Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
ИмеКонспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер56.68 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/76923/609743/version/2/file/PhD6.BEL.doc

Конспект


за кандидатдокторантски изпит по професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по…

(Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)


А. Теория на възпитанието и дидактика

 1. Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел.

 2. Методи на възпитанието. Същност и детерминираност на методите на възпитанието. Съдържателна характеристика на основни методи на възпитанието. Изисквания за ефективно прилагане на методите на възпитание.

 3. Съдържание на възпитанието. Основни класически утвърдени компоненти на съдържанието на възпитанието – интелектуално, нравствено, естетическо, физическо, трудово. Актуални аспекти на съдържанието на възпитанието – детерминанти, видове, специфични особености.

 4. Фактори на възпитание. Семейството, училището и средствата за масова комуникация като фактори за възпитание и развитие на личността. Специфика на възпитателното въздействие на основните възпитателни фактори.

 5. Обучението като процес и дейност. Същност и специфика. Дидактически подход за дефиниране на обучението.

 6. Цели на обучението. Таксономии на обучението. Цели на обучение. Видове цели: цели на обучението като преподаване и учене; цели на учебна програма; цели на учебен курс/предмет; цели на учебна тема. Определяне и функциониране на целите на обучение (дейности и съдържателен дискурс). Разновидности на таксономични модели. Ефективност.

 7. Съдържание на обучението. Съдържание на обучението и учебно съдържание. Развитие на научното познание и дидактически последици. Цели и съдържание на обучението. Научно познание – учебен предмет. Принципи на селекция на учебното съдържание. Държавни стандарти в областта на учебното съдържание.

 8. Технологични модели на обучение. Същност, компоненти и видове технологии.


Б. Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен

 1. Новата образователна парадигма. Специфика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен. Цели на обучението. Очаквани резултати.

 2. Система на обучението по начална грамотност. Етапи, времетраене, задачи, учебно съдържание, методически похвати, вариантност на методическия подход в процеса на начално ограмотяване. Подходи в структурирането на учебното съдържание в букварите за първи клас от различните авторски колективи и издателства.

 3. Уроците по начална грамотност – видове, примерна структура, изисквания.

 4. Специфика на обучението по литература в началния етап на основната образователна степен. Цел и задачи, учебно съдържание, методически похвати. Подходи в структурирането на учебното съдържание в читанките за І-ІV клас от различните авторски колективи и издателства.

 5. Изучаване на художествен текст в 1.–4. клас в съответствие с жанровата му специфика. Жанрово многообразие. Своеобразие на методическия подход на учителя при изучаване на приказка, разказ, лирическо произведение, басня, народна песен, легенда, мит, откъс от повест и роман за деца, и др. Пътища, форми и методически похвати за изучаване на литературно и фолклорно произведение в началния етап на основната образователна степен.

 6. Урокът по литература в началния етап на образование. Видове уроци, примерна структура, вариантност, изисквания.

 7. Обучението по български език в началния етап на основната образователна степен. Цел, задачи, учебно съдържание. Подходи, вариантност в структурирането на учебното съдържание в учебниците по български език за 1.-4. клас от различните авторски колективи и издателства.

 8. Методически подход при изучаване на езиковите знания за фонетиката, морфологията, синтаксиса и лексикологията в началния етап на основната образователна степен. Система в изучаването на езиковите знания.

 9. Урокът по български език в началния етап на основната образователна степен. Видове уроци – примерна структура, вариантност, изисквания към съвременния урок по български език в 1.-4.клас.

 10. Формиране на комуникативноречеви умения в началния етап на основната образователна степен. Цел, задачи, съдържание, жанрово многообразие на създаваните от учениците устни и писмени текстове, и критерии за оценяването им. Подходи, вариантност в структурирането на учебното съдържание за формиране на комуникативноречеви умения в учебниците по български език за 1.-4. клас от различните авторски колективи и издателства.

 11. Урокът за формиране на комуникативноречеви умения – своеобразие, примерна структура, изисквания.


А. Литература по Теория на възпитанието и дидактика:

 1. Антология по теория на възпитанието. С., 1997.

 2. Василев, Д. Теория на възпитанието. С., 1994.

3. Теория на възпитанието. Под ред. На Л. Димитров. С., 1994.

4. Теория на възпитанието. Под ред. На Л. Димитров. С., 2005.

5. Андреев, М. Оценяването в училище. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1995.

6. Андреев,М. Процесът на обучение. Дидактика. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1996

7. Андреев,М., Образование и общество. Педагогическа психология. С., 1998.

8. Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С., 1998.

9. Андерсън, Л. Образование за един нов свят.- Компас, 1995, №2.

10. Беелих, К., Х. Шведе. Техника на ученето и умствения труд. София, 1984.

11. Василев, Д. Проверяването и оценяването на знанията в обучението. С., Народна просвета,1987.

12. Господинов, Б. Ефективност на обучението.Същност и отделни аспекти на осъществяване. Пловдив, 1998.

13. Делибалтова, В. За обучението между даденото и конструираното. С., 2004.

14. Делор, Ж. и др. Образованието- скритото съкровище.Доклад на Международната комисия за образование на ХХI век пред ЮНЕСКО. С., 1997.

15. Дьюи, Дж. Психология и педагогика мышления. М., 1997.

16. Наредба №2 за учебното съдържание. –ДВ, бр.48, 2000.

17. Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии за учене.С., 2001.

18. Радев, Пл.(Съст.) Педагогика.Пл., 2001.

19. Савова, Ж. Груповото учене- измерения и стратегии.- Начално образование, №8, 1996.

20. Стротер, Д. Кооперативното обучение- каприз или необходимост.- Компас, № 5-6, 1995., 1975.

21. Educational technology- its creation, development and cross- cultural transfer. Edited by R. Murray Thomas, V. Kalayashi. Pergamon Press ,1987.

22. Callahan, J. L. Clark. Teaching in Middle and Secondary Schools. Planing for Competence. Third Edition. New York, 1988.

23. Clark, L. I. Starr. Secondary and Middle School Teaching Methods. 5-th ed. New York: Macmillan Publ. Co.1986.

24. Glossary of educational technology terms.( 1984) UNESCO, 1984.

25. Gronlund, N. Objectives for Classroom Instruction. New York: Macmillan Publ. Co. 1985.


Б. Литература по Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен


 1. Георгиева, М. Р., Йовева, Ст. Здравкова, Обучението по български език и литература в началното училище, Ш., ШУ, 2005.

 2. Здравкова, Ст. Методика на обучението по български език в началното училище, П.,1996.

 3. Здравкова, Ст. Система на обучението по писане и краснопис, С., 1991.

 4. Иванова, Н. Възприемане и осмисляне на легенда в началния етап на образование, - Начално училище, 2006, кн. 2, 18-28.

 5. Иванова, Н. Изучаване на мит в началния етап на образование, - Начално училище, 2006, кн. 3, 3-18.

 6. Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование. Български език. Част първа, С., ИК „Образование”, 2007.

 7. Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литература в началния етап на образование. Литература. Част втора, С., ИК „Образование”, 2008.

 8. Иванова, Н. и кол., Учебна програма по български език и литература за първи клас, в: “АЗ-БУКИ”, бр.4, 2002.

 9. Иванова, Н. и кол., Учебна програма по български език и литература за втори клас, в: “АЗ-БУКИ”, бр.22, 2002.

 10. Иванова, Н. и кол., Учебна програма по български език и литература за трети клас, в: “АЗ- БУКИ”, бр. 19, 2003.

 11. Иванова, Н. и кол., Учебна програма по български език и литература за четвърти клас, в: “АЗ- БУКИ”, бр. 22, 2003.

 12. Иванова, Н. Учителят – интерпретатор на художествен текст - 1-4. клас, С., “Планета 3”, С., 2004.

 13. Иванова, Н. Формиране на начална езикова компетентност в 1-4 клас – очаквани резултати и предизвикателства, - Начално училище, 2006, кн. 4, 6-23.

 14. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс (Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев), С., “Булвест 2000”, 2005.

 15. Тилков, Д. и Т. Бояджиев, Българска фонетика, С.,1977.

 16. Учебници и учебни тетрадки по български език и литература за І-ІV клас – буквари, читанки, учебници по български език (варианти на различни авторски колективи и издателства – “Просвета”, “Булвест”, “Анубис”).Изготвил: проф. дпн Нели Иванова
Свързани:

Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна (подпис) степен
Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна (подпис) степен
Професионално направление: педагогика на обучението по Образователно- квалификационна
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconДържавни образователни изисквания за учебно съдържание
В резултат на обучението по математика в края на началния етап на основната образователна степен ученикът
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconУчебен план социална педагогика окс "магистър", дистанционно обучение
Обучението в специалност “Социална педагогика” е предназначено за завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или...
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconДържавни образователни изисквания за учебно
...
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconКонспект за изпит редовна докторантура по начална училищна педагогика-методика на обучението по техника и технологии І-ІV клас предмет, цел и задачи на методиката на обучение по техника и технологии
Характеристика на основните дидактични принципи в обучението по техника и технологии
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconБрой часове
Професионално направление: шифър 3 – педагогика на обучението по Биология и Физика
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconКонспект за кандидатдокторантски изпит по научно направление Педагогика
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен) iconШуменски университет
Област на висшето образование: Педагогически науки Професионално направление: Педагогика на обучението по …
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом