Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница4/7
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер427.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/Документация.doc
1   2   3   4   5   6   7

Раздел VІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА определяне на КОМПЛЕКСНАта ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕНастоящата методика определя условията и реда за оценяване на офертите. Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта” чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка.

22. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:


Показатели за оценка на предложенията

Тежест на показателите в % - Ai

Присъден брой точки - Bi

K1 – предложена цена за изпълнение на поръчката


80 %

Минимално ценово предложение

B1 = ————————————— х 100

Ценово предложение на участника

K2 – срок за изпълнение


20 %

Минимален срок за изпълнение

B2 = ————————————— х 100

Срок за изпълнение на участника


Крайната оценка представлява комплексен коефициент, получен като сбор от стойностите на коефициентите К1 и К2:

Ккомпл = К1 + К2 , където

Ki = Ai * Bi

A, A са коефициентите на тежест на съответните критерии,

B, B са присъдения брой точки по съответните критерии.


23. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 т.

24. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (Ккомпл.) на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

РАЗДЕЛ VIII. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА


Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

25. Всяка оферта трябва да съдържа:

25.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

25.2. Заверено копие на документ за регистрация и на документ за актуално състояние на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;

25.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 9 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

25.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация;

25.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнено Приложение № 7 с приложени 3 броя референции);

25.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения № 7, 8 и 14). За лицата по т. 6.1.3 се представят копия от дипломи за завършено образование и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията им. Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на проектантите.


25.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

25.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

25.8.1. списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на оферта Приложение №2 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие;

25.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3;

25.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

25.9.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението;

25.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

25.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор съгласно Приложение №11.1;

25.11. Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия, когато участник в процедурата е обединение;

25.12. Декларация, че е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно Приложение № 12;

25.13. Декларация по Закона за защита на личните данни;

25.14. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение №4;

25.15. Ценова оферта (Предлагана цена) представена в оригинал, съгласно Приложение №5, задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата. Приложение № 5 се попълва в съответствие с указанията, посочени в него, като участниците посочват обща цена без ДДС;

26. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. При обединение, което не е юридическо лице документите по т. 25.2, т.25.5, т. 25.6, т. 25.7 и т. 25.12 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като квалификационните изисквания по т.4.1 и т.6.1, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно.

27. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 25.2, т. 25.5, т. 25.6, т. 25.7 и 25.12.

28. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, офертата и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

29. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез "Заверено копие", за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

29.1. "Вярно с оригинала";

29.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

29.3. собственоръчен подпис на оправомощеното или упълномощено лице, положен със син цвят под заверката.

30. Пълномощното по т. 25.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

31. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

32. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва "не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР".

33. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на удостоверението за регистрация на участника, трябва да бъде официален. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА


IХ.1. Общи указания

34. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък "документацията", заедно с приложенията – неразделна част от нея.

35. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица12, закупило документацията, наричано по-нататък "заинтересовано лице". От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата13.

36. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на настоящата поръчка.

IХ.2. Ограничаване броя на офертите

37. Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът представя оферта за участие в настоящата процедура за една или няколко обособени позиции.

38. Участникът може да подаде само една оферта, за която кандидатства, като офертата не може да се предлага във варианти.

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

39. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

IХ.4. Ограничаване на определени действия

40. До приключване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Български пощи, в това число на администрацията на Български пощи в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

41. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

42. Не е нарушение на изискването по т. 41 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването на обявление за провеждане на откритата процедура в електронният регистър на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

43. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

44. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците, включително уведомяването по т. 48, е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) чрез комбинация от средствата по букви "а"-"в".

45. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

46. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 44 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

47. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

48. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

49. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

50. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

50.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

50.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

51. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението. Пълен достъп до документацията може да се получи на сайта на Български пощи - www.bgpost.bg.

52. Участникът представя офертата си на хартиен, а ценовото предложение и на електронен носител.

53. При различие в съдържанието на офертата на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

54. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

54.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

54.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

55. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице.

56. Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 2 от ЗОП по-малко от 3 дни, Възложителят удължава срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом