Медицински университет софия факултет по обществено здраве
ИмеМедицински университет софия факултет по обществено здраве
страница1/3
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер401 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://foz.mu-sofia.bg/system/files/Image/uc.pl_.-m.s. 11-12 g.- posl..doc
  1   2   3
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ


УТВЪРЖДАВАМ: ВЛИЗА В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА

(проф. д-р Ваньо Митев, д.м., д.б.н. 2011 / 2012 г.

Ректор


У Ч Е Б Е Н П Л А Н


СПЕЦИАЛНОСТ “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

ОБРАЗОВАТЕЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: ЧЕТИРИ ГОДИНИ


София

2011 г.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН


Учебният план влиза в сила от учебната 2011/2012 г. Съобразен е с изискванията на Закона за висше образование и с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи” /ДВ 88 от 09.11.2010 г./, както и с Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Продължителността на обучение е 4 (четири) години.

Образователно-квалификационна степен – бакалавър.


Общо часове от теоретична и практическа подготовка, консултации, курсови работи, семестриални и държавни изпити – 5433 академични ччаса

Хорариум теория – 2160 академични часа от които:

- задължителни дисциплини – 2130 часа

- избираеми – 30 часа

Практическо обучение – 3273 академични часа

- Учебна /клинична/ - практика- 1,2,3,4,5,6 учебни семестри – 1140 часа

- Преддипломен /клиничен/ стаж –1600 астрономични часа ( 2133 академични часа)


Кредити:

Един кредит съответства на 15 часа студентска заетост.

Кредити от курса на обучение – 230.00

Кредити от държавни изпити – 10.00

Максимален брой кредити – 240.00


Кратък анализ на обучението


Учебният план отразява теоретичната и практическа подготовка на студентите от специалността медицинска сестра. Учебните предмети и практики са разпределени по години и семестри.

Теоретичната подготовка е на предметен принцип.

Теоретичните часове и упражненията се преподават от хабилитирани преподаватели и главни асистенти, които са над 70% от общия брой, съобразно изискванията на Закона за висшето образование.

Практическото обучение:

Практическото обучение осигурява усвояването на професионални знания, умения и поведение.

Обучението е поетапно:

Първи етап – Запознаване със същността на професията, нейният професионален профил, философията и сестринският процес.

Втори етап – Чрез теоретични знания и упражнения в учебно-практически кабинети се изграждат професионални умения и поведение.

Студентите се подготвят за клинична работа и директен контакт със здрави и болни хора. За тази цел в учебно-практическия кабинет студента:

- Наблюдава, разпознава, описва и извършва елементи от умението или цялото умение.

- Умението се отработва под наблюдението на преподавател по здравни грижи;

- Студентът отработва умението до отлично, много добро и добро ниво.

Трети етап – учебно практическа работа в реална обстановка – 1140 часа клинична практика.

Студентите от 1,2,3,4,5 и 6-ти семестър работят под ръководството и наблюдението на преподавател и сестра – наставник. Основното е усвояването на професионални умения. За тази цел са разработени всички умения, които студентът трябва да усвои в различните фази на обучението си – по години и семестри, по медицински и социални направления, съобразно действащия план за практическо обучение.

Учебно-практическата дейност на студентите е отразена в дневници – Студентски дневник за клинична практика. В дневниците са отразени дейностите, подпис от наставника за извършената дейност и оценка от преподавателя.


Четвърти етап – преддипломен стаж 2133 академични часа – по 1067 академични часа на семестър.


Спазват се часовете предвидени в учебния план и планираните клинични бази за обучение.

Студентите работят в реална обстановка с графика на сестра – наставник. Преподавателят по практическо обучение изработва графика, контролира изпълнението му и наблюдава дейностите на студента.

Студентите водят Дневник на стажанта.

Дневникът за преддипломен стаж отразява дейностите на стажанта, броя на интервенциите, които студента трябва да изпълни, оценката от наставника и преподавателя. Наставниците от Учебно-практическите бази се определят по определени критерии.

Обучението във всяко отделение приключва чрез оценка на практическите умения.


Обучението за образователно-квалификационна степен «бакалавър» по специалност «Медицинска сестра» включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Задължителните дисциплини осигуряват солидна фундаментална подготовка по избраната широко профилна специалност от професионалното направление. Хорариумът на този вид дисциплини и кредитите, които се получават са регламентирани в този учебен план.

Избираемите дисциплини осигуряват специфични, профилиращи знания и компетенции в по-тесни професионални области на специалността.

Факултативните дисциплини дават възможност за знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите.


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА “МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 4 години


ДИСЦИПЛИНИ

ОЦЕНКИ

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТРИ

Кредити


Изпити


Брой семе-стри


Всичко


Теория


Упражн.

Семинари


І


ІІ


ІІІ


ІV


V

VІІ


VІІІ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи.

2

1; 2

180

90

90

90

9012

2.

Практически основи на сестринските грижи

1,2,3,4,

5,6
660


2.1.

Сестрински грижи при болни с хирургични заболявания


3


3


75


25


50
75

5

2.2.

Сестрински грижи при болни със соматични заболявания


2


1; 2


90


30


60


45


456

2.3.

Сестрински грижи при болни с онкологични заболявания


6


6


30


15


15

30
2

2.4.

Сестрински грижи в педиатрията

3

3

45

20

2545
3

2.5.

Сестрински грижи за неврологично болни

5

5

45

20

25

45


3

2.6.


Сестрински грижи за психично болни

6

6

30

10

20
302

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2.7.

Сестрински грижи за родилка и новородено

3

3

30

10

2030
2

2.8.

Сестрински грижи при очни и ушно-носно и гърлени заболявания


4


4


30


10


2030


2

2.9.

Сестрински грижи за възрастни

6

6

60

30

30
604

2.10

Сестрински грижи по домовете

6

6

60

30

30
604

2.11.

Палиативни сестрински грижи

6

6

30

10

20
302

2.12.

Сестрински грижи при инфекциозно болни


4


4


45


20


2545


3

2.13.

Сестрински грижи при деца и възрастни с увреждания


5


5


60


30


30


604

2.14.

Сестрински грижи в реанимацията и интензивната терапия


4


4


30


10


2030


2

3.

Анатомия и клинична патология на човека

1

1

60

30

30

60


4

4.

Физиология и патофизиология на човека

1

1

60

30

30

60


4

5.

Микробиология, паразитология и вирусология

2

2

30

15

15
302

6.

Фармакология

2

2

45

25

20
453
  1   2   3

Свързани:

Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
От специалност "обществено здраве и здравен мениджмънт" редовно и задочно обучение
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет-софия факултет по обществено здраве
Обучението се провежда в медицински колеж „И. Филаретова” на ул. „Й. Филаретова №3„
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински Университет София, Факултет по Обществено Здраве и Фармацевтичен Факултет
Опит за въвеждане на новото европейско лекарствено законодателство – “период на защита на данните” и правила за прозрачност
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет факултет по обществено здраве
По обществено здраве и здравен мениджмънт І курс ІІ семестър за учебната 2010/2011 година ( 11. 04. – 22. 04. 2011 Г.)
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconСправочник за прием на студенти
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите специалностите “медицинска...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconНа гл ас. Захарина ангелова савова,дм асистент в катедра «Медицинска педагогика», Факултет Обществено здраве, Медицински университет, София Домашен адрес
Домашен адрес: София, квартал Дървеница,ул. Жеко войвода 33 бл. 1ап. 13; телефон: 8743535, gsm: 0887608255
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д
Относно: проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве” в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев”...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве iconБългарският възрожденски буквар. Педагого-методически аспекти
Теория на обучението. Дидактика. Учебник за студенти от Факултета по обществено здраве. Медицински университет – София. София, „Топографика”...
Медицински университет софия факултет по обществено здраве icon" Акушерка ", " Медицинска сестра ", „ Управление на здравните грижи ", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „ Трудова медицина "
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите “Акушерка”, “Медицинска сестра”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом