Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем
ИмеУчебна програма по педагогика статут на курса: избираем
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер28.21 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://kkf.proclassics.org/documents/PEDAGOGIKA klasi4eska.doc
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

КАТЕДРА КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ПЕДАГОГИКА


Статут на курса: ИЗБИРАЕМ

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪРСКА

Специалност: КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ


Семестър по учебен план

Общ хорариум

Седмичен хорариум

Кредити

Форма на проверка

-

60 (60+0)

4+0

4

изпит


АНОТАЦИЯ НА КУРСА: Лекционният курс има за цел да даде нужните знания на студентите за придобиване на учителска правоспособност според основните държавни изисквания.

Лекционният курс обхваща знания от областта на Увод в педагогиката, Теория на възпитанието и Дидактика.

Целта е у студентите да се формира отношение към учителската професия, разбиране за възпитателните функции на учителя, за връзката между отделните възпитателни фактори, за формите и методите на реализиране на учебно-възпитателния процес, за мястото на педагогическото познание в процеса на подпомагане развитието на личността.


ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

1. Научен статут на педагогиката

2. Образователна система

3. Развитие и възпитание

4. Възпитателен процес

5. Принципи на възпитанието

6. Методи, форми и средства на възпитанието

7. Интелектуално възпитание

8. Нравствено възпитание

9. Светогледно възпитание

10. Естетическо възпитание

11. Физическо и здравно възпитание

12. Полово и сексуално възпитание

13. Семейството като възпитателен фактор

14. Учителят и класният ръководител като възпитателни фактори

15. Средствата за масова комуникация като възпитателни фактори

16. Детски общности и възпитание

17. Процес на обучение

18. Същност на ученето

19. Същност на преподаването

20. Съдържание на обучението

21. Дидактически принципи и методи

22. Проверяване и оценяване на знанията, уменията и навиците

23. Организационни системи на обучение

24. Организационни форми на обучение


ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА:

· устен изпит върху въпроси от двете основни области: Увод в педагогиката и дидактика и Теория на възпитанието.

· Оценяват се: равнището на педагогически познания, речевата култура и умението за конструиране и излагане на личната теза на студента по съответните въпроси.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

· да разпознават основните педагогически явления, тяхната детерминираност и взаимна обусловеност;

· да са наясно с мястото на педагогическото познание в процеса на подпомагане развитието на личността, ролята на основните възпитателни фактори и функциите на учителя .

· да усвоят основни дидактически знания и се запознаят с начините на използването им в една бъдеща практическа дейност по обучението на деца и възрастни.

ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ:


1. Андреев М. Доцимология или оценяването в училище, София 1995

2. Андреев М. Процесът на обучението, София 2001

3. Антология по теория на възпитанието, София 1997

4. Василев Д. Педагогика, София 1992

5. Гинът, Х. Децата и ние, София 1988

6. Костова П. Семейно възпитание, В. Търново 1997

7. Макаренко А. Педагогическа поема, София 1963; предговор от М. Горки

8. Педагогика, под. Ред. на Ю. К. Бабански, София 1988

9. Попов Л. Увод в педагогиката, София 1993

10. Рангелова Е. Методика на възпитателната дейност в училище, София 1998

11. Теория на възпитанието, София 1994


Изготвил: гл. ас. д-р Т. Манасиева


Свързани:

Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебна програма увод в класическата археология на българските земи статут на курса: избираем
Западнопонтийския бряг до римското завладяване и урбанизацията на тракийските провинции
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебна програма по лексикология, лексикография и семантика статус на курса: избираем
Проследява се развитието на античната лексикография и видовете старогръцки речници. Изисква се студентите да се справят със старогръцките...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебна програма по антични философски школи статут на курса
С други думи акцентът ще бъде поставян върху убеждението, че преподаването на овладяното знание и търсенето на ново знание не е безотносително...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебна програма по История на стария свят Статут на курса: задължителен
Древните цивилизации в историята на човечеството. Античната цивилизация и Древният Изток. Хронология и териториален обхват на античността....
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебна програма за курса новогръцки език 
Анотация на курса: Курсът има за цел студентите да придобият знания за граматическите категории на езика, да усвоят правописа на...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебна програма по дисциплината: компютърна графика за оптоелектронни прибори включена в учебния план на специалност: физика
В курса ще бъдат разгледани фрагменти и примери на разработени графични модели на пшроцеси. В края на курса е предвиден проект с...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconХарактеристика на учебната
Статут на дисциплината в учебната програма: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Компютърни системи и технологии”...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconУчебен план социална работа с деца в риск окс "магистър", дистанционно обучение
Специалността е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в същото професионално направление. В магистърската програма могат да...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconЮгозападен университет „неофит рилски – благоевград факултет по педагогика заповед
Всички студенти от специалност Социална педагогика, IV курс, редовно обучение, учебна 2012-2013г да проведат 6-седмична преддипломна...
Учебна програма по педагогика статут на курса: избираем iconІ. Учебна дейност
Философия по Логика, Етика, Естетика и Философска логика, както и в специалностите Психология, бин, Културология, Социология и Политология....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом