І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
ИмеІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница1/15
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.14 Mb.
ТипРешение
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/obshtestveni poruchki/dokumentacia-fin.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 4

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка 4

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 7

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците. 7

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 8

Раздел VІІ. крИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 9

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 10

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 14

IХ.1. Общи указания 14

IХ.2. Ограничаване броя на офертите 14

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата 14

IХ.4. Ограничаване на определени действия 14

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата 15

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи 16

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 16

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 17

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 18

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 20

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 21

поръчката 21

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 22

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 23

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 59


Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА1. Обект на настоящата обществена поръчка е повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа по обособени позиции:

1. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Триадица”:

1.1. Кръстовище ул. “Луи Айер” - ул. “Хенрик Ибсен”;

1.2. Кръстовище бул. “Витоша” - ул. “Бяла черква”;

1.3. Kръстовище по бул. “България” и бул. “Академик Иван Евстатиев Гешов”.

2. Осигуряване на по-висока пропускателна способност на кръстовище ул. “Александър Пушкин” - ул. “Даскал Стоян Попандреев”, район Витоша.

3. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в райони “Средец” и “Изгрев” в т.ч:

3.1. Кръстовище бул. “Г.М. Димитров” - бул. “Драган Цанков”;

3.2. Кръстовище бул. “Велчова завера”.

4. Повишаване на пропускателната способност на възлови кръстовища от първостепенната улична мрежа в район “Красна поляна” в т.ч:

4.1. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Тодор Александров”;

4.2. Кръстовище бул. “Вардар” - бул. “Възкресение”.Раздел ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ3. При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Изискванията на действащото законодателство.

3.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложениe № 1) и Количествените сметки /КС/, представляващи Приложениe № 2 към настоящата документация.

3.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежите, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом