І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница15/15
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.14 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-fin.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19. (1). Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с тристранен констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора;

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1.По взаимно съгласие;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.20 т.2.2 и т.2.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ връща аванса по чл. 3.1.


VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ


Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. При неспазване срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора по чл.2.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.26. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.27. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.28. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл.29. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………………

BIC: ………………………….

………………………..банка

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.30.(1)Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ............................./ ........................словом/ лв., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, от подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1. В случаите по чл.20 т.2.2 и т.2.3, чл.24 и чл.27 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на причинените щети.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до подписването на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1.

Чл.31 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.32. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.


Чл.33. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .


ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Приложение №1 – Оферта на изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:КМЕТ НА ……………………………………..

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ……………………………..:

/Йорданка Фандъкова/ /…………………………/

Гл. счетоводител:

/Антоанета Македонска/1 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

2 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

3 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

7 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

9 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

10 Чл. 9 от ЗОП

11 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

12 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

13 чл. 65, ал. 2 от ЗОП

14 чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

15 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

16 Оставя се вярното.

17 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

18 Оставя се вярното.

19 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

20 Оставя се вярното.

21 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

22 Оставя се вярното.

23 Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

24 Оставя се вярното.

25 Оставя се вярното.

26 Оставя се вярното.

27 Оставя се вярното.

28 Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

29 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.


30 Оставя се вярното.

31 Представя се от представляващият участника по съдебна регистрация.

32 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях.

33 Оставя се вярното.

34 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

35


3629 Служителите на ръководни длъжности в Столична община са посочени в сайта на Столична община - www.sofia.bg

3730§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

38 Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

39 Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.

40 Оставя се вярното.

41 В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом