Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница7/7
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер427.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/Документация.doc
1   2   3   4   5   6   7

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.78. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.

79. Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

80. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от ЗОП.

81. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

82. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39 ал.1, т.3, 5 и 6 или ал.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

83. Всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от публикуването на решението в Регистъра на обществените поръчки или от получаването на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране на процедурата". Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен ако е допуснато предварително изпълнение.

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на поръчката84. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка (съгласно Приложение № 11) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

85. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

86. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

87. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

88. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

88.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

88.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

88.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел "ГАРАНЦИИ" от настоящата документация.

89. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 88, Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

89.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

90. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения91. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника17 в процедурата и е в размер на 3 000 (три хиляди) лева.


Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.


92. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок за изпълнени СМР за Обекта. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.

93. Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми:

93.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на БП):

Банка: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05

BIC: RZBB BGSF

93.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

93.3. Банковите гаранции, изготвени по образците, посочени в т.93.4 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя трябва да се съгласуват с последния.

93.4. Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по образеца в Приложение № 9 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя, а тази за изпълнение на договора следва да бъде издадена по образеца в Приложение № 10 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя.

94. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

94.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

95. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

96. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

97. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие в процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

97.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 ал 1 и ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ98. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки.

РАЗДЕЛ хVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение № 1. Техническа спецификация/Задание за проектиране

Приложение № 2. Образец на оферта

Приложение 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение № 4. Образец на техническа оферта

Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)

Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 7. Образец списък на основните договори за строителство, сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 (пет) / 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011/ години, вкл. договорите по т. 6.1.1

Приложение № 8. Образец списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството

Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 10. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Приложение № 11. Проект на договор за обществената поръчка

Приложение № 11.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение № 12. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Приложение № 13. Образец на декларация по Закона за защита на личните данни

Приложение № 14. Образец списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка

1 Прилага се копие от решението


2 Прилага се копие от обявлението

3 Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

4 Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

5 Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

6 Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

7 Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

8 Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

9 Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

10 Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

11 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

12 Чл. 9 от ЗОП

13 § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

14 Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

15 чл. 65, ал. 2 от ЗОП

16 чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

17 Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД BULGARIAN POSTS PLC

ул. “Академик Стефан Младенов” № 1 1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31,

бл. 31, 1700 София, тел. 02 / 949 32 80 1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80,

факс: 02 / 962 53 29 fax: + 359 2 962 53 29

www.bgpost.bg info@bgpost.bg
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом