Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
ИмеФизически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер82.59 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/Pokana_Mobility_ERA_2012.doc
Национална покана за кандидатстване с проектни предложения за мобилност на

физически лица по секторна програма „Eразъм”

Селекционна година 2012


Краен срок за подаване на предложенията – 09.03.2012г.


По настоящата покана ще се отпуска финансиране за следните видове дейности:

 1. Мобилност на студенти с цел обучение

 2. Мобилност на студенти с цел практика

 3. Преподавателска мобилност и мобилност на поканен персонал с цел преподаване

 4. Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

 5. Организация на мобилносттаИнституции, които имат право да кандидатстват


 1. Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта Еразъм 2007-2013;Необходими документи за кандидатстване

Всички кандидати следва да се запознаят с Общата покана за подаване на предложения 2012 и Ръководството за кандидатстване по програмата „Учене през целия живот на Европейската комисия.
Изпратените предложения за проект следва да съдържат: 1. Попълнен Формуляр за кандидатстване за 2012г.


Формулярът се попълва и изпраща online, след което се разпечатва, подписва, подпечатва и се изпраща по пощата на хартиен носител, заедно с долуизброените документи;


Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на Електронния формуляр за кандидатстване, описани в Наръчника за попълване и изпращане на електронните формуляри за 2012г. 1. Попълнени Електронни таблици със заявените мобилности по държави (Приложение 1)


Таблиците се попълват и изпращат в електронен вариант на следния e-mail адрес: erasmus@hrdc.bg, след което таблиците се разпечатват, подписват и подпечатват и се изпращат по пощата на хартиен носител. 1. Попълнени Електронни таблици с валидните за академичаната 2012/2013 г. двустранни споразумения (Приложение 2)


Таблиците се попълват и изпращат в електронен вариант на следния e-mail адрес: erasmus@hrdc.bg, след което таблиците се разпечатват, подписват и подпечатват и се изпращат по пощата на хартиен носител.


Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на Електронните таблици (Приложение 1 и 2) за кандидатстване, описани в Инструкции за попълване на електронните таблици (Приложение 3).


Условия за формиране на институционалните бюджети


С цел подобряване на качеството и увеличаване на обема на мобилностите и

постигане на по-широк географски обхват и баланс по области на знанието на изходящите студентски мобилности, ще бъдат финансирани до 10 изходящи мобилности по една и съща област на знанието в рамките на едно двустранно споразумение.


С цел подобряване на качеството и увеличаване на обема на мобилностите и

постигане на по-широк географски обхват и баланс по области на знанието на изходящите преподавателски мобилности, ще бъдат финансирани до 5 изходящи преподавателски мобилности по една и съща област на знанието в рамките на едно двустранно споразумение.


С оглед постигане на по-адекватен размер на седмичния грант за преподавателска мобилност и мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение, продължителността на финансирания период на мобилност ще бъде фиксирана на една седмица. В този смисъл, кандидатури за мобилност по-продължителни от една седмица, ще получават финансиране за една седмица.


През академичната 2012/2013 година Националната агенция ще отпуска финансиране по дейност Мобилност на базата на отчетените резултати на съответната институция за предходните две академични години (2009/2010 и 2010/2011). Одобрените бройки за академичната 2012/2013 година ще бъдат в пряка зависимост от средноаритметично реализираните мобилности от последните две отчетени години.


По настоящата покана НА ще финансира до 15% над средноаритметично реализираните мобилности от последните две отчетени години1.


При определяне на максималния брой на финансираните мобилности за Студентска мобилност с цел обучение, Студентска мобилност с цел практика, Преподавателска мобилност и мобилност на поканен персонал с цел преподаване, и Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение, Националната агенция ще използва една от следните схеми: 1. Одобрените мобилности на институции, които са реализирали мобилности през предходните две академични години (2009/2010 и 2010/2011) ще бъдат изчислявани със следната формула:


(А+Б)/2*1.15 ,


където А е броят, реализирани мобилности по съответната дейност, за академичната 2009/2010 година, Б е броят, реализирани мобилности по съответната дейност, за академичната 2010/2011 година.


Пример:


Ако за академичната 2009/2010 година институцията е реализирала 48 мобилности за Студентска мобилност с цел обучение, а за академичната 2010/2011 година – 55, на институцията ще бъдат одобрени до 59 студентски мобилности с цел обучение.


(А+Б)/2*1.15 = (48+55)/2*1.15 = 59.225 = 59*


*стойността трябва да бъде цяло число


Тази схема се прилага за всички видове мобилности, за които институцията кандидатства.


Институцията може да кандидатства за по-малък брой мобилности. 1. Одобрените мобилности на институции, които не са релизирали мобилности през една от последните отчетени академични години ще бъдат изчислени със следната формула:


А*1.15 ,


където А е броят, реализирани мобилности по съответната дейност, за академичната 2009/2010 или 2010/2011 година.


Пример:


Ако за академичната 2009/2010 или 2010/2011 година институцията е реализирала 33 мобилности за Студентска мобилност с цел обучение, на институцията ще бъдат одобрени до 38 мобилности.


А*1.15 = 33*1.15 = 37.95 = 38*


*стойността трябва да бъде цяло число


Тази схема се прилага за всички видове мобилности, за които институцията кандидатства.


Институцията може да кандидатства за по-малък брой мобилности. 1. Одобрените мобилности на институции, които кандидатстват за първа година или не са реализирали мобилности през предходните две отчетени години, ще бъдат изчислявани на база сключени двустранни споразумения и писма за намерения за съответната академична година.Националната агенция си запазва правото в случай на недостатъчно финансиране да редуцира броя на одобрените мобилности.


На базата постигнатите резултати от последната отчетена академична година (2010/2011) на институциите за висше образование ще бъде определен индивидуален коефициент. Коефициентът ще се определя въз основа на следните критерии:

 • Одобрен брой мобилности – Реализиран брой мобилности;

 • Отпуснати средства – Усвоени средства;

 • Бонуси и санкции (постигнат географски баланс; нарушаване на пропорциите при определянето на гранта; спазване на изискванията на НА при подаване на документи – крайни срокове, форматиране, присъствие на подпис и печат от официалния представител на институцията; добро представяне на сайта на висшите училища по секторна програма „Еразъм”; нарушаване на Договора с НА.)Документи, неотговарящи на посочените изисквания, се смятат за нелегитимни.


Срок за кандидатстване


 1. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен online до 09.03.2012г.

 2. Комплектованите в папка документи за кандидатстване, трябва да бъдат изпратени най-късно до 09.03.2012г. на адрес:Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

На плика трябва да има надпис:

Секторна програма „Еразъм”” – Мобилност


Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер, с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след обявената крайна дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени след крайния срок документи или страници от документи не се разглеждат. Документи на ръка не се приемат.


Разглеждане на предложенията


Разглеждането на предложенията по дейност „Мобилност” се извършва по посочените във формуляра за кандидатстване критерии за легитимност.


В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.


За контакти и допълнителна информация:info@hrdc.bg


д-р. Савена Борисова

Отдел „Информиране, разпространение

и съпътстващи дейности”

тел.: 02/ 915 50 86

e-mail: sborisova@hrdc.bg


Интернет страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
1 Това правило е приложимо само в случай, че броят на заявените мобилности, за академичната 2012/2013 година, не е по-малък от реализираните мобилности през последните две отчетни години.

Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3

тел.: +359 2 915 50 10, факс: +359 2 915 50 49

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg

Свързани:

Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconСекторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
...
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconПокана за кандидатстване по програма „Учебни визити Академичната 2012 2013 година Краен срок за подаване на документите 12 октомври 2012 г
Учебната визита е краткосрочно посещение в друга страна участник в програмата „Учене през целия живот”, в рамките на три до пет дни,...
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconПрограма за трансгранично сътрудничество
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16,00 часа на 14. 09. 2011г., на адреси
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconПокана за представяне на индикативни оферти
Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 1 „Подобряване на обслужването за гражданите...
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconУс на кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване на предложенията
Кзур обява нова кампания за гражданско участие: номинации за нпо представители в консултативните съвети, с краен срок за получаване...
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconКонкурса Краен срок за подаване на заявки: 17 май 20

Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconКонкурса Краен срок за подаване на заявки: 20 май 20

Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconПодготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет
Коменски”. Представеният краен отчет има силата на молба за балансово плащане. Обърнете внимание, че одобряването на отчета и превеждането...
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
Физически лица по секторна програма „Eразъм Селекционна година 2012 Краен срок за подаване на предложенията 09. 03. 2012г iconОбщи условия за разпределение и снабдяване с природен газ на стопански потребители
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом