Конспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
ИмеКонспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер201.19 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/konspekt_PA.doc
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ”

КАТЕДРА „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ”КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

СПЕЦИАЛНОСТ “ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


(сесия октомври 2011 г.)


 1. Среда на публичното управление. Външна и вътрешна среда – съвременни характеристики.

 2. Възникване на класическата школа в научния мениджмънт в САЩ. Тейлър, Форд и Емерсън.

 3. Съвременни разбирания за лидерството в мениджмънта. Курт Левин. Управленската матрица на Блейк и Моутън. Макгрегър и неговите теории „Х” и „У”. Оуен – теория „Z”.

 4. Мотивацията в съвременните управленски теории. Маслоу, МакКлеланд, Хърцбърг и Врум.

 5. Същност на управлението. Основни функции. Класификация.

 6. Същност и особености на управленското решение. Видове управленски решения. Типология на решаваните проблеми. Цикъл на управленското решение.

 7. Делегиране на права, същност и особености. Методически подход. Проблеми и трудности при делегирането на права.

 8. Стил на ръководство. Същност и типове стил. Индивидуален стил на ръководителя. Ситуационен стил на ръководство.

 9. Феноменът власт – същност и характерни особености. Видове власт. Източници на властта.

 10. Демокрация. Модерна демокрация. Институционално устройство на демократичното политическо управление.

 11. Парламент. Парламентаризъм. Модели на парламентарно управление.

 12. Българският модел на парламентарна демокрация. Политически партии. Избирателна система.

 13. Социализация на човека в обществото. Същност. Етапи. Социализиращи фактори.

 14. Социални процеси. Социална диференциация. Социална стратификация.

 15. Социална мобилност. Социална изолация и социална маргинализация. Социално неравенство. Социален статус. Статус и поведение.

 16. Социални групи. Модели на групово взаимодействие. Групови характеристики. Видове групи. Групови процеси. Управление.

 17. Социални общности. Видове социални общности. Модели на взаимоотношения и взаимодействие между доминантни и малцинствени общности.

 18. Социални организации. Видове организации – бизнес и публични. Организации с идеална цел – общи и специфични характеристики. Взаимодействие на администрацията с НПО.

 19. Същност и основни характеристики на човешките ресурси и на тяхното управление. Основни понятия и модели за УЧР. Влияние на глобализацията и развитието на информационните технологии върху УЧР. Мястото на човешките ресурси сред вътрешните фактори на организацията.

 20. Планиране на човешките ресурси - същност, значение и основни дейности. Основни понятия и техники за анализ на труда. Информационна система за човешките ресурси - основни компоненти и изисквания. Методи за прогнозиране и баланс на търсенето и предлагането на персонал в организациите. Стратегия и политика по управление на човешките ресурси.

 21. Система за управление на човешките ресурси в организацията. Набиране, подбор на персонала – процедури, критерии и методи. Въвеждане на персонала в организацията – значение, етапи и техники.

 22. Оценяване на трудовото изпълнение и възнаграждение на персонала. Същност, цели и етапи. Методи и критерии за оценка. Видове системи на заплащане и условия за тяхното прилагане.

 23. Психологическа характеристика на управленската дейност.

 24. Комуникациите в управленската дейност – същност. Словесно и несловесно кодиране и декодиране на информацията.

 25. Комуникативни стратегии при решаване на конфликти – съперничество, сътрудничество, компромис, избягване, приспособяване.

 26. Публичен сектор, публични блага, публичен избор, публични услуги.

 27. Същност и основни характеристики на публичната администрация. Обхват на системата на публичната администрация.

 28. Теория на обществения избор. Неотейлъризъм. Нов публичен мениджмънт. Публично предприемачество.

 29. Европейски модели на публичната администрация.

 30. Нормативна регламентация за дейността на администрацията. Устройство и функции на държавната администрация.

 31. Държавна служба. Професията “държавен служител”. Длъжности в държавната администрация.

 32. Централна администрация на изпълнителната власт. Деконцентрирана и децентрализирана администрация. Териториална администрация.

 33. Стратегия, стратегическо планиране и стратегическо управление в публичната сфера. Йерархията цели, стратегии и политики. Видове публични стратегии.

 34. Инструментариум на стратегическото управление – диаграма на целите; SWOT – анализ. Експертно-аналитични методи.

 35. Институционален и граждански контрол в публичната администрация. Институцията “Обществен защитник” (Омбудсман).

 36. Териториалното устройство като Национална стратегия за развитие и управление на жизнената среда. Основни структурни системи (функционални, интегриращи, осигуряващи).

 37. Основни равнища и пространствен обхват, видове обекти, документи и органи за управление на териториалното устройство в Р България.

 38. Местното самоуправление като териториална децентрализация на държавната власт. Основни сфери на приложение и проявление на местното самоуправление. Ограничители.

 39. Местно самоуправление и управление – общи характерни черти и различия. Административно-териториална, функционална и институционална организация.

 40. Концепцията „Добро управление” и приложението й на местно равнище. Форми и инструменти за участие на гражданите в местното самоуправление.

 41. Взаимоотношения, взаимодействия и партньорства в местното самоуправление и управление в България.

 42. Форми на интегрирано местно самоуправление. Регионални асоциации на общините. Трансгранично сътрудничество.

 43. Същност и принципи на устойчивото развитие. Устойчиво развитие и жизнена среда.

 44. Устойчивото развитие като управленски принцип на местните власти. Местен дневен ред 21.

 45. Принципи и правила за управление на общинската собственост в европейските страни и България.

 46. Финансовата децентрализация като демократична форма на самоуправленската система – същност, необходимост, цели, параметри. Финансова и фискална децентрализация.

 47. Организация, обхват и структура на местните финанси. Местна финансова политика – същност, съдържание, нормативна основа, институционална инфраструктура.

 48. Инвестиции и инвестиционен процес в публичния сектор. Същност и елементи на общинската инвестиционна политика.

 49. Принципи, критерии за подбор и оценка на проекти финансирани с публични финансови средства.

 50. Същност, задачи и функции на счетоводството в публичния сектор.

 51. Счетоводен баланс и счетоводни сметки. Счетоводен документооборот.

 52. Основни принципи на държавно управление в Р България. Функции на държавата. Балансът на властите.

 53. Функции на правото като регулативна система.

 54. Същност, източници и принципи на правото на Европейския съюз.

 55. Правна регламентация на дейността на администрацията.

 56. Юридическа отговорност на държавния служител. Видове юридическа отговорност.

 57. Административно-правна норма и правен факт – понятие и структури.

 58. Правен акт. Недействителност на правните актове.

 59. Компетентност на държавния служител. Видове компетентност.

 60. Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност в дейността на държавните служители.

 61. Административни нарушения. Административни наказания. Видове административни наказания.

 62. Пазарна система – същност, класификация, функции.

 63. Свободен пазар, регулиран пазар, социална икономика. Пазарни механизми.

 64. Брутен национален продукт и брутен вътрешен продукт – същност и характеристика. Подходи при измерване на национален продукт – разходен и доходен.

 65. Икономическа система: същност, икономически блокове. Граница за производствените възможности. Закон за намаляващата доходност.

 66. Регионално развитие и икономически растеж.

 67. Райониране и регионални диспропорции. Локализация на дейности и обекти.

 68. Нормативна основа на регионалната икономика.

 69. Национални и регионални аспекти на евроинтеграцията на Р България.

 70. Държавата, науката и бизнеса в социалната политика.

 71. Подоходна диференциация и политика на доходите.

 72. Държавно обществено осигуряване (ДОО). Здравно осигуряване.

 73. Глобализация на икономиката и развитието и на задачите на администрацията.

 74. Същностни характеристики на модела на интеграция в Европейския съюз.

 75. Институционален механизъм на Европейския съюз. Органи, компетенции и взаимодействие в процеса на приемане на решения.

 76. Общи политики на Европейския съюз. Специфични особености в трите стълба.

 77. Европейски структурни политики. Финансиране на български проекти от структурните фондове на Европейския съюз.

 78. Администрацията в Интернет-среда. Концепцията е-правителство. Платформата е-управление.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Европейска харта за местно самоуправление, ДВ, бр. 28/1995.

 2. Закон за администрацията (ЗА). Обн ДВ, бр.130 от 05.11.1998 г., изм. и доп.ДВ, бр.78 от 28.09.2007 г.

 3. Закон за административно-териториалното устройство на република България; Обн., ДВ, бр.63 от 14 юли 1996 г., посл. изм. и доп., бр. 63 от 03.08.2007 г. изм. ДВ. бр.36 от 4.04.2008г.

 4. Закон за държавния служител. обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., в сила от 28.08.1999 г.; изм. ДВ. бр.1 от 4.01.2000г., изм. ДВ. бр.25 от 16.03.2001г., изм. ДВ. бр.99 от 20.11.2001г., изм. ДВ. бр.110 от 21.12.2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30.04.2002г., изм. ДВ. бр. 95 от 28.10.2003г.; изм. ДВ. бр.64 от 7.08.2007 г.

 5. Закон за вътрешния одит в публичния сектор, Обн. ДВ. бр.27 от 31.03.2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 8.08.2006 г., изм. ДВ. бр.102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ. бр.43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр.69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр.71 от 12.08.2008 г.

 6. Закон за гражданската регистрация, Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., в сила от 1.07.2001 г., доп., бр. 37 от 13.04.2001 г., в сила от 13.04.2001 г., изм. и доп., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 96 от 29.10.2004 г., кн. 8/99 г., стр. 235; кн. 4/2001 г., стр. 135; кн. 5/2001 г., стр. 160; кн. 8/2003 г., стр. 225; кн. 11/2004 г., стр. 170, т. 2, р. 3, № 70.

 7. Закон за достъп до обществената информация, Обн. ДВ. бр.55 от 7.07.2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4.01.2002г., ....., изм. ДВ. бр.57 от 13.07.2007г.

 8. Закон за държавния служител, В сила от 27.08.1999 г., Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999 г., изм. ДВ. бр.1 от 4.01.2000 г., ......, изм. ДВ. бр.64 от 7.08.2007 г.

 9. Закон за електронния документ и електронния подпис, в сила от 06.10.2001 г., Обн. ДВ. бр.34 от 6.04.2001г., изм. ДВ. бр.112 от 29.12.2001г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25.04.2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11.05.2007г.

 10. Закон за електронното управление, в сила от 13.06.2008 г. Обн. ДВ. бр.46 от 12.06.2007г.

 11. Закон за електронната търговия, в сила от 24.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.51 от 23.06.2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22.12.2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22.05.2007г.

 12. Закон за защита на класифицираната информация, Обн. ДВ. бр.45 от 30.04.2002г., попр. ДВ. бр.5 от 17.01.2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4.04.2003г., ......., изм. ДВ. бр.109 от 20.12.2007г.

 13. Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г.Обн. ДВ. бр.1 от 4.01.2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10.08.2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19.10.2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20.05.2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23.12.2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10.11.2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13.07.2007г.

 14. Закон за Икономическия и социален съвет, Обн. ДВ. бр.41 от 24.04.2001 г., изм. ДВ. бр.120 от 29.12.2002 г., изм. ДВ. бр.20 от 4.03.2003 г., изм. ДВ. бр.17/ 24.02.2006 г., изм. ДВ. бр.36 от 4.04.2008 г

 15. Закон за местното самоуправление и местната администрация - ЗМСМА. Обн.ДВ, бр.77 от 17.09.1991 г., посл. изм. и доп., бр. 54 от 13.06.2008 г.

 16. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ). Обн. ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 110 от 21.10.2007 г.

 17. Закон за нормативните актове, Обн. ДВ. бр.27 от 3.04.1973г., изм. ДВ. бр.65 от 21.07. 1995г., доп. ДВ. бр.55 от 17.06.2003г., изм. ДВ. бр.46 от 12.06.2007г.

 18. Закон за общинските бюджети (ЗОБ). Обн. ДВ, бр.33/ 24.03.1998 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 108/ 19.12. 2007 г.

 19. Закон за общинския дълг (ЗОД). Обн. ДВ, бр. 34/ 01.06.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 13.06. 2008 г.

 20. Закон за общинската собственост (ЗОС). Обн. ДВ, бр. 44/ 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 54/ 13.06.2008 г.

 21. Закон за обществените поръчки, В сила от 01.10.2004 г. Обн. ДВ. бр.28 от 6.04.2004г., изм. ДВ. бр.53 от 22.06.2004г., изм. ДВ. бр.31 от 8.04.2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19.04.2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29.12.2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28.02.2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21.04.2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5.05.2006г., изм. ДВ. бр.79 от 29.09.2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20.07.2007г.

 22. Закон за Омбудсман, В сила от 01.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22.08.2006г.

 23. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (загл. изм. ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.), В сила от 01.01.1989, обн. ДВ. бр.60 от 5.08.1988г., изм. ДВ. бр.59 от 9.07.1993г., ....., изм. ДВ. бр.33 от 21.04.2006г.

 24. Закон за регионалното развитие. ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.

 25. Закон за териториалното деление на Столичната община и големите градове, Обн. ДВ. бр.66 от 25.07.1995г., изм. ДВ. бр.80 от 8.09.1995г., изм. ДВ. бр.90 от 15.10.1999г.

 26. Закон за устройство на територията. ДВ, бр. 1/ 2.01.2001 г. Последни изменения и допълнения през 2007 г.

 27. Закон за съдебната власт, Обн. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.

 28. Закон за териториалното деление на Столичната община и големите градове, Обн. ДВ. бр.66 от 25.07.1995г., изм. ДВ. бр.80 от 8.09.1995г., изм. ДВ. бр.90 от 15.10.1999г.

 29. Закон за устройство на територията. В сила от 31.03.2001 г., Обн. ДВ. бр.1 от 2.01.2001г, ..... изм. ДВ. бр.33 от 28.03.2008г.

 30. Закон за финансовото управление и контрол в публични сектор, Обн., ДВ, бр. 21 от 10.03.2006 г.

 31. Закон за юридическите лица с нестопанска цел, В сила от 01.01.2001 г., Обн. ДВ. бр.81 от 6.10.2000г.,...., изм. ДВ. бр.105 от 22.12.2006г.

 32. Конституция на Република България, обн. ДВ бр. 56 от 13.07.1991 г. Последни изменения и допълнение през 2007 г.

 33. Административнопроцесуален кодекс, в сила от 12.07.2006 г. Обн. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20.07.2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7.08.2007г.

 34. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Обн. ДВ. бр.53 от 22.06.2004г.

 35. Кодекс на труда, в сила от 01.01.1987 г., обн. ДВ. бр.26 от 1.04.1986г., обн. ДВ. бр.27 от 4.04.1986г.,..., изм. ДВ. бр.21 от 13.03.1990г.,.....,изм. ДВ. бр.104 от 11.12.2007 г.

 36. Национален план за регионално развитие за периода 2000 - 2006 г., приет с ПМС № 208 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2001 г.)

 37. Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г., приета с Решение № 294 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 42 от 2005 г.)

 38. Наредба за административното обслужване (загл. изм. – ДВ, бр. 47/2008 г., в сила от 1.06.2008 г.), Приета с ПМС № 246 от 13.09.2006 г. Обн. ДВ. бр.78 от 26.09. 2006г., изм. ДВ. бр.47 от 20.05.2008г.

 39. Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, в сила от 13.06.2008 г., приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн. ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г.

 40. Наредба за електронните административни услуги, в сила от 13.06.2008 г., приета с ПМС № 107 от 19.05.2008 г., обн. ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г.

 41. Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Приета с Постановление № 47 от 1.03.2004 г. В сила от 5.04.2005 г., обн. ДВ. бр.18 от 5.03.2004 г., изм. ДВ. бр.46 от 28.05.2004 г., изм. ДВ. бр. 72 от 17.08.2004 г., изм. ДВ. бр.83 от 18.10.2005 г.

 42. Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, обн. ДВ. бр. 54 от 31.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. ДВ. бр. 46 от 28.05.2004 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18.10.2005 г., изм. ДВ. бр. 46 от 6.06.2006 г.

 43. Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие, приета с ПМС № 36 от 2006 г. (ДВ, бр. 19 от 2006 г.)

 44. Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 2004 г. (ДВ, бр. 64 от 2004 г.)

 45. Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие, приета с ПМС № 317 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.)

 46. Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие, приета с ПМС № 364 от 2004 г. (ДВ, бр. 3 от 2005 г.)

 47. Наредба № 1 от 21.03.2000 г за документите за заемане на държавна служба, издадена от министъра на държавната администрация, обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2000 г., изм. ДВ, бр. 24 от 23.03.2004 г.

 48. Наредба № 1 от 27.07.2006 г за административния регистър, издадена от министъра на държавната администрация и административната реформа, в сила от 1.05.2007 г., обн. ДВ, бр. 66 от 15.08.2006 г.

 49. Наредба № 2 от 17.12.2007 г за длъжностните характеристики на държавните служители, издадена от министъра на държавната администрация, в сила от 4.01.2008 г., обн. ДВ, бр. 1 от 4.01.2008 г.

 50. Правилник за устройството и дейността на дирекциите за техническо съдействие, координация и управление на регионални програми и планове (ДВ, бр. 29 от 2005 г.)

 51. Правилник за организацията и дейността на регионалните съвети за развитие (обн., ДВ, бр. 79 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2005 г.)

 52. Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие (ДВ, бр. 95 от 2004 г.)Устройствен правилник на Министерски съвет и неговата администрация, Обн. ДВ. бр.84 от 21.10.2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8.11.2005г., попр. ДВ. бр.92 от 18.11.2005г., изм. ДВ. бр.19 от 2.03.2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13.06.2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4.07.2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7.07.2006г.

 53. Устройствен правилник на министерството на държавната администрация и административната реформа, в сила от 18.10.2005 г., Обн. ДВ. бр.83 от 18.10.2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13.12.2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16.05.2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13.06.2006г., изм. ДВ. бр.60 от 25.07.2006г., изм. ДВ. бр.28 от 3.04.2007г.

 54. Устройствен правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация и административната реформа (загл. изм. ДВ. бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.), обн. ДВ. бр.41 от 19.05.2000г., изм. ДВ. бр.87 от 9.10.2001г., изм. ДВ. бр.83 от 18.10.2005г., изм. ДВ. бр.84 от 21.10.2005г.

 55. Заповед № РД-02-14-256 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.V.2004 г. за утвърждаване на категоризацията на общините в Република България съгласно приложение № 1 и на категоризацията на населените места в Република България съгласно приложение № 2 (ДВ, бр. 52 от 2004 г.)

 56. Стратегия за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, 2003 – 2006 (актуализирана), приета с Решение № 671 на Министерския съвет от 24.09.2003 г.

 57. Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация, приета с Решение на № 424 на МС от 05.06. 2006 г.

***

 1. Андреева М., Обща теория на мениджмънта, ИК Галактика, 1996 г.

 2. Балабанова, Хр. Администрация на изпълнителната власт. София, 2000.

 3. Баламезов, Б. Кратък терминологичен речник по теория на държавата и правото. УИ “Стопанство”, София, 1992.

 4. Бъчваров, А. Информационно обслужване на управлението, сп. Администрация, бр. 2/1993.

 5. Браун с. В. и П. М. Джаксън, Икономика на Публичния сектор, София, ПССА, 1998.

 6. Вачкова, Ел., УЧР – Европейският и българският опит . С. 2007.

 7. Вебер, М. Социология на господството. “Св. Климент Охридски”, 1992.

 8. Великова, М. Местно самоуправление и управление, регионализация. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”. В., 2008.

 9. Великова, М. Политики и практики в местното самоуправление. (Местна финансова и инвестиционна политика”. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”. В., 2008.

 10. Величков, И., Б. Бенев. Теоретични основи на публичната администрация, ЕкоПринт, София, 2004.

 11. Величков, И., Б. Бенев. Държавна администрация, ЕкоПринт, София, 2004.

 12. Верхайен, Т., Т. Танев и колектив. Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски аспект. Галико. София, 2000.

 13. Владикин. Общо учение за държавата. София, 1992.

 14. Воденичаров, Ал. Административен процес на Република България (учебно помагало). София, 1993.

 15. Генешки, М. Регионална икономика. София. “Тракия-М”, 2000.

 16. Генов, Г. и колектив. Въведение в счетоводството, 1997.

 17. Генова, Ж. Социология. ВСУ “Черноризец Храбър”, 2007.

 18. Генова, Ж. Социология. Университетска фондация, Пловдив, 2001.

 19. Георгиев, Л., П. Кацамунска. Сравнителна публична администрация, ИСК при УНСС, София, 2003.

 20. Герчева-Несторова Г. Психология в управлението – комуникативен разрез – 1. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”. В., 2004.

 21. Герчева-Несторова Г. Психология в управлението – комуникативен практикум – 2. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”. В., 2005.

 22. Гидънс, А. Социология.”Прозорец”, 2002.

 23. Гълбрайт, Дж. К. Анатомия на властта.”Христо Ботев”, 1993.

 24. Дал Р., За демокрацията, С. 1999.

 25. Дачев, Л. Общо учение за държавата. 1992.

 26. Дерменджиев и колектив. Административно право на Република България, Обща част. София. 1996.

 27. Димитрова, Сн. Администрация на изпълнителната власт, ИПАЕИ, С., 2003.

 28. Димитров, Д., Й. Подходи при изследване на управлението на социално-икономическите системи, С., УНСС, 1990.

 29. Динков, Д. Европейска интеграция. УИ “Стопанство”, София 2007.

 30. Динков, Д. и колектив. Реформирането на договорната основа на Европейския съюз като изпитание за гражданите. УИ “Стопанство”. С. 2008.

 31. Добрев, Б, Гецова, Е. Пътеводител за електронно правителство, изд. International University, С., 2005.

 32. Дурин, Ст. Счетоводство на предприятието. 1995.

 33. Живкова, Ем. Нова публична администрация, УИ “Стопанство”, София, 2002.

 34. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси, Умението да мотивираме изд. “Абагар”, Велико Търново, 2005.

 35. Илиев, Й., Управление на човешките ресурси – учебно помагало – УИ „Стопанство”, София, 2007.

 36. Каменов, К. Контролинг. Свищов,1994.

 37. Каменова, Н., Попова, М. Електронното правителство – същност и насоки на развитие, сп. Публична администрация, 2003.

 38. Карасимеонов, Г. Политика и политически институции. УИ “Кл. Охридски”, 1997.

 39. Кацамунска, П. Модели на управление на компетентността в публичната администрация. Издателство „Авангард Прима”, С., 2008.

 40. Кискинов, В. Електронно правителство. С., Сиби, 2003.

 41. Конакчиев, Д., Икономика на публичния сектор, Варна, ВСУ „Ч. Храбър”, 2005.

 42. Конакчиев, Д. Есета по регионалистика. Благоевград, 2000.

 43. Конакчиев, Д. Обща теория на регионалната икономика, кн. 1 и кн. 2. Варна, 2003, 2004.

 44. Конакчиев, Д. Основи на социалната политика. Варна, 2001.

 45. Кумс, Д., Т. Верхайен. Административната реформа (опитът на страните от Изтока и Запада – сравнителен анализ). Летера, София, 1997.

 46. Къндева, Ем. Публична администрация, СИЕЛА, София, 2003.

 47. Къндева, Е., Б. Йорданов. Правен режим на държавната служба. СИЕЛА. София, 2002.

 48. Кънчев, М. Основи на управлението, част І и ІІ. Албатрос. София, 1999.

 49. Кънчев, М. Управление на човешките ресурси. Албатрос. София, 2002.

 50. Кумс Д. и Верхайен Т. Административната реформа /опитът на страните от Изтока и Запада – сравнителен анализ/, Летера, С., 1997.

 51. Лайтнер,К. Състояние на електронното правителство в Европа, ИПАЕИ, С., 2003.

 52. Маринска, Г. Законодателство в областта на местното самоуправление и местната администрация, изд. Инициатива местно самоуправление, София, 2007.

 53. Мендрас, А. Елементи на социологията.”Кама”, 2002.

 54. Михалева, С. Българската административна реформа в условията на глобализация. Доклад на международната конференция “Глобализация и устойчиво развитие”, юли 2002 г., Варна (ІІІ секция). Алманах на ВСУ, Серия “Общество и личност”, кн.4, 2002.

 55. Михалева, С. Инструменти за управление на качеството на административната дейност. УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2007.

 56. Михалева, С. Концепцията “Електронно правителство” – инструмент за повишаване на качеството на административната дейност, Издателство „Авангард Прима”, С., 2008. Михалева, С. Административният реинженеринг – инструмент за усъвършенстване качеството на дейността на администрацията – Сборник научни доклади от Шеста научна конференция на младите научни работници, издание на УНСС – София, Финансово-счетоводен факултет,2007.

 57. Михалева, С. Усъвършенстване на качеството на дейността на администрацията на базата на системата „Обща рамка за оценка” (CAF) – Варна, Годишник на ВСУ, 2007.

 58. Михалева, С. Усъвършенстване на дейността на администрацията чрез реинженеринг на административните процеси – Варна: Научен алманах на ВСУ, 2008.

 59. Михалева, С. Фактори за развитие и усъвършенстване на административната реформа в България, УИ на ВСУ „Ч. Храбър”, 2006.

 60. Монев, П. Местно самоуправление. ИУ Варна. В., 2005.

 61. Недялкова, А., З. Бауман, Д. Филипов. Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм. Изд. Албатрос. София, 2005.

 62. Недялкова, А. Глобализацията – нищо фатално. УИ на ВСУ. Варна 2002.

 63. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 2. УИ на ВСУ. Варна, 2004.

 64. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 3. УИ на ВСУ. Варна, 2004.

 65. Недялкова, А. Глобализация на икономиката и развитието. Модул 4. УИ на ВСУ. Варна, 2004

 66. Недялкова, А. Структурна реформа – социална политика и социална адаптация, Варна, ВСУ, 2002.

 67. Недялкова, А. Управление на човешките ресурси. Варна, 1996.

 68. Овчарова Сн., Организация и технология на управлението – учебно помагало, ВСУ. 2005.

 69. Павлов, П. Държавното управление и администрацията в европейски контекст. Ориентири за трансформация. УИ при ВСУ „Ч. Храбър”, 2007.

 70. Павлов, П., П. Кацамунска, Г. Калагларски. Държавният служител. Делови вид и комуникации. Атлантис-ГК, София, 2000.

 71. Павлов, П., С. Михалева. Основи на публичната администрация (шесто доп. изд.). УИ на ВСУ “Ч. Храбър”, 2008.

 72. Павлов, П., С. Михалева. Институцията “Омбудсман” – инструмент за защита на гражданските права и интереси в информационното общество. Конференция “Месец на науката-Варна`99”, Известия на Съюза на учените – Варна, 1999.

 73. Павлов, П. Нова парадигма на публичната администрация в глобализиращия се свят. Доклад на международната конференция “Глобализация и устойчиво развитие”, юли 2002 г., Варна (ІІІ секция). Алманах на ВСУ, Серия “Общество и личност”, кн.4, 2002.

 74. Павлов, П. Административните патологии – източник на конфликти във взаимоотношенията на администрацията с държавните органи. Доклад на Българо-руска конференция „Социалните конфликти в постсоциалистическите страни в условита на глобализация и регионализация”, ВСУ „Ч. Храбър”, Варна, 2003.

 75. Павлов, П. Административната реформа в променящия се свят. Сп. Администрация и политика, изд. ВСУ, № 1-2, 1999.

 76. Павлов, П. Л. Павлова. Експертно-аналитични методи в управлението на публични проекти, УИ на ВСУ “Ч. Храбър”, Варна, 2003.

 77. Павлов, П. Научно-приложни методи и средства за разработване и управление на проекти в публичния сектор. Призма. София, 1998.

 78. Павлов П., С. Михалева. Държавна власт и държавна администрация” (четвърто актуализирано и доп. издание), УИ на ВСУ “Ч. Храбър”, 2008.

 79. Павлов П., С. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо управление в публичния сектор (трето актуализирано и доп. издание), УИ на ВСУ “Ч. Храбър”, 2008.

 80. Панов, О. Административната държава в преход. Сп. Администрация и политика, ВСУ, № 1-2, 1999.

 81. Панов, О. Добрата държавна администрация. В., Сп. Администрация, бр. 1, 1997

 82. . Пиргова М., Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, С. 2002.

 83. Порязов А., Въведение в мениджмънта, ВСУ, 2007.

 84. Порязов А., Организация и технология на управлението, ВСУ, 2007.

 85. Порязов А., Обща теория на мениджмънта, ВСУ, 2004.

 86. Радев, Д. Разделението на властите в модерната държава. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 1994.

 87. Ставрев, Св. Кризата на публичния мениджмънт. Изд. „Класика и Стил” ООД, С., 2007.

 88. Ставрев, Св., Ал. Вълков. Основи на управлението на публичния сектор, Изд. ПАРАДИГМА, С., 2008.

 89. Статев, С. и други. Икономика на публичния сектор. УНСС. София, 2001.

 90. Стоянов, В. Публични финанси. Основи на парично-финансовата теория и политика. София, 1995.

 91. Танев, Т. Анализ на публичните политики. Науката за създаване на конкретни политики. Военно издателство, С., 2008.

 92. Танев, Т. Стартегическо управление в публичната сфера. „Военно издателство” ЕООД, С., 2008.

 93. Тофлър, А. Трусове във властта. Народна култура. София, 1996.

 94. Хаджолян, М. Конституционни механизми на властта. Варна, 2006.

 95. Хемпдън-Търнър, Ч., А. Тромпеннаарс. Седемте култури на капитализма. ТЕД-ИНА, Варна, 1995.

 96. Хрелев, Ст. Териториално устройство. ИУ Варна. В., 2000

 97. Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси. Варна, 1996.

 98. Христов, Хр. Управление на публичния сектор. Изд. на УНСС, София, 2004.

 99. Христов, Хр, П. Павлов, П. Кацамунска. Основи на публичната администрация. УИ „Стопанство”, С., 2007.


***

 1. Аналитичен доклад за развитие и усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната и правната му основа. Национален център по териториално развитие (НЦТР) ЕАД. С., 2007. http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=atums&type=69&id=5

 2. Аналитичен доклад. Местно самоуправление – предпоставки и тен-денции. МРРБ. Дирекция административно-териториално устройство и местно самоуправление. С., 2008. http://www.mrrb.government.bg/ index.php?lang=bg&do=atums&type=69&id=6

 3. Аспекти на политиката на административно-териториално устройство и административно-териториални промени. МРРБ. Дирекция административно-териториално устройство и местно самоуправление. С., 2007. http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=atums& type=69&id=5.

 4. Административен атлас на Република България, Изд. GLOBAL AGRO Ltd, 2007.

 5. Добро управление и организационна култура на местната власт в България, Информационен материал, 2008. http://www.flgr.bg.

 6. Виртуална библиотека “Устойчиво развитие” http://www.ulb.ac.be/ceese/meta/sustvl.html.

 7. Доклад за състоянието и развитието на е-правителство в България, КЦИКУТ, 2005.

 8. „Европа и аз”, Справочник в помощ на учителя (мултимедийна презентация), 2007.

 9. Доклад за състоянието на администрацията 2006, юни 2007.

 10. Списание “Публична администрация”, Изд. на Институт по Публична администрация и европейска интеграция, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Европа от А до Я. Фондация „Конрад Аденауер”. С. 2001.

 11. Концепция за финансова децентрализация в Р България и Програма за нейната реализация. С., 2002.

 12. Наръчник за кметове и общински съветници. НСОРБ. С., 2007.

 13. Национална стратегия за устойчиво развитие http://www.nssd.net/index1.html.

 14. Уеб страница за устойчиво развитие http://www.sustdev.org/.

 15. Цели на развитието през новото хилядолетие http://www.developmentgoals.org/index.html.

 16. Юридически речник, София, 1995.

Свързани:

Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" icon2007/2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен
Социоеволюция и социоконструиране. Социални статуси и социални роли. "Социалната снежинка"
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и администрация” и “корпоративен бизнес управление” випуск 2007/2008 г
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconСпециалност "публична администрация"
...
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconЗа изпит по учебната дисциплина "Управление на иновациите" за специалност "Публична администрация"
За изпит по учебната дисциплина “Управление на иновациите” за специалност “Публична администрация”
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и управление” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение випуск
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „стопанско управление ммб и мт
Същност и характеристика на управлението. Функции, роли и умения на мениджърите в организациите
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Конспект за държавен изпит специалност \"публична администрация\" iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом