Правилни к
ИмеПравилни к
страница1/13
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер0.7 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Doktoranti/NAUCHNA_DEINOST/1_NORMATIVNA_BAZA/13_PRAVI
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Военна академия ГЕОРГИ СТОЙКОВ Раковски”

П Р А В И Л Н И К

за заемане

на академични длъжности

във Военна академия

ГЕОРГИ СТойков Раковски”


СОФИЯ2011

ЗАПОВЕД


НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”


13.07.2011 г. № 577 СофияОтносно:

Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”.


На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование, във връзка с § 59, ал. 2 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, във връзка с чл. 12, ал. 4, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски” и във връзка с решение на Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски”, отразено в протокол № 13 от 12.07.2011 г.,


ЗАПОВЯДВАМ:

1. Обявявам Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”.

2. Правилникът за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски” влиза в сила от 13.07.2011 г.

Настоящата заповед да се прочете пред целия личен състав на Академията.

Контрола за изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника на Военна академия „Г. С. Раковски” по учебната и научната част.


НАЧАЛНИК НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”

КОМОДОР (п) ДИМИТЪР АНГЕЛОВ


СЪДЪРЖАНИЕ


Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 6

Глава втора. Академичен състав 9

Глава трета. Условия и ред за заемане на академични длъжности „асистент”, „главен асистент”, „преподавател” и „старши преподавател” 13

Раздел І. Условия и ред за заемане на академична длъжност „асистент” 13

Раздел IІ. Условия и ред за заемане на академична длъжност „главен асистент” 16

Раздел IІІ. Условия и ред за заемане на академична длъжност „преподавател” 20

Раздел IV. Условия и ред за заемане на академична длъжност „старши преподавател” 22

Глава четвърта. Условия и ред за заемане на академични длъжности „доцент” и „професор” 23

Раздел I. Условия и ред за заемане на академична длъжност „доцент” 23

Раздел IІ. Условия и ред за заемане на академична длъжност „професор” 28

Глава пета. ФИНАНСИРАНЕ 30

Глава шеста. Академичен отчет и контрол 30

Допълнителни разпоредби 33

Преходни и заключителни разпоредби 34

Д Е К Л А Р А Ц И Я 36

Д О К Л А Д – З А К Л Ю Ч Е Н И Е 37

Р Е Ц Е Н З И Я 39

С Т А Н О В И Щ Е 42

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 44

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА 46Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. (1) С този правилник се регламентира дейността по заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”, наричана по-нататък Академията.

(2) Заемането на академични длъжности се осъществява въз основа на принципите на:

 1. академична автономия и академично самоуправление;

 2. свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване;

 3. гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания;

 4. международно признание, обмен на специалисти и информация при провеждане на процедурите с цел създаване и поддържане на единно образователно и научноизследователско пространство.

 1. (1) Академични длъжности в Академията са:

  • за нехабилитирани преподаватели/изследователи – „асистент” и „главен асистент”;

  • за хабилитирани преподаватели/изследователи – „доцент” и „професор”;

  • за нехабилитирани преподаватели по езиково обучение и спорт – „преподавател” и „старши преподавател”.

  1. (2) Длъжностите по ал. 1, с изключение на длъжността „асистент”, се заемат с трудов договор за неопределено време. Длъжността „асистент” се заема с трудов договор за определено време.

  2. (3) Длъжностите на нехабилитираните лица в Академията, на които се възлага само преподавателска дейност за неспециалисти по езиково обучение и спорт – „преподавател” и „старши преподавател”, могат да се заемат и със срочни трудови договори при условия и по ред, определени в настоящия правилник.

 1. (1) Процедурите за заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на Академията за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в „Държавен вестник“ и на Интернет страницата на Академията от отдел „Научна дейност”.

     1. Решенията за обявяване на конкурси за заемане на щатно осигурени академични длъжности се вземат от Съветите на първичните звена, чрез Съветите на приемащите структурни звена – от Научния съвет на Академията и се утвърждават от Академичния съвет.

     2. Академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор” се обявяват при наличие на вакантна длъжност и осигурена преподавателска и научноизследователска натовареност:

 1. за военнослужещите – със заповед на министъра на отбраната по предложение на Академичния съвет;

 2. за цивилните служители и цивилните лица – със заповед на началника на Академията.

     1. Кандидатите подават документи съгласно условията и реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България, правилника за неговото прилагане, и реда, определен в настоящия правилник в срок не по-кратък от два месеца след обявлението в „Държавен вестник“.

     2. При провеждане на конкурси за щатно осигурени академични длъжности, при кандидатстване на военнослужещи и цивилни служители, се прилагат и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, правилника за неговото прилагане и заповедите на министъра на отбраната на Република България.

     3. Провеждането на конкурси за щатно осигурени академични длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по професионални направления и специалности, по които Академията не е акредитирана от НАОА, се извършва по условията и реда на настоящия правилник. Съветите по ал. 2 изготвят мотивирани предложения за необходимостта на тези преподаватели/изследователи за осигуряване качеството на учебния процес в Академията.

 1. (1) Оценяването на кандидатите за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се извършва от научни журита, членовете, на които се избират по научни области, а при възможност – и по направления и специалности, а изборът между издържалите конкурса лица (по предложението на научното жури) се извършва от Съвета на приемащото структурно звено.

     1. Членовете на научните журита се избират от Научния съвет на Академията по предложение на Съветите на първичните звена и съгласувано със съответните Съвети на приемащите структурни звена.

     2. Началникът на Академията определя със своя заповед състава на научното жури, утвърден по реда на ал. 2.

     3. За членове на научното жури се избират български граждани – хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – и в съответното направление и специалност. При интердисциплинарност на обявения конкурс най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявения конкурс има отношение. Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за Академията. При избор на научно жури се определя и по един резервен член от всяка обособена група.

     4. При провеждане на процедура по условията на чл. 3, ал. 6 и при липса на хабилитирани лица в Академията по ал. 4, научното жури може да се състои само от външни хабилитирани членове.

     5. За членове на научното жури по ал. 2 не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България с кандидат за заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито. За отсъствието на тези обстоятелства всеки член на журито подписва декларация по образец (Приложение 1), която се представя преди първото заседание в отдел „Научна дейност”.

     6. Всички решения на съответните Съвети се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

 1. (1) Решенията на журито се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Не се провеждат заседания на журито в намален състав.

     1. Решенията на журито, с изключение на журитата по конкурсите за заемане на академична длъжност „главен асистент“ и при разглеждане на материали, съдържащи класифицирана информация, може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства.

     2. За осигуряване на неприсъствено участие на член на научното жури по предходната алинея, Академията оборудва заседателната зала с компютър, осигуряващ аудио и видео свръзка между членовете на журито чрез Интернет. При пропадане на Интернет се осигурява телефонна свръзка.

     3. Академията, чрез отдел „Научна дейност”, изпраща в Националния център за информация и документация към министъра на образованието, младежта и науката в срок до 14 дни след датата на назначаването:

 1. информация за трите имена на лицата и на заетите от тях конкурсни академични длъжности – „главен асистент“, „доцент“ или „професор“;

 2. копие от заповедта за назначаване на лицата, избрани да заемат конкурсните академични длъжности;

 3. попълнени информационни карти (по образец на НАЦИД – Приложение 6) за заетите академични длъжности на български език на електронен носител в doc формат и на хартиен носител. Информационните карти се изготвят в един екземпляр, заверяват се от началника на отдел „Научна дейност” и се подпечатват с печат на Военна академия „Г. С. Раковски” с изображение на знака на академията.

     1. При участие в провежданите конкурси за „доцент“ и „професор“ с монографични (хабилитационни) трудове, кандидатите представят последните в два екземпляра.

     2. Академията изпраща първите екземпляри на хабилитационните трудове (ако не съдържат класифицирана информация) в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в срок до 14 дни след датата на назначаването на лицата, избрани да заемат конкурсните академични длъжности.

     3. Вторите екземпляри от хабилитационните трудове се съхраняват в отдел „Академична библиотека”.

 1. (1) Правилникът урежда случаи, за които нормативните актове от по-висока степен изискват да има съответна регламентация в правилник на академията или когато е необходимо да се уредят неуредени в другите нормативни актове въпроси на заемането на академични длъжности.

     1. Всички неуредени в правилника случаи се решават от Научния съвет по предложение на Съвета на първичното звено, съгласувано със Съвета на приемащото структурно звено на Академията, отчитайки разпоредбите на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и съответните подзаконови актове.

 1. (1) Организацията на конкурсите за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски” се извършва от отдел „Научна дейност” под ръководството на началника на Академията и заместник-началника на Академията по учебната и научната част.

     1. Всички ръководни документи, заповеди на началника на Академията, протоколи, образци документи и др., засягащи дейността по предходната алинея, се публикуват във вътрешната „Информационна система за поддържане и управление на качеството на обучение”.

     2. В едномесечен срок след провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност, избраните кандидати се назначават на академична длъжност, както следва:

 1. военнослужещите – със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на Академичния съвет;

 2. цивилните служители и цивилните лица – със заповед на началника на Академия.

     1. Участието на вътрешните за Академията членове на научни журита по конкурсите за заемане на академична длъжност „главен асистент” се отчита като учебна заетост.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом