Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта
ИмеЙордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта
страница1/8
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер418.08 Kb.
ТипЛекция
източникhttp://www.nsa-virtualeducation.com/documenti/Upravl_v_sporta.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Национална спортна академия “Васил Левски”

Катедра "История и управление на спорта"


проф.дпн. Йордан Калайков


Теория и технология на
управлението в спорта(Лекция - част 1,2,3,4)


София, 2005

Съдържание


1. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта 3

2. Ключови понятия в управлението, тяхната логика, взаимна обвързаност и зависимост 5

2.1. Същност на понятията проблем, цел, управление, субект, обект, организация, ситуация 5

2.2. Същност и особености на понятието система и в частност на понятието управленска система 7

3. Информацията и информационното осигуряване при управлението - основни понятия и комуникационни структури 10

4. Управленски цикъл - цикличност на управленския процес 13

4.1. Механизъм и формула на управленския процес 14

4.2. Управленски функции в цикъла на управлението 16

5. Теория и технология на някои управленски функции 18

5.1. Решение и планиране на изпълнението му 18

5.2. Организация, контрол и координация на изпълнението 23

Организация 23

Контрол 25

Координация 26

5.3. Прогнозиране 271. Въведение в науката за управлението и отражението й в спорта


Знанията за управлението на системите и в частност на социалните системи по обхватност и универсалност на приложението се нареждат непосредствено след философските знания и теорията на системите. Науката за управлението се нарича КИБЕРНЕТИКА, прието е да се нарича и наука за управление на сложните системи. Наименованието е достигнало до нас от древността - 472-347 г.при.н.е. и е въведено най-напред в мореплаването от Платон. Думата "кибернетика" има гръцки произход и първоначално означава умение да се управлява кораб. Състои се от две състави - КИБЕР (над) и НАУТИС (моряк), т.е. старши моряк - рулеви. По-късно влагали и друг, по-широк смисъл - умение да се управляват хора. Френският учен А.М.Ампер, в началото на 19 век, споменава кибернетиката, в съставената от него класификация на науките, като наука за управлението на държавата.

През 1948 г. американският учен Н.Винер полага основите на съвременната кибернетика. Заедно със сътрудниците си той открива универсалната роля на информацията и обратната връзка (при постигането на различни цели). Трудът му се нарича "Кибернетика или управление на животното и машината". Оказва се, че т.нар. обратна връзка е основен принцип за съществуването на живите организми, в частност - човека, неговото общество, механизмите (техническите системи), създадени от човека в процеса на социалното му развитие.

Кибернетиката чрез своята същност и идеи има мирогледно значение. Класическото схващане за света, съставен от материя и енергия, трябваше да отстъпи място на друго схващане за света, съставен от материя, енергия и информационни процеси. Нещо повече, организираните системи, каквито са тези, присъщи на живата материя и обществото не биха могли да съхранят своята цялост, ако в основата на функционирането им не стоеше непрекъснатия информационен обмен между тях и другите системи. Не без значение е и фактът, че систематизираните знания за управлението на сложните системи имат методологична функция т.е. на тяхна основа се обясняват и тълкуват частните управленски структури и функционирането им. Тук трябва да се търси и връзката между кибернетиката като обща теория на управлението и управлението в системата на спорта като частен случай от управлението на социалните системи.

Едно от определенията за кибернетиката като наука, придобило популярност, е, че тя предлага инструментариум за изследване на най-общите закони за управление на всяка сложна динамична система. Счита се също, че кибернетиката изучава системи и процеси на управление, както и устройства, работещи с информация.

Принципите на кибернетиката отразяват нейната същност и особености като методология, доколкото са валидни за всички науки, в тази им част, която се отнася към сферата на управленските процеси, свързани с тези науки.

Теорията на управлението и управлението в спортната практика имат общи периметри на взаимодействие, влияние и аналогични проекции. Причината за тази близост произтича от общометодологичния характер на знанията, систематизирани в общата теория на управлението. Чрез тези знания се обясняват и тълкуват управленските ситуации в една частна област, каквато е спортът. Същевременно трябва да се отбележи, че е невъзможно да се изследват всички страни на теорията за управлението в контекста на спортната област, поради сложността и пространността на материята.

Направен е опит за известно опростяване на сложната терминология и понятиен апарат, за да се осигури максимална достъпност на текста. От такива съображения не е посочена литература. Така е спестена съществуващата разнопосочност при дефинирането на понятията.

Науката за управлението, като специализирани знания и практически умения, продължава да се развива и днес. Усвояването й е неразделна част от подготовката на спортните мениджъри - особената категория специа­листи, които предприемат действия за решаването на възникналите проб­леми и обединяват усилията на хората за постигане на общи цели. Прин­ципите на управлението стоят в основата на спортната тренировка както в сферата на елитния спорт, така и в областта на т.нар. спорт за всички.

Съзнателно са търсени онези същностни характеристики от спортната област, които дават основание да се гледа на тях от ъгъла на управленската наука. Същият подход е използван за изясняване на структурата и цикличността на управленския процес в принципно отношение, от една страна, и в конкретно приложен план, от друга страна. Двустранният анализ на управленската теория и управленските реалности в спортната практика позволява да се изгради една обобщена логико-познавателна рамка на дедуктивния подход при изследване на връзката управление-спорт.

Двупосочното третиране на материята е осъществено чрез въвеждане на специфичен подход, основан на два принципа: на двойното отражение (теория на управлението - теория на социалното управление, управлението в спорта) и на отъждествяването (проектиране на частните случаи от областта на спорта върху аналогични постановки от общата теория на управлението).

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconНационална спортна академия "Васил Левски" Катедра "История и управление на спорта" проф дпн. Йордан Калайков Мениджмънт в спорта (Лекция)
Социална ситуация и предпоставки за утвърждаването на спортния мениджмънт като съвременна управленска практика в спорта 4
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconЙордан Калайков Маркетингът в спорта
Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения 13
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconЙордан Калайков Системата на спорта в Р. България
Радикалните промени в обществото и преди всичко ориентацията към пазарна икономика предизвикаха срив на централизираната система...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconНационална спортна академия "Васил Левски" Катедра "История и управление на спорта" проф дпн. Йордан Калайков Спонсорство в спорта (Лекция)
Би могло да се прибави към тази характеристика и това, че тези бизнесотношения се легитимират чрез юридически документ, какъвто представлява...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconЙордан Калайков Спортът в Европа
Изследване направено в 12-те страни-членки на ес показва, че 125 мл европейци практикуват спорт (1 на всеки 4), които изразходват...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 20 Социално управление (Моделиране и прогнозиране в управлението)
Количествен подход в управлението. Развитие и исторически предшественици. Обща теория на системите. Системния подход като обща методология...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconМинистерство на образованието и науката технически университет габрово
Теория на управлението”(аиут,Е), “Токозахранващи устройства”, “Преобразувателна техника”(Е), “Електронни технологични процеси и устройства”(Е),...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност „социално управление
Количествен подход в управлението. Развитие и исторически предшественици. Обща теория на системите. Системния подход като обща методология...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconЧаст І, въпрос 1: теоретични основи на управлението. Класическа управленска теория
В по-далечното минало необходимостта от управление е съществувала главно в държавата, църквата и армията. В тези организации се е...
Йордан Калайков Теория и технология на управлението в спорта iconВасил Левски" Катедра „Теория на спорта"
Дефинирайте 5-6 изречения възникналата управленска ситуация или приложено въздействие
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом