Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница2/7
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер427.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/Документация.doc
1   2   3   4   5   6   7

раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ3. При изпълнение на строителството следва да се спазват следните технически спецификации:

3.1. Приложимите за предмета на обществената поръчка Техническа спецификация, Приложение № 1;

3.2. Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, които не са включени в техническите изисквания по т. 3.1. , както следва:

 • Закон за устройство на територията (ЗУТ)

 • Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 • Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

 • Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

 • Закон за задълженията и договорите
 • Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване


Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1 оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт на сгради) сумарно за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011/ не по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева без ДДС;


В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участник в него.


4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1 заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2009, 2010 и 2011) години;

4.2.2 информация за общия оборот и за оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт на сгради) за последните 3 (три) години /2009, 2010 и 2011 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1 през последните 5 (пет) години /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011/ да е изпълнил най-малко 3 (три) бр. договора за строителство на сгради;

6.1.2 да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка;

6.1.3 да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители) и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал), които притежават квалификация и професионален опит, свързани с предмета на обществената поръчка, включващ най-малко:


 • технически ръководител – 1 бр.

образование: строителен инженер-магистър, специалност “ССС” (ПГС) или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “ССС” (ПГС)

професионален опит: минимум 8 години общ трудов стаж като строителен инженер и специфичен опит като ръководител на подобни обекти (ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради) не по-малко от 5 години


 • инженер част „Конструктивна” - 1 бр.

образование: строителен инженер-магистър, специалност “ССС” (ПГС) или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “ССС” (ПГС)

професионален опит: минимум 5 години общ трудов стаж като строителен инженер


 • инженер част „ВиК” - 1 бр.

образование: магистър-инженер, специалност “ВиК” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “ВиК”

професионален опит: минимум 3 години общ трудов стаж по специалността


 • инженер част „ОВК” - 1 бр.

образование: магистър-инженер, специалност „ОВК” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “ОВК”

професионален опит: минимум 3 години общ трудов стаж по специалността


 • инженер част „Електро” - 1 бр.

образование: магистър-инженер, специалност „Електрообзавеждане” или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “Електрообзавеждане”

професионален опит: минимум 3 години общ трудов стаж като строителен инженер


 • координатор по безопасност и здраве (КБЗ)

образование: строителен инженер или професионална квалификация техник

професионален опит: минимум 1 година трудов стаж на тази позиция.


В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението.


6.1.4 да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и да съотвества на стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен).

6.2. За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи:

6.2.1 списък (съгласно образеца – Приложение № 7) на основните договори за строителство, сходно с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 5 (пет) /2007, 2008, 2009, 2010 и 2011/ години, вкл. договорите по т. 6.1.1. Списъкът съдържа обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация;

6.2.2 референции (препоръки) за добро изпълнение на обектите, копие от договорите и актовете, удостоверяващи приемането на обектите изброени в т. 6.2.1;


Информацията в представените от участниците референции (препоръки), трябва да съдържа следните данни: възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация, както и дали е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.


6.2.3. списък (съгласно образеца – Приложение № 14) на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника)

 • документи, удостоверяващи основанието за ползване от участника (собственост наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника на строителните машини и техническото оборудване по т. 6.2.3

6.2.4. валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 (или еквивалентен);

6.2.5. валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарта ISO 14001:2004 (или еквивалентен);

6.2.6. застраховка „Професионална отговорност”, съгласно 171 от ЗУТ;

6.2.7. списък (съгласно образеца – Приложение № 8) на инженерно-техническия персонал, за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка и информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)

 • документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата по т. 6.1.3 - копия от дипломи за завършено образование и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията им

 • Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на проектантите


Специфичният опит на лицата по т. 6.1.3 се доказва, като за всеки конкретен проект се представи препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето представляващо компанията към която са работели, към конкретния момент на изпълнение на проекта.


В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство. Ако в образователната система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини.


6.3. Декларациите и списъците по т. 6.2.1, т. 6.2.3 и т. 6.2.7, ако е приложимо, се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

6.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;

7. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите по т. 4.2 и т. 6.2 при условие, че обстоятелството се доказва от представено удостоверение.

8. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

9. Комисията за провеждане на процедурата ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9.1 Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1 и т. 6.2.1.

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом