Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание
ИмеСтановището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание
страница1/7
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.79 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.judgesbg.org/data/document_downloads/42/CCJEOpinion10_BG_jan08.doc
  1   2   3   4   5   6   7Страсбург, 23 ноември 2007 г.


Консултативен съвет на европейските съдии (CCJE)


Становище № 10 (2007) на Консултативния съвет на европейските съдии - Consultative Council of European Judges (CCJE) на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно „Съветът на съдебната власт в служба на обществото”


Становището беше одобрено от CCJE на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.)


СЪДЪРЖАНИЕ


І. ВЪВЕДЕНИЕ


ІІ. ОсновнИ ЗАДАЧИ: Гарантиране на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона


ІІІ. брой на членовете: да се създаде възможност за оптимално функциониране на един независим и прозрачен съвет на съдебната власт


ІІІ. А. А. Съвет на съдебната власт, в чийто състав болшинството да са съдии

ІІІ. В. Квалификация на членовете

ІІІ. С. Методи за подбор

ІІІ. С. 1 Избор на съдии за членове на Съвета

ІІІ. С. 2. Избор на членове, които не са съдии

ІІІ. С. 3. Избор на председател

ІІІ. D. Брой на членовете и продължителност на техния мандат

ІІІ. E. Статут на членовете


ІV. Финансови средства (да се осигури фенансиране, персонал, технически опит) и легитимни решения на съветА на съдебната власт


ІV. А. Бюджет и персонал

ІV. B. Решения на Съвета на съдебната власт

ІV. C. Техническа компетентност


V. ШИРОКИ ПРАВОМОЩИЯ, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА НЕЗАВИСИМОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО


V. А. Подбор, назначаване и повишаване на съдиите

V. B. Професионална оценка (атестиране) на съдиите

V. C. Етика и дисциплина на съдиите

V. C. 1. Етика

V. C. 2. Дисциплина

V. D. Обучение на съдиите

V. D. 1. Начално обучение

V. D. 2. Текущо обучение

V. E. Бюджет на съдебната власт

V. F. Администриране и управление на съдилищата

V. G. Защита на имиджа на правосъдието

V. H. Възможност за даване на становища на другите държавни власти

V. I. Сътрудничество с други органи на национално, европейско и международно равнище


VІ. Съветът на съдебната власт в подкрепа на отчетността и прозрачността на съдебната власт


Обобщение на заключенията и препоръки


І. ВЪВЕДЕНИЕ


 1. През 2007 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа възложи на Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) задачата да приеме Становище за устройството и ролята на Висшия съвет на съдебната власт или друг подобен орган, като основен елемент в една правова държава за постигане на баланс между законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
 1. Разнообразието на европейските системи се отразява в избора, който държавите са направили и дискусиите за името на органите, натоварени със защитата на независимостта на съдиите. За улеснение при разглеждането на това Становище, CCJE реши в този текст да използва като единен термин “Съвет на съдебната власт”1.
 1. В съответствие със своите компетенции CCJE разгледа следните точки, залегнали в Общия Рамков план за действие за съдиите в Европа2
 • спазване на гаранциите за независимостта на съдебната власт в държавите-членки на конституционно, законодателно и институционално равнище (вж. Част 1 (а), (б), (в) и (г) на Плана за действие);

 • Създаване или укрепване на органи, които са независими от законодателната и/или изпълнителната власт, отговарящи за управлението на професионалното израстване на съдиите (вж. Част 1 (е) на Плана за действие).
 1. Целта на това Становище е да определи основните елементи във връзка с основните задачи, състава и функциите на Съвета на съдебната власт, с цел укрепване на демокрацията и защита на независимостта на съдебната власт. Становището не представя подробно описание на принципите за състава и функциите на Съвета на съдебната власт, нито пък единствен модел на Съвета на съдебната власт в Европа.
 1. Съставът и функциите на Съвета на съдебната власт могат да бъдат различни в различните страни.3 Като отчита разнообразието, но същевременно отбелязвайки тенденцията за създаване на независим Съвет на съдебната власт, CCJE счете за необходимо:
 • да подчертае важното значение на съществуването на специален орган, натоварен със защитата на независимостта на съдиите, в контекста на спазването на принципа на разделение на властите;

 • да определи основни насоки и стандарти за държавите-членки, които желаят да създадат или реформират техния Съвет на съдебната власт.
 1. Констатациите, изводите и препоръките в това становище се отнасят за всички части на съдебната система, по-специално в страните, в които съществува отделна система на административно правосъдие, било то в рамките на единен Съвет на съдебната власт (с правомощия както за обикновеното така и за административното правосъдие) или чрез отделни съвети.4
 1. При изготвянето на това Становище, CCJE проучи и съответно взе под внимание :
 • законодателството на Съвета на Европа и по-конкретно Препоръка № R(94 12 на Комитета на министрите към държавите-членки за независимостта, ефективността и ролята на съдиите5, Европейската харта за статута на съдиите от 1998 г., както и Становища №№ 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на CCJE;

 • доклада относно “Назначаването на съдии”, одобрен от Венецианската комисия през март 2007 г. на нейната 70-та Пленарна сесия, като принос към работата на CCJE6

 • Отговорите на 40 делегации на въпросника относно Съвета на съдебната власт, приети от CCJE по време на неговото 7-мо пленарно заседание (8-10 ноември 2006 г.);

 • докладите, изготвени от специалистите на CCJE, г-жа Martine VALDES-BOULOUQUE (Франция) за настоящото състояние в държавите-членки на Съвета на Европа, в които има Висш съвет на съдебната власт или друг подобен независим орган и върховния съдия THOMAS (Обединеното кралство) за настоящото състояние в страни, в които такъв орган не съществува;

 • Докладите на участниците в Третата европейска конференция на съдиите на тема “Какъв Съвет на съдебната власт?”, организиран от Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската мрежа на съветите на съдебната власт, италианския Висш съвет на съдебната власт и Министерството на правосъдието (Рим, 26-27 март 2007 г.).ІІ. Основни задачи: Гарантиране на независимостта на съдебната власт и върховенството на закона


 1. Задача на Съвета на съдебната власт трябва да бъде да гарантира както независимостта на съдебната система, така и независимостта на отделните съдии. Съществуването на независими и безпристрастни съдилища е структурно изискване на всяка правова държава.
 1. Всеки гражданин следва да възприема независимостта на съдиите в глобализираното и взаимнозависимо общество като гаранция за истината, свободата, спазването на човешките права и безпристрастно правосъдие, защитено от външно влияние. Независимостта на съдиите не е изключително право или привилегия, дадени им за техен личен интерес, а е в интерес на законността и на всеки, които търси и очаква правосъдие. Затова независимостта като условие за безпристрастността на съдиите дава гаранция за равенство на гражданите пред съда.
 1. CCJE е на мнение също така, че Съветът на съдебната власт трябва да съдейства за подобряване на ефективността и качеството на правосъдието, като по този начин помага за гарантиране на пълното приложение на член 6 на Европейската конвенция за правата на човека и за повишаване на общественото доверие в съдебната система. В тази връзка, задача на Съвета на съдебната власт е да създаде необходимите инструменти за оценка на съдебната система, да отчита състоянието на услугите и да иска от съответните органи да предприемат необходимите мерки за подобряване на правораздаването.
 1. CCJE препоръчва Съветът на съдебната власт да бъде поставен на конституционно равнище в онези страни, които имат писана конституция или на подобен основен закон или конституционен инструмент за други страни. Трябва да се приемат разпоредби за създаването на такъв орган, за определянето на неговите функции и секторите, от които могат да бъдат избирани членовете и за установяването на критерии за броя на членовете и методите за подбор7.
 1. Извън ръководната и административна роля по отношение на съдебната власт, Съветът на съдебната власт трябва също така да осъществява на практика автономността на съдебната власт, като дава възможност на отделните съдии да упражняват своите функции без какъвто и да е контрол от страна на изпълнителната и законодателната власт и без неправомерен натиск в самата съдебна власт.
 1. Във връзка с това CCJE счита, че не би било правилно Съветът на съдебната власт да бъде ограничаван от други органи в неговата независимост при вземане на решение за неговите собствени методи на работа и темите за дискусии. Отношенията между Съвета на съдебната власт и министъра на правосъдието, държавния глава и парламента трябва да бъдат ясно установени. Освен това, като се има предвид, че Съветът на съдебната власт не принадлежи към йерархията на системата на съдилищата и не може като такъв да решава делата по същество, необходимо е отношенията със съдилищата и по-конкретно със съдиите да бъдат внимателно определени.
 1. Съветът на съдебната власт е задължен също така да предпазва от всякакъв външен натиск или влияние от политически, идеологичен или културен характер неограничената от нищо свобода на съдиите да решават делата безпристрастно, по съвест и съобразно тяхното тълкуване на фактите и в съответствие с разпоредбите на закона8


ІІІ. Брой на членовете: да се даде възможност за оптимално функциониране на един независим и прозрачен съвет на съдебната власт


ІІІ. А. А. Съвет на съдебната власт, в чийто състав болшинството са съдии


 1. Съставът на Съвета на съдебната власт трябва да бъде такъв, че да гарантира неговата независимост и да му дава възможност да изпълнява своите функции ефективно.
 1. Съветът на съдебната власт може да бъде съставен или само от съдии или съставът му да бъде смесен – съдии и други (не съдии). И в двата случая, трябва да бъде избягнато впечатлението за защита на лични интереси, взаимно предпазване и назначаване с връзки.
 1. Когато Съветът на съдебната власт се състои само от съдии, CCJE е на мнение, че това трябва да бъдат съдии, избрани от техните колеги.
 1. Когато съставът е смесен (съдии и други), CCJE счита, че за да се предотврати всякакво манипулиране или неправомерен натиск, съдиите, избрани от техните колеги, трябва да съставляват голямо болшинство от членовете.9
 1. По мнение на CCJE този смесен състав би представлявал преимущество както за избягване на впечатлението за защита на лични интереси, взаимно предпазване и назначаване с връзки, така и за отразяването на различните гледни точки в обществото, като по този начин на съдебната власт се осигурява допълнителен източник на легитимност. Обаче, дори и когато съставът е смесен, функционирането на Съвета на съдебната власт не трябва да позволява никакво взаимодействие на парламентарните мнозинства и натиск от страна на изпълнителната власт и трябва да не бъде подчинен по никакъв начин на никоя политическа партия, за да може да защитава ценностите и основните принципи на справедливостта.
 1. CCJE счита, че когато съставът на Съвета на съдебната власт е смесен някои от неговите задачи могат да бъдат оставени за решаване от Съвета на съдебната власт, заседаващ в състав от всички съдии.III.B. Квалификация на членовете


 1. Членовете, било то съдии или други, трябва да бъдат подбирани въз основа на тяхната компетентност, опит, познаване на живота на съдебната власт, уменията за участие в дискусии и култура на независимост.
 1. Членовете, които не са съдии могат да бъдат подбрани измежду известни юристи, университетски преподаватели с определен професионален стаж или граждани ползващи се с голям авторитет. За модерно управление на съдебната власт може би е необходимо участието на членове, които притежават опит в области извън правото (например мениджмънт, финанси, информационни технологии, социални науки).
 1. Кандидатите за членове на Съвета на съдебната власт, независимо от това дали са съдии или други професии, не трябва да бъдат активно действащи политици, членове на парламента, членове на изпълнителната власт или администрацията. Това означава, че нито държавният глава, ако той/тя е ръководител на правителството, нито който и да е министър не може да бъде член на Съвета на съдебната власт. Всяка държава трябва да приеме специални правни разпоредби в тази насока.
 1. CCJE счита, че съставът на Съвета на съдебната власт трябва да отразява във възможно най-голяма степен разнообразието в обществото.


III.C. Методи на подбор


ІІІ. С. 1 Избор на съдии за членове на Съвета


 1. За да се гарантира независимостта на органа, който отговаря за избирането и кариерното израстване на съдиите, трябва да има правила, които да гарантират, че съдиите-членове на Съвета ще се избират от съдебната власт.
 1. Подборът може да става чрез избор или за ограничен брой членове (като например председателите на Върховния и Апелативните съдилища) служебно.
 1. Без да налага конкретен метод за избиране CCJE счита, че съдиите, заседаващи в Съвета на съдебната власт трябва да бъдат избирани от техните колеги съгласно методи, гарантиращи най-широко представителство на съдебната власт на всички равнища10.
 1. Въпреки че ролята и задачите на професионалните сдружения на съдиите и на Съвета на съдебната власт са различни, независимостта на съдебната власт стои в основата и на двете. Понякога професионалните организации са в най-добра позиция за да допринесат за дебатите относно съдебната политика. В много държави обаче болшинството от съдиите не са членове на сдружения. Участието на двете категории съдии (членове и не-членове на асоциации) в една плуралистична формация на Съвета на съдебната власт би трябвало да осигури по-голямо представителство на съдилищата. Поради това на сдруженията на съдиите трябва да бъде разрешено да издигат кандидатури на съдии (или да представят списък на кандидати) за избиране, като същото трябва да важи и за съдиите, които не са членове на такива сдружения. Самите държави трябва да си изработят подходяща изборна система, в която да бъде включен този механизъм.
 1. За да се отговори на очакванията на гражданите за “деполитизиране” на Съвета на съдебната власт, CCJE е на мнение, че конкурсите за избиране трябва да бъдат в съответствие с правилата, създадени от самия Съвет на съдебната власт, така че да се сведе до минимум рискът от намаляване на общественото доверие в съдебната система.
 1. CCJE не би имал възражения държавите да разработят други методи, освен преки избори, които да гарантират най-широко представителство на съдебната власт в Съвета на съдебната власт. Метод, гарантиращ разнообразно и териториално представителство би могъл да бъде възприет на базата на опита на някои страни в образуването на съдебни състави, т.е. избиране на членовете чрез теглене на жребий на базата на една или повече териториални листи, включително подходящи кандидати, номинирани от достатъчен брой колеги.
 1. CCJE не препоръчва системи, които включват политически органи, като например парламента или органи на изпълнителната власт, в никоя фаза на изборния процес. Трябва да бъде избягната всякаква намеса на съдебната йерархия в този процес. Трябва да бъдат изключени всякакви форми на назначаване от органи вътре в самата съдебна власт или извън нея.

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconВлакът "Рейлджет" и етапите в неговото производството
Виена през лятото на 2007 г., където бе завършен първият цялостен корпус на вагон. Проведено беше допитване за дизайна на влака “Рейлджет”...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconСъдържание урок
Стих за запомняне: “С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconДиалог с Джон Милунде от център "Обстейг" Австрия, Ноември 2000 г
Неговото свидетелство ме привлече толкова много, че водих борба 10 дни с молитва и пост, за да питам Господа дали това беше наистина...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconПлатформата „Нокиа продължава да пуши | 12. 05. 2012 04: 09 | Банкер | стр. 33
Това е новата идея на министър Десислава Атанасова за принудително събиране на здравноосигурителни вноски. Предишното беше на тези,...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconЗаседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)
И. кутов: Благодаря. Преди да изложа становището на Демократическата партия по законоп­роекта за политическите партии, искам предварително...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconРешение №197 гр. Кюстендил, 13 ноември 2007 г
Кюстендилският административен съд в открито заседание на двадесет и пети октомври 2007 г в състав
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconПаисий Хилендарски" Пловдив Филиал "
Дейността на човека като съзнателна активност се формира и развива във с формирането и развитието на неговото съзнание. Тя пък е...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconПозиция на нис на сдс интернет  цензура без граници
Тихомълком за два месеца правителството е успяло да присъедини България към спорния международен договор acta "Търговско споразумение...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconВ началото беше Словото, и Словото беше у Бога и Бог беше Словото. То беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нищо от онова, което е
Бога и словото стана плът и живя между нас, и ние чухме неговото учение, учението на единородния Син на Отца, пълно с преданост и...
Становището беше одобрено от ccje на неговото 8-мо заседание (Страсбург, 21-23 ноември 2007 г.) Съдържание iconПриложение към финансовия отчет междинен доклад за дейността 30 юни 2007
Варна в България. На 17 ноември 1997 г курортът Албена беше приватизиран, като 83% от държавния дял беше изкупен. Към датата на изготвянето...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом