І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница14/15
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.14 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-fin.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Приложение № 12


До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33


БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа по обособени позиции:

1. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Триадица”

1.1 Кръстовище ул. “Луи Айер” - ул. “Хенрих Ибсен”

1.2 Кръстовище бул. “Витоша” - ул. “Бяла черква”

1.3. Кръстовище по бул. “България” и бул. “Академик Иван Евстатиев Гешов”

2.Осигуряване на по-висока пропускателна способност на кръстовище ул. “Александър Пушкин” - ул. “Даскал Стоян Попандреев”, район Витоша

3. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в райони “Средец” и “Изгрев” в т.ч:

3.1. Кръстовище бул. “Г.М. Димитров” - бул. “Драган Цанков”

3.2. Кръстовище бул. “Велчова завера”

4.Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Красна поляна” в т.ч:

4.1. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Тодор Александров”

4.2. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Възкресение”


Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.


С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]


Приложение № 14

Образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я 39


По чл. 56, ал. 1, т. 10 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност40] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/поидзпълнителя]41 с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа по обособени позиции:

1. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Триадица”

1.1 Кръстовище ул. “Луи Айер” - ул. “Хенрих Ибсен”

1.2 Кръстовище бул. “Витоша” - ул. “Бяла черква”

1.3. Кръстовище по бул. “България” и бул. “Академик Иван Евстатиев Гешов”

2.Осигуряване на по-висока пропускателна способност на кръстовище ул. “Александър Пушкин” - ул. “Даскал Стоян Попандреев”, район Витоша

3. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в райони “Средец” и “Изгрев” в т.ч:

3.1. Кръстовище бул. “Г.М. Димитров” - бул. “Драган Цанков”

3.2. Кръстовище бул. “Велчова завера”

4.Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Красна поляна” в т.ч:

4.1. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Тодор Александров”

4.2. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Възкресение”


Д Е К Л А Р И Р А М, че:


При определяне на предлаганата от [наименование на участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.


[дата на подписване] Декларатор: [подпис]:


Приложение №13


ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

Днес, ______ 2011 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от Кмет на Столична община Йорданка Асенова Фандъкова ул.“Московска”№33, БУЛСТАТ сер.Ю №000696327, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

от друга страна ………………………………, рег. ф.д.№ …………….. по описа на …………., БУЛСТАТ № ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община ………………….., обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,


в изпълнение на заповед за класиране № РД- ………../ ……………2011г., за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... и при условията на чл. 74, ал.1 от Закона за обществените поръчки в изпълнение на Инвестиционната програма на Столична община се сключи настоящия договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:

повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа по обособени позиции:


Код по КОП: 45000000

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договорените СМР е ................................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс ........% -............../словом/ от стойността на договорените видове работи по чл.2, в размер на ......................... /...................................../ словом/ лв., в срок до 20 (двадесет) дни от подписването на акт за откриване на строителна площадка.

3.2. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, сметка 22 и фактура. Преведеният аванс по чл.3.1 се приспада пропорционално от всяко дължимо междинно плащане.

3.3. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2 в 30 (тридесет) дневен срок след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада останалата част от аванса по чл.3.1.

Чл.4. Посочените в документацията количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка ................лв./час

- допълнителни разходи върху труда ........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията ........................ %

- доставно-складови разходи ........................ %

- печалба ........................ %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

  1. цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.


III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на договора е ............. /словом / календарни дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка.


IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.

2. Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.

3. Да извършва разплащане в срок до 20 (двадесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР и сметка 22.

4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5(пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

  1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;

  2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

  • поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;

  • действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.

7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

9. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

10. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.

11. Преди приемателната комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

12. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом