Документаци я
ИмеДокументаци я
Дата на преобразуване20.11.2012
Размер169.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-svishtov.bg/confer/conferFilesUpload/427201597-2012891782-1-Документация- пакети
С


ТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”-СВИЩОВ


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


Предоставяне на пАКЕТИ ОСИГУРИТЕЛНИ услуги за медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”


август 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА


2. Пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции - Приложение №1


3. Техническа спецификация - Приложение №2


4. Образец на Оферта - Приложение №3.


5. Указание за подготовката на оферта -Приложение №4


6.Декларации по чл.47 от ЗОП- Приложение №5, №5а,№5б


7.Образец на Ценово Предложение- Приложение №6

Приложение №1


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


„Предоставяне на пакети осигурителни услуги за медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”


Възложител: Стопанска Академия „Д. А. Ценов”


Процедурата има за предмет избор на изпълнител за „Предоставяне на пакети осигурителни услуги за медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов” подробно описани в Техническа Специ­фи­ка­ция – Приложение №2.


Изрични изисквания:

Всеки кандидат следва да отговаря на следните минимални изисквания:

  1. Кандидатът да има опит в изпълнението на:

1.1. Минимум 3 договора, включващи в предмета си услугите по предмета на настоящата обществена поръчка, действащи и/или изпълнени през предходните три години преди крайния срок за подаване на оферти, поне един от които да е с работодател, осигуряващ над 300 бр. лица - служители на работодателя, със срок за изпълнение мин.12м. и да е изпълнен изцяло през 2011 г.и/или през 2012г. до момента на подаване на офертите

1.2. За последните три години общо да е предоставял услугите, обект на процедурата на минимум 900 бр. лица, по всеки от пакетите, в т.ч. под осигурено лице да се разбира: по 1 осигурен човек (независимо от пол или възраст) с всички пакети, предмет на процедурата.

Документи за доказване - Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, броя осигурени лица, датите и получателите, Препоръки за добро изпълнение на договори от списъка и Копие от договорите, съответстващи на изискванията по т.1.1. и 1.2.


2. Кандидатът да има общ премиен приход от дейност по доброволно

здравно осигуряване за 2009, 2010 и 2011г., не по-малък от 198 000 лева, в т.ч. за всеки от отделните пакети здравни услуги не по-малко от:

  1. ”Извънболнична медицинска помощ” – 49 500 лв.;

  2. ”Болнична медицинска помощ” – 49 500 лв.;

  3. ”Възстановяване на разходи за лекарства” – 49 500 лв.;

  4. „Стоматологични услуги” - 49 500 лв.

Документи за доказване - Не се изисква представянето на документи за доказване. Комисията ще ползва данните от статистиката, публикувана на интернет страницата на КФН за реализирания общ премиен приход от дейността по доброволно здравно осигуряване за всеки от кандидатите за 2009, 2010 и 2011г., в т.ч. за всеки от отделните пакети здравни услуги обект на поръчката.

3. Кандидатът трябва да разполага с минимум по 1 (един) сключен абонаментен договор за предоставяне на здравните услуги от обекта на процедурата с изпълнители на територията на Възложителя - гр. Свищов.

Документи за доказване – Справка за брой лечебни заведения, с които

участниците предлагат да изпълнят поръчката и с които имат сключени абонаментни договори за предоставяне на здравните услуги от обекта на процедурата: Извънболнична медицинска помощ, Болнична медицинска помощ, Стоматологични услуги.

4. Кандидата трябва да притежава валиден лиценз за осъществяване на

дейност по доброволно здравно осигуряване за предмета на обществената поръчка и да отговаря на изискванията на глава трета на Закона за здравното осигуряване за извършване на дейност по допълнително доброволно здравно осигуряване.

Документи за доказване – Копие на валиден лиценз за осъществяване на дейност по доброволно здравно осигуряване по предмета на обществената поръчка; Декларация от участника, че не е лишен от правото да осъществява здравноосигурителна дейност.

5.Участникът трябва да е регистриран като администратор на лични данни.

Документи за доказване – Копие от документ за регистрация на участника като администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни

Кандидати, които не отговарят на гореобявените минимални изисквания не се допускат до следващия етап на процедурата и техните предложения няма да бъдат разглеждани и оценявани.


Приложение №2


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ


ПАКЕТИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ, КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ за 300 бр. преподаватели:

І. Пакет "Извънболнична медицинска помощ", включващ:

1. Първичен преглед при свободно избран лекар-специалист: интернист; кардиолог; ендокринолог; хирург; гинеколог; невролог; ото-рино-ларинголог; офталмолог; дерматолог; физиотерапевт; рентгенолог.

2. Повторен преглед и наблюдение от лекар-специалист.

3. Клинико-лабораторни изследвания за диагностициране и проследяване на развитието на здравния проблем: хематологични; биохимични; микробиологични.

4. Клинико-инструментални изследвания в обем, позволяващ диагностициране на здравния проблем: функционални изследвания; образна диагностика, без КТ и ЯМР.

5. Лечебни манипулации в извънболнични условия за овладяване на конкретен здравен проблем.

6. Подготвяне за хоспитализация на болен в лечебно заведение.

7. Диспансерно наблюдение на хронично болен от лекар-специалист.

ІІ. "Болнична медицинска помощ", включващ:

1. Хоспитализация в стационарни отделения: вътрешни болести; кардиологично; хирургично; гинекологично; неврологично; офталмологично; оториноларингологично; дермато-венерологично; пневмофтизиатрично; отделение за интензивно лечение; детско отделение (за здравноосигурени деца).

2. Приемане и настаняване на болен в стая с три и повече легла.

3. Преглед и назначаване на лечение от: дежурен лекар; лекуващ лекар.

4. Визитация от завеждащ отделение.

5. Консултация с лекари-специалисти от отделенията на лечебното заведение.

6. Хирургични манипулации с малка сложност.

7. Клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания в обем, позволяващ диагностицирането и лечението на здравния проблем.

8. Лечение: медикаментозно; физиотерапевтично.

9. Хирургически операции с малка сложност.

10. Продължителност на престоя в стационар, общо петнадесет дни за една осигурителна година, но не повече от пет дни в отделение за интензивно лечение.

ІІІ. „Възстановяване на разходи”, включващ:Лекарствени средства и превързочни материали при извънболнична и болнична помощ до лимита за опцията.

ІV. „Стоматологични услуги”, включващ:

Профилактична дейност

1. Профилактичен преглед: Снемане на зъбен статус и Консултация и стоматологичен съвет

Терапевтична дейност

2. Лечение на зъби с кариес – 2/два/ броя за една осигурителна година:

2.1.Запълване на дълбоки фисури със силанти

2.2.Препариране на кавитет,подложка и обтуриране с пластичен материал при: засягане на една повърхност; засягане на две повърхности; засягане на три повърхности

3. Анестезия - 2 /два/ пъти за една осигурителна година: интраорална терминална; интраорална проводна; екстраорална.

4. Секторна рентгенография – 2/два/ пъти за една осигурителна година

Хирургична дейност

5. Екстракция на зъби – 1/един/ брой за една осигурителна година: на еднокоренов зъб; на многокоренов зъб; на дълбоко фрактуриран или силно разрушен зъб.

6. Контролен преглед след хирургична намеса - веднъж за една осигурителна година.

7. Репониране на луксация на челюстна става - веднъж за една осигурителна година.

8. Оперативно репониране на луксация на челюстна става - веднъж за една осигурителна година.

9. Репозиция и фиксация на фрактурирани носни кости - веднъж за една осигурителна година.

10. Репозиция на фрактуриран фрагмент от алвеоларната кост - веднъж за една осигурителна година.

11. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на долна челюст - веднъж за една осигурителна година.

12. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фактура на горна челюст - веднъж за една осигурителна година.

13. Оперативна репозиция и фиксация чрез остеосинтеза при фрактура на средния лицев етаж– веднъж за една осигурителна година.

14. Оперативна репозиция и фиксация на изолирана фрактура на пода на орбитата - веднъж за една осигурителна година.

15. Суспензивна фиксация, серклаж - веднъж за една осигурителна година

16. Оперативно отстраняване на остеосинтезен материал - веднъж за една осигурителна година.

17. Шиниране на долната челюст или междучелюстно шиниране двустранно - веднъж за една осигурителна година.

18. Поставяне на телени лигатури - веднъж за една осигурителна година.


Срок на договора - 12месеца.


Приложение №3

ДО

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

УЛ. „ЕМАНУИЛ ЧАКЪРОВ” № 2

ГР. СВИЩОВ


О Ф Е Р Т А


Заглавие на поръчката: „Предоставяне на пакети осигурителни услуги за медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”


Наименование на участника: ................................................................................................................


Правноорганизационна форма на участника: ...................................................................................

(търговско дружество, обединение или друга правна форма)

Седалище по регистрация: ...........................................................................................................................

(държава, град, пощенски код, улица, .№)

ЕИК/БУЛСТАТ: ...............................................................................................................................................

Точен адрес за кореспонденция: .....................................................................................................

(държава, град, пощенски код, улица, .№)

Обслужваща банка …………………………………………, клон ........……………….……..

Банкова сметка № ………………............................... Банков код № ......................................

Телефонен номер: ............................................................................................................................................

Факс номер: ....................................................................................................................................

Лице за контакти: ........................................................................................................................................


Уважаеми господа,


След запознаване с всички документи от документацията за участие в про­це­ду­рата, потвърждаваме, че участникът отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията и желае да участва в процедурата. Същото доказваме с документите, посочени в Списъка на документите, съдържащи се в офертата.

Настоящата оферта включва следното:

1.Ценово предложение.

2. Останалите необходими документи.

Място на изпълнение на поръчката: гр. Свищов, франко Възложителя.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим в срок всички документи, необходими за подписване на договор съгласно ЗОП.

Настоящата оферта е валидна 90 дни начиная от крайния срок за подаване на оферти и ние ще сме обвързани с нея, като тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Потвърждаваме, че дейностите, които ще извършим, ще отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.


Приложения: Съгласно Списъка на документите, съдържащи се в офертата.


Дата__________________________________________________________________

Име и фамилия на представляващия участника____________________________

Подпис на представляващия участника_____________________________________

Качество на представляващия участника___________________________________

Наименование на участника_____________________________________________


Приложение №4


УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА


Заглавие на поръчката: „Предоставяне на пакети осигурителни услуги по медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”


Възложител: Стопанска Академия „Д. А. Ценов”-Свищов


Предложенията /офертите/ трябва задължително да посочват всичко че­тли­во и ясно съгласно изискванията:

1. Документите трябва да са заверени /когато са ксерокопия/ с гриф "Вярно с оригина­ла", подпис и свеж печат; Всяка страница от предложението следва да е авторизирана с под­пис и печат в долния десен ъгъл - независимо от подписите и печатите, изискуеми на други места в документите.

2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с предста­ви­тел­ни функции: назовани в съдебната регистрация или удостовере­ние­то за актуално състояние и / или упълномощени за това лица. Във втория слу­чай се изисква да се приложи нотариално заверено пълномощно за изпъл­не­ние­то на такива функции;

3. Всички документи, свързани с предложението следва да бъдат на бъл­гар­ски език. По предложението не се допуска никакви вписвания между редо­ве­те, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето /лицата, упълномощени от кандидата, които го представляват/.

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано пис­мо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспон­ден­ция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Плика се адресира до:

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов,

ул.”Ем.Чакъров”№2,

Административна сграда-офис “Обществени поръчки”

за обществена поръчка

Предоставяне на пакети осигурителни услуги по медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”.

Този Плик съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А/ Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят всички изискуеми документи –без ценовото и техническо предложение.

Б/ Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поста­вят Техническото и Ценовото предложения .

6. Крайния срок, мястото за подаване на оферти, необходимите докумен­ти за участие и останалите изисквания на Възложителя са посочени в Публичната покана.


Критерий за оценка на офертите: икономически най изгодна оферта съгласно комплексна оценка, изчислена по следната формула:

Комплексна оценка за участник (КО): КО = Ц + Т

Ц е сборна оценка по ценовите показатели, изчислена както следва:

Ц = 0,20 х Ц1 + 0,20х Ц2 + 0,06 х Ц3+ 0,06 х Ц4, където:

Ц1 – месечна осигурителна премия за пакет ”Извънболнична медицинска помощ” за 1 осигурено лице;

Ц2 – месечна осигурителна премия за пакет ”Болнична медицинска помощ” за 1 осигурено лице;

Ц3 – месечна осигурителна премия за пакет ”Възстановяване на разходи за лекарства” за 1 осигурено лице;

Ц4 – месечна осигурителна премия за пакет „Стоматологични услуги” за 1 осигурено лице;

като Цi = Цi min / Цi n * 100

Цi min – най-ниската стойност на предложената цена за обслужване на един служител за оценявания пакет.

Цi n - предложена цена за обслужване на един служител за оценявания пакет от «n»-тия участник.

Т е сборна оценка по техническите показатели, изчислена както следва:

Т = 0,06 хТ1 + 0,06 х Т2 + 0,36 хТ3, където:

Т1 - Срок за „възстановяване на разходи”;

Т2 - Срок за предаване на претенции;

Т3 - Допълнителни предложения и ангажименти, свързани с предмета на поръчката.

Техническия показател Т1, ще се оценява по следната формула:

Тi = Тi min/ Тi n * 100 , където

Тi min – е предложения най-добър показател;

Тi n – е предложения от «n»-тия участник;

Техническия показател Т2, ще се оценява по следната формула:

Тi = Тi n / Тi max * 100 , където

Тi max – е предложения най-добър показател;

Тi n – е предложения от «n»-тия участник;

Предложенията по Техническият показател Т3 ще се остойностяват от членовете на комисията с оценка от 1 до 10 и получената средната аритметична стойност, ще се оценява по следната формула:

Тi = Тi n / Тi max * 100, където

Тi max – е стойността на най-доброто предложение;

Тi n – е стойността на предложението от «n»-тия участник.

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от показателите е 100;Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилага Закона за Обществе­ни­те поръчки.


Приложение №5

Декларация

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП


попълва се от членовете на управителния и контролния орган на кандидата или участника/подизпълнителя, както и временно изпълняващите такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник (когато членове на управителния и контролния орган на кандидата или участника/ подизпълнителя са юридически лица - всички техни представители в съответния управителен и контролен орган попълват такава декларация)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име) притежаващ / а лична карта №. . . ., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) в качеството си на членове на управителния / контролния орган на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на юридическото лице) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата администрация;

2. Не съм сключил договор с лице, посочено в чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ни е наказателната отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.


……………………..2012г. Декларатор:………………….


Приложение №5а


Декларация
 

по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП
(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)


Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име) притежаващ/ а лична карта №. . ., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от (дата на издаване) МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(място на издаване) адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , /наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/ в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /длъжност/ седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ/ ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал професията или дейността.


гр.: 2012г. ДЕКЛАРАТОР:………….

 
Забележка: Декларацията се попълва от управляващите и представляващи участника лица. Известна ни е наказателната отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.Приложение №5б


Декларация
 по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП

(попълва се от кандидат или участник/подизпълнител)


Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( собствено, бащино, фамилно име) притежаващ/а лична карта №...., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес) представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си на (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Представлявания от мен търговец не е обявен в несъстоятелност;

2. Представлявания от мен търговец не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представлявания от мен търговец не е в открито производство по несъстоя­тел­ност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановена.

4. Представлявания от мен търговец. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

5. Представлявания от мен търговец. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато раз­сроч­ване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен.

6.Представлявания от мен търговец не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка с влязло в сила съдебно решение;

7.Представлявания от мен търговец няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

…………………………..2012г. Декларатор:……………………….


Забележка: Декларацията се попълва от управителите и членовете на управителните органи на кандидатите или участниците, а в случай, че членовете са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган.Известна ни е наказателната отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.


Приложение №6


ДО

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ”

УЛ. „ЕМАНУИЛ ЧАКЪРОВ” № 2

ГР. СВИЩОВ


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Заглавие на поръчката: „Предоставяне на пакети осигурителни услуги по медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”


от. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на юридическото лице) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , представлявано от …………………………………………….

Уважаеми господа,


След запознаване с всички документи от документацията за участие в про­це­ду­рата с предмет „Предоставяне на пакети осигурителни услуги по медицинско и стоматологично обслужване на преподавателите в СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов” представям следното ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:Пакети здравни услуги

В лева за едно здравноосигурено лице
Годишен лимит за опцията

месечна осигурителна премия

Извънболнична медицинска помощ

Без подлимит в рамките на общия лимит
Болнична медицинска помощ

Без подлимит в рамките на общия лимит
Възстановяване на разходи

до 75 лв. в рамките на общия лимит
Стоматологични услуги

до 75 лв. в рамките на общия лимит
Общ лимит за всички пакети за едно осигурено лице

2 500 лв.


……………2012г. Подпис

Свързани:

Документаци я iconДокументаци я
Публична покана
Документаци я iconДокументаци я
I. решение за откриване на процедура за създаване на Система за предварителен подбор
Документаци я iconДокументаци я
Обхватът и съдържанието на техническите паспорти трябва да отговаря на изискванията на
Документаци я iconДокументаци я
Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен парк „Врачански Балкан”
Документаци я iconДокументаци я
Извършване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на труда и социалната политика”
Документаци я iconДокументаци я
Основен ремонт на водопроводна и отоплителна инсталации в сградата на „Лентохранилище – Боровец“
Документаци я iconДокументаци я
За участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществени поръчки
Документаци я iconОбщинаивайловград документаци я
І. технически спецификации, пълно описание на обекта на поръчката и методика на оценка
Документаци я iconДокументаци я
Разработка на интерфейси към информационни системи в цду за предоставяне на информация от измерване ”
Документаци я iconДокументаци я
За възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем а зоп чрез публична покана
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом