I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
страница1/4
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер221.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/37160212.docx
  1   2   3   4

Доставки
Номер 37 от 16.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община Айтос - Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 8500

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: okvstaitos@abv.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 0558 22172

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: ул. "Васил Левски" № 5

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Айтос

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Пепа Дамянова Вълкова

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 0558 22172; 0558 28637

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: "Доставка на хранителни продукти за детските заведения при Община Айтос по обособени позиции,както следва: 1/ хляб и хлебни изделия; 2/ месо и месни продукти; 3/ мляко и млечни продукти; 4/ консерви; 5/ плодове и зеленчуци; 6/ други хранителни продукти."

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: Франко складовете на детските заведения.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки: Покупка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: "Доставка на хранителни продукти за детските заведения при Община Айтос".

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 15000000: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Съгласно документацията.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 232000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Гаранция за участие в процедурата по всички позиции в размер на 2320 лв.; Гаранция за участие в процедурата по позиция 1/ в размер на 144 лв.; Гаранция за участие в процедурата по позиция 2/ в размер на 554 лв.; Гаранция за участие в процедурата по позиция 3/ в размер на 528 лв.; Гаранция за участие в процедурата по позиция 4/ в размер на 276 лв.; Гаранция за участие в процедурата по позиция 5/ в размер на 458 лв.; Гаранция за участие в процедурата по позиция 6/ в размер на 361 лв.; Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора. Банкова сметка:BG02BUIN78553380810032, BIGBUINBGSF, "Алианц Банк България" - АД, клон Айтос.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Преводи от общински бюджет.Плащане ежемесечно по банков път.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Доставяните хранителни продукти да отговарят задължително на изискванията на Закона за храните,БДС и ДВСК, Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения; Задължително да са придружени със сертификат за качество, произход и годност от производителя; Към дадата на доставката да имат остатъчен срок на годност не-по-малко от 80 %; Кандидатите следва да посочат и начин за реагиране в случай на рекламация от страна на Възложителя; Доставяните хранителни продукти да бъдат със запазени опаковки,етикирани и маркирани,съгласно Наредбата за етикирането и прадставянето на храните,приета с ПМС № 136/ДВ.бр. 62/2000 г.изм.идоп.в ДВ. бр.16/2003 г./; Млякото и млечните продукти,както и месото и месните разфасовки да се доставят с хладилно превозно средство; На всяка разфасовка да има данни за производителя,срок на годност и дата на производство; При доставката на хранителните продукти да се представя експертен лист от Ветеринарно медицинска служба;Месото и месните продукти да бъдат по стандарт"Стара планина";Млякото,сиренето и кашкавала , също по утвърден стандарт, без растителни мазнини.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: - Единен единтификационен код,съгласно Закона за Търговския Регистър- копие,заверено от кандидата и с мокър печат; -Декларация по чл.47,ал.1,2 и 5 от ЗОП; -Декларация за подизпълнители или липса на такива; -Документ за внесена гаранция за участие; -Документ за закупена документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: -Декларация за общия оборот и оборота на стоките за последните три години; - Заверено копие и с мокър печат на годишен отчет за приходи и разходи и баланс за 2010 г.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: Заверено копие и с мокър печат на годишен отчет за приходи и разходи и баланс за 2010 г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП, а именно: - Списък на основните договори за доставки на хранителни продукти пред последните три години,включително стойностите, датите и получателите,придружен с препоръки за добро изпълнение; - Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството при доставките; - Списък на собствените или наети превозни средства ведно със заверени от кандидата копия на регистрационните им талони; - Списък на лицата ,отговарящи за контрола на качеството с придружени копия от трудови договори; -Сертификати ,издадени от акредитирани институции или Агенции за управление на качеството,удостоверяващи съответствието на стоките със стандартите; - Удостоверение за внедрена система/HASP/-копие, заверено от кандидата и с мокър печат; -Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните -копие,заверено от кандидата и с мокър печат. - Удостоверение за регистрация на МПС, издадено от РЗИ и ДВСК- копие,заверено от кандидата и с мокър печат.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните; Удостоверение за регистрация на МПС, издадено от РЗИ и ДВСК- копие,заверено от кандидата и с мокър печат.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

  1   2   3   4

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом