Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
ИмеНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер42.75 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/documentsproject/20


НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВОЕННО ДЕЛО” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ

ОФИЦЕР ЗА ТАКТИЧЕСКО НИВО НА УПРАВЛЕНИЕ”


Чл. 1.  С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление „Военно дело” по специалностите от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление”.

Чл. 2. (1) Висше образование по специалности от регулирана професия „Офицер за тактическо ниво на управление” се придобива чрез обучение на курсанти във висши военни училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(2) Обучението и резултатите от него съответстват на ниво 6, подниво 6 „б” от Националната квалификационна рамка.

Чл. 3. (1) Курсантите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на тази наредба, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър".

(2) Дипломата по ал. 1 дава право да се упражнява професията „Офицер за тактическо ниво на управление”.

(3) Обучението се извършва:

1. по специалности от професионално направление "Военно дело" и по специалности от други професионални направления. Обучението се провежда по единни учебни планове.

2. само по специалности от професионално направление "Военно дело”.

(4) Обучението по ал. 3 е със срок не по-малък от 4 години и съответства на не по-малко от 240 кредита.

Чл. 4. (1) Обучението по чл. 3, ал. 3, се провежда по учебни планове, които се утвърждават от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката. Учебният план включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

(2) Задължителните учебни дисциплини осигуряват широкопрофилна и специализирана подготовка, изграждаща професионалните компетентности.

(3) Избираемите учебни дисциплини осигуряват специфични знания и компетентности.

(4) Факултативните учебни дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области.

Чл. 5. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се възлагат на хабилитирани преподаватели в съответната област на висше образование.

(2) До 30 на сто от лекционните курсове могат да се възлагат на нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен "доктор".

Чл. 6. (1) За обучение се приемат лица, които са завършили средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища.

(2) Приемането на лица се извършва при условия и по ред, определени в наредба на министъра на отбраната, в съответствие със Закона за висшето образование, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилниците на висшите военни училища.

Чл. 7. (1) Обучението се извършва в редовна и задочна форма.

(2) Общият хорариум за обучение в редовна форма по учебен план е, както следва:

1. за обучението по чл. 3, ал. 3, т. 1 - не по-малък от 4200 академични часа.

2. за обучението по чл. 3, ал. 3, т. 2 - не по-малък от 2200 академични часа.

(3) В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответните специалности, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма.

Чл. 8. Обучението по чл. 3, ал. 3 осигурява:

  1. получаване на широкопрофилна и специализирана професионална подготовка по професионално направление "Военно дело";

  2. придобиване на умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия при професионалната реализация;

  3. придобиване на умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип;

  4. условия за образователна мобилност и международна сравнимост на получаваните знания и придобитите способности.

Чл. 9.  (1) За обучението по чл. 3, ал. 3, задължителните учебни дисциплини са обособени тематично в групи с минимален хорариум, както следва:

1. Базова военна подготовка

- 150 академични часа
2. Обща военна подготовка

- 200 академични часа
3. Специална военна подготовка

- 700 академични часа
4. Национална сигурност, управление на ресурсите и основи на правото- 150 академични часа
5. Учебна практика и стаж

- 120 академични часа
6. Езикова, лидерска и физическа подготовка

- 700 академични часаОбщо

- 2020 академични часа

(2) Конкретните учебни дисциплини в групите по ал. 1 се приемат с решение на академичния съвет на висшето военно училище след предложение от факултетния съвет, и се включват в учебните планове по чл. 4, ал. 1.

Чл. 10. (1) Обучението завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.

(2)  Държавният изпит или защитата на дипломната работа се провежда пред държавна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответната област на висше образование, както и представители на Министерството на отбраната и Българската армия.
В комисията могат да се включват и представители на военни академии и други висши военни училища.

(3) Съставът на държавната комисия се утвърждава от министъра на отбраната и се назначава със заповед на началника на съответното висше военно училище.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Лицата, приети преди влизането на наредбата в сила, довършват обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


Свързани:

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
Магистър” в професионално направление „военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconШуменски университет
Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за окс “бакалавър”, “магистър” и “специалист”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconПравила на Икономически университет Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди
Закона за висшето образование (зво) и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconЧетвърти Студенти
Чл. 87. (1) За студенти в ту – София, за придобиване на образователни степени „професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”...
Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
Чл (1) с наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом