Конспект за изпит по педагогика
ИмеКонспект за изпит по педагогика
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер16.62 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://shu.bg/tadmin/upload/storage/140.doc

К О Н С П Е К Т за изпит по ПЕДАГОГИКА

 1. Научен статут на педагогиката.

 2. Образователна система.

 3. Българската образователна система.

 4. Възникване и развитие на педагогиката като наука.

 5. Педагогически цели.

 6. Възпитателен процес.

 7. Принципи на възпитание.

 8. Интелектуално възпитание.

 9. Нравствено възпитание.

 10. Естетическо възпитание.

 11. Физическо възпитание.

 12. Трудово възпитание.

 13. Методи, форми и средства на възпитание.

 14. Семейството като възпитателен фактор.

 15. Учителят като възпитателен фактор.

 16. Процес на обучение.

 17. Теории за ученето и преподаването.

 18. Организационни системи на обучение.

 19. Съдържание на обучението.

 20. Държавни до­ку­менти за съдържанието на обучението.

 21. Дидактически принципи. Класическа и съвременна интер­пре­тация.

 22. Методи на обучение.

 23. Урокът като основна организационна форма на обучение.

 24. Класни неурочни и извън­класни орга­низационни форми.

 25. Контрол и оценка на учебните постижения.

 26. Форми и методи на контрол и оце­няване.


Литература

 1. Андреев М. Дидактика. С., 1984; 1987.

 2. Андреев, М. Процесът на обучение. Дидактика. С., 1996.

 3. Атанасова, В. Българската образователна система – история и актуално състояние. Шумен, 2003.

 4. Антология по теория на възпитанието. - С., 1997.

 5. Белова, М., Г. Димитрова и др. Основи на възпитанието. С., 1993.

 6. Белова, М., Г. Димитрова и др. Теоретични основи на възпитанието. С., 1997.

 7. Василев, Д. Педагогика. С., 1992.

 8. Витанова, Н. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009.

 9. Димитров, Л. и др. Теория на възпитанието. С., 1994.

 10. Колев, Й., В. Атанасова и Н. Витанова. История на педагогиката и българското образование. Шумен, 2005.

 11. Кутева, В. Педагогика. В. Търново, 2000.

 12. Петров П. Дидактика. С., 1992.

 13. Попов, А. и др. Теория на възпитанието. - Бл., 1992.

 14. Попов, Л. Увод в педагогиката (лекции). - С.,1993.

 15. Педагогика. Съст. П. Радев. Пловдив, 2003.

 16. Тоцева, Я., Н. Витанова. Учебна тетрадка по дидактика. - Шумен, 2001.

 17. Чавдарова-Костова, С., В. Делибалтова и Б. Господинов. Педагогика. С., 2008.

Изработил: доц.д-р Виолета Атанасова.

Свързани:

Конспект за изпит по педагогика iconКонспект за кандидатдокторантски изпит по професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен)
Възпитанието като социално-педагогически феномен. Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание....
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект за кандидатдокторантски изпит по научна специалност Педагогика
Социална работа в сферата на трудоваат заетост – услуги, мерки, нормативна база, уязвими социални групи
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект за кандидатдокторантски изпит по научно направление Педагогика
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по научнo направление Педагогика
Същност и особености на възпитанието. Функции на възпитанието. Възпитание и самовъзпитание. Възпитателна цел
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект по Предучилищна педагогика за докторанти
Предучилищната педагогика в системата на обществените науки. Приемственост и перспективност в изследователската проблематика
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект за изпит по учебната дисциплина педагогика на взаимодействие "дете среда" включена
Необходимост от запознаване с од в предучилищна възраст – философска, екологическа и психологическа обосновка. Предмет на пвдс –...
Конспект за изпит по педагогика iconКонспект за изпит редовна докторантура по начална училищна педагогика-методика на обучението по техника и технологии І-ІV клас предмет, цел и задачи на методиката на обучение по техника и технологии
Характеристика на основните дидактични принципи в обучението по техника и технологии
Конспект за изпит по педагогика iconПловдивски университет филиал "любен каравелов" – кърджали специалност: начална училищна педагогика и чужд език 
Два кредита по дисциплината „човек, природа, общество ІІ част” получават всички студенти, изпълнили условията за допускане до изпит...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом