Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница1/7
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер427.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP.LAST/Документация.doc
  1   2   3   4   5   6   7

УТВЪРЖДАВАМ:

ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

дата: ........................... 2012 г.


 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Инженеринг за реконструкция на РСЦ Варна”


София, 2012 година


СЪДЪРЖАНИЕ:Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 3

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 4

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 5

раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса 10

Раздел VІІ. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА определяне на КОМПЛЕКСНАта ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 11

РАЗДЕЛ VIII. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 12

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 16

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 16

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 17

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата. 19

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на поръчката 20

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения 21

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 22

РАЗДЕЛ хVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 22

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА1

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА2

Раздел ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
  1. Обект на настоящата обществена поръчка е проектиране и строителство на РСЦ Варна.

    1. Строежът има следните характеристики:

Описание на обекта

Към момента експлоатационните служби на РСЦ Варна са разположени на две места – в сградата на пощенска станция Варна Център и на ЖП Гара Варна. Това създава съществени трудности от логистична гледна точка поради затрудненото придвижване и маневриране на трактовите и междурегионалните автомобили, като се има предвид натоварения автомобилен трафик в центъра на града и в района на ЖП Гара Варна.

Съгласно сортировъчната концепция на „Български пощи” ЕАД, е необходимо технологичните дейности на РСЦ Варна да се организират на едно място, в една съвременна сграда. Така ще се елиминира разхода на време, гориво и човешки ресурс за превоз на пратки между двете пощенски експедиции, ще се подобрят условията на труд, координацията между звената, точността и качеството на обработка на пощенските пратки.

От друга страна „Български пощи” ЕАД притежава поземлен имот с идентификатор 10135.3515.772 с административен адрес: гр. Варна, ул. „Академик Кручатов” 16 , ул. „Глаголица”, където се помещава звено „Автобаза” при ОПС Варна, РУ „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД Варна. Имотът се състои от дворно място цялото с площ от 2532кв.м, което е в съсобственост между „Български пощи” ЕАД и „БТК” АД, като двете дружества притежават съответно:

І. „Български пощи” ЕАД :

КПП едноетажна постройка със застроена площ 7.00 кв.м.

Масивна двуетажна сграда със застроена площ 112.00кв.м и РЗП 224 кв.м., като на първия етаж са разположени ремонтна работилница и сервизни помещения, а на втория етаж стая на началник, диспечер, битовка, сервизни помещения и склад.

Масивна едноетажна постройка със застроена площ от 295.00 кв.м., изградена върху част от подземен гараж, в която са разположени складове, гаражни клетки, ремонтна работилница и сервизни помещения.

Масивен подземен гараж за МПС със застроена площ 428.00кв.м.

Масивна складова база със застроена площ 30.00кв.м

Навес от метална конструкция със застроена площ 52.00кв.м., който представлява двускатен метален покрив покрит с ламарина пред КПП.

ІІ. „БТК” АД :

Четири етажна монолитна производствено- техническа сграда със застроена площ 463.30 кв.м.

440.00 кв.м. идеални части от дворното място в което е построена сградата.


1.2. Обектът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности:

За цялостното изпълнение на обекта е необходимо да се изготвят проекти по части: Архитектура, Конструкции, Ел., СКС, ОВК, ВиК и БЗР. В идеен замисъл трябва да се реконструират и преоборудват сградите и помещенията както следва:

Да се обособят самостоятелни помещения за дейността на звено „Автобаза” като:

- Съществуващият метален навес да се разшири и реконструира, така че там да се формира ремонтното хале и ремонтната работилница.

- Съществуващият склад да се ремонтира и оборудва като склад за основните материали на звено „Автобаза”, като се предвидят и стелажи за съхранение на необходимото количество автомобилни гуми.

- Вторият етаж на двуетажната сграда да се ремонтира и реконструира като се обособят следните помещения: ръководител звено „Автобаза”, управител склад и битовка за персонала.


Реконструиране на помещенията от първия етаж на сградите за разполагане службите на РСЦ Варна, като освен основното технологично помещение се предвидят и следните помещения за: ръководител РСЦ, санитарни помещения, битовка, съблекалня и стая за почивка, която ще бъде използвана за спално помещение от бригадата на междурегионалния маршрут София – Горна Оряховица-Варна.


Да се предвиди обособяване на 2 (две) помещения:


  • Касово ( което ще бъде изпълнено до фаза „окабеляване” по отделен проект), отговарящо на изискванията помещение за „Обект първа категория” по Наредба №7 за физическата защита на обектите и на „Инструкция за охрана и опазване на имуществото и реда за организиране на охраната при транспортирането на ценни пратки и товари в системата на „Български пощи” ЕАД”, рег.№ 48-И-1/14.02.2012г

- Помещение за подготовка на ценни пратки, също отговарящо на горните изисквания.


Да се предвидят товаро-разтоварни рампи и навеси за извършване на товаро-разтоварната дейност.

Извършване на ремонтни работи по останалите сгради и конструкции:

- Демонтаж на обшивката и частично събаряне на съществуващия метален навес в югоизточната част на обекта.

- Изграждане на нова или подсилване на съществуващата конструкция на металния навес над входа за подземния гараж и подмяна на обшивката от ЛТ ламарина.

- Подсилване на компрометираната част от подпорната стена от дясната страна на входа за подземния гараж.

- Полагане на асфалтова или бетонова армирана настилка по естакадата на подземния гараж.

- Освежаване на стените и таваните на подземния гараж и КПП.

- Подмяна на металната врата на подземния гараж.

- Изграждане на отводнителна система за дъждовната вода от източната страна на обекта.

- Цялостно боядисване на фасадите на сградите и оградите.

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом