1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л
Име1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер80.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://info.fmi.shu-bg.net/von/doc/novini/PROTOKOL_forum.doc
НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”

1

1

СИНДИКАЛЕН (УПРАВИТЕЛЕН) СЪВЕТ


П Р О Т О К О Л № …. / 16.12.2011 г.


ОТКРИТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА ВОН – КНСБ

16 декември 2011 г., Пловдив


От 31 члена с право на глас присъстват 18: доц. Лиляна Вълчева, доц. Александър Николов, гл. ас. Радислав Атанасов, доц. Станислав Стойков, гл. ас. Христо Христов, ас. д-р Ивайло Симеонов, г-жа Илияна Раева, доц. Иванка Желязкова, доц. Пелагия Терзийска, доц. Красимир Орманджиев, доц. Владимир Владов, гл. ас. Даниела Стамболиева, доц. Маргарита Кръстева, г-жа Персида Рафаилова, доц. Алекси Апостолов, г-жа Венера Щинарова, доц. Венцислава Ванчева, доц. Николай Шопов.

На заседанието КС участват (без право на глас) още: доц. Боянка Пенева, г-жа Рая Найденова, доц. Даниела Димова, доц. Иван Симеонов, г-жа Невяна Петкова, г-жа Стефка Миларова, доц. Пенка Личева, гл.ас. д-р Екатерина Вълчева, гл.ас. Йорданка Илкова, г-жа Василка Александрова, г-жа Зорка Глушкова, г-жа Антоанета Бедросян, инж. Цветелина Кансъзова и експерт-юрист Мария Чочова.

Отсъстваха: председателите на СО от ХТМУ, НАТФИЗ, НХА, НМА, ШУ, У-т „проф. А.Златаров”, БСУ, ВСУ, СА-Свищов, ТУ-Варна, зам.-председателя на ВОН-КНСБ, председателя и член на ръководството на СНСО-ВОН при БАН.

Заседанието на Синдикалния съвет (СС) протече при следния


ДНЕВЕН РЕД:


1. Отчет за дейността и отчисленията по членския внос (национален и международен) на СО при ВОН-КНСБ;

2. Програма за дейността на ВОН през 2012 г.;

3. Информация за предстоящия конгрес на КНСБ и предложения за избор на делегати;

4. Представяне на нови СО и на новоизбраните председатели, както и приемането им за членове на Синдикалния (Управителния) съвет на ВОН-КНСБ;

5. Разни.

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД:


По първа точка:


Доц. Лиляна Вълчева направи отчет за дейността на НБС „ВОН”-КНСБ за месеците октомври, ноември и декември на 2011г., включващ посетени мероприятия организирани от ВУ, информация за дейностите в работната група по Държавния бюджет за 2012г., както и информация за разпределените финансови средства с ПМС № 168 на база рейтинговите им показатели. Доц. Вълчева даде информация за работата на ВОН-КНСБ в Контролния съвет на НАОА и отправи призив за сигнализиране в случаи на нарушения.

По темата, свързана с увеличението на таксите на студентите гл. ас. Даниела Стамболиева коментира, че студентите следва да поемат своя дял от инвестицията в себе си, тъй като висшето образование не е задължително и то е въпрос на избор.

Доц. Вълчева даде информация за проведената на 19.10.2011г. среща в сградата на Централно управление на Българска академия на науките между представители на ръководството на Академията - академик Александър Попов – Зам.-председател на БАН, чл.-кор. Атанас Атанасов - Зам.-председател на БАН, проф. Стефан Хаджитодоров – Главен научен секретар на БАН и Президента на КНСБ – г-н Пламен Димитров, Председателя на НБС „ВОН” – КНСБ, Председателя и Зам.-председателя на СНСО към НБС „ВОН” – КНСБ - доц. Владимир Бозуков и доц. Наско Атанасов, Изпълнителния председател на Българска стопанска камера – г-н Божидар Данев, Вицепрезидента на КТ „Подкрепа” – г-н Димитър Манолов, Председателя на Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика” – г-н Здравчо Здравчев.

Основна тема в тази точка от дневния ред бе следва ли да се повиши възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели в ВУ, следва ли да отпадне допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и актуалната тема, свързана с пенсионната реформа в България.

Гл. ас. Д. Стамболиева изрази становище, че не следва да бъда подкрепено изравняване на общата пенсионна възраст за мъжете и жените и увеличението й, а относно „класа”, че той следва да се запази, но под друго наименование.

Юристът М. Чочова разясни, че предвид нормативната установеност на това допълнително трудово възнаграждение в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и установеният му минимум от 0,6 % на година в Постановление на Министерски съвет, няма как то да бъде заменено с друго такова или да се промени наименованието му.

Доц. Иванка Желязкова изрази становище, че следва да се направи предложение за промяна в чл. 328, ал.1, т.10 от Кодекса на труда, в който да се промени възрастта при навършване, на която работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие на професорите и доцентите - от 65 години на 68 години.

Доц. Ванчева изрази становище, че следва да се промени § 11 от ЗВО, което бе подкрепено и от доц. М. Кръстева, която също предложи да се настоява за по-ясен регламент в ЗВО.

Доц. Вълчева направи отчет и даде информация за събираемостта на членския внос за последното тримесечие, като направи и анализ на събираемостта през годината, както и запозна участниците в заседанието със списък на закъснелите с плащането на отчисления от членски внос синдикални организации.

След така проведените обсъждания членовете на СС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ 1:

Председателите на Синдикални организации към ВОН-КНСБ, след консултации със синдикалните членове, да направят писмени предложения до месец Март 2012 година за промени в законодателството относно възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели във висшите училища, които считат за необходими и правилни.

(решението се прие единодушно)


РЕШЕНИЕ 2:

Председателите на Синдикални организации към ВОН-КНСБ стриктно да спазват изискването за ежемесечно внасяне на членския внос, като изключение може да бъде направено за месеците януари, февруари, юли и август, за които членския внос да се внася за двата месеца общо.

(решението се прие единодушно)


По втора точка:


Доц. Вълчева запозна участниците в заседанието с проекта на Програма за дейността на ВОН през 2012 г., която бе раздадена предварително.

Ас. д-р Ивайло Симеонов направи предложение да бъде организирана среща между ръководството на Синдиката, министъра на финансите и министъра на образованието, на която да се договорят средства от Държавния бюджет за съфинансиране по проекти, както и да се обсъдят проблемите на чуждестранните студенти и програмите за дистанционно обучение.


След кратки дебати членовете на СС взеха следното решение:


РЕШЕНИЕ:

Председателите на синдикални организации към ВОН-КНСБ следва да направят предложения до месец Март 2012 год. за формата на срещите, броя и темите на форумите, които да бъдат предвидени за 2012 година.

(решението се прие единодушно)


По трета точка:


Членовете на Синдикалния съвет на ВОН-КНСБ бяха запознати със съдържанието на решенията от проведеното заседание на Координационния съвет на КНСБ на 18.02.2011г. (Протокол №23), в които е определена норма на представителство за избор на делегати на VІІ конгрес на КНСБ и изисквания към делегатите. Съгласно взетите решения от КС на КНСБ на всеки 400 члена се избира един делегат, не по-късно от 14 дни след избирането на делегатите, основните членове следва да информират Центъра за координация за имената на делегатите, изпълнение на изискванията към делегатите и регионите от които са избрани. Ръководството на основния член удостоверява редовността на организацията по отношение на членския внос и годината на провеждане на последното й отчетно-изборно събрание. Избраните делегати трябва да са легитимни представители на синдикалните организации съгласно устава на съответния основен член. Синдикалната организация, в която членува избрания делегат следва да е изрядна по отношение на членския внос към основния член и Конфедерацията. При възможност 25 % от делегатите следва да бъдат на възраст до 35 години, а 50 % да са жени.

Доц. Вълчева даде информация, че към дата на провеждане на настоящото заседание ВОН-КНСБ има 4300 членове, което означава, че следва да бъдат избрани 10 делегати на VІІ конгрес на КНСБ.

Г-жа Илияна Раева, подкрепена от колегите от Аграрен университет и Тракийски университет, направи предложение изборът на делегати да е съобразен с числеността на синдикалните организации, като бъдат подредени по възходящ ред на база численост 12 синдикални организации, като представителите на последните две да са резервни. Делегати на конгреса да са председателите на СО или избран от тях представител.

Членовете на СС на ВОН-КНСБ взеха следното решение:

РЕШЕНИЕ:

Синдикалния съвет на ВОН-КНСБ утвърждава броя на делегатите за VІІ конгрес на КНСБ на 11 делегата, съобразно участието на председателя на ВОН-КНСБ по право и общата численост на синдиката.


Делегатите съобразно числеността на СО са както следва:


 1. Председател на УСО в Русенски университет

 2. Председател на УСО в Варненски свободен университет

 3. Председател на АСО в СА „Д.А.Ценов” – Свищов

 4. Председател на УСО в Велкотърновски университет

 5. Председател на УСО в Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”

 6. Председател на УСО в Тракийски университет

 7. Председател на УСО в Пловдивски университет

 8. Председател на УСО в Аграрния университет – Пловдив

 9. Председател на УСО в Шуменски университет

 10. Председател на УСО в УНСС


Резервни:

 1. Председател на УСО в ЮЗУ „Н. Рилски”

 2. Председател на СНСО в БАН


Делегати на конгреса да са председателите на СО, а в случай на невъзможност да участват в Конгреса следва да изберат представител.

Възлага на председателя на ВОН-КНСБ доц. Лиляна Вълчева в 14- дневен срок от вземане на настоящото Решение да информира Центъра за координация към КНСБ за имената на делегатите, както и за изпълнение на изискванията към делегатите и регионите от които са избрани.

Ръководството на ВОН-КНСБ да удостовери редовността на всяка една от организациите по отношение на членския внос и годината на провеждане на последното й отчетно-изборно събрание.

(решението се прие единодушно)


По четвърта точка:


Председателя на заседанието на Синдикалния съвет представи новоизбраните председатели на УСО към ВОН-КНСБ в УНСС – доц. Маргарита Кръстева, на УСО в ЮЗУ „Н.Рилски” – доц. Пелагия Терзийска, на СО в ПУ- Педагогически колеж – гр. Смолян – г-жа Венера Щинарова и на УСО в Технически университет – София - ас. д-р Ивайло Симеонов.


По пета точка:


В точка „Разни” от дневния ред бе дадена информация от председателите на синдикални организации за КТД, работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения през 2011 г., както и разпределението на средствата от СБКО и допълнителни средства от икономии в края на годината като допълнителни награди и стимули за Коледа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СС

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН-КНСБ:

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева


ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА: 

Мария Чочова

Свързани:

1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconПрепис протоко л
Днес, 10. 03. 2006 г в гр. София, ул. Владайска # 29 се състоя заседание на Управителен съвет на булпрофор в състав
1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconДоклад на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи
Управителен съвет на Асоциацията, с мандат приключил на 10 май 2007 година, датата на предходното Общо събрание на сдружението и...
1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconУправителен съвет на нко председател: доц д-р инж. Радослав Иванов Кючуков Заместник-председател: доц д-р инж. Красимир Любенов Велинов Членове
Органите Управителен съвет и Контролен съвет на "Национален комитет по осветление в България (нко)" Сдружение с нестопанска цел в...
1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconНа проведеното на 15. 12. 2008г редовно заседание на Събранието на представителите на здравната каса бяха избрани нови Управителен и Контролен съвет, след като
Събранието на представителите на здравната каса бяха избрани нови Управителен и Контролен съвет, след като мандата на досегашните...
1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconУправителен съвет и н ф о р м
Управителният съвет даде мандат за преговори на контактните групи за взаимодействие с министерствата и ведомствата
1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconЕвропейска централна банка структура и функции
Седалището на ецб е във Франкфурт на Майн, Германия. Ецб има три органа за вземане на решения: Управителен съвет, Изпълнителен съвет,...
1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconУправителен съвет на бааик

1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconУправителен съвет на ртик

1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconУправителен съвет на съюза на птицевъдите в българия – 2012 г

1 1 синдикален (управителен) съвет протоко л iconЗаседание на Управителния съвет
Днес, 27. 02. 2010г., гр. София, в седалището на Българско Кристалографско Дружество (цлмк бан), се проведе заседание на новоизбрания...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом