2007/2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен
Име2007/2008 Софийски университет "Св. Климент Охридски" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер67.13 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.pubadmin-su.net/bg/images/stories/programi/konspektdi_new07.doc
2007/2008


Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Катедра Публична администрация


КОНСПЕКТ


за държавен изпит по

Публична администрация -

бакалавърска степен  1. Обществото - мрежа от социални отношения.

Социоеволюция и социоконструиране. Социални статуси и социални роли. "Социалната снежинка"


  1. Обобщен модел на обществено функциониране и

развитие - подсистеми и взаимодействие. "Рулетка на живота". Регионални, национални и глобални
измерения.


  1. Социология на пазара - необходимост;

характеристики; пазарни актьори. Конкуренция и монопол; национални и глобални пазарни рейтинги. Конкуренция и ефективност. Регулиране на пазарите, държавна и наднационална власт.


  1. Обща характеристика на пазара. Функции на пазара.

Видове пазари.


  1. Търсене - крива на търсенето, закон на търсенето,

еластичност на търсенето. Предлагане - крива на предлагането, закон на предлагането, еластичност на предлагането. Пазарно равновесие - условия и
формиране на равновесната цена.


  1. Брутен национален продукт. Брутен вътрешен

продукт. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане.


  1. Заетост и безработица - причини, измерване. Форми

на безработицата.


  1. Същност и видове инфлация. Измерване на

инфлацията.


  1. Държавата на XXI век. Модели на демокрация и

политически партии. Място на партиите в политическия процес.


10. Корпоративна власт и управление. Понятие за

организационна власт в частния и публичния сектор. Властни сили и властен потенциал - институционални и персонални измерения. Управленски статут -
функционални задължения, права и отговорности. Типове власт. Корпоративизъм, лобизъм и корупция.


11.Разбиране и разграничаване на политика и публична

администрация. Същност на политическа власт и публична власт.


12. Развитието на съвременната публична администрация – тенденции и проблемни ситуации. Реформите в администрацията - глобални и национални аспекти.


13. Разделението на властите според Конституцията на РБ от 1991 г. Законодателна дейност на Народното събрание.


14. Принципи и устройство на българската държавна администрация. Видове длъжности.


15. Държавна служба – същност и основни принципи. Основни подходи за конституиране на държавната служба.


16. Държавен служител - понятие и видове. Статут на държавния служител. Права и задължения на държавния служител.


17. Организационни структури на управление - същност, типология, параметри, качество, тенденции


18. Управленско решение: управленска ситуация и управленски избор. Окрупнена технология за вземане на решение. Класификация на управленските решения. Качество и ефективност на решението; методи за
оптимизация в условията на риск и неопределеност.


19. Принципи на стратегическото управление. Стратегии и публични политики.


20. Същност на публичните политики. Анализ на конкретните политики.


21. Секторни публични политики. Общности на политиките.


22. Инструменти на публичните политики.


23. Местна власт и местно самоуправление. Органи на местната власт.

24. Концепции за ролята на общината. Местна

администрация.


25. Отношенията местна - централна власт. Децентрализация и регионализация. Видове децентрализация. Ролята на регионалните нива в
системата на управление.

26. Видове административно-територнални и териториални единици. Категоризиране.


27. Административно-териториални промени. Участие на гражданите.


28. Източници на правото. Право и закон.


29. Юридически актове. Основни характеристики на общите и индивидуални юридически актове. Йерархия на юридическите актове.


30. Административният акт. Условия за редовно действие. Недействителност. Правораздавателен надзор върху административните актове.


31. Имуществена отчетническа отговорност и разграничаването й от други видове отговорност. Субекти на имуществената отчетническа отговорност


32. Бюджетен процес. Същност на публичните разходи. Видове разходи.


33. Фискална политика и публичен сектор


34. Правен режим на бюджетните приходи. Понятие и видове бюджетни приходи.


35. Въведение в теорията на данъчното облагане. Правна характеристика на данъците. Видове данъци


36. Данъчна администрация.


37. Мотивация и управление: поведенческа и дейностна мотивация; структура на мотивите; индивидуална, групова и организационна мотивация;
мотивация и стимулиране; "борба на мотивите" и мотивационен избор.


38. Елементи на структурата на управлението на човешките ресурси


39. Методи за подбор на кадри в организацията


40. Основни елементи на колективния трудов договор.


41. Индивидуално трудово правоотношение.

Осигурително правоотношение.


42. Политически институции на ЕС. Европейски парламент, Европейска Комисия, Съвет на министрите - конституиране, състав, компетентност и ред на дейност.


43. Европейски Съвет. Нормотворчески процес.


44. Съдебната система на ЕС - Съд и Съд първа инстанция - конституиране, състав, компетентност и ред на дейност.


45. Политика на ЕС в областта на информационното общество. Приоритети. Лисабонска стратегия.


46. Електронно правителство - същност, фази, елементи.


47. Скалиране и анкетни методи.


48. Извадково изследване. Основни видове представителни извадки.


Литература


1. Ботев, Й., и колектив, Административно-териториално устройство на Р. България, ФорКом, С. 2000.

2. Брайкова, Т., Публичните политики, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", С. 2003.

3. Бройер, Щ., Държавата - създаване, типове и организационни стадии, Военно издателство (Глава IV - „Рационалната държава IV - тенденции на
развитие"), С. 2004.

4. Верхайен Т., Т. Танев (съст. и ред.), „Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст", Гал-Ико, С. 2000 (15- 63; 131-179; 315-333)

5. Грозданов, Б., Държавни финанси, Абагар, Велико Търново 2003

6. Данъчно право - учебник

7. Димитров, Д., Управление на човешките ресурси, ИК "Марица", Пл., 2005.

8. Иванова, Р., Основи на Европейската интеграция, ''Център за европейски изследвания", София, 1998

9. Икономика на публичния сектор, /адаптиран вариант на учебника на Браун и Джаксън/,С. 1998

10. Карагьозова-Финкова, М., Развитие на конституционното правосъдие в Европейския Съюз: сп. Съвременно право кн. 3/1994 г.

11. Карасимеонов, Г., Политика и политически институции, Университетско издателство, София 1997, 2004

12. Киров, В., Публичната власт, изд. Сиела, София, 2004 г.

13. Лазаров, К., Критерии за разграничаване между нищожни и унищожаеми административни актове, Фенея, С. 2000.

14. Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Макроикономика, Парадигма, С. 2001

15. Лисев, Ст., Р. Русинова, отг. ред., Микроикономика, Парадигма, С. 2000

16. Маринов, А., Обществени елити и лидерство в страните в преход, Сиби, С. 2004 ( Глава четвърта - „Демократичните преходи и реформите в публичната администрация").

17. Милкова, Д., Обща теория на правото. С, 2002.

18. Михайлов, Ст., Емпиричното социологическо изследване, С. 1980.

19. Мръчков, В., Трудово право, Сиби.

20. Общината - основа на местното самоуправление, Сборник, РААБЕ, т. 1 и 2.

21. Огнянова, Н., Аудиовизуална политика и законодателство на ЕС. Университетско издателство, 2005.

22. Попова, Ж., Основи на Правото на Европейския съюз, "Планета 3", София,, 2001.

23. Славова, М., Принципи на административното право, Сиби, С. 2002.

24. Средкова, Кр., Осигурително право, Сиби.

25. Ставрев Св., Основи на управлението, С, 1999.

26. Статев Ст., и колектив, Икономика на публичния сектор, Изд. Стопанство, С, 2001.

27. Стефанова, М., Е. Калфова (съст.), Децентрализация и интеграция: регионално и местно управление, С. 2004.

28. Стефанова, М., Местна власт и местно самоуправление, С. 2003

29. Танев Т., Политическите стратегии, Унив. изд., С. 2003

30. Танева, А., Я. Георгиева, съст., Публичната администрация в политическа среда, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", С. 2004.

31. Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия. С, 2005.

32. Финансово право - учебник


Нормативни актове:


Конституция на Република България

Кодекс на труда

Данъчен процесуален кодекс

Кодекс за социално осигуряване

Административно-процесуален кодекс

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за държавния вътрешен финансов контрол


Свързани:

2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „СВ. Кл. Охридски" катедра "публична администрация"

2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"  
Необходими са познания по административно право и процес, основи на управлението, основи на публичната администрация
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"  
Проверката на знанията се извършва с провеждането на писмен изпит чрез попълване на тест. При формирането на тази оценка се има предвид...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"  
Курсова работа + изпит. Проверката на знанията на студентите е систематична – тя включва текущ контрол и изпити. Студентите разработват...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"  
...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconМагистърска програма по публична администрация учебна програма
Настъпилите промени подчертават необходимостта от академична учебна дисциплина по Сравнителна публична администрация, която идва...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconМагистърска програма по публична администрация учебна програма
Настъпилите промени подчертават необходимостта от академична учебна дисциплина по Сравнителна публична администрация, която идва...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"
Целта е да се създаде представа и разбиране за особеностите на организационния живот и за динамиката на процесите, които протичат...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconСофийски университет „св кл охридски" катедра "публична администрация"  
Икономиката като съвкупност от координирани дейности и структури. Икономическо поведение и мотивация. Ограниченост и избор. Характеристика...
2007/2008 Софийски университет \"Св. Климент Охридски\" Катедра Публична администрация конспект за държавен изпит по Публична администрация бакалавърска степен iconКонспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
Среда на публичното управление. Външна и вътрешна среда – съвременни характеристики
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом