Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
ИмеПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
страница1/16
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.35 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.pbconsulteu.com/files/naredba 22 DV 02-07-10.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
НАРЕДБА № 22 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).


Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите по мярката:

1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони;

2. намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация;

3. подобряване на водния баланс в подкрепените територии.


Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Финансова помощ се предоставя за инвестиции, извършвани върху всички неземеделски земи на територията на цялата страна, независимо от собствеността им, попадащи във:

1. общини с лесистост по-малко от 60 % (приложение № 1), или

2. райони с висок и среден риск от ерозия (приложение № 2).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ се предоставя за създаване на горски култури, включващи следните дейности:

1. създаване на горски култури, което включва:

а) изготвяне на технологичен план за залесяване;

б) почвоподготовка;

в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;

г) закупуване на посадъчен материал;

д) разходи за труд при залесяване;

е) ограждане на залесената територия;

2. поддържане на създадените горски култури, което включва:

а) попълване (презасяване или презасаждане);

б) отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Разходите за поддържане са допустими за подпомагане само при залесяване на изоставена земеделска земя за горски култури, създадени по ал. 2, т. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) При залесяване с дървесни видове с турнус на сеч до 14 години са допустими само разходите по ал. 2, т. 1.

(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Недопустими за подпомагане са дейности, свързани със засаждане и отглеждане на коледни дръвчета, както и самостоятелни дейности по ал. 2, т. 1 и 2.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Залесявания в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 са допустими за подпомагане само ако са предвидени в плана за управление на съответното място.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ се предоставя и за предварителни разходи за изготвяне на технологичен план за залесяване по ал. 2, т. 1, буква "а".


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) При планиране и изпълнение на дейностите по чл. 3 кандидатите се ръководят от изискванията на:

1. Закона за горите;

2. Закона за биологичното разнообразие;

3. Закона за опазване на околната среда;

4. Закона за защитените територии;

5. Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.);

6. Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост (ДВ, бр. 49 от 2005 г.);

7. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Наредба № 2 от 2 февруари 2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (ДВ, бр. 15 от 2009 г.);

8. Наредба № 5 от 2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали (ДВ, бр. 18 от 2004 г.);

9. Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите, утвърден със Заповед № 99 от 8 ноември 2007 г. на председателя на Държавната агенция по горите (ДВ, бр. 100 от 2007 г.).


Раздел II.
Финансови условия


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Финансова помощ не се предоставя на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде установено изкуствено създаване на условия, необходими за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ не може да надхвърля:

1. сто процента от общите допустими разходи по проект, чийто бенефициент е община от селски район съгласно приложение № 3;

2. осемдесет процента от общите допустими разходи за проекти, които не отговарят на изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от територията, на която се осъществяват, се намира в необлагодетелстван район и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

3. седемдесет процента от одобрените разходи по проекти, които не отговарят на условията по т. 1 и 2.

(2) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

(3) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за инвестицията кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след подаване на заявление за окончателно плащане за създаване на културата по предишен проект, одобрен за подпомагане при условията и по реда на тази наредба, с изключение на общините.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1200 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 300 000 евро.

(3) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро за периода на действие на ПРСР.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В случай че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) са одобрени и/или подпомагани по реда на тази наредба, тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по ал. 2 и 3.


Чл. 9. (1) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1 не може да надхвърля следните стойности:

1. за иглолистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 1815 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 1890 евро/ха;

2. за широколистни култури: при наклон, по-малък или равен на 10,0° - 2955 евро/ха, а при наклон, по-голям от 10,0° - 3030 евро/ха;

3. за смесени култури размерът на допустимите разходи ще се определя въз основа на разходите по т. 1 и 2 според процента на смесване.

(2) Размерът на допустимите разходи по чл. 3, ал. 2, т. 2 не може да надхвърля:

1. за презасяване или презасаждане на загубените след залесяването фиданки (по веднъж за първата, втората и третата година след създаването) разходите за всяка година не могат да надвишават 10 на сто от разходите за създаване;

2. за отглеждане през 5-годишния период след създаването - до левовата равностойност на 90 евро/ха за всяко отглеждане по смисъла на § 1, т. 39, извършвано, както следва:

а) до три пъти годишно за първите две години след първоначалното залесяване;

б) до два пъти годишно за третата година след първоначалното залесяване;

в) до един път годишно за четвъртата и петата година след първоначалното залесяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) В максимално допустимия размер на инвестиционните разходи по ал. 1 се включват и предварителните разходи по чл. 3, ал. 7.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършва, при условие че е предвидено в договора за отпускане на финансова помощ.


Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта за разходи по чл. 3, ал. 2, т. 1.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция (РА) в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед, издадени по реда за поемане на дълг съгласно законодателството.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Срокът на валидност на гаранцията по ал. 4 или ал. 5 или срокът за предявяване на плащанията при запис на заповед по ал. 5 трябва да покрива срока на договора по чл. 26, ал. 2, удължен с шест месеца.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Гаранцията по ал. 4 или ал. 5 се освобождава или записът на заповед се връща на издателя, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Междинното плащане е допустимо само за одобрена от РА обособена част от инвестицията по чл. 3, ал. 2, т. 1, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 5000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.


Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане при условията и по реда на тази наредба могат да кандидатстват:

1. физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха;

2. общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;

3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) държавни горски стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции на национални паркове (ДНП) и научноизследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.

(2) Юридическите лица и едноличните търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

(3) Едноличните търговци и юридическите лица по ал. 1, т. 1, с изключение на регистрираните по Закона за вероизповеданията, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 01.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Кандидатите по ал. 1, т. 2 и 3, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (ДВ, бр. 84 от 2004 г.), провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и на дейностите, за които се кандидатства за подпомагане, след сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 02.07.2010 г.) Кандидатите по ал. 1 представят количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат "xls".

(6) Допустимите кандидати са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка от допустимите за подпомагане дейности.


Чл. 14. Лицата по чл. 13, ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 11.04.2009 г.) не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, с изключение на физически лица, общини, ДГС, ДЛС, ДНП и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

3. не са в производство по ликвидация, с изключение на физически лица, общини и юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията;

4. нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общините.


Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

(2) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 проектите се изпълняват върху имоти, собственост на кандидата.

(3) За кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 3 проектите се изпълняват върху имоти, управлявани от кандидата.

(4) Проектите на кандидати по чл. 13, ал. 1, т. 2 са допустими за подпомагане, в случай че предвижданите дейности съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община, приет с решение на общинския съвет.

(5) За създаване на горски култури се използват само дървесни видове според типа на месторастенето, а от тях се дава предпочитание на местните видове.


Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, които не отговарят на изискванията на Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №22 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "първоначално залесяване...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба №22 от 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба №27 от 08. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на организации...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconОт г за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярка "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Глава първа Общи положения Чл. 1
Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Министерство на земеделието и продоволствието
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.(Прср) и дефинирането на основните работни процедури на институциите,...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013...
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г iconПрограмата за развитие на селските райони 2007-2013г
Ръководство за изпълнение на проекти и договори по мярка 312 ”подкрепа за създаване и развитие на микропредпиятия” от програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом