І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница9/15
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.14 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-fin.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения


93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника15 в процедурата в размер:

- гаранции за участие в обществената поръчка Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа по обособени позиции:

1. Повишаване на пропусквателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Триадица”

1.1. Кръстовище ул. “Луи Айер” - ул. “Хенрих Ибсен”

1.2. Кръстовище бул. “Витоша” - ул. “Бяла черква”

1.3. Кръстовище по бул. “България” и бул. “Академик Иван Евстатиев Гешов” - в размер на 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ лв.


2.Осигуряване на по-висока пропускателна способност на кръстовище ул. “Александър Пушкин” - ул. “Даскал Стоян Попандреев”, район Витоша – в размер на

2 083 / две хиляди осемдесет и три/лв.


3. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в райони “Средец” и “Изгрев” в т.ч:

3.1. Кръстовище бул. “Г.М. Димитров” - бул. “Драган Цанков”

3.2. Кръстовище бул. “Велчова завера” - в размер на 1 416 / хиляда четиристотин и шестнадесет/ лв.


4.Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Красна поляна” в т.ч:

4.1. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Тодор Александров”

4.2. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Възкресение»- в размер на 1 333 / хиляда триста тридесет и три/ лв.


Валидността на гаранциите за участие са не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.


РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ


100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.


Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на строителството. Максимален брой точки - 18.

1.

Технология за строителство

Подробно описание на технологията за строителство. Всички изложени методи са приложими. Идентифицирани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и са предложени адекватни мерки за тяхното управление

Пълен комплект изложения на технологията за строителство, но някои от тях не са подробно разработени. Не са ясно идентифицирани рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора или предложените мерки за тяхното управление не са достатъчно ясни и конкретни.

Някои от методите за строителство са описани неясно и/или изложените методи са само принципни, без да са адаптирани към настоящия обект. Не са идентифицирани рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и/или не са посочени мерки за тяхното управление.

а

Пътни работи, отводняване и инженерна инфраструктура

6

3

1,5

б

Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Предложени мерки за тяхното управление.

6

3

1.5

в

Подобрения в процеса на строителството, които подобряват технологията, качеството и издръжливостта

6

3

1,5Таблица В – Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Максимален брой точки – 6.


1.

Организация и ключов персонал

Представена е подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на обекта. Ясно обозначен е ключовият персонал и са конкретизирани неговите отговорности и пълномощия.

Представена е организационна схема, но не е подробна. Описанията на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал са непълни и не показват ясно допирните точки между отделните участници в управлението на обекта.

Представената организационна схема е непълна. Отговорностите и пълномощията на ключовия персонал са неясни.
Точки по 1

3

1,5

0,75

2.

Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Изчерпателно описание на структурата за управление на качеството. Подробно са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Структурата за управление на качеството е неясна и не показва ясно връзката между системата по качеството и управлението на обекта. Мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не са описани подробно или са неясни.

Структурата за управление на качеството не е адаптирана към настоящия обект. Не са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Точки по 2

3

1,5

0,75Таблица С – Планиране изпълнението на обекта. Максимален брой точки - 6.

1

Планиране изпълнение-то на обекта, линеен график

Изчерпателно представена подробна времева програма. Всички важни събития са показани и всички времеви промеждутъци са ясно идентифицирани. Ясно са очертани и обосновани последователността и продължителността на предлаганите дейности. Реалното изпълнение на времевата програма е изчерпателно обоснована.

Представена е времева програма, но не е изчерпателна. Някои важни събития не са ясно отбелязани или взаимосвързаността им във времето не е достатъчно ясна. Последователността и продължителността на предлаганите дейности не са очертани ясно.

Повечето важни събития в представената времева програма не са ясно отбелязани или взаимообвързаността им във времето е нелогична.

Последователността и продължителността на предлаганите дейности не са обосновани.
Точки по 1

6

3

1,5РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение № 1. – Обяснителни записки по всички части към Инвестиционен проект за обекта / CD/;

Приложение № 2 – Количествена сметка /CD/;

Таблица А – Предложение за технология и организация изпълнението на строителството

Таблица В –Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Таблица CПланиране изпълнението на обекта.

Приложение 3-1. Образец на оферта за обособена позиция №1

Приложение 3-2. Образец на оферта за обособена позиция №2

Приложение 3-3. Образец на оферта за обособена позиция №3

Приложение 3-4. Образец на оферта за обособена позиция №4

Приложение № 4. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 5-1. Образец на техническа оферта за обособена позиция №1

Приложение № 5-2. Образец на техническа оферта за обособена позиция №2

Приложение № 5-3. Образец на техническа оферта за обособена позиция №3

Приложение № 5-4. Образец на техническа оферта за обособена позиция №4

Приложение № 6-1. Образец на ценова оферта за обособена позиция №1

Приложение № 6-2. Образец на ценова оферта за обособена позиция №2

Приложение № 6-3. Образец на ценова оферта за обособена позиция №3

Приложение № 6-4. Образец на ценова оферта за обособена позиция №4

Приложение № 7.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 8-1. Справка за приходите от договори за извършване на строително- монтажни работи за последните 3 години за обособена позиция №1

Приложение № 8-2. Справка за приходите от договори за извършване на строително- монтажни работи за последните 3 години за обособена позиция №2

Приложение № 8-3. Справка за приходите от договори за извършване на строително- монтажни работи за последните 3 години за обособена позиция №3

Приложение № 8-4. Справка за приходите от договори за извършване на строително- монтажни работи за последните 3 години за обособена позиция №4

Приложение № 9. Образец на списък на обекти (договори) за извършване на строително- монтажни работи, изпълнени от участника за последните 5 години.

Приложение № 10-1. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №1

Приложение № 10-2. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №2

Приложение № 10-3. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №3

Приложение № 10-4. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №4

Приложение № 11. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 12. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 13. Проект на договор за обществената поръчка;

Приложение №14. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки.


Образец

Приложение №3-1


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]


О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Триадица”

1.1 Кръстовище ул. “Луи Айер” - ул. “Хенрих Ибсен”

1.2 Кръстовище бул. “Витоша” - ул. “Бяла черква”

1.3. Кръстовище по бул. “България” и бул. “Академик Иван Евстатиев Гешов”

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Триадица”

1.1 Кръстовище ул. “Луи Айер” - ул. “Хенрих Ибсен”

1.2 Кръстовище бул. “Витоша” - ул. “Бяла черква”

1.3. Кръстовище по бул. “България” и бул. “Академик Иван Евстатиев Гешов”

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]16 подизпълнители.

Подизпълнителите17, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:Наименование

БУЛСТАТ/ЕИК

Видове дейности, които ще изпълнява

Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора)


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.


[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом