Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница3/7
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер427.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/Документация.doc
1   2   3   4   5   6   7

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липсаVI.1 Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;3

10.2. обявен е в несъстоятелност4;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове5;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си6;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението7;

10.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен8;

10.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

10.8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

11.7. в случаите по т. 11. 1 – 11.6 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 109.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси10.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.


VI.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1.


VI.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискванията на т. 4. и т. 6. от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника11.

18.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 64.1 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21. Не са закупени документи за участие в откритата процедура, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом