Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница5/7
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер427.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/Документация.doc
1   2   3   4   5   6   7

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите


57. Офертите на участниците ще се приемат във централното управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

58. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в часа и на датата, посочени в обявлението за обществена поръчка, в сградата на Български пощи. Посочената в тази т.58 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

59. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Български пощи - www.bgpost.bg, един ден преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

60. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

61. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към лицата от администрацията на Български пощи, посочени в обявлението.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ62. За участие в откритата процедура участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

63. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

64. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва "Оферта", посочва наименованието на поръчката, идентификационния й номер (ако такъв е посочен в обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

64.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

- плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 6, т. 8 – т. 14 от ЗОП и раздел VIII от настоящата документация, доказващи съответствието на участниците с минималните изисквания на възложителя: документите по т. 25.5 и т. 25.6;

- плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите чл. 56, ал. 1, т. 7 - т. 9, свързани с изпълнението на поръчката - Техническата оферта по т. 25.14;

- плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника по т. 25.15.

64.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.

64.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

"1. Удостоверение за актуално състояние стр. 5"

и т.н.


65. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 5 се представя само в оригинал, в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

66. Офертата е със срок на валидност14 не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

67. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56 от ЗОП.

68. При приемане на офертата върху плика по т.64 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

69. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

70. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

71. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)".

72. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом