Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003
ИмеОпределяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003
страница1/16
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bg-parks.net/img/zip/60/1 nanional Toolkit BG full.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България


Практическо ръководство


Проект за обсъждане 15 Юли 2003


Изготвено с активното съдействие на Профорест в рамките на сътрудничеството между WWF и IKEA в областта на горите


Съдържание


ВЪВЕДЕНИЕ 3

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВИСОКИТЕ КОНСЕРВАЦИОННИ СТОЙНОСТИ И ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ? 3

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ГВКС? 4

КАК БЕШЕ РАЗРАБОТЕНО БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО? 5

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХА НА ГВКС 10

ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ СТОЙНОСТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (НАПР. ЕНДЕМИЗЪМ, ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ) 12

ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 12

ОБОСНОВКА 12

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 13

ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ , ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 15

ОБОСНОВКА 15

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 15

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ 17

ОБОСНОВКА 18

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 18

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 23

ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, НАМИРАЩИ СЕ В РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ ТАКИВА. 26

ВЪВЕДЕНИЕ 26

ОБОСНОВКА 26

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 26

ВКС 4. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ (НАПР. ЗАЩИТА НА ВОДОСБОРИ, КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА). 28

ОБОСНОВКА 28

ВКС 4.1 ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА 28

ОБОСНОВКА 28

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 28

ВКС 4.2 - ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ 30

ОБОСНОВКА 30

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 30

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 32

-Наличие на лавинна дейност 34

ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ 34

ОБОСНОВКА 34

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 35

ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЪСТОЯНИЕТО НА РИБНИТЕ ЗАПАСИ 35

ОБОСНОВКА 35

1. Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската ивица е не по-голяма от 100 м; 36

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 36

ВКС 5. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ (ПОМИНЪК, ПРЕПИТАНИЕ, БИТОВИ НУЖДИ, ЗДРАВЕ) 37

ВКС 6. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ 49

ВЪВЕДЕНИЕ 49

ИНСТРУКЦИИ ЗА ГОРСКИТЕ СТОПАНИ 50

ПРИЛОЖЕНИЕ 50

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ 51

А. Ендемични, редки и застрашени растения 52

10.Ямболски мразовец (Colchicum diampolis) – български ендемит, рядък, IUCN (R), по поляни в лонгозни гори в Ямболска област 52

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СПИСЪК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ В БЪЛГАРИЯ 58

Други: 58

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – СПИСЪК НА В ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ 59

19 60

G1.732 60

28 60

G1.7(E ) 60

29 60

G1.7(F) 60

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПИСЪК НА ИЗОСТАНАЛИТЕ СЕЛСКИ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ПО РЕДА НА НАРЕДБА 105/02.06.1999 НА МРРБ 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – СПИСЪК НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ 63

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – НАУЧНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ, КОНСЕРВАЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТГОВОРНИ ОРГАНИ В БЪЛГАРИЯ, 65


ВЪВЕДЕНИЕ
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВИСОКИТЕ КОНСЕРВАЦИОННИ СТОЙНОСТИ И ГОРИТЕ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ?Съвременните схващания за гората като многофункционална система, включваща в себе си екологични, социални, икономически, естетически и други функции налага по-широко отразяване на нейните стойности в националното и международно законодателство и разширяване на кръга от инициативи и дейности свързани с нейното управление. Идеята за гори с висока консервационна стойност (ГВКС) е разработена от Съвета по стопанисване на горите (FSC) и е публикувана за пръв път през 1999 г. Целта на въвеждането на това понятие е да пренасочи дебатите по определянето на конкретни видове гори (напр. първична, вековна гора, и т.н.) или методи за дърводобив, съгласно съвременните сващания, като насочи вниманието към стойностите, които правят гората значима. Чрез определяне на тези ключови стойности и осигуряване на тяхното запазване или повишаване, става възможно вземането на рационални решения за стопанисването на горите, съвместими със запазването на важните екологични и социални стойности.


Ключът към концепцията за ГВКС е определянето на самите високи консервационни стойности (ВКС). Международните дефиниции за основните ВКС са посочени в Таблица 1. Това са тези стойности, които са значими и трябва да бъдат опазени. Горите с висока консервационна стойност са гори, които притежават такива стойности. След като е определил ВКС, стопанинът трябва да планира горските дейности по начин, който запазва или повишава определените ВКС, и да приложи програма за мониторинг, която да установи дали това е постигнато.


Таблица 1: Определение за Гори с висока консервационна стойност

ГВКС са тези гори, които притежават едно или повече от следните свойства:

ВКС1 Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието (напр. ендемизъм, застрашени видове, рефугии).

ВКС2 Горски територии, които включват глобално, регионално или национално значими гори на ландшафтно ниво, които се съдържат в, или съдържат горското стопанство, в което жизнеспособни популации на повечето или всички естествено срещащи се видове съществуват в естествените си нива на разпространение и плътност.

ВКС3 Горски територии, които са в, или включват редки, застрашени или заплашени от изчезване екосистеми.

ВКС4 Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации (напр. Водозадържащи и водоохранни функции, контрол на ерозията).

ВКС5 Горски територии, фундаментални за задоволяване на основните потребности на местните общности (поминък, здраве)

ВКС6 Горски територии, критични за традиционната културна идентичност на местните общности (територии с културно, екологично, икономическо или религиозно значение, определено съвместно с местните общности).


съгласно Принципи и критерии на FSC, февруари 2000


Концепцията за ГВКС започва да се използва все по-широко както при сертификацията на гори, така и при картиране, свързано с лесоустройството и ландшафтното планиране, при стопанисването и при вземането на решения за опазване на горските ресурси. Тя се използва и в покупателните политики на компании от горския сектор или на такива, произвеждащи продукти от дървесина. Концепцията за ГВКС започва да присъства и в дискусии, инициативи и политики на различни държавни агенции.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconОпределяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Ноември 2005
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconГори с висока консервационна стойност на територията на длс дикчан
Длс дикчан и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на fsc. Инвентаризацията и проучванията...
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconРезюм е
Държавно горско стопанство (дгс) Якоруда и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата...
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconАнализ  на извършения мониторинг в периода януари декември 2011г
Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията на тп дгс”Беглика”...
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconМинистерство на земеделието и храните
Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията на дгс...
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconНормативна основа и горски практики в българия
Които могат да бъдат използвани в процеса на определяне на горите с висока консервационна стойност
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconВъзстановяване на гори с висока консервационна стойност
Основните дървесни видове са: обикновен, източен и мизийски бук, летен дъб, космат дъб, цер, елша, габър, липа, кестен
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconПроект по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
Опазване и възстановяване на местообитания и видове с висока консервационна стойност с принос към устойчивото управление на защитените...
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconПрактическо ръководство за оценка на професионална компетентност
Техническа помощ според Договора за извършване на услуги за повишаване на стандартите по професионална квалификация, като се вземе...
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003 iconСтопанисване на издънковите гори, собственост на физически и юридически лица
Основен аргумент на тази теза е относително ниската производителност, респективно доходоносност на издънковите гори в долния лесорастителен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом