Протокол
ИмеПротокол
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.56 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.dobrich.org/_files/attch/resenie_11.rtf
  1   2   3   4   5
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис-извлечение!

ОСЗ 11/16 март 2004 година


ПРОТОКОЛ

№ 11


от извънредно заседание на Общински съвет град Добрич ,

проведено на 16 март 2004 г.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Актуализация на Общинския план за развитие за 2004 година


След разискванията Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 111:


 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т 12 от ЗМСМА, чл. 27 и чл. 28 от Закона за регионалното развитие и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети, приема Общински план за развитие за 2004 година.

 2. Възлага на Кмета контрола по реализирането на Общинския план за развитие.


ГЛАСУВАЛИ: 20 “за”, 0 “против”, 18 “въздържали се”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Д-р Мирослав Попов)


ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(М. Чавдарова)

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

(Кера Колева)


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕАктуализация 2004 г.


Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г. формулира "Регионалното развитие" като процес на формиране и осъществяване на политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на административно-териториални единици, обединени в райони за планиране на територията на Република България. Общинският план за развитие е средносрочен документ, определящ целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

Общинският план за развитие е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие и предвижданията на Областния план за регионално развитие 2000 – 2006. При актуализацията на Общинския план за развитие за 2004 г. основните насоки и приоритети са съобразени с приетите от Общински съвет „Концепция за икономическо развитие на регион Добрич” /1998 г./ , дългосрочен план „Добрич 2020” и Стратегия за развитие на Община град Добрич 2000 – 2006 г / решение на ОбС № 43-1/ 29.04.2002 г./


І. Анализ на икономическото и социално развитие на Община град Добрич

Обща информацияТериторията на Община град Добрич е 109 497 дка. Общината се намира в област с административен център град Добрич, разположен в Южна Добруджа и в географско отношение принадлежи към Дунавската хълмиста равнина.

Броят на живеещите в Община град Добрич към 30.06.2003 г. е 107 927 души, в т.ч. мъже – 52 119 души и жени – 55 808 души. В резултат на установилите се през последните години неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси, броят на населението продължава да намалява, като в периода от 1998 до 2002 г. намалението е в размер на 3297 души.

Икономически активното население е 52 940 души.

Средната надморска височина на района е 220 м. Град Добрич е разположен върху равнинен терен, разсечен от долината на Суха река.

Климатът на региона е умереноконтинентален. Средногодишната температура е 10,2 С. Районът се характеризира със сравнително мека зима. Пролетта е сравнително хладна, есента е топла, поради затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено въздействието на североизточните въздушни маси, което обуславя по-големите различия в термичното ниво през годината.

Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 540 мм (за страната годишните валежи са 650 мм). Валежите са с добре проявен континентален режим. През лятото падат 80% от годишните валежи. Снежната покривка се задържа до 2,5 месеца.

Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18,7%. Втори по значимост са северните ветрове - 18,0%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна компонента 8,1%. Характерни са силните североизточни нахлувания. Скоростта на вятъра достига до 20 м/сек.

Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността достига 85-86%, а през лятото спада до 68-69%.

Почвената покривка се е формирала главно върху льосова основа при степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви.

По отношение на производствената им характеристика, тези почви са високо продуктивни.


Характеристики на общинската икономика


Структурата на промишлеността в Общината се определя от подотраслите: хранително – вкусова промишленост, лека промишленост и машиностроене. На територията на града са развити транспортът, търговията и услугите. Близостта на град Добрич до черноморското крайбрежие благоприятства развитието на туризма.

Основните продуктови производства от промишлеността на Община град Добрич по подотрасли са следните :

 • хранително – вкусова промишленост: производство на млечни произведения; олио и маргарин; колбаси; макаронени изделия; вина и спиртни напитки; безалкохолни напитки; продукти от птиче месо; брашно; хляб и сладкарски изделия; фуражи;

 • лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция; облекла от кожи; мебели; платове; жакардови изделия;

 • машиностроене: производство на акумулатори; полуремаркета и контейнери; селскостопански машини; радиатори и филтри за леки и тежкотоварни автомобили; пластмасови изделия.


На територията на Общината действащи към края на 2003 г. са около 5 500 фирми.

През деветмесечието на 2003 са реализирани продукция, стоки и услуги / нетни приходи / общо за 207 875 хил.лв. , като е отчетен спрямо предходната година темп 114,16 %, в т.ч. приходите от продажби за износ са 29 650 хил.лв., а приходите от продажби на дълготрайни активи са 6 558 хил. лв.

Средно-списъчният брой на заетите лица в обществения сектор към 30.09.2003 г. е 8 543, като средната работна заплата е в размер на 314 лв. В частния сектор средно-списъчният брой на заетите лица е 17 338, при средна работна заплата от 200 лв.

Обработваемата земеделска земя в землището на Община град Добрич е 72 115 дка. Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица и слънчоглед.

Пазарът на труда се характеризира с безработица към 31.12.2003 г. в размер на 13,29 на сто от икономически активното население в Общината. Официално регистрираните безработни лица са 7095.

Структурата на безработните към 31.12.2003. е както следва: по пол: мъже – 4151; жени – 2 944; по образование: с висше - 840, със средно - 2 409, с основно и по-ниско – 3020. Продължително безработни са били 2 843 души. По възраст разпределението е: до 29 години – 1 995, от 30 до 49 години – 3 375, над 50 години 1 725.

Процесите на преструктуриране на икономиката, съпроводени с масови съкращения, затихват. Паралелно с това се забелязва овладяване или увеличаване на заетостта в отделни отрасли и дейности, което е свързано с икономическа активност и с успешно прилагане на програми, насърчаващи наемането на работна сила. Нивото на безработица в Добрич е трайно над средното за страната.

Заетостта е съсредоточена основно в сферата на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата и текстилна промишленост, в търговията. Увеличават се заетите в сферата на услугите в частния сектор, а заетите в индустрията и услугите от обществения сектор намаляват.

Транспорт и комуникацииПрез изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се осъществява само т.н. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания.Основните от тях са :

 • жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/;

 • жилищни зони – производствени зони.

На територията на общината предлагат транспортни услуги около 580 леки таксита и няколко транспортни фирми.

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара Добрич е с 12 основни коловоза и възможности за преработка на около 50 хил. тона товари годишно. ЖП гара Добрич – Север е с възможности за преработка на около 200 хил. тона годишно.

Близостта на града до град Варна и град Балчик прави удобно използването на въздушния и морски транспорт.

В град Добрич функционират 6 пощенски клона и Централна поща, извършваща пълния набор от пощенски услуги.

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и една цифрова централа. Общият брой на монтирания капацитет на цифровите номера е 6 090 броя, от които 12 % са незаети, а на аналоговите е 42 000 броя, от които 15 % са незаети.

В града функционират три мобилни мрежи – цифрови на “МобилТел” и “ГлоБул “ и аналогова на “Мобиком”.

Апаратите за обществено ползване за селищни и междуселищни разговори с чип карта са над 130 бр. “Булфон” и “Мобика”, а с жетони (само за селищни разговори) – 80 броя.

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио-телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония.

В град Добрич е изграден оптичен комуникационен пръстен, обслужващ администрацията, която е съсредоточена в центъра на града – Общинска администрация, Областна администрация и всички други държавни учреждения. С изграждането на оптичния кабел за град Силистра и град Варна / през с. Суворово / ще се подобрят и резервират всички телефонни, мобилни и Интернет връзки на град Добрич със страната и чужбина.

На територията на Община град Добрич осъществяват дейност шест Интернет доставчика - www.dobrich.net, www.bergon.net, www.linkbg.com , www.netcombg.net , www.area51.net и www.dobrich-sat.net.


Здравеопазване и социални дейностиНа територията на град Добрич функционират здравни и социални заведения, предлагащи лечебна и профилактична дейност, както и социални услуги за социално слаби и възрастни хора, хора с увреждания, малцинствени групи, деца. Здравеопазването в голяма степен работи на принципите на пазарната икономика, докато тенденция в сферата на социалните услуги е нарастването на държавната отговорност, както и активизиране на неправителствения сектор, привличане на средства по проекти и програми.

Образование и наукаОбразователната мрежа на Общината включва 19 училища, разположени в различни райони в града, а професионалното образование се извършва в 8 професионални гимназии. Съществен проблем е разминаването между потребности на работодателите от работна сила и програмите за професионално обучение, тъй като между 68 % и 76 % от завършващите средно образование не намират реализация, свързана с придобитата професионална квалификация.

Към момента мрежата от детски градини е добре изградена и задоволява нуждите на града.

Висшето образование в град Добрич се придобива в шест учебни академични звена:

- Център за дистанционно обучение към Технически университет - Варна;

- Център за обучение в Добрич към ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

- Педагогически колеж към ШУ “Св. Константин Преславски”;

- Добруджански технологичен колеж към Технически университет – Варна;

- Медицински колеж към Медицински университет – Варна;

- Международен колеж – Албена.

Студентите редовно обучение през учебната 03/ 04 са 1396, задочно – 974, и с дистанционно модулно обучение- 309. Специалностите са общо 33.

Авторитетен научен институт с международна известност е Института по пшеницата и слънчогледа край гр. Генерал Тошево.

Изкуство и култураДобрич успя не само да съхрани, но и да развие своите културни институти и традиции. Ежегодно се повеждат фестивалите: Международен Младежки Музикален Фестивал “Надежди, таланти, майстори” Добрич-Албена; Международен Младежки Фестивал “Фолклор без граници” Добрич-Албена; Европейски младежки поп-рок конкурс “Сарандев” – Добрич; Фестивал на камерната музика – Добрич (“Музикален май”);Международен пленер “Хартията”.


ІІ SWOT-анализ

Актуализацията на направения в „Добрич 2020” SWOT-анализ очертава следните силни и слаби страни, шансовете и рисковете в развитието на града:

Силни страни


 • Център на развита селскостопанска област (житница на България);

 • Силна суровинна база за хранително-вкусовата промишленост;

 • Екологично чист регион;

 • Добре развита лека и хранително-вкусова промишленост;

 • Географско положение – близост до Черно море (неговите курорти и пристанища), предмостие към източните пазари и т.н.

 • Газификация;

 • Дългосрочен план за развитие”Добрич 2020”;

Слаби страни


 • Отдалеченост от столицата (липса на крупни инвестиции по Национални програми);

 • Силно износена инфраструктура (В и К проблеми, лошо състояние на пътната мрежа и др.;

 • Все още висока безработица;

 • Ограничен достъп до външни пазари;

 • Липса на затворен цикъл в част от производствата (водещ до производст-во на краен продукт);

 • Неотговарящи на потребностите на работодателите програми за професионално обучение.

Шансове


 • Наличие на изградени мощности;

 • Привличане на капитали и инвеститорски интерес;

 • Създаване на зърнена и стокова борси;

 • Модернизация на земеделието и селс-костопанското производство;

 • Развитие на малкия и среден бизнес;

 • Модернизация на леката и хранително-вкусовата промишленост;

 • Утвърждаване на Добрич като търговско и панаирно средище и фестивален град;

 • Развитие на производства, обслужващи туризма;

 • Превръщане на Добрич в университет-ски град;

 • Членство в Еврорегион „Дунав – Изток”Рискове


 • Застаряващо и намаляващо население;

 • Трудова миграция, особено на млади хора;

 • Висока цена на енергоносителите;

 • Липса на достатъчно централни инвестиции за решително подобряване на инфраструктурата;

 • Превръщане на региона в “суровинен придатък”.  1   2   3   4   5

Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом