"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма"
Име"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма"
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер110.01 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.artsbg.net/ZAT projects/Docs/zat presentation bg.doc
Зинев Арт Технологии ЕООД е компания, създадена с цел разработване, изпълнение, отчитане на проекти и предоставяне на консултации в следните области: култура, изкуство, туризъм, Интернет-базирани дейности, професионално обучение.


Професионалният екип на ЗАТ работи за популяризацията на българското изкуството не само в страната, но и в чужбина. ЗАТ поддържа уеб-базирана галерия на творби от различни жанрове, изработва и поддържа уеб-приложения - Интернет сайтове, уеб-базирани галерии и демонстрации на културно, артистично и археологическо наследство.


Екипът на ЗАТ е натрупал сериозен опит и в предоставянето на специализирани услуги за малкия и средния бизнес и неправителствения сектор в областта на управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС - с разработени над 10 успешни проекта за последните две години. Професионалното обучение и повишаването на квалификация на персонала са основни фактори за подобряване конкурентоспособността на българските предприятия. Разбирайки тези потребности Зинев Aрт Технологии участва в редица инициативи, свързани с предоставяне на обучителни и консултантски услуги за МСП, за физически лица, желаещи да стартират собствен бизнес. Сред тези инициативи са:


 • Обучение в гр. Каварна във връзка с проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04 “Предоставяне на субсидия за Валоризационни Конференции за представяне на резултати от проекти, осъществени по програма Леонардо да Винчи”, договор BG-05-CF-011. Бе подготвено и проведено обучение на 40 представители на целевите групи от региона на Каварна. Обучението бе свързано със следните модули: Основни бизнес умения; Еко-туризъм; Агро-туризъм; Културен туризъм; Спортен туризъм.

 • Обучение по развитие на туристически услуги и по-конкретно в областта на еко-туризма, агро-туризма и културния туризъм, проведено в общ. Ново село, България и в общ. Джурджица, Румъния. Поради големия интерес от страна на бенефициентите бе проведен и допълнителен обучителен семинар за разработване и управление на проекти, в рамките на който бенефициентите – млади хора, желаещи да стартират собствен бизнес, бяха запознати с възможностите за финансиране на бизнес дейности на проектна основа, както чрез европейските фондове, така и чрез национални инициативи на Министерство на икономиката. Тези обучителни семинари бяха проведени в рамките на проект “Мрежа от туристически и обучителни центрове в Ново село и Джурджица”, Договор номер: 2004/016-783.01.03.06. Този проект е съфинансиран от Европейския Съюз по програма ФАР, Съвместен фонд за малки проекти България-Румъния, бюджетна линия: 2004/016-783.01.03.


ЗАТ работи още и по разработване и управление на проекти в областта на професионалното обучение с партньори от България и Европа – Германия, Италия, Испания, Румъния, както за хора в активна трудоспособна възраст, така и за безработни, с основно, средно или висше образование. Част от проектите, в които ЗАТ е водеща организация или партньор за периода 2005-2007 са:

 • проект „Европейски професионални квалификации”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Официална подкрепа и одобрение на проекта бе изразена от Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика на Република България. Целта на проекта е да разпространи и приложи в практиката резултатите от успешни проекти, целящи подпомагане на мигриращата работна сила в общия пазар на ЕС по отношение на мобилност, приемане и признаване на квалификации и умения и адаптация към нови изисквания и стандарти. Проектът е насочен към подпомагане развитието на общоевропейския пазар на работна ръка чрез предоставянето на ценни знания и умения не само на хората, които са решили да търсят възможности за заетост извън границите на своята страна, но и на онези експерти, чиято задача и цел е да оказват подкрепа и да ориентират мигриращите работници. Партньорите по проекта са Зинев Арт Технологии и Фондация „Колев” от България, Pixel от Италия, Deutsche Angestellten Akademie от Германия и Румънската асоциация за развитие на общностите /Romanian association for community development/.

 • проект „Умения за мобилност в Европа”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”, EAC/61/2006. Инициатор на проекта е Veb Consult S.r.l., Италия. ЗАТ е партньор по проекта, заедно с още 9 организации от Европейски страни – Италия, Германия, Дания, Гърция, Испания, Унгария и Румъния. Целта на проекта е да се създадат учебни материали и да се проведат семинари по повишаване на квалификацията на работещите, с оглед улесняване мобилността им в Европа.

 • проект „Електронен талант: валоризация на резултати от успешни проекти по програма eLearning насочени към ефектите от приложението на ИКТ и въвеждането на иновации върху развитието на таланта”, осъществяван с финансовата помощ на ЕС, под рамката на програма eLearning, номер на договора 2006-4504/001-001 ELE ELEB 14. Координатор на проекта е община Ново село. Партньори: Зинев Арт Технологии ЕООД, София, България; ESODE Srl, Каляри, Италия; Deutsche Angestellten Akademie /DAA/ Брауншвайг, Германия. Общата цел на проекта е да валоризира резултатите постигнати от успешни проекти по програма eLearning, представени през призмата на ефектите, които приложението на ИКТ и въвеждането на иновации в училищата има върху развитието на таланта на учениците. Уебсайт на проекта: www.e-talent.eu.

 • проект „EU-EQT ADVANCE – Ре-фокусирана европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма” по направление „трансфер на иновации” на под-програма Леонардо да Винчи на програмата на ЕС - Lifelong Learning Programme. Решението за разработване на проект за адаптация и трансфер на иновативните резултати от EU-EQT бе взето на базата на: изключително високата оценка като „най-добра практика” дадена от немската Национална Агенция Леонардо да Винчи на пилотния проект EU-EQT, във връзка с който бе разработена допълваща професионална квалификация според изискванията на европейския сектор за туризъм и отдих – www.eu-eqt.de; направената през ноември 2005г. демонстрация на достиженията на този проект по време на валоризационна конференция в Каварна, България, на която присъстваха и експерти от ЗАТ; обсъжданията между партньорите „вносители на иновацията” /организациите ЗАТ от България, Румънската асоциация за развитие на общностите /РАРО/ - Romanian Association for Community Development - и NEVRON, Словения/ във връзка с потребностите от обучение на целевите групи в България, Румъния и Словения. Новият проект – EU-EQT ADVANCE - цели да адаптира, трансферира и валоризира успешно разработената в международно сътрудничество европейска допълваща професионална квалификация за мениджмънт в туризма, като адаптира и трансферира, посредством национален социален диалог, резултатите от EU-EQT в образователните системи на новите страни бенефициенти – България, Словения и Румъния - и внедри подобрени и осъвременени EU-EQT решенията в образователните системи на Германия и Италия. Проектът цели да предостави на целевите групи от петте страни партньори адаптирани оптимални продукти и платформи /традиционна и електронна/ за обучение по разработване на курсове по туристически мениджмънт, които ще бъдат пилотно тествани с поне 20 представители на целевите групи във всеки от целевите региони в страните партньори. Като се има предвид потенциала на Община Ново село за развиване на еко, агро и културен туризъм, опитът на ЗАТ в тази област и «внесеното» в рамките на този проект know-how ще бъде от голямо значение за успешното иницииране на подобни бизнес дейности от страна на местни предприемачи.

 • проект ”Валоризационно събитие, състоящо се от тематична конференция, демонстрационна част и работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма”, Договор No: BG-05-CF-011, ПРОГРАМА: „Леонардо да Винчи”, Покана за предложения DG EAC/92/04. В рамките на този проект за Община Каварна бяха разработени следните учебни модули: „Основни бизнес умения”, „Селски туризъм”, „Алтернативен туризъм”.

 • проект „ACTIONTOUR – туристическа анимация за изостанали евро-региони”. Този проект е подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Проектът е разработен и иницииран от ЗАТ, а партньорите са: AHAPunkt Institut für Erlebnistraining & Projektconsulting от Австрия; Deutsche Angestellten - Akademie, Германия; KEA Vocational Development Center, Гърция; ONECO Organisation of Community Education, Испания; Esode E Solution Development Srl., Италия; Romanian Association for Community Development (RACD), Румъния; Nevron d.o.o. и Sava, holding company, d.d., Словения.

 • проект „TADIS: Разпространение и приложение в практиката на продукти от успешни проекти, насочени към развитието на таланта, иновациите и самоуправлението в училищата” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения по програмата „Учене през целия живот”. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, България, Deutsche Angestellten - Akademie, Германия и Esode E Solution Development Srl., Италия.

 • проект ВИРТУАЛЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ “УНИКАЛНИ КУЛТУРИ – ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАЦИИ В ДИАЛОГ” иницииран и разработен от ЗАТ ЕООД. Подаден в рамките на покана за набиране на проектопредложения EUROPEAN YEAR OF INTERCULTURAL DIALOGUE 2008, програма Култура. Партньори по проекта са още Фондация „КОЛЕВ”, Yaway Media, Германия, Solution Development Srl. /Esode/, Италия, Fondazzjoni Temi Zammit /FTZ/, Малта, National Foundation for Community Development /NFCD/, Румъния, Organización de Educación Comunitaria /ONECO/, Испания.


Партньорски организации, с които ЗАТ работи успешно и които са със сериозен опит в областта на професионалното обучение и предоставянето на консултантски услуги в България са:

 • Фондация МАТЕРИКА – със седалище в град Варна, Фондация МАТЕРИКА цели да подпомогне развитието и усъвършенстването на образованието в България, изграждането на работеща, гъвкава и конкурентна образователна система, утвърждаване на гражданското общество, доближаване до европейските постижения и ценности, запазване на най-доброто от древната история и култура на българите и съзнанието за тях, осъществяване на действия и грижи в полза на деца и подрастващи, подпомагане и интеграция на граждани в неравностойно положение.

 • Център за неформално образование - Центърът за неформално образование (ЦНО) е сдружение с идеална цел със седалище в гр. София, което продължава и надгражда дейността на Младежки културно-информационен център – Габрово*. Основната цел на Сдружението е да създава условия и разработва, реализира, утвърждава и популяризира различни форми на неформално образование сред млади хора, младежки организации и структури, НПО, местни и държавни организации и институции и медии. Дейностите на центъра са насочени към млади хора (ученици, студенти, работещи и безработни), младежки работници и доброволци в младежки организации, НПО, местни и държавни институции и медии. Центърът реализира дейността си на територията на цялата страна. Основните дейности са разработени като програми:

   • Програма “Проучвания, анализи, прогнози”;

   • Програма “Обучения, квалификация, преквалификация”;

   • Програма “Устойчиво развитие на местни младежки общности”;

   • Програма “Възможности – инициатива, творчество, реализация”;

   • Програма “Международни младежки проекти”.

ЦНО е координираща организация на Националната мрежа МАЖОР /Младежка активност в живота на общините и регионите/, в която членуват младежките домове и центрове в България. През 2003 година Национална мрежа МАЖОР стана учредител на Европейска мрежа на младежките центрове със седалище в Страсбург, Франция. ЦНО е основен партньор при подготовката и провеждането на Балкански младежки фестивал “Младостта на Балканите”. През 2001 година, Младежки културно-информационен център – Габрово реализира проект “Силата на партньорството”, който имаше за цел да изгради механизъм за сътрудничество между младите хора и местните власти по проект. За положителните резултати по проекта получи Награда “Активни млади граждани” ‘02 на Съвета на Европа.

 • Фондация „Колев” – фондацията работи в подкрепа на образованието на младите хора, преквалификацията на безработни. Организира обучение на кадри, предоставя услуги по набор на персонал за МСП.

 • Фондация „Интермедия” – фондацията осъществява активност по организиране на медийни и обществени дейности за осъществяване на граждански контрол върху държавните институции чрез достиженията на информационните технологии, осигурява експертна и информационна подкрепа на младежки дейности и проекти в областта на образованието, изкуството, културата и спорта, използвайки достиженията на интернет–комуникациите, сътрудничи с държавни институции и неправителствени организации със сходни цели. Фондацията осъществява своите цели и чрез извършване на допълнителна стопанска дейност, като организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно проекти и дейности като подготвя, изработва, издава и разпространява електронни продукти и печатни материали, организира обучителни и тренинг-курсове.


В близко сътрудничество ЗАТ работи и с редица Европейски организации:

 • Deutsche Angestellten-Akademie GmbH (DAA), Германия е един от най-големите образователни и квалификационни институти в Германия, с повече от 200 клона в цялата страна. Организацията предоставя услуги по обучение и квалификация на заети в МСП и държавни институции, и на безработни от всички възрасти. Образователните и консултантски услуги на DAA обхващат широк кръг тематични области: информационни технологии, туризъм, здравеопазване, езиково обучение, бизнес планиране, мениджмънт, маркетинг и др. Организацията е сертифицирана съгласно Германските стандарти за качество на образователните услуги – AZWV. DAA е член на Националната асоциация на доставчиците на услуги в сферата на професионалното обучение (Bundesverband der Träger beruflicher Bildung), в която членуват повече от 30 образователни института.

 • KEA vocational development centre, Гърция - KEA е център за професионално обучение, работещ основно в областта на разработването и изпълнението на проекти, свързани с развитието на човешките ресурси. Центърът предоставя още и услуги за професионална ориентация за хора, търсещи работа в Европа. КЕА участва като партньор в множество Европейски инициативи и проекти от 1994 г.

 • National Foundation for Community Development (NFCD), Румъния – Фондацията е неправителствена организация, която работи в Румъния от 2001 г. Фондацията разработва различни проекти за подпомагане на развитието на общините, по-специално в областта на електронните услуги. NFCD предоставя и услуги за обучение през целия живот на заети и безработни от всички сфери на стопанския живот.

 • Romanian Association for Community Development RACD, Румъния – Румънската асоциация за развитие на общините работи за подобряване на социално-икономическия статус на повече от 100 земеделски общини в Румъния като предоставя образователни услуги, услуги свързани с финансиране на земеделските дейности, обмен на кадри. Асоциацията е съдействала за изграждането на повече от 60 общински организации, за решаване на местните проблеми. Проведени са повече от 130 обучителни семинара. Асоциацията е член на 3 големи мрежи за общинско развитие: Rural Net - национална мрежа, работеща в тази област, CEE CN и CEE-CDN мрежи от организации в Централна и Източна Европа.

 • ONECO Organización de Educación Comunitaria, Испания – организацията се фокусира върху предоставянето на услуги, улесняващи мобилността на младите хора в Европа. Осигурява езиково обучение и подготовка за кандидатстване за работа, подобряване на квалификацията на младите хора, услуги по адаптацията на работещите в нова културна среда. ONECO е един от малкото Европейски образователни центрове, които работят по създаването на национални и Европейски образователни стандарти. Организацията участва активно и в множество Европейски проекти.

 • VEB Consult Ltd, Италия - организацията има дългогодишен опит в предоставянето на услуги на малки и следни предприятия, държавни институции, образователни институти, неправителствени организации. VEB Consult предоставя още и услуги по внедряването на сертификационните системи ISO 9001:2000. работи в сътрудничество с множество организации от цяла Европа.За контакти и информация:


Зорница Мъчанова

Мениджър проекти

Зинев Арт Технологии ЕООД

Ул. Кричим 44, София 1407

Тел./Факс: 00359 2 8622506

Мобилен тел.: 00359 889 306134

E-mail: zinevart@gmail.com

Web-site: www.artsbg.net

SKYPE: zinevart


Z

INEV ART TECHNOLOGIES LTD.


44 Krichim Street, Sofia 1407, Bulgaria; Tel.: +359 2 8622506; +359 889 306134; Fax: +359 2 8622506

E-mail: zinevart@yahoo.com; Web-site: www.artsbg.net; www.e-talent.eu


Свързани:

\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconПрограма "Леонардо да Винчи" Приложените документи и посочените срокове са само за информация на курсистите. При подготовка на реален проект кандидатът трябва да провери за евентуални изменения  и актуални изисквания
Леонардо да Винчи” е програма за осъществяване политиката на ес в сферата на професионалното обучение
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconПрограма „Леонардо да Винчи" Програма „Учене през целия живот"
По настоящата Покана за представяне на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова...
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconЛекция Програма „Леонардо да Винчи", дейност „Мобилност" по Покана за кандидатване към 03. 02. 2012г
Резултати от селекция – Програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” по Покана за кандидатване към 03. 02. 2012г
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconПрограма "Леонардо да Винчи"
Участващи страни : Вижте Обща покана за подаване на предложения, Част II, Секция 1
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconНаградени проекти на Валоризационна конференция, 11. 12. 2008г.: Сертификат за качество по програма Леонардо да Винчи мобилност
Информационните технологии предпоставка за успешна лична и професионална реализация на мениджъра
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconПрограма „младите лидери на българия
Какво: Програма „Обучение за професионалисти от сферата на правосъдието” ще предостави на 20 високо мотивирани млади магистрати краткосрочно...
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconСекторна програма „Леонардо да Винчи" на Програма „Учене през целия живот"
Национална покана за подаване на предложения за многостранни проекти по дейност „Трансфер на иновации”
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconКурс на обучение ІV семестър, задочно обучение изпит ІV семестър
Цели на обучението студентите да придобият и развият знания и умения за разработване на програма и приложение на специфични средства...
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
\"Валоризационно събитие, състоящо се от Тематична конференция, Демонстрационна част и Работно-дискусионна част, за разпространение и приложение на резултати и продукти от проекти по програма Леонардо да Винчи, насочени към предлагане на професионално обучение в сферата на туризма\" iconДоклад за действието на програма "Леонардо да Винчи ii" в България
По-доброто професионално образование и обучение на работната сила в България е гаранция за създаването на по-ефективно функциониращ...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом