преупълномощаване. Действие спрямо трети лица. Обем на представителната власт. Минимален и максимален законово допустим обем на представителната власт.

 56. Действие без представителна власт и при превишаване на пределите на представителната власт. Потвърждаване. Договаряне сам със себе си. Действие във вреда на представлявания. Защита на представлявания.

 57. Косвено представителство. Сравнение с подставеното лице. Правоотношения между участниците в системата на косвеното представителство. Защита на косвено представлявания.

 58. Погасителна давност. Предпоставки. Последици. Сравнение с преклузивните и рекламационни срокове.

 59. Продължителност на давностните срокове. Избор на приложимия давностен срок.

 60. Начало и броене на давностния срок. Спиране и прекъсване на давностния срок.Приложение 5: Библиография за курса и изпита


 1. Павлова, М., Гражданско право. Обща част ( Софи-Р, 2002,)

 2. Стефанов, Г., Гражданско право. Обща част (Софи-Р, 1995 )

 3. Таджер, В.,Гражданско право на НРБ. Обща част, дял1 и2 (Софи-Р,2001,)

 4. Боянов, Г., Основи на гражданското право (Авалон,2001,2)


Приложение 6:

АвтобиографияЛична информация
Име
Д-р Кристиан Петров Таков LL.M.

Адрес
Ул. „6-ти септември „ 28, 1000 София

Телефон
088 8517291

ФаксE-mail
christian_takoff@yahoo.com
Националност
БългарскаДата на раждане
07 ноември 1965
Трудов стаж• Дати (от-до)
1992 – 1996

• Име и адрес на работодателя
СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, 1000 София

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател

• Заемана длъжност
Асистент


• Основни дейности и отговорности
Водене на семинарни занятия
• Дати (от-до)
1996 – 1999

• Име и адрес на работодателя
СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, 1000 София

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател

• Заемана длъжност
Старши асистент


• Основни дейности и отговорности
Водене на семинарни занятия, провеждане на изпити
• Дати (от-до)
1999 – до сега

• Име и адрес на работодателя
СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, 1000 София

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател

• Заемана длъжност
Главен асистент


• Основни дейности и отговорности
Водене на лекции и семинарни занятия, провеждане на изпити
• Дати (от-до)
1999 – до сега

• Име и адрес на работодателя
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател

• Заемана длъжност
Главен асистент


• Основни дейности и отговорности
Водене на лекции и провеждане на изпити
• Дати (от-до)
2002 – 2004

• Име и адрес на работодателя
Агенция за следприватизационен контрол, бул. Г.М. Димитров, София

• Вид на дейността или сферата на работа
Контролни и надзорни функции

• Заемана длъжност
Член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол


• Основни дейности и отговорности
Контрол на дейността на АСК по упражняването на всички нейни функции
• Дати (от-до)
1994 до сега

• Име и адрес на възложителя
Българска търговско-промишлена палата, ул. „Парчевич”, София

• Вид на дейността или сферата на работа
Арбитражен съд при БТПП

• Заемана длъжност
Арбитър


• Основни дейности и отговорности
Разрешаване на арбитражни спорове
Образование и обучение
• Дати (от-до)
2004 до сега

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Max-Planck-Institut für internationales und ausländisches Privatrecht, Hamburg, Германия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Подготовка на хабилитация

• Наименование на придобитата квалификация
Подготовка на хабилитационен труд

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1994 – 1994

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Universität Hamburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Банково право

• Наименование на придобитата квалификация
LL.M. (Legum magister)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
---
• Дати (от-до)
1995

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Банково право

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по право

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Доктор по право
• Дати (от-до)
1986 – 1991

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Цялостно обучение по право

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
• Дати (от-до)
1979 – 1984

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Немска езикова гимназия „Карл Либкнехт”, София (сега – „Проф. Константин Гълъбов”)

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Средно образование

• Наименование на придобитата квалификация
Завършено средно образование със златен медал на МО

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Завършено средно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици
Немски

• Четене
перфектно

• Писане
перфектно

• Разговор
перфектно


Английски

• Четене
отлично

• Писане
средно

• Разговор
много добро


Френски

• Четене
много добро

• Писане
средно

• Разговор
добро


Руски

• Четене
перфектно

• Писане
средно

• Разговор
много добро


Латински

• Четене
добро

• Писане
---

• Разговор
---
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Сумарно тригодишен престой в Германия, предимно гр. Хамбург. Познанство на няколко европейски култури и умение за общуване с принадлежащите към тях лица.

Добри контакти с научните среди в областта на гражданското право в Германия и Австрия.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
  • Опит като член на Надзорния съвет на Агенция за следприватизационен контрол – София, 2 ½ годишен стаж
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
MS Windows XP, MS Office, Smart Draw, IE, Mozilla Firefox
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Пиано – занимания от 6 до 16 годишна възраст
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
---
Свидетелство за управление на МПС
Да
Допълнителна информация
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Reinhard Zimmermann (Hamburg)

Prof. Dr. Dr. h. c. Marian Paschke (Hamburg)

Prof. Dr. Stephan Breidenbach (Frankfurt/Oder)

Prof. Dr. Wolfgang Wiegand (Bern)

Prof. Dr. Helmut Koziol (Wien)

Dr. Christa Jessel – Holst (Hamburg)

проф. д-р Мария Павлова

проф. д-р Цанка Цанкова

проф. д-р Петко Попов

доц. д-р Траян КоновПриложения
Списък на публикациите

Публикации
  1   2

Свързани:

Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право icon1. Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското с търговското, трудовото, международното частно и гражданскопроцесуалното право
Терминът “гражданско право” води началото си от Римското право и е буквален превод на ius civile. Още в Римското право се е очертала...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconВъпросник по гражданско право-обща част редовно обучение
Понятие за гражданско право. Частно и публично, частно и гражданско право. Дуализъм и монизъм на частното право. Съпоставка на гражданското...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconКато съвкупност от правни норми, уреждащи вещни правоотношения, притежаването и упражняването на права върху вещ. Като субективно право, като възможност за действие ( власт ) на едно лице върху вещ. Като наука изследваща вещно-правни норми. Като учебна
Понятие за вещно право. Вещното право като част от обективното гражданско право и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconГражданско право 1
Понятие за гражданско право Съпоставяне и отграничаване на гп от търговското, трудовото, гражданско-процесуалното и международното...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право icon№1 Понятие за вещно право. Вп като част от обктивното гражданско право и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници на вп
Тема №1 Понятие за вещно право. Вп като част от обктивното гражданско право и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconНачало Право Гражданско право Планове за изпит по Гражданско право Планове за изпит по Гражданско право
Нормативна уредбаНачало Право Гражданско право Планове за изпит по Гражданско право Планове за изпит по Гражданско право
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconМладежта и науката
Обективно гражданско право. Частно и публично право, гражданско и търговско право. Система на гражданското право. Особености на гражданскоправните...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconI въпрос №1 понятие и система на гражданското право
Частното право има три правни отрасъла: гражданско право, търговско право и трудово право. Основен отрасъл е гп. От него се отделят...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Од 2-01-03(200052) учебна програма-гражданско право iconТърговско право
Предмет: съществуват две области в правната наука публично и частво право. Частното право има три правни отрасъла: гражданско право,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом