Правилни к
ИмеПравилни к
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер92.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://tu-sofia.bg/norm-dok/pravilnik-ustr-SOS.doc

П Р А В И Л Н И КЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ “СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ” ПРИ ТУ – СОФИЯ


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1. Този правилник урежда отношенията по управлението и стопанисването на студентските общежития и столове, предоставени на ТУ – София с Разпореждане на Министерски съвет № 80 от 07.08.1997г., в съответствие със Закона за висшето образование – обн. ДВ 112/1995г., Наредбата за ползване на студентските общежития и столове – обн. ДВ 70/97г. и Правилника за устройството и дейността на ТУ – София.


Чл.2. Отдел “Студентски общежития и столове” при ТУ – София, наричан по-долу за краткост “отдел “СОС”, осъществява дейността по чл. 1 в съответствие със законите на страната, Правилника на ТУ – София, решенията на Академичния съвет, заповедите на Ректора и настоящия правилник.


Чл.3. Органите на управление дейността на “СОС” са:

3.1. Ректор на ТУ – София или оторизиран от него Зам. Ректор;

3.2. Началник на отдел “СОС”.


Чл.4.(1) Дейността на органите на управление се подпомагат от административно – управление и помощен персонал, чието длъжностно разписание е посочено в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия правилник;

(2) В рамките на предоставените й правомощия от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, Комисията по социално – битовите въпроси на учащите се /КСБВУ/ участват в управлението и ползването на студентските общежития и столове.

(3) Със заповед на Ректора на ТУ – София се създава Комисия по отдаване на обекти под наем в студентските общежития и столове /КООНСО/ с функциите на съвещателен орган при отдаване на обекти под наем на територията на студентските общежития.

(4) Със заповед на Ректора на ТУ – София се назначава жилищна комисия със задачи съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона на държавната собственост.


Чл.5. (1) Функция на отдел “СОС”.

5.1. стопанисва и управлява студентските общежития и столове, както и принадлежащата към тях не жилищни площи;

5.2.осъществява дейностите по уреждане ползването и спазването на вътрешния ред в жилищната част на студентските общежития и в столовете;

5.3. осъществява дейностите по стопанисването и спазването на вътрешния ред в не жилищната част на студентските общежития;

5.4. осъществява управлението и поддържането на сградите, териториите около тях, инсталациите, съоръженията и инвентара на студентските общежития и столове;

5.5. осъществява дейностите по управление и контрол на приходите и разходите, както и ефективно управление на натуралните показатели – легло-дни, храно-дни и др., на отдел “СОС”;

5.6. създава и поддържа архив на документите, създадени в резултат на дейността на отдел “СОС”, получените от висшестоящи организации, както и документите на временно действащите към ТУ – София органи, засягащи дейността на отдел “СОС”;

5.7. осъществява други видове дейности, необходими за оптимално и законосъобразно използване на материалната база на общежитията и столовете;

(2) дейността по стопанисване и управление на студентските общежития и

столове се осъществява с участието на органите на студентско самоуправление–Студентски

съвет, КСБВУ, КООНСО и студентски домови съвет.

Чл.6. Финанси на отдел “СОС”:

6.1. отдел “СОС” функционира на собствена стопанска сметка и има обособен бюджет в рамките на общия бюджет на ТУ – София;

6.2. бюджета на отдел “СОС” ежегодно се приема от Академичния съвет. Не се допуска финансиране на разходи на ТУ – София за сметка на приходите на отдел “СОС”;

6.3. при управление на финансите отдел “СОС” се ръководи от действащото българско законодателство, финансовите разпоредби на Министерство на финансите и Министерство на образованието и науката, от решенията на Академичния съвет и на Ректора;

6.4. средствата за работна заплата на административно – управленския и помощен персонал се определят по правилата за заплащане на труда в ТУ – София, въз основа на които се изготвя щатно разписание на отдел “СОС”.


Чл.7. Приходите на отдел “СОС” се формират от:

7.1. субсидии, отпусната от държавата;

7.2. наеми и депозити от настанени в общежитията учащи се;

7.3. наеми от нощувки и техни близки;

7.4. наеми от настанени в общежитията не учащи;

7.5. наеми от не жилищните части в общежитията и свободната площ в столовете;

7.6. приходи от продажба на храна в столовете и стоки в бюфетите;

7.7. провеждане на мероприятия в общежитията и столовете;

7.8. субсидии от международни, национални и регионални програми;

7.9. дарения;

7.10. други стопански дейности.


Чл.8. Разходи на отдел “СОС” се формират от:

8.1. придобиване на дълготрайни материални активи;

8.2. придобиване на недълготрайни материални активи;

8.3. текущ ремонт и поддръжка на материалната база;

8.4. реконструкция, модернизация и основен ремонт на материалната база;

8.5. разходи за консумативи – топло енергия, електроенергия, вода, канцеларски материали, санитарно – хигиенни материали и др.;

8.6. заплати и други възнаграждения и обезщетения на персонала на отдела, нает по трудови и граждански правоотношения;

8.7. социални осигуровки и надбавки;

8.8. други разходи (данък, такси и т.н.).


ГЛАВА ВТОРА

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.9. Ректора на ТУ – София или оторизиран от него Зам. Ректор:

9.1. ръководи и контролира пряко дейността на отдел “СОС”;

9.2. след направено мотивирано искане и проведени консултации със Студентския съвет по определяне на броя и представителите на студентите, назначава Управителен съвет, чиито правомощия се уреждат с допълнителен Правилник;

9.3. сключва, видоизменя и прекратява трудовите договори на персонала на отдел “СОС”;

9.4. подписва всички документи и договори, отнасящи се до основните функции и дейности на отдела “СОС”;

9.5. назначава и освобождава Началника на “СОС”;

9.6. определя политиката и стратегията на ТУ – София по отношение управлението и стопанисването на студентските общежития и столове;

9.7. прави предложения пред Академичния съвет за изменение и допълнение на настоящия правилник;

9.8. утвърждава вътрешните нормативни актове, регламентиращи дейността по управление и стопанисване на студентските общежития и столове;

9.9. предлага на Академичния съвет за утвърждаване структурата на “СОС”, длъжностното и щатното разписание и длъжностните характеристики на персонала;

9.10. предлага на Академичния съвет за утвърждаване годишния бюджет на отдела “СОС”.


Чл.10. Началникът на отдел “СОС” е лице с висше образование и:

10.1. осъществява оперативно управление на отдела “СОС” в съответствие с решенията по чл. 9;

10.2. отчита дейността на отдела “СОС” пред Ректора или оторизиран от него Зам. Ректор, а при взето решение и пред Академичния съвет;

10.3. изготвя и предлага на Ректора или оторизиран от него Зам. Ректор. Ректор

проектобюджета и годишния отчет на отдел “СОС”;

10.4. предлага на Ректора на ТУ – София изменения в размер на наемите, депозитите и други дължими суми, заплащани от живущите, съгласувано със Студентски съвет;

10.5. предлага на Ректора или оторизиран от него Зам. Ректор сключването, видоизменянето или прекратяването на трудовите договори с работещите в отдел СОС;

10.6. представлява отдела “СОС” пред Ректора, оторизиран от него Зам. Ректор, външни органи, юридически или физически лица;

10.7. води преговори, поема задължения и подписва документи от името на ТУ – София и за сметка на отдела “СОС” в рамките на дадените му от Ректора или оторизиран от него Зам. Ректор. Ректор;


Чл.11. Административно – управленския и помощен персонал на отдела “СОС”:

11.1.изпълнява разпореждания на Началника на отдела “СОС”, издадени в съответствие с правомощията му по т. 10.1.;

11.2. приема документи, обработва информацията, изготвя предложение за класиране пред КСБВУ, издава настанителни заповеди на класираните кандидати;

11.3. прави предложение за основни и текущи ремонти, осъществява управление и контрол на ремонтните работи, извършвани в сградния фонд (жилищната и не жилищната част на студентските общежития и столове);

11.4. събира наеми и такси от живущите и външни наематели;

11.5. осчетоводява приходите и разходите на отдела, контролира законосъобразното и ефективно разходване на средствата, изготвя становища относно финансовата част по текущи проекти, прави предложения на база направени анализи за промени в съотношенията между отделните пера в приходите и разходите на отдела;

11.6. извършва настаняване в студентските общежития, прави заявка за извършване на основни и текущи ремонти на материалната база, сигнализира на упълномощените лица за настъпили аварии и съдейства за своевременното им отстраняване, изяснява причините за настъпили щети, сигнализира за нарушения на вътрешния ред;

11.7. осигурява настаняване в ползваните в предходната година стаи, ако кандидатите желаят това и отговарят на условията за настаняване в студентските общежития;

11.8. организира и води договорните взаимоотношения с външни фирми – наематели и абонати на телефонни постове;

11.9. изготвя експертни справки при разпореждане от Ректора, от него Зам. Ректор или Началника на отдела “СОС”;

11.10. участва в работата на комисии по подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки, и за отдаване на обекти под наем, съгласно Закона за държавната собственост;

11.11. осъществява текущ контрол в сферата на компетентност, определена за отделните служители с длъжностното разписание на отдела “СОС”;


Чл.12. (1) КСБВУ е колективен орган, който се състои от десет члена, от които:

- седем представители на Студентския съвет на ТУ – София, избрани по ред, предвиден в Правилника за дейността на ТУ – София;

- Началник на “СОС”;

- двама инспектори от сектор “Настаняване и управление престоя в общежитията”.

(2) Съставът на КСБВУ се определя ежегодно със Заповед на Ректора на ТУ – София.

(3) КСБВУ:

- извършва класиране на кандидатите за настаняване в студентско общежитие при отчитане на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и утвърдения от Ректора или оторизиран от него Зам. Ректор ред;

- съставя списък на лицата, които се настаняват без класиране;

- прави предложение пред ръководството на ТУ – София относно извършването на приоритетни ремонти и за намаляване на консумативните разходи;

- предлага налагане на наказания по чл. 33, ал. 1 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове;

- участва при осъществяването на контрол за целевото изразходване на държавната субсидия в студентските столове.

(4) Заседанието на КСБВУ е редовно, ако присъстват най-малко шест члена. Решението на КСБВУ е редовно, ако за него са гласували най-малко пет члена. Гласуването е явно, като всеки има право на един глас.


Чл.13. (1) Във всяко общежитие, респ. вход, когато общежитието има повече от един вход, управлявано и стопанисвано от ТУ – София, общото събрание на живеещите в общежитието, респ. входа, ежегодно избира домови съвет и етажни отговорници.

(2) В Правилника за вътрешния ред в студентските общежития и столове на ТУ – София се урежда реда за изграждането и функционирането на Домовите съвети, както и реда за избиране и правомощията на етажните отговорници.


Чл.14. (1) Комисията за отдаване на обекти под наем в Студентски общежития /КООНСО/ е колективен орган, който се състои от седем члена, от които:

 • трима представители на Студентския съвет в ТУ – София;

 • един представител на синдикатите в ТУ – София;

 • Началник на “СОС”;

 • инспектор “Фирми – наематели” в “СОС”;

 • юрисконсулт на “СОС”.

(2) КООНСО:

 • разглежда постъпили молби от фирми-наемателки на ТУ – София и след проучване на фактическата и правна страна предлага вариант/и за окончателно решение;

 • прави предложение за разкриване на нови обекти и закриване на неефективни такива;

 • анализира изпълнението на договорите с външните наематели и предлага откриването на процедура за отдаване на обекти под наем;

 • предлага повишаване, респ. намаляване, на първоначалната наемна цена на свободните обекти;

 • предлага промени на клаузи в договорите с фирмите-наемателки.

(3) Всички предложения, приети от КООНСО, подлежат на одобряване от Ректора или оторизиран от него Зам. Ректор.

(4) Заседанието на КООНСО е редовно, ако присъстват най-малко четири члена. Решението на КООНСО е редовно, ако за него са гласували най-малко четири члена. Гласуването е явно, като всеки има право на един глас.


Чл. 15. (1) Жилищната комисия е колективен орган, който се състои от пет члена,

от които:

- член на ръководството на ТУ – София, отговарящ за прилагането на ЗДС и ППЗДС;

- един представител на отдел “СОС”, отговарящ за не учащите, настанени в студентските общежития на ТУ – София;

 • юрисконсулт;

 • един представител на синдикатите, страна по колективния трудов договор;

 • представител на Студентски съвет.

 1. Жилищната комисия:

 1. - работи по правила, утвърдени от Ректора на ТУ – София;

- завежда и съхранява подадените молби с приложени документи и декларации на нуждаещите се не учащи;

- определя степента на жилищната нужда;

- изготвя проект за разпределение на свободните жилища при спазване на установените жилищни норми и го предлага на Ректора на ТУ – София.

(3) Заседанието на жилищната комисия е редовно, ако присъстват най-малко четирима члена, като е задължително присъствието на студента. Решението на комисията е редовно, ако за него са гласували най-малко четирима члена. Гласуването е явно, като всеки член има право на един глас.

Настоящия правилник е изработен на основание чл. 2, ал.1 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, утвърден на Академичен съвет от 17.09.2003год., изменен и допълнен е с решение на Академичен съвет от 23.03.2005год. и влиза в сила от датата на която е приет, респ. на която е изменен и допълнен.


Р Е К Т О Р :..............................

/проф. д-р инж. К. Веселинов/
Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол №24/05. 09. 2012 г
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом