І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница7/15
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.14 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-fin.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите


75. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

76. Възложителят е длъжен13 да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

76.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

76.2. оглед на мястото на изпълнение.

77. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

78. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

79. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

79.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:

79.1.1 действията на комисията по т. 79.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

79.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

79.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които се съдържат в него. С това приключва публичната част от заседанието на Комисията.

79.2.1. Комисията уведомява участниците като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. В протокола Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е до 5 дни, считано от датата на получаване на протокола и е еднакъв за всички участници.

79.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 79.2.1.

79.2.3. След изтичане на срока по т. 79.2.1. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

79.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

79.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

79.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма14.

79.5. Възложителят обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното отваряне.

79.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

79.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

79.8. Ако някой участник направи предложение, което е по-благоприятно с повече от 30 на сто от средното предложение на останалите оферти за конкретната обществена поръчка, за която участва, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за направеното предложение, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

79.8.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

79.8.2. предложеното техническо решение;

79.8.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

79.8.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

79.8.5. получаване на държавна помощ.

79.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.8 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

79.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

79.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

79.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

79.12.1. Протоколът съдържа:

79.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

79.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

79.12.1.3. становищата на консултантите;

79.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

79.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

79.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

79.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

79.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 79.12 на възложителя.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом