Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012
ИмеЕмил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012
страница1/16
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер1.97 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://fisn.uni-plovdiv.bg/asenov/lekzii-kontrol-odit-2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
доц.Емил Асенов


Лекции по дисциплината

Вътрешен контрол и вътрешен одит”


София

2012


I. Същност и характерни особености на вътрешния контрол

Въведение

Първа глава . Същност на финансовото управление и контрол

Дефиниция

 1. Въвеждане на понятието за разумна увереност

 2. Постигане на целите

 3. Връзка между целите и елементите на ФУК

 4. Прилагане на методическите насоки в цялата организация

Втора глава . Елементи на финансовото управление и контрол

 1. 1..Контролна среда

 2. Лична почтеност и професионална етика

 3. Управленска философия и стил на работа

 4. Организационна структура

 5. Политики и практики по управление на човешките ресурси

 6. Компетентност на персонала

2.Управление на риска

 1. Дефиниция

 2. Основни фактори, които трябва да се вземат предвид при изграждането на система за управление на риска

 3. Стъпки на препоръчителен стандартен подход за управлението на риска

3.Контролни дейности

 1. Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране

 2. Разделение на отговорностите

 3. Система на двоен подпис

 4. Предварителен контрол

 5. Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване

 6. Процедури за наблюдение

 7. Преглед на процедури, дейности и операции

 8. Антикорупционни процедури

 9. Правила за достъп до активи и информация

 1. Правила за управление на човешките ресурси

 2. Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията

 3. Съпоставяне на данни

 4. Контролни дейности, свързани с информационните технологии

 1. Информация и комуникация

 1. Информация

 2. Комуникация

 1. Мониторинг

Заключение


II. Същност и характерни особености на вътрешния одит

ВЪВЕДЕНИЕ

Характерни особености на вътрешния одит

Трета глава. ОДИТЕН ПРОЦЕС

1. Фаза планиране

А. Предпланиране и подготовка на одита

1.1.Разбиране и документиране на одитираната дейност/процес

 1. Документиране на одитираната дейност/процес

 2. Обхват на одита

 3. Провеждане на встъпителна среща

1.2. Идентифициране на специфичните /контролните/ цели

 1. Методи за определяне на специфичните /контролните/ цели

 2. Формулиране на целите

1.3. Идентифициране и оценка на рисковете в одитираната дейност/процес

 1. Идентифициране/откриване на рисковете

 2. Оценка и класификация на рисковете

1.4.Оценка на контролните механизми срещу рисковете в одитираната
дейност/процес

 1. Идентифициране на контролните механизми

 2. Оценка на идентифицираните контролни механизми

1.5.Избор на одиторска стратегия - определяне вида и обема на проверките

Б. Изготвяне на одитен план и разпределение на ресурсите

2. Фаза проверки /Field work/

 1. Извършване на проверките и анализ на резултатите и остатъчния риск

 2. Формулиране на констатации, изводи и препоръки

3. Фаза докладване

3.1.Изготвяне на предварителен доклад

 1. Структура на одитния доклад

 2. Провеждане на заключителна среща

3.2.Изготвяне на окончателен доклад и план за действие

4. Фаза проследяване на изпълнението на препоръките

 1. Същност и цели на проследяването

 2. Планиране и осъществяване на проследяването

 1. Проследяване на изпълнението на препоръките чрез писмо до ръководството

 2. Проследяване на изпълнението на препоръките чрез предварително планиран

одитен ангажимент

Четвърта глава МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ

 1. Методи за събиране на информация

 2. Документиране

 3. Архивиране

Пета глава .КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1.Вътрешни оценки

 1. Текущи прегледи

 2. Периодични прегледи

 1. Външни оценки

Шеста глава .ДРУГИ ВИДОВЕ ОДИТ

1.Финансов одит

 1. Определение и цел

 2. Формулиране на целите и обхвата на одита. Ниво на същественост

 3. Проверки

 4. Изготвяне на одитен доклад и сертификат

2.Одит на изпълнението

 1. Определение

 2. Цели на одита на изпълнението

 3. Разбиране/запознаване с целите на одитираната организация

2.4. Избор на сфери на одита на изпълнението

3.Одит на информационните технологии


I. Същност и характерни особености на вътрешния контрол


I. ВЪВЕДЕНИЕ


Тези текст има за цел да даде представа относно същността на вътрешния контрол / или на системите за финансовото управление и контрол (ФУК) в публичния сектор/ и неговите елементи. Той описва рамката, необходима за изграждането и поддържането на адекватни системи за вътрешния контрол ,в съотвествие с изискванията на ЗФУКПС и на „Интегрираната рамка за вътрешен контрол, разработена от КОСО“. /КОСО - Комитет на спонсориращите организации на комисията,известен още като комисия „ Tрейдуей“, в който се включват представители на Института на вътрешните одитори, Американския институт на сертифицираните експерт-счетоводители (AICPA), одиторски фирми, големи американски компании и др. Комитетът разработва доклад „Вътрешен контрол - интегрирана рамка” и го публикува през 1992 г. Докладът е известен още като модел за вътрешен контрол на КОСО или Интегрирана рамка за вътрешен контрол/.

Този текст също се изгражда върху и на Указанията на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол в публичния сектор. /ИНТОСАЙ - Международна организация на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите-членки на ООН и специализираните агенции към ООН. Основана е през 1953 г.и в нея членуват повече от 170 ВОИ, в т.ч. и Сметната палата на Република България. Играе важна роля за насърчаването на добро финансово управление и отчетност в държавите, представени чрез своите ВОИ в ИНТОСАЙ/.

Действащият в момента в България , Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор акцентира върху управленската отговорност и изисква ръководителите на организациите от публичния сектор да управляват средствата така, че да осигурят постигане на целите на организацията и да гарантират опазването на обществените интереси. За да направят това, ръководителите трябва да поддържат адекватни системи за ФУК. Само адекватните и правилно функциониращи системи за ФУК дават разумна увереност, че целите на организацията ще бъдат постигнати при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.

Наред с това, законът въвежда нова терминология, принципи и изисквания, които се прилагат в страните от Европейския съюз и България също следва да се придържа към тях. Възприема се ново разбиране за вътрешния контрол като интегрирана рамка, включваща пет взаимосвързани елемента: контролна среда, управление риска, контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг. По този начин законът въвежда актуалното определение за ФУК, според което контролът не се изчерпва само с финансовия, а се прилага към всички аспекти от дейността на организацията.


Първа глава . СЪЩНОСТ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор въвежда в чл.5 дефиниция за ФУК, която съответства на определението за вътрешен контрол от рамката КОСО и се използва и в Указанията на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол в публичния сектор. По тази причина изразите „СФУК”, „вътрешен контрол” и „ФУК” се използват като синоними.


Дефиниция

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от техните ръководители и служители.

Финансовото управление и контрол се осъществява чрез системи за вътрешен контрол/ определяни като системи за финансовото управление и контролв публичния сектор - ФУК/, включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;

 2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;

 3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;

 4. опазване на активите и информацията.


Следователно вътрешния контрол е цялостен процес, който се преплита с всички дейности в организацията и трябва непрекъснато да се адаптира към промените в организацията. Ръководителят и служителите на организацията участват в този процес и затова е необходимо да са запознати със своята роля, правомощия и отговорности по отношение на вътрешния контрол.


Защо в дефиницията за вътрешния контрол се въвежда понятието „разумна увереност”?

Независимо колко добре е структуриран и управляван, вътрешният контрол не може да предостави на ръководството абсолютна увереност по отношение постигането на целите на организацията. Възможността да се получи абсолютна увереност е ограничена от следните фактори:

 • организацията не може да предвиди и управлява всички рискове, застрашаващи постигането на целите й;

 • разходите за вътрешния контрол не трябва да надвишават очакваните ползи от него. Поради тези ограничения е постижимо само разумно ниво на увереност.

Постигане на целите

Всяка организация от публичния сектор е създадена с определена мисия и следва да има специфични стратегически и оперативни цели. Ръководителите им са отговорни за дефинирането и постигането на тези цели, като управляват рисковете и изграждат адекватен вътрешен контрол. Адекватният вътрешен контрол осигурява разумна увереност, че специфичните цели ще бъдат изпълнени и в процеса на изпълнението им ще се постигнат и следните цели, общи за всички организации:

1) Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори:

Ръководителите са длъжни да осигурят спазване от страна на всички служители на приложимото законодателство, вкл. подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, по които те са страни. Те регулират основните процеси и дейности, осъществявани в организациите от публичния сектор, начина на функционирането им, събирането и разходването на публичните средства и др. Например: Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за устройство на държавния бюджет, Закон за общинските бюджети, Закон за общинския дълг, законите за държавния бюджет за съответната година, Закон за счетоводството, данъчни закони, Закон за държавната собственост, Закон за обществените поръчки, устройствени правилници, и др.; издадени инструкции, правила, заповеди и т.н., задължителни за системата на съответната организация; сключени двустранни и многостранни споразумения в определена област, по които съответната организация е страна.

2) Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация:

Ръководителите на организациите организират регистрирането и комуникацията на достатъчна, уместна, надеждна, полезна и своевременна информация. Създаваната, съхраняваната, ползваната и предоставяната от дадена организация информация има както финансов, така и нефинансов характер. Тя е от изключително значение, тъй като е база за изпълнение на задачите, за взимане на решения, както и за изготвяне на верни, точни и честни финансови отчети.

3) Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите:

Принципът за доброто финансово управление се базира на тези три изисквания.

Икономичност означава необходимите ресурси за осъществяване дейността на организацията да се придобиват с най-малки разходи и при спазване на изискванията за качество, количество и своевременност.

Ефективността е степен на постигане на целите, при съпоставяне на действителните и очакваните резултати.

Ефикасност е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на организацията.

4)Опазване на активите и информацията:

Придобиването, използването и разпореждането с активите и информацията изискват специални грижи от страна на ръководителите. Изграденият вътрешен контрол трябва да гарантира опазването на активите и информацията и да действа превантивно срещу кражби, злоупотреби, унищожаване и други неправомерни действия. Ръководителите трябва да обърнат специално внимание на опазването на активите и информацията във връзка с развитието на информационните технологии и тяхното прилагане в организациите от публичния сектор.

Връзка между цели и елементите на вътрешния контрол

Съществува пряка връзка между целите на организацията (т.е. това, което организацията се стреми да постигне) и елементите на вътрешния контрол (т.е. това, което е необходимо за постигане на целите).

Петте елемента на вътрешния контрол са контролната среда, управлението на риска, контролните дейности, информацията и комуникацията и мониторингът. Елементите са взаимосвързани, допълват се и се отнасят не само за цялата организация, но и за отделните й звена, дейности и процеси.

Елементите на вътрешния контрол като цяло са приложими за всички организации от публичния сектор, но могат успешно да се прилагат и от корпоративния частен сектор. Ръководителят на всяка организация използва индивидуален подход при прилагането на елементите на вътрешния контрол в зависимост от спецификата на съответната организация (организационната й структура, средата, в която се извършват дейностите, обемът и сложността на самите дейности, степента на регулираност и др.).

Този подход се съобразява със законодателството в дадена област и със съотношението между ползи и разходи за въвеждането на контролните дейности. Ръководителят на организацията е този, който трябва да вземе решения какви правила, процедури, дейности трябва да се въведат или по какъв начин въведените да се актуализират, за да се изпълнят изискванията на закона за прилагане на елементите на вътрешния контрол.


Втора глава . ЕЛЕМЕНТИ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ


1. КОНТРОЛНА СРЕДА


Контролната среда е базисният елемент за развитието на всички останали елементи на вътрешния контрол. Контролната среда определя основополагащите ценности в организацията и оказва влияние върху отношението на служителите към вътрешния контрол. Тя осигурява дисциплина и структурираност на контрола в организацията.

Контролната среда включва:

 • личната почтеност и професионалната етика на ръководителя и служителите на организацията;

 • управленската философия (подход) и стил на работа;

 • организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;

 • политиките и практиките по управление на човешките ресурси;

 • компетентността на персонала.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconПримерен тест по дисциплината „Вътрешен контрол и вътрешен одит Име
А./ следните взаимно свързани елементи: контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconОбщинаелен а звено за вътрешен одит
Този доклад е петия годишен доклад на звеното ва вътрешен одит в Община Елена. Той е съставен на основание чл. 40, ал. 4 от Закона...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconСметна палата
Пк-04/09. 04. 2010 г на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Пловдив е извършена проверка за изпълнението на...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconСметна палата
Закона за Сметната палата за извършен одит на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит в Община Велики Преслав за периода от...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconСметна палата република българия докла д
Решение №187 от 29. 07. 2008 г на Сметната палата, се извърши проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад №0030500308...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconКонкурс-2011 г., първа сесия
Хармонизиране на системите за вътрешен одит в България с Международните професионални практики по вътрешен одит (ippf)”

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconДоклад за дейността на звеното за вътрешен одит
Дейността на вътрешнен одит през 2010 г се осъществи в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconУказания за работа на външни потребители с информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит
Целта на тези указания е да подпомогне потребителите при работа с Информационна система за финансово управление и контрол и вътрешен...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconОбщински съвет елена
В чл. 12, ал. 1 т. 3 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор /изм. Д. в бр. 54 от 2010 г./, звено за вътрешен одит се изгражда...

Емил Асенов Лекции по дисциплината „ Вътрешен контрол и вътрешен одит София 2012 iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Сметната палата за 2008г и Заповед № од-3 002 от 21. 01. 2008г., издадена от Георги Марков Иванов, директор на Териториално поделение...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом