І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница2/15
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.14 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-fin.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. положителен финансов резултат за 2008, 2009 и 2010 г., както и

4.1.2. реализирани приходи от договори за изпълнение на строително - монтажни работи в пътното строителство свързани с изграждане, рекoнструкция, основен ремонт, рехабилитация за 2008, 2009 и 2010 г. както следва:

  • За обособени позиции № 1 и 2 – 600 000 (шестстотин хиляди) лева за всяка обособена позиция поотделно, общо за трите години;

  • За обособени позиции № 3 и 4 – 400 000 (четиристотин хиляди) лева за всяка обособена позиция поотделно, общо за трите години.

4.1.3. да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и баланси за 2008, 2009 и 2010 г.

4.2.2. справка по Образец № 8-1, 8-2, 8-3 и 8-4 за всяка обособена позиция за оборота от договори за изпълнение на строително - монтажни работи в пътното строителство, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация за 2008, 2009 и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.2.3. копие на справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности за 2008, 2009 и 2010 г. от отчета за приходи и разходи за съответната година.

4.2.4. копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в извършването на строително - монтажни работи в пътното строителство за последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.) - не по – малко от 5 договора за изпълнени строително - монтажни работи в пътното строителство свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация в условията на интензивно градско движение.

6.1.2. квалификация на лицата, които ще изпълняват строителството на обекта:

Ръководителят на обекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. Участниците задължително включват в екипа си освен това минимум един инженер- геодезист магистър по „Геодезия” , един строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или “Строителство на транспортни съоръжения”, един електроинженер – магистър, един строителен инженер – отговорник по качеството и един инженер – координатор по безопасен труд. За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции. Участниците за обособени позиции №2, №3 и № 4 трябва да включат в екипа си и един строителен инженер със степен магистър специалност „ХТС” или „ВиК”. Участниците за обособена позиция № 3 трябва да включат в екипа си и един инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации”.

6.1.3. да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория.

6.1.4. Участникът да е внедрил система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г., в обхвата на който е включено строително-монтажни работи.

6.1.5. Участникът да има внедрена система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004.

6.1.6. Участникът да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1. За доказване на опита – списък съгласно Образец № 9 с не по-малко от 5 договори за извършени строително - монтажни работи в пътното строителство, свързани с изграждане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация в условията на интензивно градско движение, изпълнени през последните 5 години (2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.). За посочените в списъка обекти следва да се приложат референции от Възложителите, с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

6.2.2. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството - списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец № 10-1, 10-2, 10-3 и 10-4, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. За отговорника по качеството и за координатора по безопасен труд да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.).

6.2.3. за доказване на вписването в Централния регистър на Камарата на строителите – удостоверение за вписване в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора група (строежи от транспортната инфраструктура), втора категория.

6.2.4. Копие на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 г., в обхвата на който е включено строително-монтажни работи.

6.2.5. Копие на валиден сертификат за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 г.

6.2.6. Копие на валиден сертификат за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.

6.3. Декларациите и списъците по т.4.2.2. и т.6.2. се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2. и т. 6.2., при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8.1. Условията по т. 8 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9а. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1 и т.6.2.1.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом