Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер73.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/01608002.doc
01608-2010-0002

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Академика спорт" ЕАД, кв.Гео Милев, Студентско общежитие бл.3, вх.А, За: Лилия Михайлова, България 1111, София, Тел.: 02 4894473, E-mail: academicasport@gmail.com, Факс: 02 4894478

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт и модернизация на стадион "Академика"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: София
Код NUTS:

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва: изработване на инвестиционен проект за ремонта и модернизацията на стадион „Академика” и реализацията му след одобряването му по надлежния ред и осигуряването на необходимите разрешителни и документи от компетентните органи, съгласно нормативните изисквания. Ремонтните работи ще включват отстраняване на досегашната настилка на терена, изграждане на нов дренаж, полагане на настилка от изкуствена трева на футболното игрище и от шамот на лекоатлетическата писта, изграждане на осветление, ограждения и система за разделяне на игралното поле.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236110, 71240000

Описание:

Строителни работи на спортни терени
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Параментрите на стадиона са посочени в документацията за участие. Общата прогнозна стойност на предвидените дейности е 1000000лв.

Прогнозна стойност без ДДС

1000000 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Кандидатите заплащат гаранция за участие в процедурата в размер на 10 000лв, а участникът определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на кандидата като парична сума или като банкова гаранция. Когато кандидатът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена за целия срок на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато кандидатът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на „АКАДЕМИКА - СПОРТ” ЕАД - банка: Инвестбанк АД; Клон: София- Витоша; ВІС: IORTBGSF; IBAN: BG66IORT80941000161400 или в касата на „АКАДЕМИКА - СПОРТ” ЕАД на адрес гр.София район „Слатина”, жк.”Гео Милев”, Студентско общежитие, бл.3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката се очаква да бъде осигурено чрез кредит, за което е обявена обществена поръчка за избор на кредитна институция. Изпълнението на поръчката ще започне при условие, че Възложителят получи необходимото финансиране чрез отпускане на кредит или осигури алтернативно такова. Плащанията ще се раелизират на вноски. 30% от цената се заплаща авансово, а останали след приемане на етапи от изпълнението.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Оферта за участие; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.Копие, заверено с подпис и печат на кандидата, от документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на кандидата/; Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на кандидата/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение за всеки един член на обединението. 4.При подписване на договор с избрания за изпълнител участник, същият ще трябва да представи за сверка оигинал от удостоверението за регистрация в Камарата на строителите, както и копие заверено с подпис и печат на кандидата от удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи за категория, допускаща по закон изпълнението на обекти от вида, предмет на тази обществена поръчка, както и застраховка по чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството. 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и ал.5, т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). 8.Декларация по чл.13, ал.1, т.8 от НВМОП; 9.Декларация, че участникът е запознат с условията на строителната площадка и обстоятелствата, които биха повлияли на предложението 10.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител, в случай, че е предвидено участието на такъв; 11.Документ за закупена документация за участие – копие, заверено с подпис и печат на участника; 12.Документ за внесена гаранция за участие – копие, заверено с подпис и печат на участника. Ако участника представя банкова гаранция за участие същата трябва да е приложена в оригинал; 13. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: -Заверено от участника копие на баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 счетоводно приключени години (2007г; 2008г; 2009г.) и документи удостоверяващи реализирания оборот през 2010г. от дейности сходни с предмета на обществената поръчка. Когато участникът е обединение баланса и отчетите за посочените години се представят от всеки член на обединението.Оборота от текущата година може да бъде доказан с копия от изпълнени договори, референции или по друг подходящ начин, който категорично да удостоверява реализираната оборотна сума и дейността от която е получена. - Информация за оборота от проектиране и строителство на сходни с предмета на поръчката обекти за последните три отчетени години (2007г; 2008г; 2009г..) и 2010г по образец
Минимални изисквания: -да има оборот не по-малко от 500 000лв. от проектиране и строителство на сходни с предмета на поръчката обекти реализиран за последните три отчетени финансови години (2007, 2008, 2009 година) и 2010г. -да е приключил последните три финансови години (2007г., 2008г., 2009г.) с положителен финансов резултат – печалба, а за лица, които са регистрирани преди по-малко от три години – от възникването си. Когато участникът е обединение изискването важи за всеки от членовете на обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: -Списък на основните договори с предмет сходен с настоящата обществена поръчка изпълнени през последните 3 (три) години и настоящата - списък на ръководните служители, техническите лица, лицата които ще ръководят строителният процес при изпълнение на поръчката, лицата отговарящи за контрола на качеството. Списъкът трябва да бъде придружен документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, вкл. професионална автобиография на тези лица -Сертификат ФИФА 1 звезда или еквивалентен за изкуствената трева. -Сертификат ISO 9001 или еквивалентен за производителя на изкуствената трева. -мостри от изкуствената трева и гранулите -макет
Минимални изисквания: -да има изпълнени в рамките на последните три години и текущата 2010г. не по-малко от 3 договора с предмет сходен с този на настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. -участникът трябва да разполага с проектантски екип ръководен от архитект или строителен инженер с пълна проектантска правоспособност и архитект, инженер конструктур, инж.геодезист, инж.част електро с пълна проектантнска правоспособност.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Финансов показател; тежест: 40
Показател: Технически показател; тежест: 50
Показател: Архитектурна визия; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 13/12/2010 00:00 Час: 14:00

Платими документи

ДА

Цена

10 BGN

Условия и начин на плащане

Цената на документацията може да внесена по сметка на „АКАДЕМИКА - СПОРТ” ЕАД - банка: Инвестбанк АД; Клон: София- Витоша; ВІС: IORTBGSF; IBAN: BG66IORT80941000161400 или в касата на „АКАДЕМИКА - СПОРТ” ЕАД на адрес гр.София район „Слатина”, жк.”Гео Милев”, Студентско общежитие, бл.3.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 20.12.2010 г.  Час: 14:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 21/12/2010 00:00 Час: 10:00

Място

гр.София, кв.Гео Милев, Студентско общежитие, бл.3, вх.А, ет.1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците, техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, юридически лица с нестопанска цел


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

жалби се подават, съгласно Глава ХІ "Обжалване" от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2010 г. 

Свързани:

Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Университет за национално и световно стопанство, Студентски град, ул. 8-ми декември, За: Самуил Авдала гл експерт, обществени поръчки,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Топлофикация София” еад, ул."Ястребец" №23Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кюстендил: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, За: инж. Илиян Фусков, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 551166
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Даниела Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-гр. София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Сдружение Българска Федерация по тенис, Бул. "Васил Левски" №75, За: Мадлен Златанова, България 1040, гр. София, Тел.: 02 9515696,...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова, р българия 1040, София, Тел.: 02 9336746, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Висше строително училище "Любен Каравелов", ул. "Суходолска" №175, За: Цветелина Стоянова, Република България 1373, София, Тел.:...
Bg-софия: Проектиране и изпълнение обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Со район "връбница", бул."Хан кубрат" бл. 328 Вх. Б, За: арх. Вихрен Узунов, Република България 1229, София, Тел.: 02 4957720, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом